Addition och Subtraktion 0 till 1000

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 8-11

Vad? Addition och Subtraktion 0 till 1000

Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion 1

• Hur många röda/blå stolar är det?
• Hur många stolar är det sammanlagt?
• På vilka olika sätt kan vi addera?

Lektion 2

• Hur många blommor är det till vänster?
• Hur många blommor är det till höger?
• Hur många blommor är det sammanlagt?
• På vilka olika sätt kan vi addera?

Lektion 3

• Vilka tal ska vi addera?
• Elin börjar med att addera entalen. Håller ni med om att det är en bra idé?
• Hon inser att 6 ental och 5 ental är 11 ental. Vad ska hon ska addera sedan?

Lektion 4

• Hur många chokladkakor har Elin bakat?
• Hur många vaniljkakor har Elin bakat?
• Hur kan vi ta reda på hur många kakor Elin har bakat sammanlagt?
• Hur ska vi addera talen?

Lektion 5

• Vilka två tal har Anna bildat?
• Hur kan vi räkna ut summan av talen?
• Kan vi bilda fler tal av samma talkort?

Lektion 6

• Hur många barn var det från början?
• Hur många barn lämnade konserten?
• Hur många barn är kvar?
• På vilka olika sätt kan vi subtrahera?

Lektion 7

• Hur många pärlor fanns det i burken från början?
• Hur många pärlor använder Elsa?
• Hur många pärlor är kvar i burken?
• Ska vi addera eller subtrahera?

Lektion 8

• Vilka tal ska vi subtrahera?
• Elin börjar med att subtrahera entalen. Håller ni med om att det är bra?
• Hon inser att 1 är mindre än 6. Hur ska hon subtrahera 6 ental från 1 ental?
• Vad kan vi göra om entalen inte räcker?
• Min kompis säger att hon ska tänka 6 – 1 = 5 och skriva 5 vid entalen. Håller ni med om det?

Lektion 9

• Hur många klistermärken har Anna?
• Hur många färre klistermärken har Samir?
• Hur ska vi ta reda på hur många klistermärken Samir har?
• Min kompis säger att eftersom Samir har färre klistermärken än Anna, så ska vi subtrahera 135 från 608. Håller ni med?

Lektion 10

• Hur många elever går på skolan?
• Hur många elever går på fritids?
• Ska vi addera eller subtrahera för att ta reda på hur många som inte går på fritids?
• På vilka olika sätt kan vi dela upp 300 så att det blir lätt att subtrahera 125?

Lektion 11

• På vilka olika sätt kan vi addera ental tiotal och hundratal?
• På vilka olika sätt kan vi subtrahera ental, tiotal och hundratal?
• Hur adderar vi med växling?
• Hur subtraherar vi med växling?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmågan
Eleverna möter problem, i vardagsnära situationer, som de löser med hjälp av addition och subtraktion. De diskuterar och visar olika sätt att lösa uppgifterna.

Begreppsförmågan
Eleverna använder och diskuterar innebörden av begrepp som addition och subtraktion. De använder sig av positionssystemet när de adderar och subtraherar hundratal, tiotal och ental.

Metodförmågan
Eleverna tränar på att använda olika metoder vid addition och subtraktion, bland annat att addera och subtrahera genom att dela upp talen i hundratal, tiotal och ental, samt att använda additions- och subtraktionsalgoritmerna med stöd av tiobasmaterial.

Resonemangsförmågan
Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera om begreppen addition och subtraktion, samt på att beskriva valda strategier. Frågor som ”Hur vet vi det?” och ”Finns det fler sätt?” återkommer ständigt och uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan
Eleverna kommunicerar sin kunskap om addition och subtraktion på många sätt, bland annat genom att förklara på vilka olika sätt de kan addera och subtrahera och genom att redovisa sina lösningar. De får både se och använda olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning
Eleverna möter naturliga tal och tränar på att dela upp dem i hundratal, tiotal och ental. Eleverna använder positionssystemet när de beskriver och grupperar talen i hundratal, tiotal och ental. Eleverna använder naturliga tal i vardagsnära situationer. Eleverna möter addition och subtraktion i vardagliga sammanhang och lär sig förstå räknesättens olika egenskaper. De resonerar och väljer lämpligt räknesätt utifrån en given situation. Eleverna använder olika metoder för att addera och subtrahera, samt resonerar om metodernas lämplighet. Eleverna kontrollerar och resonerar med varandra om rimligheten i svar och jämför sina lösningar med varandra.

