åk 7 – Historia & religion: Flodkulturerna & antiken

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.8 -v.13

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Var makten fanns i de olika flodkulturerna?
 • Vilken betydelse hade religionen i flodkulturerna?
 • Var och hur startar judendomen?
 • Hur har handeln utvecklats under årtusendena innan Kristi födelse?
 • Hur har kulturmöten bidragit till utveckling och uppfinningar?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte (geografi):
Förankring i kursplanens syfte (samhällskunskap):
Centralt innehåll från kursplanen (för eleven)

=>

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer undersöka olika kulturer under olika tider på en resa i tid, rum och i deras tankevärldar. Mycket av arbetet kommer ske i grupper där man tillsammans har ansvar för någon del av innehållet kring kulturen. Vi fokuserar på dessa fenomen:

 • Linje i tid
 • Linje i tänkande – tankeliv
 • Linje i politik – politiskt liv
 • Linje i ekonomi – ekonomiskt liv
 • Linje i vardagen – socialt liv

Eleverna har tillgång till en startfilm och sedan Gleerups digitala bok i historia. Utifrån dessa kommer vi sätta samman en stor tidslinje som ska presentera vår resa. Eleverna kommer längs vägen fotografera av denna linje och sätta samman en egen keynote med de delar som man behöver för sin egen analys.

Material:

Uppdrag 1: Mesopotamien – 2 flodslandet
Gleerups: Mesopotamien – landet mellan floderna
Film: https://www.youtube.com/watch?v=DYxJvufGlgU
Keynote: Start + uppdrag 1

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen och sedan ha muntlig och skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.7 Intro
v.8 Mespotamien
v.9 Lov
v.10 Egypten
v.11 Judarnas äldsta historia –
v.12 Antikens Grekland
v.13 Analys muntligt helklass

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska nu lägga grunden för vår historieundervisning i högstadiet. Här lyfter vi fram viktiga historiska linjer som vi sedan kan följa under vårt arbete genom historien.
Parallellt kommer vi jobba med att lyfta in religion och dess betydelse för forntida samhällen/kulturer. Här kommer vi också att väva in några av de äldsta världsreligionernas historia.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

ÅK 5- Religion: Jesus, judendomen & kristendomen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8-v.15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Vem var Jesus från Nasaret?
 • Hur kan vi veta något om Jesus och de han lyssnade till, GT & NT. (s.20, s.58)
 • Vad hände Abraham och varför är han viktig för judar & kristna (& muslimer)? (heliga landetstamfar och Jerusalem) s. 26-27, 29-30
 • Vilka händelser gör Mose känd och varför är han viktig för judar & kristna (& muslimer)? (religionsgrundare, pesach)  s.34-37
 • Vilka är de 10 grundreglerna för alla judar? (10 budord, förbund) s.38-39
 • Vilka är de viktigaste tankarna om man lever som jude? s. 46
 • Hur firar en judisk person vilodagen? (sabbat, kosher, kippa) s.50-51
 • Vad sker i synagogan under sabbaten? (rabbin, gudstjänst, Torarullar) s.52-53
 • Vad gör Jesus speciell för kristna? (guds son/Messias, underverk, lärare) s.66, 70-71
 • Hur ville Jesus att människor ska leva för att vara kristna? (regler, barmhärtige samariern) s.70-71
 • Varför firas kristna nattvard & påsk? (rit, högtid) s.76-82
 • Vad är viktigaste tankarna om man lever som kristen? s.86
 • Varför är kyrkan och söndagen viktiga för kristna? (gudstjänst, predikan, bön) s.102-103
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
=> ex se orsaker och samband mellan viktiga texter och hur man ska leva som troende.
=> Jämföra kristendom och judendom för att se likheter och skillnader i hur man lever som troende.
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
=> ex se konsekvenser av religionen i form av ledigheter, tankar rätt och fel.
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
=> ex fundera över hur man lever ett gott liv.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att fokusera på Jesus, vem han var och vad vi vet om denne. Vi söker oss sedan bakåt för att förstå vad Jesus var inspirerad av för personer och tankar i judendomen. Här får vi koll på viktiga personer och viktiga delar i den judiska historien och detta leder oss in på hur man lever ett judiskt troende liv.
Sedan kommer vi tillbaka till Jesus och dennes liv och betydelse för kristna. Vi studerar hur man ska leva som kristen och vad det innebär att leva som kristen idag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen. Vi stämmer av mitt i med en muntlig analys om judendom och sedan vi avslutar med en skriftlig analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Intro Jesus, GT, Abraham, start Mose
v.9 lov
v.10 Mose, regler och sabbat
v.11 Sabbat och hur lever judar idag, muntlig analys
v.12 Jesus födelse, liv, regler kristna
v.13 Påsk, Jesus dör, kristen idag
v.14 Lov
v.15 rep analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi kopplar samman vårt påskfirande med bakgrunden till denna högtid. Vi lägger också grunden till förståelsen för de 3 religionerna som har samma utgångspunkt i Gamla testamentet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Venus veckobrev v.6

Hej allesammans!

