Geometri

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 15-16

Vad? Geometri

Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion 1
Vilka olika former ser vi på bilden?
Vad heter formerna?
Hur kan vi beskriva formerna?
Vad finns det för likheter och skillnader?
Har formerna plana eller böjda ytor?
Vilken form har inga plana ytor alls?

Lektion 2
Vilka tredmensionella former viker Fatima?
Hur vet vi det?
Hur kan vi beskriva formerna?
Vad är sidoyta?
Vad är hörn och kant?
Hur många sidytor, hörn och kanter har de olika formerna?

Lektion 3
Hur gör vi när vi sorterar?
Vilka former ser vi på bilden?
På vilka sätt är formerna lika?
Hur kan vi sortera formerna? Kan vi sortera efter form?
På vilka fler sätt kan vi sortera?

Lektion 4
Vilka former visas i den övre raden?
Kan ni beskriva mönstret och mönsterdelen?
Vilken form saknas i mönstret?
Vilken form saknas i mittenraden?
Vilken form saknas?
Kan ni beskriva mönstret i den undre raden?
Vilken form saknas?

Lektion 5
Vilka former ser vi på bilden=
Kan vi dela in formerna på mitten och få två likadana delar? Hur vet vi att delarna är likadana?
Finns det fler sätt att dela formerna på mitten?
Är det någon form eller några former som inte kan delas i två likadana delar?

Lektion 6
Vad är symmetrilinje?
Kan vi hitta någon symmetrilinje i formen?
Hur vet vi att det är en symmetrilinje?
Finns det fler symmetrilinjer?

Lektion 7
Vilka tredimensionella former har vi arbetat med i kapitlet?
Hur kan vi beskriva formerna?
På vilka sätt kan vi sortera former?
Vad är ett mönster? Visa ett exempel.
Kan du ringa in mönsterdelen?
Vad är symmetri?
Vad är en symmetrilinje?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper
Förankring i kursplanens syfte

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmågan:
Eleverna tränar sin förmåga att lösa problem när de arbetar med att skapa tredimensionella former och göra mönster. Eleverna arbetar även med symmetri och symmetrilinjer utifrån ett problemlösande förhållningssätt.

Begreppsförmågan:
Eleverna arbetar med olika begrepp relaterat till symmetri och till tredimensionella former. De använder bland annat begreppen sidyta, hörn och kant för att beskriva formerna. De jämför och diskuterar innebörden av begreppen, utforskar dem med hjälp av konkret material och använder dem i vardagsnära sammanhang.

Metodförmågan:
Eleverna sorterar och grupperar former efter deras egenskaper. De hjälper dem att se likheter och skillnader mellan formerna. De tränar på att vika former i två likadana delar för att kunna avgöra om delarna är symmetriska. De ritar även symmetrilinjer som en metod att visa att olika former är symmetriska.

Resonemangsförmågan:
Eleverna följer och för resonemang om hur de kan beskriva, sorter och bilda mönster med tredimensionella former. De resonerar om symmetri och hur de ritar symmetrilinjer. Frågor som ”Hur kan vi ta reda på det?” och ” Finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang kring valda strategier.

Kommunikationsförmåga:
Eleverna uttrycker sina tankar om tredimentionella former, bland annat fenom att visa, rita, kontruera och berätta om formernas egenskaper. De kommunicerar även sina kunskaper om symmetri och använder olika uttrycksformer när de samtalar, förklarar och visar med hjälp av konkret material och genom att rita.

Centralt innehåll från kursplanen

Algebra:
Eleverna upptäcker och beskriver geometriska mönster utifrån form, färg och storlek. De tränar på att se mönsterdelar och att identifiera vad som saknar i ett mönster. De skapar även egna mönster med tredimensionella former.

Geometri:
Eleverna lär sig namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt som klot, kub, rätblock, cylinder, kon, pyramid, och prisma. De jämför och beskriver deras egenskaper , diskuterar likheter och skillnader, sorterar och skapar mönster, samt konstruerar egna tredimensionella former. Genom att bygga geometriska objekt utvecklas elevernas rumsuppfattning och känsla för proportioner.
Eleverna utgår från vardagsnära benämningar, som till exempel boll och låda, för att bygga en förståelse för de matematiska benämningarna, rätblock och klot.
Eleverna arbetar med symmetri och lär sig vad begreppet innebär och tränar på att hitta symmetri i geometriska former, i vardagsnära bilder och i vår omgivning. De lära sig att symmetriska former har minst en symmetrilinje och tränar på att rita symmetrilinjer.