Algebra
Eleverna tränar på att skriva likheter med addition och subtraktion och bygger förståelse för hur en uppgift kan uttryckas som en likhet. Eleverna tränar på att läsa likheterna i sitt sammanhang.

Problemlösning
Eleverna tränar på att lösa problem utifrån bilder på vardagsnära situationer. Eleverna möter olika typer av frågeställningar och resonerar om lämpliga sätt att lösa problemen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Kapitel 2 fortsätter eleverna att arbeta med addition och subtraktion i ett utökat talområde. De använder metoder som de mött tidigare och tiobasmaterialet används för att synliggöra dessa. Eleverna delar upp tresiffriga tal i hundratal, tiotal och ental som de adderar och subtraherar med och utan växling. Eleverna löser uppgifter i vardagsnära situationer och använder begrepp som sammanlagt och kvar. De tränar även på att skriva likheter kopplat till uppgifterna.

I FOKUS
• addera ental, tiotal och hundratal
• addition med växling
• subtrahera ental, tiotal och hundratal
• subtraktion med växling

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1, Addera tiotal och hundratal
• Kunna använda olika metoder för att addera.
• Kunna addera jämna tiotal till tresiffriga tal.
• Kunna addera jämna hundratal till tresiffriga tal.

Lektion 2, Addera ental, tiotal och hundratal
• Kunna använda olika metoder för att addera.
• Kunna använda uppställning vid addition

Lektion 3, Addition med växling
• Kunna använda olika metoder för att addera.
• Kunna använda uppställning med växling av ental

Lektion 4, Addition med växling
• Kunna använda olika metoder för att addera.
• Kunna använda uppställning med växling av tiotal.

Lektion 5, Addition med växling
• Kunna använda olika metoder för att addera.
• Kunna använda uppställning med växling av ental och tiotal.

Lektion 6, Subtrahera tiotal och hundratal
• Kunna använda olika metoder för att subtrahera.
• Kunna subtrahera jämna tiotal från tresiffriga tal.
• Kunna subtrahera jämna hundratal från tresiffriga tal.

Lektion 7, Subtrahera ental, tiotal och hundratal
• Kunna använda olika metoder för att subtrahera.
• Kunna använda uppställning vid subtraktion.

Lektion 8, Subtraktion med växling
• Kunna använda olika metoder för att subtrahera.
• Kunna använda uppställning med växling av tiotal.

Lektion 9, Subtraktion med växling
• Kunna använda olika metoder för att subtrahera.
• Kunna använda uppställning med växling av hundratal

Lektion 10, Subtraktion med växling
• Kunna använda olika metoder för att subtrahera.
• Kunna subtrahera från jämna hundratal.
• Kunna använda uppställning med växling av tiotal och hundratal. 

Lektion 11, Kunskapslogg
• Reflektera över och visa sin kunskap om addition och subtraktion inom talområdet 0 till 1 000.
• Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Talen till 1000

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 5-7

Vad? Talen till 1000

Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion
• Hur många bönor finns det i varje burk?
• Hur många tiotal är ett hundratal?
• Min kompis säger att det går snabbare om man räknar hundra steg i taget. Håller ni med?

Lektion 2
• Hur många kritor finns det sammanlagt?
• Hur många siffror finns det i 427?
• Hur många hundratal, tiotal och ental är det?
• Vilket värde har varje siffra i talet?
• Hur kan vi visa talet med talcirklar eller i en positionstabell?

Lektion 3
• Hur kan vi jämföra antalet sudd i affärerna?
• Kan vi använda tiobasmaterial för att jämföra antalet sudd?
• Hur många hundratal, tiotal och ental är det?
• Hur många sudd är det i affär A?
• Hur många sudd är det i affär B?
• Min kompis säger att han kan avgöra vilken butik som har flest sudd utan att räkna det totala antalet sudd för varje affär. Hur kan han göra det?

