Solens veckobrev v.38

Hej alla Solar!

Det är mycket som händer i skolan nu och många saker att hålla reda på. Den här veckan har vi haft utvecklingssamtal och pratat mycket om mål och kunskapskrav. Något som har slagit oss lärare är hur olika ni elever uppfattar kunskapskraven trots att ni går i samma klass och undervisas av samma lärare. Men det betyder egentligen bara en sak, vi lärare ska försöka bli lite bättre på att förklara hur kunskapskraven hänger samman med de uppgifter vi gör under lektionerna.

En positiv sak som har kommit upp på samtalen är hur ni uppfattar arbetsron. Ni tycker att det är bra arbetsro och att ni får bra studiero. Att det är bra studiero märks verkligen, ni är aktiva, delaktiga och jobbar väldigt väldigt koncentrerat på lektionerna!

Nästa vecka är det Lemshagaspelen på tisdag. Se mer info på Schoolsoft.

Lemshagaspelen 2018

På onsdag kommer Daniel som är studie-, och yrkesvägledare hit och pratar med er om gymnasieval. Han kommer prata med båda klasserna, en i taget på förmiddagen. På eftermiddagen kommer det finnas tid för enskilda samtal med Daniel. På kvällen är det föräldramöte och då kommer Daniel ge era föräldrar information.

På eftermiddagen på onsdag kommer YAM hit igen. Då kommer ni få gå deras utbildning. Utbildningen gäller samtliga elever, även om man inte deltar i själva enkätundersökningen.

Värmdö kulturskola erbjuder nu en skrivarkurs. Se bifogad info.

Skrivarkurs_Värmdö kulturskola_v2_low

Ha nu en riktigt skön helg och akta er för Knud. (stormen som ska komma)

/Annica, Madelene, Patrik och Charlotta.

Brev till Annica och muntlig presentation

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.35-38 (39)

Vad?  

Du ska skriva ett brev och berätta om dig själv. Brevet ska vara anpassat efter mottagaren.

Du ska utifrån brevet skapa en keynote-presentation och berätta om dig själv.

Du ska med stöd av din keynote hålla en muntlig presentation inför klassen och berätta om dig själv.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man ett brev?

Vilka skrivregler gäller för ett brev?

Hur delar man in texten i stycken?

Hur får man en tydlig struktur i ett brev?

Hur gör man för att våga prata inför publik?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Olika digitala hjälpmedel, till exempel digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav för E, aktuella delar av matrisen

Kunskapskraven i progression, E, C och A finns på Schoolsoft kopplade till uppgiften. Nedan ses kunskapskraven för E.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer läsa några brev så att ni får se exempel på hur man kan skriva.

Vi kommer prata om vad man ska tänka på när man skriver brev så som hälsningsfras, datum, inledning, innehåll, avslutning och avslutningsfras.

Vi kommer att lära oss hur man kan in ett brev i olika stycken och hur man kan tänka kring styckeindelning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen består av:

 1. Ett brev som ska lämnas in i Classroom. Se datum på Schoolsoft.
 2. En muntlig presentation.

Bedömningen sker formativt hela tiden i klassrummet:
1. Vad du säger, dvs hur du uttrycker dig och vilket språk du använder för att skriva brevet bedöms.
2. Vad du skriver, dvs hur du anpassar ditt språk och hur du och tänker på läsaren bedöms.

3. Hur du ger respons på andras brev och hur du är aktiv med uppgifter i klassrummet. Det kan vara hur du är med och diskuterar meningsbyggnad, innehåll och ordval i olika brev.

Här kan du se texttriangeln, det är en modell för hur jag bedömer text och för dig att tänka på när du skriver:

Överst i triangeln är det som bedöms allra mest, dvs om texten är anpassad efter den som ska läsa den och själva syftet med texten.

Sen kommer innehåll och texttyp, det betyder att man bedömer om innehållet är relevant, intressant och anpassat efter texttypen. Alla texter följer ett visst mönster som kallas texttyp.

Med struktur och disposition menar man om texten har en röd tråd, om allt är kommer i en viss ordning med en sak per stycke.

Meningsbyggnad betyder att meningarna ska vara fullständiga och varierade. Fullständiga meningar betyder att läsaren måste förstå allt, det får inte fattas något ord i meningen som gör att man inte förstår. Med variation menas bland annat att meningarna kan börja på olika sätt och att meningarna hänger ihop med hjälp av till exempel sambandsord.