Problemlösning:
Eleverna prövar och resonerar om vilka olika strategier för att lösa problem när de arbetar med att upptäcka vad som saknas i geometriska mönster och skapar egna mönster med tredimensionella former. De arbetar även med symmetri utifrån ett problemlösande perspektiv när de prövar och resonerar om olika tillvägagångssätt för att utforska och förklara symmetri.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 4 arbetar eleverna med tredimensionella geometriska former och lär sig känna igen, namnge och beskriva formerna klot, kub, rätblock, cylinder, kon, pyramid och prisma. De utforskar formernas ytor och tar reda på om de är plana eller böjda, samt beskriver hur många kanter hörn och sidytor formerna har. De skapar egna tredimensionella former och tränar på att sortera formerna på olika sätt. De övar också på att beskriva och skapa mönster med tredimensionella former.
I slutet av kapitlet introduceras begreppet symmetri och eleverna utforskar vad det innebär. De tränar på att särskilja geometriska former som är symmetriska från sådana som inte är det. De möter begreppet symmetrilinje och tränar på att hitta symmetrilinjer i olika former. De letar även efter symmetri i vår omgivning och upptäcker att det finns många växter och föremål runt om kring oss som ser symmetriska ut.

I FOKUS
– namnge och beskriv tredimensionella former.
– skapa tredimensionella former
– jämföra och sortera tredimensionella former
– beskriva och göra färdigt mönster
– symmetri och symmetrilinjer

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Tredimensionella former
  • Kunna känna igen och namnge tredimensionella former
  • Kunna resonera om likheter och skillnader mellan olika tredimensionella former.
 2. Beskriva och skapa former
  • Kunna beskriva tredimensionella former.
  • Kunna använda begrepp som hörn, kant och sidoyta.
  • Skapa egna tredimensionella former.
 3. Sortera former
  • Kunna sortera tredimensionella former på olika sätt.
  • Kunna beskriva utifrån vilka egenskaper som former har sorterats.
 4. Upptäcka och skapa mönster
  • Kunna se och beskriva mönster med tredimensionella former.
  • Kunna se vilken form som saknas i ett mönster, fortsätta mönster och skapa egna mönster.
 5. Upptäcka symmetri
  • Upptäcka symmetri och förstå vad symmetri innebär.
  • Kunna se och visa vilka geometriska former som är symmetriska.
 6. Hitta symmetrilinjer
  • Kunna hitta och visa symmetrilinjer i olika former.
  • Kunna beskriva symmetri i vår omgivning.
 7. Kunsapslogg
  • Reflektera över och visa sin kunskap om tredimensionella geometriska former och symmetri.
  • Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Pengar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 12-13

Vad? Pengar

Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion 1
Hur kan vi se vilka mynt det är?
Vad heter de olika mynten?
Hur kan vi se vilken sedel det är?
Vad heter de olika sedlarna?
Hur skiljer de sig i färg, form och storlek åt?
Vilket värde har de olika sedlarna och mynten?

Lektion 2
Hur många sedlar har Oliver?
Hur många sedlar har Fatima?
Min kompis säger att båda sparar lika mycket eftersom de har tre sedlar var. Håller ni med?
Vilka olika sedlar har Oliver? Hur mycket pengar har han totalt?
Vilka olika sedlar har Fatima? Hur mycket pengar har hon totalt?
Hur kan vi lägga pengarna för att det ska bli lättare att räkna?
Vem sparar mest pengar?

Lektion 3
Hur tar vi reda på vem som har mest pengar?
Min kompis säger att Gustav har mest pengar eftersom han har fler mynt än Lovisa. Stämmer det?
Hur mycket pengar har Gustav?
Hur mycket pengar har Lovisa?
Vem har rätt?

Lektion 4
Vad ser ni på bilden?
Vad betyder växla pengar?
Vilken sedel vill Elsa växla?
Varför tror ni Elsa behöver växla tillbaka när ho växlar en 100-lapp? Finns det fler möjligheter?