Lektion 4
• Kan ni beskriva de olika talföljderna?
• Vilka tal saknas?
• På vilka olika sätt kan ni visa talföljderna?

Lektion 5
• Hur många kulor tror ni att det är?
• Hur många kulor uppskattar ni kan få plats i påsen?
Är det fler än 10? Fler än 20? Färre än 100? Färre än 90?

Lektion 6
• Vad ser ni på bilden?
• Hur kan vi visa antal utan att använda siffror?
• Hur tror ni att man gjorde för att visa antal innan vi hade siffror?
• På vilka olika sätt kan vi visa antal?

Lektion 7
• Vad ser ni på bilden?
• Hur visade egyptierna 4 och 13?
• Hur visade babylonierna 4 och 13?
• Hur visade mayaindianerna 4 och 13?
• Kan du gissa vad varje talsymbol står för?
• Hur tror ni att de visade 2, 7 och 16 med sina olika symboler?

Lektion 8
Vilket tal är det som visas med tiobasmaterialet?
• Hur skriver vi samma tal med siffror?
• Kan vi skriva talet med bara talsymbolerna 1 till 9?
• Vilka talsymboler behöver vi för att skriva talet?
• Är det någon talsymbol som fattas?

Lektion 9
• Hur kan vi räkna antal upp till 1 000?
• Hur skriver vi tresiffriga tal med siffror?
• Vilka ord kan vi använda när vi jämför tal?
• Hur gör vi när vi storleksordnar tal?
• Vad är en talföljd?
• Hur avrundar vi tal till närmaste hundratal och tiotal?
• Hur har våra talsymboler utvecklats?
Elever som behöver extra utmaning kan skriva och rita egna exempel för att synliggöra innebörden i varje fokuspunkt. De kan även dela med sig av sina exempel till klassen.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmågan
Eleverna tränar sin förmåga att lösa problem när de jämför tal och arbetar med mönster i talföljder. De använder också sin problemlösningsförmåga för att upptäcka hur olika talsystem för historiska talsymboler är uppbyggda.

Begreppsförmågan
Eleverna använder och diskuterar innebörden av begrepp som hundratal, tiotal och ental, och upptäcker sambanden mellan dessa begrepp. De bekantar sig med innebörden av begreppet avrundning.

Metodförmågan
Eleverna tränar på att använda olika strategier för att bestämma och jämföra antal, bland annat genom att bilda grupper om etthundra, använda talcirklar och visa med konkret tiobasmaterial och positionstabeller.

Resonemangsförmågan
Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera om begreppen hundratal, ental och tiotal, samt om siffrornas värde beroende på placering i talet. De resonerar om lämpliga strategier för att beräkna och jämföra antal och om vad som kännetecknar de olika strategierna. Frågor som ”Hur kan vi ta reda på det?” och ”Finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan
Eleverna kommunicerar sin kunskap om talen upp till 1 000 och om innebörden i positionssystemet. De använder olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning
Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0 till 1 000 och tränar på att dela upp dem i hundratal, tiotal och ental, samt på att avrunda dem till närmaste tiotal och hundratal. Eleverna använder positionssystemet och beskriver tal utifrån hundratal, tiotal och ental, samt bygger förstå- else för att siffrornas värde är beroende av vilken position de har i talet. De möter även det historiska perspektivet när de bekantar sig med uppkomsten av vårt positionssystem och behovet av nollan för att markera en tom position. Eleverna använder historiska symboler för tal, som utvecklats i flera olika kulturer genom historien. Eleverna tränar på att använda talen 0 till 1 000 i uppgifter kopplade till vardagliga sammanhang.

Algebra
Eleverna hittar och beskriver mönster i talföljder, samt fortsätter talföljder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget..
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 1 arbetar eleverna med talområdet 0 till 1 000. Kapitlet inleds med att eleverna utforskar, läser och skriver för att lära sig känna igen talen upp till 1 000. Eleverna vidgar sina kunskaper om positionssystemet och använder konkret material för att räkna och dela upp tresiffriga tal i hundratal, tiotal och ental, samt visar uppdelning med hjälp av talcirklar. De ser hur siffrornas värde förändras beroende på deras position och använder positionssystemet när de tränar på att jämföra och storleksordna tal. Eleverna beskriver även mönster och gör klart talföljder. Eleverna tränar också på avrundning och avrundar tal till närmaste tiotal och hundratal. Eleverna möter även det historiska perspektivet kring uppkomsten och behovet av talsymboler. De får en inblick i olika kulturers talsymboler och jämför dessa med de symboler vi använder i dag.