Ingen mentorstimme i veckan vilket innebär att vi nästa vecka följer upp och försöker besluta om idéer till klassresan. Spännande!!

Veckan innehöll istället en massa härliga samtal om framtiden! Kul att höra hur alla resonerar och tänker om tiden vi har framför oss! Läge att redan nu se till att hålla koll på allt som bestämts så vi kommer igång direkt med jobbet mot alla satta mål!
Sofia hälsar att hon har lagt upp nya tider för utvecklingssamtal på Schoolsoft för de elever/föräldrar vars tider hon var tvungen att ställa in samt för de som inte bokade en tid.

YAM-teamet var på plats i veckan och vi fortsätter bidra till deras forskning och framöver väntar deras utbildningstillfällen som vi får chansen att ta del av.

I So har källkritik varit vårt huvudfokus under den senaste tiden. Idag fredag glider vi i mål med detta arbete. Kul att se hur snabbt vi lyckats ta stora steg framåt när det gäller en av de viktigaste digitala förmågorna! Det absolut sista sker nästa vecka när vi sammanställer de tankar partierna har om flyktingar och nyanlända här på Värmdö och i Sverige.

Nya rutiner vi frånvaroanmälan.
Från och med måndagen den 5:e mars kommer vårdnadshavare få ett SMS vid oanmäld frånvaro när läraren tar närvaron 10 minuter efter lektionens start.
SMS:et går till den vårdnadshavare som är ifylld överst i SchoolSoft och till telefonnumret i fältet ”Mobiltelefon”. Vårdnadshavare med var sitt Schoolsoft-konto får varsitt SMS.
Det är därför viktigt att vårdnadshavare ser till att mobilnumret som är inskrivet i Schoolsoft är korrekt. Logga därför gärna in på Schoolsoft redan nu och klicka på ”Min Profil” och säkerställ att all kontaktinformation är rätt.
Om man inte önskar få SMS så kan man, när man är inloggad i Schoolsoft på sidan ”Min Profil”, byta meddelandetyp så oanmäld frånvaro skickas till den angivna mailadressen istället för SMS.
När ett SMS eller mail-meddelande skickas ut för oanmäld frånvaro så ska vårdnadshavare logga in på Schoolsoft och få mer detaljerad information under ”Ta del av frånvaro”.
Om den oanmälda frånvaron är felaktig, t.ex om vårdnadshavare glömt att frånvaroanmäla vid sjukdom, så ska vårdnadshavaren logga in på Schoolsoft och korrigera anmälan, annars kontaktar man skolan.

Kommande:

13/2: Allaktivitesdagen: se info i Schoolsoft om varje aktivitet.

14/2: Infokväll med chans att möta Polis, Värmdöpolare, Minimaria mfl (se förra veckans inbjudan)

21/2: Föräldramöte med föreläsning om Sociala medier – Maria Duva

Ha en fin helg allesammans!

/Venusteamet

Vi tillsammans och jag starkare

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Cristin Axörn, Sofia Dirkse och Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.46-v.8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad har vi för glädje av en klassresa?
 • Hur kan vi hjälpas åt att planera och genomföra en klassresa?
 • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
 • Hur påverkas man av grupptryck pos/neg?
 • Hur kan man stå emot grupptryck?
 • Hur har det gått med mina uppsatta mål?
 • Vad är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Vad ska jag sikta mot för nya mål?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
* respekterar andra människors egenvärde,
* kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi sätter igång ett stort arbete med att tillsammans jobba fram ett resmål för klasserna under ht19. Här jobbar vi i grupper med att försöka komma fram till bra förslag som vi kan gå vidare med. Eleverna jobbar också i grupper med att hitta olika sätt att finansiera resan.
Parallellt med detta arbete kommer vi att utvärdera ht 17 och sedan sätta nya mål för vt 18. Detta är grunden för våra utvecklingssamtal. Kopplat till detta jobba har vi fokus på hur vi också ska ta nästa steg när det gäller arbetsmiljön.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer diskutera hur vi använder de olika förslagen för att sedan jobba vidare med de 3 vi tror mest på.
IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.46 Start samtal om olika idéer
v.47 Jobb i grupper
v.48
v.49
v.50 Fadderträff
v.2 Uppstartsdag
v.3 Iup-förberedelser
v.4 Iup-förberedelser + grupparbete om resmål
v.5 Grupparbete om resmål + klassråd + val av mattema
v.6 Val av 3 resmål
v.7 Jobb med grupptryck
v.8 Vad förekommer grupptryck och vad kan man göra?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill med jobbet runt denna resa ge möjligheter för eleverna att tillsammans jobba fram gemensamt uppsatta mål. Här får vi chansen att öva på grupparbete och möjligheter att jobba med att praktiskt undersöka olika alternativ som lätt kan kopplas till den framtid som eleverna ska möta.
Det kommer också ges möjligheter att ta ansvar och möjlighter att vara kreativ ni att hitta olika lösningar.
IUP-arbetet är alltid viktigt då det lägger en viktig grund för arbetet resten av året och en viktig chans för alla elever att själva ta ansvar för sin utveckling.
Vi kommer vart efter starta ett jobb med fokus på grupptryck och hur detta kan påverka oss positivt och negativt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.3

Hej allesammans!