Lektion 5
Vad ser vi på bilden?
Hur mycket kostar smörgåsen?
Hur mycket kostar leksaksbilen?
Hur tar vi reda på den totala kostnaden?
Vilka sedlar och mynt kan Anna använda för att betala?
Hur kan vi kontrollera att svaret stämmer?

Lektion 6 Kunskapsloggen
Vilka olika mynt och sedlar har vi i Sverige?
Hur gör vi när vi räknar pengar? Ge exempel
Hur gör vi när vi växlar pengar? Ge exempel.
Hur kan vi ta reda på vad flera saker kostar totalt?
Hur tar vi reda på hur mycket pengar vi ska få tillbaka när vi har handlat?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper 
Förankring i kursplanens syfte

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmågan:
Eleverna tränar sin förmåga att lösa problem kopplat till vardagsnära situationer där de handlar med pengar. De tar exempelvis reda på hur mycket flera varor kostar sammanlagt och hur mycket de ska få tillbaka när de har betalat. De diskuterar och synliggör olika sätt att lösa uppgifterna, samt resonerar om pengars värde och värderar de olika lösningsmetoderna.

Begreppsförmågan:
Eleverna möter begrepp som mynt, sedlar, värde, växla pengar, pris och kostnad. De diskuterar innebörden av begreppen och använder dem i vardagsnära sammanhang.

Metodförmågan:
Eleverna tränar på att använda olika metoder för att räkna pengar och reflekterar över val av metod. De övar på att storleksordna pengarna efter värde och att räkna vidare från det största värdet. De använder olika räknesätt, till exempel addition för att räkna ut hur mycket flera varor kostar sammanlagt och subtraktion för att ta reda på hur mycket pengar de ska få tillbaka.

Resonemangsförmågan:
Eleverna följer och för resonemang om pengars värde och om hur de räknar och växlar pengar. Frågor som ”Hur kan vi ta reda på det?” och ”Finns det fler sätt?” uppmuntrar eleverna till eget tänkande och resonemang om valda metoder.

Kommunikationsförmågan:
Eleverna samtalar och uttrycker sina tankar om pengar på många sätt, bland annat genom att visa vad olika mynt och sedlar är värda, samt genom att beskriva hur de växlar och handlar med pengar. De använder olika uttrycksformer när de samtalar , förklarar och visar med hjälp av pengar, genom att rita och visa med blockmodellen och skriva likheter med siffror och symboler.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:
Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0 till 1000 ii vardagsnära situationer kopplade till pengar.
De tränar på hur talen kan delas upp och använder räknesätten addition och subtraktion, samt väljer lämpligt räknesätt utifrån en angiven situation.
Eleverna använder huvudräkning för att räkna pengar och utforskar olika metoder för att lösa uppgifter. De kontrollerar rimligheten i sina svar och jämför sina lösningar med varandra.

Algebra:
Eleverna lär sig växla sedlar och mynt och utvecklar på så sätt förståelsen för pengars värde och likhetstecknets betydelse. De tränar på att lösa enklare algebraiska problem kopplat till situationer när de handlar med pengar.

Problemlösning:
Eleverna tränar på att lösa och formylera problem i vardagliga situationer där vi använder pengar. De prövar och resonerar om olika strategier för att lösa problem och använder bland annat blockmodellen som stöd när de arbetar med textuppgifter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 3 presenteras våra svenska sedlar och mynt och eleverna lär sig känna igen, namnge och räkna pengar. De upptäcker att ett givet belopp kan utgöras av olika kombinationer av mynt och sedlar och tränar på att växla pengar. Eleverna övar också på att använda huvudräkning, samt att räkna och jämföra pengar systematiskkt genom att lägga sedlar och mynt i ordning och börja räkna från det högsta värdet.
Eleverna bekantar sig med nyckelbegrepp som antal kronor och pengars värde och de lär sig att fler mynt inte nödvändigtvis innebär ett högre värde än ett färre antal mynt. De använder pengar i vardagliga sammanhang och tar till exempel reda på hur mycket olika saker kostar i affären, hur mycket pengar de behöver för att köpa ett visst antal föremål och hur mycket de ska få tillbaka när de har betalat. I slutet av kapitlet tränar elverna på att lösa textuppgifter kopplat till pengar och använder blockmodellen som hjälp för att lösa uppgifterna.