I FOKUS
• räkna och skriva talen till 1 000
• hundratal, tiotal och ental
• jämföra och storleksordna tal
• beskriva och göra klart talföljder
• avrunda tal
• talens historia

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1, räkna till 1 000
• Kunna räkna och känna igen talen till 1 000.
• Kunna bilda etthundra för att räkna antal.
• Kunna räkna antal stegvis.

Lektion 2, Hundratal, tiotal och ental
• Bygga förståelse för positionssystemet.
• Kunna dela upp tal i hundratal, tiotal och ental.
• Kunna beskriva värdet på siffrorna i ett givet tal.

Lektion 3, Jämföra och storleksordna tal
• Kunna jämföra tal utifrån hundratal, tiotal och ental.
• Kunna storleksordna tal.

Lektion 4, Talföljder
• Upptäcka och beskriva mönster i talföljder.
• Kunna fortsätta talföljder

Lektion 5, Avrunda tal
• Kunna avrunda tal till närmaste tiotal och hundratal.
• Kunna uppskatta antal.
• Kunna placera ut tal på tallinjen

Lektion 6, Talens historia
• Få en förståelse för hur tidigare kulturer visade antal, innan vi hade siffror.
• Få en förståelse för talens utveckling.

Lektion 7, Historiska talsymboler
• Få en förståelse för hur tidiga kulturer visade tal med symboler.
• Få en förståelse för talens utveckling.

Lektion 8, Vägen till vårt talsystem
• Få en bild av hur vårt talsystem utvecklats.
• Få en förståelse för nollans betydelse i positionssystemet.
• Kunna bilda olika tal utifrån givna siffror

Lektion 9, Kunskapslogg
• Reflektera över och visa sin kunskap om talen till 1 000.
• Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Uranus veckobrev v. 10

Hej alla elever och föräldrar i Uranus,

Det var många spända elever inför onsdagens klassträff och dagen efter var alla eleverna så nöjda med allt som hade planerats inför denna eftermiddag. Tack alla ni föräldrar som gjorde denna gemensamma aktivitet så fantastisk. Ser fram emot fler träffar.

Kunskaper

SO/NO/SV- Jordens tidslinje

Denna vecka har vi tittat närmare på jordens hemligheter som bara ligger där och väntar på att bli upptäckta. Många elever har pratat om att de har sett dessa djur tidigare men som lämningar i stenar. Vi ställde därför frågan ”Vad är en fossil?” eleverna kom såklart med många tankar:

”Ett märke av ett djur kanske ett spår eller ett avtryck” Signe

”En fossil kan vara något gammalt en sten eller en snäcka kanske som spolats upp på stranden det är gammalt” Hedda

”Ett djur som har dött och sen utvecklats till något annat. En sten eller något”

”Det kanske är lera först och sen formas leran av djuret och stelnar leran till sten”

 

 

Vi tittade därefter på en film som visade fantastiska fynd från jordens början och hur djur och växter kunde finnas kvar på jorden som avtryck.

Många har även valt att ta med fossil vilket är jätteroligt att få se hur eleverna utvecklas och undersöker på egen hand.

 

 

 

 

Vi började därför såklart att fundera på vilka olika djur eller växter som kanske har funnits eller som vi kanske hoppas skulle ha funnits. Eleverna fick sedan göra sitt djur eller växts avtryck i lera för att vi därefter skulle kunna hälla på gips för att skapa våra egna ”fusk fossiler”. Det var så härligt att se eleverna engagemang och lust till denna aktivitet. Eleven fick även rita en bild på hur de tänkte att djuret eller växten såg ut när den levde. Vi kommer under nästa vecka fortsätta titta vidare på våra fossiler och även skapa berättelser för att få höra allt om vad våra djur och växter har varit med om.