Ordval betyder vilka ord du väljer att använda och om du kan använda många olika ord som både är korta och långa. Till långa ord räknas ord på sju bokstäver eller fler.

Sist i triangeln kommer rättstavning och användning av skiljetecken. Se till att du använder rättstavningsprogrammet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vi läser några olika brev och analyserar hur de är uppbyggda. Ni får en stödstruktur för att kunna skriva ert eget brev. Ni börjar skriva på era egna brev.
v.36 Ni fortsätter skriva på era brev. Vi läser varandras brev och ger respons utifrån en responsmall. Ni kommer få öva på att ge och ta emot respons. Detta är även ett område som bedöms. Brevet lämnas in i Classroom i slutet av veckan.
v.37 Ni börjar med era keynotepresentationer och vi övar på att prata inför varandra i smågrupper. Ni får även öva på att ge feedback/kamratrespons.
v.38 Muntliga presentationer med feedback.

Material:

Brev Venus

Checklista, muntlig presentation

Keynote, presentation

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att kunna formulera ett brev som är anpassat efter mottagaren är en demokratisk rättighet och en grundläggande färdighet för att kunna göra sin röst hör som medborgare.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lär tillsammans och av varandra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solens veckobrev v.43

Kära Solar!

Vilken underbar start på höstterminen vi har haft!

Viktigt! Om  ni inte har bokat utvecklingssamtal är det dags att göra det nu på direkten! Tiderna finns i Schoolsoft under bokningar och det är först till kvarn som gäller.

I måndags hade vi sedvanligt upprop med glass, Ladanmingel och info om kommande dagar. Tisdag och onsdag var ”Ladans lära känna dagar” då ni blev indelade i åldersblandade grupper om 12.  Tillsammans i 12-gruppen fick ni besöka stationer med utmaningar och problemlösningsuppgifter. På varje station kunde ni samla poäng och nu på måndag kommer ni få veta vilken 12-grupp som har vunnit! En av utmaningarna var att göra tre filmer med ”Life hacks”. Dessa Life hacks kommer vi klippa ihop till en Ladan film med Life hacks så småningom.

Nästa vecka drar undervisningen igång på allvar med schema och sitta still och lyssna i bänkar … skämt å sido, lite kul ska vi försöka ha också.

I svenska kommer vi arbeta med projektet ”Sommarprat”och vill du redan nu förbereda dig så föreslår jag att du lyssnar på några olika sommarpratare. Programmen finns i P1 och går att lyssna på i telefonen via en podd.

Ledighet

Nu i årskurs nio kommer vi att vara mycket restriktiva med ledigheter. Det är pga av nationella prov. Om man trots detta vill söka ledigt, behöver ansökan komma in minst två veckor före ledigheten (om man söker ledigt för fler skoldagar än 5, är det tre veckor som gäller och ansökan måste då godkännas av rektor). Om man får sin ledighet beviljad så behöver man att ta kontakt med undervisande lärare för att få information om vad man kan ta igen.

Solens klasstelefon

I år kommer vi använda Solens klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 09.

Avtal att skriva på

Ni behöver skriva på avtalen nedan igen. Skriv ut (om ni kan), skriv på och lämna in dem till oss på tisdag. Vi kan skriva ut åt er på måndag om ni inte kan skriva ut hemma.

Datoravtal finner ni under praktisk info på hemsidan. http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Avtal-om-användning-av-tekniska-hjälpmedel-åk-7-9-1.pdf

Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss.

Specialkost blankett – Specialkost

Schema

Erat schema ligger ute på hemsidan redan nu, men som vi skrev tidigare finns det risk för ändringar under första veckorna. http://lemshaga.se/schema/

Skåplås

Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp.

Värdesaker

Vi vill påminna er om att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.
Lemshaga_Kommunikationspolicy

Viktiga datum:

12/9 Föräldramöte med gymnasieinformation kl.18-20.30

13/3 Teater här på skolan. Dagen slutar ca kl.15. Obligatorisk närvaro.

17/9 Tid för utvecklingssamtal på förmiddagen. Om du inte har samtal har du sovmorgon och börjar efter mentorstimmen enligt ditt schema.

19/9 Utvecklingssamtal, 1/2 studiedag 1/2 ledigt.