I FOKUS
– namnge mynt och sedlar
– räkna pengar
– jämföra pengar
– växla pengar
– problemlösning

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Sedlar och mynt
  • Kunna känna igen och namnge våra svenska sedlar och mynt.
 2. Räkna pengar
  • Kunna räkna pengar och ange det totala värdet.
 3. Jämföra pengar
  • Kunna räkna och jämföra värdet av olika kombinationer av sedlar och mynt.
 4. Växla pengar
  • Kunna förstå innebörden av begreppet växla pengar.
  • Kunna växla mynt och sedlar på flera olika sätt.
 5. Problemlösning
  • Kunna lösa textuppgifter kopplat till att handla med pengar.
  • Kunna använda blockmodellen för att lösa vardagsnära problem.
 6. Kunskapsloggen
  • Reflektera över och visa sin kunskap om pengar.
  • Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Uranus veckobrev v. 24

Hej alla fantastiska elever i Uranus eller ska jag skriva Saturnus!

Nu har vi nått vårt mål för den här terminen och vi kan minnas tillbaka på allt vi gjort och se fram emot nya mysterier i Saturnus. Mysterier genom tiderna och kanske hittar vi skatter som ingen hittat tidigare.

Saturnus kommer inledas med hjälp av dig och din sommaruppgift där du tar med dig din historia i form av ett släktträd. Vi kommer även med hjälp av dig kunna få vår första ledtråd på vårt historiaprojekt. Du är unik och kommer alltid vara en viktig pusselbit för oss på Lemshaga. Ta med dig ditt armband som du fick på avslutningen och med hjälp den kommer vi tillsammans lösa mysterier. Med hjälp av nyckeln kommer vi kunna låsa upp allt och ”kulan” (pärlan) som kan få önskningar att slå in och din speciella bokstav som tillsammans med dina kompisars bokstäver kommer bilda vår första ledtråd.

Tack för att vi får lära känna er alla ni är fantastiska på alla sätt och vis. Tack även för de fina presenterna och de värmande ord som ni ger oss pedagoger.

Här kommer några bilder från veckan!

 

 

Vi skriver brev till blivande Neptunus som kommer ta över våra lådor! Ger tips och uppåtpuffar för deras tid på Mellangården.

 

 

 

Vi gick på Bongårdsmusikal och Kejsarens nya kläder!

    Vi experimenterande med luft!

 

Vi badade och lekte på Södersved tillsammans.

  Sista dagen i Uranus

Här kommer sommaruppgiften!

Sommaruppgift 2018

Sommaruppgift Me and my family tree 2018

Info från fritids!

Sommarlovet är här!

Om ni tänker ta en sovmorgon och kommer senare än kl 9.00 är det viktigt att du meddelar fritids. Skriv en kommentar under mina tider i schoolsoft. Om ni tar ledigt från en närvaroanmäld dag måste ni anmäla frånvaro.

Låt gärna badkläder, handduk, solkräm och vattenflaska finnas i kapprummet de dagar ni är på fritids. 

Naturligtvis behövs kläder efter väder:-)

När ni tar semester är det viktigt att ni tömmer kapprummet. Inga saker får ligga kvar då vi får det storstädat och fint inför nästa termin.

 

Ses snart igen!

Camilla, Eva, Desirée, Agneta och Betina

 

Uranus veckobrev v.23

Hej på er alla Uranus snart Saturnus elever,

Nu är det bara en vecka kvar innan sommarlovet och vi hoppas ni kan hjälpa oss med att städa vårt kapprum och klassrum. Vi önskar att ni alla tar med en papperskasse till skolan så att vi lätt kan lägga ned alla böcker och saker som ert barn vill spara. Vi önskar även att ni ser över de klädkorgar som finns i kapprummen så att alla kläder kommer dit de hör hemma. De kläder som inte hittar sin rätta ägare innan fritids stänger inför sommarlovet kommer att samlas in och gå till välgörande ändamål.