      

Elevernas egna tidslinjer

Innan lovet fick alla elever i läxa att ta med sig sin egen tidslinje. Här skulle eleverna berätta om viktiga händelser i sitt liv. Eleverna fick beskriva alla dessa händelser genom bild och text för att under onsdagens lektion kunna få berätta för klassen om det som format just hen. Det var roligt att få se och höra alla elevers minnen och självklart har vi satt upp dessa i klassrummet så att alla kan ta del av kompisarnas historia.

   

Internationella kvinnodagen

Denna vecka inföll internationella kvinnodagen vilket vi uppmärksammade genom att titta tillbaka på några kvinnor som varit med om att göra ett avtryck i historien. Vi tittade bland annat på UR:s film om Selma Lagerlöf – Jämlikhet där vi får höra om hur det var att leva för 100 år sedan för en kvinna. Vi fick höra hur Selma kämpade för kvinnans rättigheter och hur saker som vi tar för givet inte alls var så självklara förr. Eleverna blev förvånade över hur det kunde vara så här och hade svårt att avsluta lektionen då många tankar kom upp. När de gick ut från klassrummet var det fast beslutna över att de skulle fortsätta förändra världen och att alla är precis lika mycket värda oberoende om du är man eller kvinna.

Selma stod upp för det hon trodde och ville göra skillnad och det kan vi alla göra.

”Vill du förändra världen, då får du börja med dig själv och leva som du lär.”

Läxa till nästa vecka:

Nästa vecka så uppmärksammar vi Pi dagen , detta kommer vi göra genom att fundera lite kring vad π är och vad vi kan hitta på med π samt även hur många decimaler vi lyckas memorera. Ni får därför i läxa att titta på detta klipp och vem vet hur många siffror du lär dig memorera…

 

Nästa vecka:

Måndag: Idrott och drama för alla.
Tisdag:
Onsdag: Pi-dagen uppmärksammas, Läxa samlas in, Diamantjakten kapitel 20
Torsdag: Kängurutävlingen (Matte) http://ncm.gu.se/node/1525  Vi fortsätter uppmärksamma gårdagens Pi-dagen. Läxa delas ut, kapitel 21 Galna ungar
Fredag: Friluftsliv

Information från Fritids – Snart är det Påsklov! 

För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet. 
Fyll i formuläret i länken nedan och kom ihåg att trycka på spara.
Vi har ett sista anmälningsdatum 19/3.
Fritids har öppet kl 7.30-17.00. 
Notera att vi stänger 15.00 dag före afton. Detta infaller skärtorsdag 29/3.
 
Mvh Fritids
 

Blänkare:

21/3 Föräldramöte kl:17.30

23/3 Skolloppet, Cancer. Mer info kommer.

2/4 Annandag påsk röd dag, skola och fritids stängt

3-6/4 Påsklov (fritids öppet för de som anmält närvaro, https://goo.gl/forms/FXrwiR7cgjL1thj93)

27/4 Hattparad för Mellangårdens elever. Vi firar att våren är här. Inför denna dag skapar vi egna hattar.

30/4 Skola och fritids stängt

1/5 Valborg, skola och fritids stängt

9/5 Skolans dag, vi bjuder in er föräldrar att besöka skolan och vara med era barn i skolan. Mer info om denna dag kommer.

10/5 Kristi himmelfärdsdag, röd dag, skola och fritids stängt

11/5 lovdag (fritids öppet)

14-16/5 Studiedagar (fritids öppet)

6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt

14/6 Skolavslutning, Mer info om denna dag kommer.

Sommarlov hemma eller på fritids

20/8 Skolan startar efter sommaren.

Skolloppet Cancer, information
Hej! Idag har vi startat vårt projekt Skolloppet till förmån för Barncancerfonden. Skolloppet kommer att genomföras fredagen den 23/3. Under våra idrottslektioner och på friluftslivet kommer vi nu att förbereda oss med fysiska pulshöjande aktiviteter, se filmer om cancer, göra egna startlappar med namn och nummer mm.
Ni föräldrar kommer med detta veckobrev få en länk till de filmer vi ska se nästa vecka. Det kan vara intressent men oxå bra om ni där hemma tittar på filmerna så att ni kan möta upp ert barns funderingar och frågor.Självklart kommer vi att prata om filmerna när vi ser dem tillsammans.
Även ett föräldrabrev från Team Rinkeby vår samarbetspartner finns med.
Trevlig helg! Gottis

Tack för en spännande vecka,

Camilla, Marie, Agneta, Desirée och Bettina

   

Uranus Veckobrev vecka 7

Hej på er,

Nu är det en vecka kvar till sportlov och jag hoppas att alla får leka och röra på sig under lovet. Om du ännu inte har anmält närvaro eller frånvaro så är det bra om ni gör det så att vi kan planera verksamheten på bästa sätt.