25/9 Lemshagaspelen, idrottsdag, matsäck

19/10 Orientering

29/11 Muntliga NP

 

Hoppas att ni har det härligt på Gotland!

Vi ser fram emot att träffa er igen på måndag!
/Annica, Patrik, Charlotta och Madelene

Sommarprat

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor?  v 35- 40

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur bygger jag upp ett tal/sommarprat?
 • Hur håller jag ett tal på ett intresseväckande sätt?
 • Vad är retorik?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Förankring i kursplanens syfte
 • Förmåga att formulera sig i tal
 • Utveckla kommunikationsförmågan och kreativiteten
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Centralt innehåll från kursplanen
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnenhämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och dispositiontill syfte och mottagare.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och vissanpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska lyssna på olika sommarpratare. Diskutera i grupper kring sommarprat. Prata om olika retoriska knep. Gå igenom hur vi lägger upp ett sommarprat/tal. Skriva ett eget sommarprat som sedan redovisas.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom en muntlig redovisning (inspelad som visas inför klassen). Bedöma recensionen av sommarprat. Bedömning kommer också att ske genom de diskussioner som sker i klassrummet, den muntlig förmågan, förmågan att analysera

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Inledning, bakgrund. Lyssna på några olika kändisars sommarprat och diskutera kring detta.
V 36- Lyssna på sommarprat och diskutera
V 37-  Genomgång kring ett tal, strukturer, metafor, diskussion
V 38- Hjälp av Maria (inför inspelning av eget sommarprat), retorik

Här är de tips vi tillsammans kom fram till kring ”att tänka på” vid ljudinspelning:

 • Använda hörlurar som mikrofoner
 • Sitta där det är tyst, inte blåser eller där det är bra akustik i allmänhet
 • Tala långsamt och tydligt (artikulera)
 • Ta ”omtag” tills ni är nöjda, men – det kanske inte kan bli HELT perfekt..

V 39- Recension
V 40- Skriva på sitt manus till eget sommarprat

Sommarprat 2018

bakgrunden-till-sommar-i-p1

retorik

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla ställs någon gång i livet inför utmaningen att hålla ett tal. Nu får de träna på att skriva och framföra ett tal.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagarex

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Välkomstbrev Solen

Varmt välkomna tillbaka alla Solar!

 

måndag 2o augusti – Skolstart

9.00-9.30: samling och upprop vid Amfiteatern. Sätt er på bänkarna markerade Solen Röd och Grön.
ca 9.45: samling i utanför Ladan för glass och mingel

10.00 Samling i L1 och L2 för praktisk information

ca 11.20: avslut för dagen (om några önskar äta lunch finns det möjlighet att göra det från 12.15)

tisdag 21 augusti – Ladans lära känna dag

Ladans lära känna dag är en dag då vi umgås allihopa i Ladan, årskurs 7-9. Syftet är att ha en nyttig och trevlig dag då årskurs 7, 8 och 9 får tillfälle att träffas, umgås och lära känna varandra lite mer.

Vi samlas kl. 8.45 utanför Ladan.

Under dagen kommer ni att vara indelade i åldersblandade grupper om 12. Ni kommer i grupp få ta er igenom olika stationer i Ladan. Det kommer vara allt mellan Ladan quiz, basket, skapa flagga, fika och spelhall.

onsdag 22 augusti- Stadsorientering på Blockhusudden, Djurgården

Samling 8.20 Gbg-centrum. Bussen går 8.35 (474)

Vill man ta sig själv till Blockhusudden går det bra om man meddelar oss dagen innan. Isåfall måste man vara på plats på Blockhusudden kl.10.10!

Under dagen kommer ni vara indelade i grupper om 12 (Samma grupp som dagen innan). Ni kommer få olika uppdrag att lösa för att samla poäng. Priset är lika sött, salt och gott som förra terminen … så det vill ni ju inte missa, eller hur?

Du behöver ha med dig matsäck, glatt humör och kläder efter väder.

Dagen beräknas vara slut cirka 13.45. Vill man ha sällskap tillbaka så åker man båt med oss pedagoger kl.14.27. Men vill man åka hem själv genom att ta buss in till stan innan går det bra också bra.

torsdag 23 augusti

Dags för er klassresa!

v. 35

Den här veckan följer vi det ordinarie schemat. Observera att det är ett preliminärt schema och att det kan komma att bli ändringar. 