Agneta

Tyvärr så fick vi ett litet tråkigt avslut under fredagen då Agneta berättade om hennes nya planer inför nästa termin. Här kommer ett litet brev från Agneta:

Agneta informerar.
 
Idag har jag berättat för barnen att jag inte kommer vara kvar på Lemshaga efter sommaren.
 
Jag började arbeta på Lemshaga på 1900-talet! 
Jag började 1999. Det blir inte mindre än 19 år och det är  nu dags för mig att få nya intryck och utmaningar.
Det har varit en helt fantastisk tid och många härliga barn som jag har fått äran att lära känna under dessa år. Jag bär med mig i minnet min första grupp som var något alldeles extra och även era barn bär på denna magiska kraft. De är helt underbara och så mycket värme, kärlek och skojigheter det har varit under dessa tre åren jag har fått vara tillsammans med dem.
Kloka barn som har varit med på mina upptåg och med stort engagemang varit med och format och kommit med förslag på hur vi vill ha vårt fritids. Detta kommer de ha god nytta av nu när de ska bli Saturnusbarn med eget fritids i Villan. Jag kan inte i nuläget svara på vem som kommer att vara ansvarspedagog på fritids för era barn, men jag är övertygad om att era barn kommer instruera denna pedagogen på hur de önskar ha sitt fritids. De är små fritidsproffs hela högen:-)
 
Jag vill säga ett stort tack till er föräldrar för lånet av era värdefullaste ägodelar. De har förgyllt min tillvaror de senaste tre åren. 
 
Kram Agneta

Engelska i Villan

I måndags tog vi oss iväg på ett litet äventyr till Villan för att testa på hur det känns att vara i våra nya klassrum tillsammans. Vi testade att sitta i samlingsring och vid bänkarna härligt att se så många förväntansfulla elever som längtar efter att få bli Saturnus elever.

No – Hemmesta Sjöäng

En härlig dag där vi fått höra eleverna utropa:

”Titta där är fåglar som häckar”

”Å titta de har ungar”

”Hugo kom, vi hör hackspetten”

Fråga gärna hemma vad just ditt barn fick uppleva under vår utflykt.

Denna dag fick eleverna tillsammans i grupper göra fallskärmshoppare, samla poäng utifrån olika saker som de skulle försöka hitta ex en fågelfjäder, fågelbajs, fågelbo, skal från fågelägg, fågel som flyger, rovfågel mf. alla hjälptes åt och lyckades hitta nästan allt. Vi fick även gå tipspromenad om allemansrätten och samla skräp. Eleverna samlade vid Hemmesta sjöäng men även vid busshållplatserna och visade att de är riktiga miljöhjältar.

 

Ma – Singma

Nu har vi gjort klart det sista kapitlet i matteboken och alla har nästan lyckats hinna med att göra alla sidor vilket är helt fantastiskt. Om det är så att någon har något kvar i boken så får ni gärna göra det hemma men det är absolut inget krav.

Detta kapitel handlade om tabeller och diagram vilket vi alla har fått testa på att både genom att läsa av tabeller och diagram men även få göra en egen undersökning och då gjort en egen tabell för att sedan redovisa resultatet med ett stapeldiagram.

Blänkare:
Klädkorgarna i hallen:

Vi kommer efter skolavslutningen samla in alla de kläder från klädkorgarna i kapprummen. Dessa kläder kommer sedan skänkas till välgörande ändamål.

Nästa vecka:

Alla tar med en papperskasse under måndagen till skolan för att kunna ta med sig sina saker hem under onsdagen då vi hoppats städat klart vårt klassrum inför vår flytt till Villan.
Måndag: 11/6 Idrott, Vi städar och sorterar alla våra fina saker.
Tisdag: 12/6 Vi gå på Plutos genrep ”Bondgården” i Musikladan. Vi går även på Jupiters Musikal Kejsarens nya kläder.
Onsdag: 13/6 Klassens dag. Vi går till Södersved efter lunch alla tar med eget fika (ex valfri dricka, en bulle eller två kakor) och badkläder. (Alla tar med sig sin papperskasse hem)
Torsdag: 14/6 Skolavslutning, Vi ses i amfiteatern kl 9.00 och därefter går vi gemensamt till klassrummet för att önska varandra glad sommar.