Anmälan till sportlov

Allaktivitetsdagen

Tack för att just du gjorde denna dag till något alldeles speciellt. Tisdagen var en annorlunda dag för oss på Lemshaga. På Mellangården fick vi möjligheten att testa på olika aktiviteter som skapade rörelseglädje. Alla gjorde det som just du ville göra denna dag utifrån de val som du gjort.

Några spelade pingis och tennis i Bo-rackethall några andra valde att gå till Musikladan för dansa och drama. Några tog sig till Gustavsberg för att köra skridskor och bara glida fram samtidigt som några hittade äventyret ute i skogen och allt vad det innebar. Jag hoppas att ni alla hade en fantastisk dag och kanske även fått lära känna någon kompis lite bättre som du tidigare kanske tidigare bara har sätt ute på gården eller pratat lite med.

    

Singapore Math med Josefin

I veckan fick vi äntligen träffa Josefin igen. Hon ville självklart höra hur eleverna reflektera om den kunskap som vi fått utveckla under vårt första kapitel i vår tredje mattebok med Singma. Så tur nog hade vi precis kommit fram till kunskapsloggen för kapitel 1.

Kunskapsloggen heter den sista lektionen i varje kapitel. Det är här vi reflekterar över vilka kunskaper vi fått med oss under kapitlet och tittar tillbaka på vad vi gjort följt av en enskild skriftlig uppgift. Eleverna får under den skriftliga delen i kunskapsloggen göra en självskattning av sin kunskap. Detta gör eleven enskilt och för att vi ska veta vart eleven befinner sig samt även få eleven medveten om vad hen behöver öva på.

   

Efter lektionen pratade jag med Josefin och det var så roligt att höra hur hon berömde alla elever utifrån hur de reflekterade och uttryckte sig. Hur hon uttryckte att hon upplevde att det var så många av eleverna som kunde beskriva varför de räknade som de gjorde och inte bara gav ett svar. Att detta nu är något så självklart för många är fantastiskt. Att kunna göra det är även ett krav om du vill få ett bra betyg i de äldre årskurserna vilket gör att vi ser att vi är på godväg att nå toppen.

Då Josefin höll i lektionen så kunde jag ta ett steg tillbaka för att verkligen höra och se hur eleverna resonera kring de olika momenten som kapitlet tagit upp. Att få höra eleverna resonera kring vilket tal eller hur en talföljd förändras beroende på hundratal, tiotal och entalens värde och hur dessa påverkar varandra. Samt hur de kunde reflektera kring talets historia och kunna jämföra hur de ser ut idag och att kunna se likheter och skillnader.

Det är spännande att få följa era barn och få uppleva hur Singapore Math kan ge så så stor skillnad i elevernas förståelse kring matematik. Att få se hur fler elever förstår grunderna och varför vi gör det vi gör. Att de nu kan reflektera över olika begrepp och metoder istället för att bara lära sig hur man utför en viss metoden.

    

Alla hjärtans dag1

Alla hjärtans dag var något som många ville uppmärksamma och så då några av oss var på kör så skapade vi andra hjärtan för att kunna dela ut till våra kompisar i både röd och grön. Å vilken härlig känsla att få en överraskning på sin plats när vi kom tillbaka in efter rasten. Vi ville också uppmärksamma andra kompisar denna dag vilket gjorde att vi skapade blommor med uppåtpuffar och vem vet kanske just du har fått en blomma av ditt barn.

    

Nästa vecka:

Måndag: Rytmik och idrott för alla.
Tisdag:
Onsdag: Läxa lämnas in
Torsdag: Idag lämnas det ut en lite annorlunda läxa inför lovet. Biblioteket för Uranus röd
Fredag: Biblioteket för Uranus grön, Jösse och Affe kommer till skolan.