På måndagens mentorstid kommer ni att få ut era iPads under förutsättning att ni lämnat in ert nya avtal.

Utvecklingssamtalstider HT18

Den här terminen kommer utvecklingssamtalsdagen ligga på förmiddagen den 17/9 samt under hela dagen den 19/9. Respektive mentor kommer snart att lägga ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT18. Ni kommer att hitta dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”.
OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Solens klasstelefon

I år kommer vi använda Solens klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 09.

Avtal att skriva på

Ni behöver skriva på avtalen nedan igen. Skriv ut (om ni kan), skriv på och lämna in dem till oss på tisdag. Vi kan skriva ut åt er på måndag om ni inte kan skriva ut hemma.

Datoravtal finner ni under praktisk info på hemsidan. http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Avtal-om-användning-av-tekniska-hjälpmedel-åk-7-9-1.pdf

Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss.

Specialkost blankett – Specialkost

Schema

Erat schema ligger ute på hemsidan redan nu, men som vi skrev tidigare finns det risk för ändringar under första veckorna. http://lemshaga.se/schema/

Skåplås

Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp.

Värdesaker

Vi vill påminna er om att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.
Lemshaga_Kommunikationspolicy

Viktiga datum:

12/9 Föräldramöte med gymnasieinformation kl.18-20.30

13/3 Teater här på skolan. Dagen slutar ca kl.15. Obligatorisk närvaro.

17/9 Tid för utvecklingssamtal på förmiddagen. Om du inte har samtal har du sovmorgon och börjar efter mentorstimmen enligt ditt schema.

19/9 Utvecklingssamtal, 1/2 studiedag 1/2 ledigt.

25/9 Lemshagaspelen, idrottsdag, matsäck

19/10 Orientering

29/11 Muntliga NP

Hur känns det att vara Solar nu? Och Vad är ditt bästa sommarminne?

Ha en trevlig helg! Vi ser fram emot att träffa er igen på måndag!
/Annica, Patrik, Charlotta och Madelene

Mekurius veckobrev v. 19

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

I måndags åt vi frukost i det gröna. Vädret var helt underbart och det var kul att se att så många av er hade med er frukost!

I svenskan håller vi fortfarande på med filmtema. Nu har vi kommit så långt att ni har hunnit skriva era filmanalyser och ni har hunnit ge respons till varandra. Vi har pratat mycket om vad man ska tänka på när man skriver. Det allra viktigaste när man skriver är förstås att tänka på mottagaren, dvs läsaren av texten. Sen måste man tänka på att försöka hålla sig till texttyp och hålla ordning på strukturen av texten. Jag måste säga att ni har verkligen blivit superduktiga på att ge respons till varandra!

I onsdags hade vi skolans dag och för att samla in pengar till Barncancerfonden hade vi en massa olika aktiviteter. Bland annat armbandsförsäljning, armhävningsutmaning och ansikstmålning.

Här kommer ett schema:

torsdag 10 maj, ledigt
fredag 11 maj, ledigt
måndag 14 maj, ledigt
tisdag 15 maj, ledigt
onsdag 16 maj, ledigt

torsdag 17 maj OPERATION LEMSHAGA. Den här dagen jobbar vi tillsammans för att samla in pengar till Barncancerfonden. Om du INTE har lämnat in en lapp till oss så MÅSTE du komma till skolan. Här på skolan kommer du få hjälpa till med storstädning av Ladans lokaler.

fredag 18 maj, vanlig skoldag
måndag 21 maj, TA MED PENGARNA FRÅN OPERATION LEMSHAGA.
tisdag 29 maj, Merk, Röd, Livskunskap
torsdag 31 maj, Törnrosa
fredag 1 juni, Idrottsdag
tisdag 5 juni, Merk, Grön, Livskunskap
onsdag 6 juni, ledigt
fredag 8 juni, ta med påse. (vi städar ur skåpen)
måndag 11 juni, Friluftsdag, Orientering i Gustavsberg, mer info kommer
tisdag 12 juni, Klassens dag
onsdag 13 juni, förbereda Solens middag
torsdag 14 juni, Skolavslutning
fredag 15 juni, SOMMARLOV!

Hälsningar, Charlotta, Madelene, Patrik och Annica