Vecka 34:

20/8 Skolan startar efter sommaren.

Tack för den här veckan,

Camilla, Eva, Agneta, Desirée och Betina

 

 

 

Uranus veckobrev v. 22

Hej alla härliga familjer,

Nu är det inte lång tid kvar innan sommarlovet sätter fart och vi snart tar steget till Villan och blir Saturnus. Det är så härligt att höra hur ni längtar efter sommarlovet men samtidigt känner att ni kommer sakna era kompisar när vi är på ledighet. Elliot som hjälper mig att skriva veckobrevet idag tipsat om att hålla kontakten genom Skype.

Under tisdagen berättade Havanna inne i Uranus röd att hon inte kommer börja i Saturnus tillsammans med oss under nästa termin då hon flyttar i slutet av sommaren och då kommer bo för långt bort för att kunna ta sig till Lemshaga varje dag. Självklart kommer vi sakna Havanna och vi hoppas hon kommer trivas i sin nya skola.

Vi välkomnar därför nu Loke till oss i Saturnus röd. Vi hoppas Loke kommer trivas hos oss och hoppas vi snart även får träffa Loke.

Kunskaper / Skola hem

Ma – Tabeller och diagram

Nu har vi lämnat den analoga och digitala klockan för den här terminen och påbörjat vårt sista kapitel i matteboken som handlar om tabeller och diagram. Självklart hoppas vi att ni fortsätter öva på de olika klockorna om ni känner att detta har varit klurigt under kapitlet. Att under sommarlovet bära sin egna klocka och komma hem i tid på egen hand samt reflektera hur lång tid som du får vara borta och leka hos kompisen är alltid bra. Klockan upplevs ofta lite klurig då det är många begrepp att hålla reda på, så fortsätt öva.

Vi har under veckan börjat utforska kring hur vi kan använda oss av tabeller och diagram. Vi har både läst av  samt skapat tabeller både under mattelektionen och engelskan där eleverna fick gå runt och fråga tre kompisar om vad de tyckte om att äta.

Kunskaper / ansvar och inflytande

Ma, No, Sv – Fåglar i luften

Nu är våra faktatexter om fåglar klara elverna fick presentera deras fakta genom att berätta och visa deras Google presentation utifrån begreppen kännetecken, boplats, föda, läte, häckning och ruvning. Det var härligt att se hur alla kände trygghet att kunna presentera sin presentation för kompisarna. Alla elever fick även skriva ned något från varje grupps redovisning för att öva på att skriva anteckningar samt formulera sina egna stödanteckningar för att kunna minnas vad som sagts.

Utifrån gruppernas faktatexter har eleverna nu påbörjat sina sagor i scratch som kommer bygga på de fakta som eleverna har tagit fram när de skrev sina faktatexter. Elverna fick börja med att bara sammanfatta det viktigaste utifrån de begrepp som vi valt att fokusera på. För att sedan bygga en berättelse med hjälp av serierutor och textrader för att vet vad de sedan skulle få med i sin scratch. Det är spännande att se hur elevernas fantasi och vilja till att skapa en så bra scratch som möjligt utmanar deras kunskaper i scratch och vilja till att ta reda på mer. Vi har tillsammans utforskat och hjälpt varandra att hitta på sätt att komma dit vi vill i scratch. Ser fram emot att få se deras fågelprojekt bli klara under nästa vecka.

Ansvar och inflytande / Hem och skola

Kör – Pop på svenska

Onsdagen bjöd på konsert i Musikladan, vi från Mellangården fick uppleva en fantastisk show med flera låtar som fick publiken att hålla takten och sjunga med i de härliga låtarna som eleverna sjöng.

Planetspelen

Vilken härlig dag vi har haft tillsammans. I blandade grupper från hela Mellangården och Villan har vi nu bl.a. samlat varv, lekt minneslekar, flyttat vatten med svamp och sprungit stafett. Vi åt god pastasallad tillsammans i solskenet.

Blänkare:
Klädkorgarna i hallen:

Vi kommer efter skolavslutningen samla in alla de kläder från klädkorgarna i kapprummen. Dessa kläder kommer sedan skänkas till välgörande ändamål.