Uranus veckobrev vecka 6

Hej alla Uranus familjer,

Tack för alla trevliga utvecklingssamtal denna vecka, det är så roligt att få träffa er elever och föräldrar enskilt för att få prata om just dig. Vi ser självklart fram emot nästa veckas samtal under eftermiddagarna. Glöm inte att kryssa i samt fylla i frågorna på school soft om det det är något som ni vill ta upp under samtalet.

NO – Vår värld

Vi har fortsatt vårt arbete med rymden.

Vi har under vecka fått träffa rymdvarelsen Paxi som har berättat för oss om hur det kommer sig att vi ibland har dag och ibland natt. Samt hur det kommer sig att vi har årstider här på jorden. Vi fick även höra om hur solen månen och jorden roterar runt varandra. När vi hade fått ta del allt detta så började vi fundera kring hur det egentligen skulle se ut om vi skulle föreställa solen, jorden och månen. Eleverna fick därefter testa och beskriva hur det kändes att kliva in som sol, måne eller jord.

   

Vi är många som har varit intresserade av solen och undrat hur varmt det är på solen och hur solen egentligen ser ut. Så för att ta reda på det tittade vi även på en fakta film från NE Solstjärnan. Här fick eleverna i uppgift att under tiden de tittade på filmen skriva en tankekarta över alla de ord som de hörde. För att efter filmen kunna prata om allt de sätt samt även skriva en kort faktatext om vår sol eller var det en stjärna… Eleverna var fantastiska på att skriva tankekartor det märks att vi har övat på att plocka ut det viktigaste. Prata gärna med ditt barn där hemma om allt vi samtalat om under veckan.

   

Vi avslutade veckan med att själva kliva in i vårt fantasirymdskepp för att flyga upp till rymden. Eleverna fick med hjälp av VT rutinen Step inside byta roll från elev till astronaut, tekniker från rymdtornet eller publik på marken.

  

Våra astronauter klev in i rymdfarkosten med deras rymddräkter eleverna började nedräkningen på engelska. Därefter fick rymdteknikerna i tornet ställa frågor för att höra hur det gick för våra astronauter. Astronauterna svarade på frågorna och beskrev allt det såg och vart de hamnade uppe i rymden. Inne i röd hann vi sedan börja skriva berättelser om våra fantastiska resor upp i rymden. Vi kommer under måndagen fortsätta våra berättelser.

När vi väl var uppe i rymden så tänkte vi att vi stannade kvar där en stund för att titta på alla stjärnor. Så vi började skapa stjärnkikare med alla våra stjärntecken.

     

Viktig information:

Information från fritids:
Snart är det Sportlov! 
För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet.
Fyll i formuläret i länken nedan och tryck på spara.
Vi har ett sista anmälningsdatum 12/2.
Fritids har öppet kl. 7.30-17.00
Mvh pedagogerna i Mellangården

https://goo.gl/forms/9zfz59TrPyMkHFSA3

 Information från expeditionen

Nya rutiner vid ”Oanmäld närvarorapportering”-3 2

Nästa vecka:

Måndag: Idrott och drama
Tisdag: Allaktivitetsdag på hela Mellangården (se nedan)
Onsdag: Läxa in
Torsdag: Läxa delas ut
Fredag: Friluftsliv Affe och Jösse kommer tillbaka till skolan.

Allaktivitetsdagen 13/2:

 • Äventyrsvandringen
  Varmt välkomna på Äventyrsvandring.
  Vi kommer att samlas på skolan för att lära känna varandra och sedan förbereda vår egen lunch. Vi kommer att gå till Scoutstugan och där kommer vi ha aktiviteter, lek och vi ska laga vår mat vid lägerbrasan.
  Du behöver ha kläder för utevistelse, sittunderlag och en liten matsäck. Dryck, en burk med lock för att bära och äta lunchen i(typ en 1-1,5 liters låda) och bestick. Du får gärna ta med dig varm dryck, en frukt och en liten smörgås om du önskar. Packa dina saker i en ryggsäck som du lätt kan bära under vandringen.
 • Dans och Drama
  Tänk på att ha sköna kläder att dansa och röra dig i. Lunch äts på skolan.
 • Skridskor
  För de elever som vill får ta med sig klubba samt en bandyboll. Tänk på att barnet ska klara av att bära sin packning själv. De ska även ta med sig matsäck. Ta gärna även med frukt eller smörgås och en vattenflaska med vatten. Kanske även någon typ av varm dryck. Kläder efter väder då vi är ute hela dagen.
 • Boo Rackethall
  För ni som ska på denna aktivitet behöver ni ta med sig 50kr till skolan senast på måndag. Ni ska även ta med dig matsäck för dagen. Ta gärna även med en liten frukt eller smörgås och en vattenflaska med vatten. Ta gärna på dig mjuka kläder. 