Nästa vecka v. 23:

Måndag: Idrott. Vi besöker Villan under eftermiddagen.
Tisdag: Vi stänger 15.00 pga dag före röd dag.
Onsdag: Sveriges nationaldag. Vi är alla lediga!
Torsdag: Sista läxan för terminen lämnas in.
Fredag: ”Clean up Coast” Vi åker till Hemmesta sjöäng för att städa och få möjlighet att klättra upp i ett fågeltorn för att kunna se våra fåglar på närmare håll. Alla tar med lunchmatsäck för dagen, frukt samt vattenflaska. Bra att ha kan även vara kikare och handskar för att kunna städa. Kläder efter väder.

Vecka 24:

Alla tar med en papperskasse under måndagen till skolan för att kunna ta med sig sina saker hem under onsdagen då vi hoppats städat klart vårt klassrum inför vår flytt till Villan.
Måndag: 11/6 Idrott
Tisdag: 12/6 Vi gå på Plutos genrep ”Bondgården” i Musikladan. Alla tar med sig sina saker hem.
Onsdag: 13/6 Klassens dag ytterligare information om dagen kommer. (Alla tar med sig sin papperskasse hem)
Torsdag: 14/6 Skolavslutning, Mer info om denna dag kommer.

Vecka 34:

20/8 Skolan startar efter sommaren.

Tack för den här veckan,

Camilla, Ingela, Eva, Agneta, Desirée och Betina

Uranus veckobrev v.21

Hej alla härliga Uranus familjer,

Nu är vi äntligen redo för att ta klivet över till Saturnus då klassen äntligen fått träffa alla elever och lärare i Saturnus inför nästa läsår. Under torsdagen kom både Alice och Ingela på besök i klassen. Alice är ny elev på skolan som kommer börja efter sommaren. Alice besökte även Lemshaga under Skolans dag och träffade då några av eleverna. Alice välkomnades varmt av  eleverna och vi hoppas att Alice kommer att trivas tillsammans med oss i Saturnus nästa läsår. Ingela som just nu arbetar i nuvarande Saturnus på skolan kommer efter sommaren börja som mentor i blivande Saturnus grön. Ingela tycker det ska bli jättespännande att få lära känna alla era barn och längtar efter att få träffa alla efter sommaren.

     

Kunskaper

No – Scratch

För några veckor sedan fick vi testa programmering i vår mattebok. Då fick vi lära oss att ge instruktioner med hjälp av lägesord och pilar. Nu har vi börjat testa på en app som heter Scratch, den appen har några av eleverna redan testat på medan några inte har testat den tidigare. Något som gör att vi hjälper varandra att lyckas. Scratch har själva skapat uppgifter till eleverna med tydliga instruktioner med både bildstöd och text som förtydligar vad eleverna förväntas göra. Eleverna övar här på att följa en instruktion samtidigt som de lär sig så många olika funktioner som de kan för att förstå möjligheterna med scratch. Det är 9 uppgifter som bygger på varandra och hela tiden utmanar eleverna att skapa från fantasin.

  

Ansvar och inflytande
Signe visar hennes legorobot

Vi fick under måndagen ta del av Signes egen legorobot som hon har byggt av lego. Hon visade oss hur hon kunde programmera roboten att gå på ett liknande rutnät som vi använt oss av i Singma. Eleverna fick hjälpa Signe genom att berätta vart roboten skulle gå och hur den skulle gå för att nå sitt mål.

    

Hem och skola
Expertbesök av Viktors pappa Markus
För att komma närmare verkligheten och förstå lite bättre vad vi kan göra med vår kunskap som vi får från både Singma och Scratch så bjöd vi in Viktors pappa under onsdagen som jobbar med IT varje dag. Viktors pappa berättade om databaser och hur vi kan lagra information där för att datorn eller Ipaden ska minnas vad vi har gjort. Han visade även hur han med hjälp av programmering kunde skapa tabeller med hjälp av programmeringsspråk. Markus visade hur han med hjälp av ord istället som vi gör med pilar kunde få datorn att förstå vad han ville att den skulle göra. Han kopplade även orden till vad vi ser i scratch till vad han skriver för att vi skulle kunna se likheten mellan de olika språken. Markus berättade att det finns många olika programmeringsverktyg och att framtidens programmeringsspråk kommer vara mer likt scratch till utseendet. Markus inspirerade oss att se möjligheterna som vi får med hjälp av programmering. Han fick oss att förstå hur snabbt vi kan få datorn att utföra olika saker på bara några sekunder som för oss människor kanske på egen hand skulle ta dagar eller år att utföra. Markus visade oss en temperaturmätare som kunde mäta temperatur utifrån hur han hade programmerat den med hjälp av små delar som han bland annat att köpt från Kjell och kompani. Vi tackar Markus för en spännande upplevelse där eleverna fick ställa frågor och uppleva möjligheterna med det vi just nu gör i skolan.
Kunskaper

Singma Ma – Klockan

Just nu har vi klockan i fokus vi utforskar tillsammans den analoga och digitala klockan. Vi började med den analoga klockan där vi sjöng klocksången som ni hittar i länken nedan. Detta för att lära oss hur vi kan uttrycka vart minutvisaren är. Sjung gärna sången tillsammans med ert barn.

https://www.svtplay.se/klipp/1220058/2013-05-15—klocksangen-med-elvira-och-jonas

 

 

Vi fortsatt med att utforska klockan genom att undersöka hur lång tid det tar att göra olika aktiviteter. Hur rör sig klockan? Hur mycket är klockan nu? Hur kan jag ta reda på hur mycket klockan är om en halvtimmer eller 10 minuter? För att ta reda på detta så hade eleverna många olika tankar kring hur de kunde hoppa runt klockan. Antingen kunde de hoppa fem skutt (femmans multiplikationstabell) eller 10 skutt (tians multiplikationstabell) eller kvartar som de beskrev var 15 minuter. Vi testade allas metoder för att se om det var möjligt att kunna göra på så många olika sätt.

Under fredagens lektion fick vi jämföra den analoga klockan och den digitala klockan med varandra. Vi fick uppleva hur de skiljer sig från varandra på så sätt att den analoga klockan visar tid med hjälp av en timvisare och en minutvisare medan den digitala klockan visar tid skriven med siffror.

  

No – Fåglar i luften

Vi har under tisdagen byggt fågelholkar och bon tillsammans. Några har blivit färdiga och några kommer få fortsätta under nästa vecka.

      

Information:

Behandling av personuppgifter på Lemshaga Akademi

Dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 Maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för hur personuppgifter behandlas.
Under kategorin ”Praktisk info” på Lemshagas hemsida finns länken ”Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR” där vi berättar hur vi samlar in, behandlar och hanterar den data som vi sparar hos oss. Vi har även publicerat en nyhet i Schoolsoft angående GDPR där vi ber alla vårdnadshavare att gå in och markera rutan för läsbekräftelse efter att ni har tagit del av informationen och accepterat hur vi behandlar personuppgifter.
Nästa vecka v. 22:

Måndag: Idrott och Drama
Tisdag:
Onsdag: Läxa in. Konsert lilla kören (förmiddag för eleverna och kvällen för föräldrar) Konsert pop svenska affisch 2018
Torsdag: Läxa delas ut, läsläxa och klockan. Klassträff kl 17.00
Fredag: Planetspelen

Planetspelen:

Välkommen till Planetspelen. Till denna dag behöver eleverna ta med en egen vattenflaska, en frukt samt tallrik- stabil och bestick (lunch kommer från köket). Tänk på att skicka med en keps samt solkräm vid fint väder då vi är ute hela dagen.

Blänkare:

Vecka 23
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt
8/6 ”Clean Up Coast” Utflykt till Hemmesta sjöäng för att städa och titta på fåglar Alla tar med lunchmatsäck och vatten för dagen, kikare och handskar för att kunna städa. Kläder efter väder.

Vecka 24 (Alla tar med en papperskasse (måndag) till skolan för att kunna ta med sig sina saker hem)
12/6 Vi gå på Plutos genrep ”Bondgården” i Musikladan. Alla tar med sig sina saker hem.
13/6 Klassens dag
14/6 Skolavslutning, Mer info om denna dag kommer.

Vecka 34
20/8 Skolan startar efter sommaren.

Tack för den här veckan,

Camilla, Ingela, Eva, Agneta, Desirée och Betina