Tack för en trevlig vecka,

Camilla, Marie, Desireé, Bettina och Agneta

 

Uranus veckobrev vecka 5

Hej alla kära Uranus familjer,

Denna vecka fick ett litet sorgset avslut men allt här i livet har en mening och det är hur vi tar emot och går vidare som har betydelse. (Era barn kan berätta samt så kan ni läsa ett mail från Marie samt ligger även som nyhet på school soft om vad vi fick höra under fredagen.) Vi kommer få ett fantastiskt år i Saturnus i Villan tillsammans det har vi alla lovat och eleverna har så många fantastiska idéer kring hur det ska bli vårt bästa år tillsammans här på Mellangården.

”Vi kommer vara bra förebilder” ”Vi kommer hjälpa varandra” ”Vi ska hitta på roliga projekt” ”Vi ska ordna mysiga tillfällen där vi får vara tillsammans” Var några av de tankar inför året i Villan som eleverna uttryckte under vår samling om året i Villan.

Eleverna är så omhändertagande, ansvarstagande och ser sitt år som äldst på Mellangården som en utmaning som de kommer lyckas med. Vilket är helt fantastiskt att se.

Ponyo och klippan vid havet

Fredagen gav möjlighet till biobesök på Gustavsbergsteatern. Vi hade en mysig stund tillsammans och alla gjorde sitt bästa både på biografen och under vår lunch på teatern.

  

  

  

SO/NO/SV – Vår värld

Under veckan har vi fått fler tankar kring hur vår värld skapades och vem vet hur allt egentligen gick till. Vi har fått höra bibelns skapelseberättelse, den nordiska mytologins skapelseberättelse samt den vetenskapliga berättelsen där allt bara bildades från en explosion. Tänk att vi alltid har förundrats över vår universum och hur allt egentligen skapades.

Eleverna har ritat och skrivit utifrån vad de har hört och sätt och fått dramatiserat framför sig med trumma, tamburin och ficklampa. Vi har även sätt filmer för att få höra se hur allt går till.

Detta då vi vet att vi alla tar in kunskaper på olika sätt.

               

Information:

Utvecklingssamtalsdag 7/2

Denna termin kommer det vara utvecklingssamtal under en hel skoldag den 7/2.
Dagen kommer att vara en kombinerad utvecklingssamtalsdag och studiedag där ni som förälder och elev behöver närvara för samtal. Tider för utvecklingssamtal kommer läggas upp för bokning i schoolsoft.

Fritids har öppet kl. 7.30-17.00

Allaktivitetsdagen 13/2

Den 13/2 är det allaktivitetsdag på Lemshaga. Mellangårdens pedagoger har satt ihop olika aktiviteter som du kan välja under denna dag. Du väljer själv vad du är intresserad av att hitta på denna dag utifrån de aktiviter som erbjuds, se alla aktiviter i bilagan nedan. Du hittar även en länk som du senast måndag 5/2 ska gått in på för att gjort dina val. Du har ett förstahands val och ett andrahands val.

Allaktivitetsdagen 13 februari 2018 val av aktiviteter

Anmälan för aktivitet senast 5/2

Nästa vecka:

Måndag: Idrott, drama
Tisdag:
Onsdag: Studiedag/utvecklingssamtal antingen är du ledig eller på fritids.
Torsdag: Ta gärna med två toarullar till dagen och prata gärna om vilket stjärntecken du tillhör.
Fredag: Friluftsliv

Ta hand om er så ses vi nästa vecka

Camilla, Marie, Agneta, Desirée och Bettina