Nu är vi igång på riktigt och nu kör vi!

Mentorstiden- normer & värden

Ja, vi är verkligen igång och då gäller det att jobba fram en riktning! Därför jobbar vi som vanligt med att sätta nya mål. Självklart stämmer vi av de gamla och läser in oss på matriser först! På måndag gör vi klart i skolan och sedan är läxan att hemma kolla igenom allt tillsammans med er föräldrar. På detta sätt kan ni alla, som vanligt, få koll inför samtalet. Ni föräldrar har också er egen del att fylla i, i Schoolsoft.
Utvecklingssamtalen ligger sedan v.6 och ni föräldrar behöver gå in och boka tid i Schoolsoft om ni inte redan har gjort detta!

SO

Vi ska ställa dem mot väggen! Ja, partierna i kommunen alltså! Vårt jobb med människor på flykt går nu in mot ett nytt delmål. Vi tar reda på mer om kommunens ansvar och här vill vi undersöka vad de olika partierna i kommunen tänker. När de väl gett sina svar kommer vi kritiskt granska dessa innan vi presenterar denna ”heta” valinformation!
Vi har tagit experthjälp för att lättare ta oss an denna uppgift och därför träffas Venus röd vid Kommunhuset på tisdag 8.10 (Skogsbo).

 

Kläder – märka – skåp

Vinter på riktigt innebär mer kläder till skolan. Märk dem, märk dem, märk dem! Tydligt budskap alltså. Ni elever ska se till att ni har dem i era skåp och som vanligt glömmer ni inte att låsa in värdesakerna inklusive mobilen!!

13/2 Allaktivitetsdagen

Vi närmar oss äntligen allaktivitetsdagen tisdag 13/2 (v.7)!
En av årets höjdpunkter, enligt vissa, närmar sig och som vanligt kommer det finnas flera olika alternativ att välja mellan och inom närmsta tiden går vi ut med information om alla alternativen.
Vi vill dock redan nu ge er en första information om en av aktiviteterna som man kommer kunna välja, skidresan. Detta är för att undvika frågetecken, missuppfattningar och viss frustration som skett tidigare år. Det är också av anledningen att ni i lugn och ro ska kunna diskutera detta hemma. Årets skidresa går till Kungsberget
 Att tänka på:
* Det är bara elever i åk 7-9 som åker med våra 2 bussar dvs inga föräldrar eller elever i yngre åldrar som åker med oss.
obs! Elever i åk 6 kommer ha en egen bokning
* Vi kan inte åka med fler bussar då vi inte har fler pedagoger som kan följa med och ansvara.
* Vi har ett fast antal platser vilket innebär att det kommer finnas ett litet moment av ”först till kvarn”. Vi kan inte ge förtur till några pga t ex ålder. Vi kan inte heller byta de bussar vi bokat.
* Vi kommer inte finnas med eleverna i backarna, men vi har fasta återsamlingsplatser där det alltid finns personal. Vi har vuxna som åker skidor men de kan förstås ej vara med överallt.
* Vi kommer kunna erbjuda en enkel men kul skidskola under 1 tim av fm för nybörjare.
* Det är alltid pedagogerna som beslutar i vilken buss som eleverna ska åka i.
* Dagen varar från 6.00 – ca 19.30.
I anslutning till att eleverna får information om alla olika fantastiska val man kan göra skickas mer information ut i Schoolsoft. Där ser man även tidsplanen för när man kan börja boka.
Efter detta kommer all info skickas vi Schoolsoft då det är den kanal vi kan nå ut till alla som går i åk 7-9.

Schemaändringar

Nästa vecka startar Period 3 för året. Det innebär att det skiftas i olika grupper ex bild/slöjd och musik. Därför är det delvis nya scheman som gäller.

 Övriga datum:

YAM 6 feb: Vi fortsätter att delta i detta viktiga forskningsprojekt om ungas psykiska ohälsa. Det är åter 90 min per klass som vi hjälper till att samla in data.

Onsdag 14/2 kommer Polisen, Soc, Polarna och miniMaria till Lemshaga.
Mellan 18.00 och 19.00 håller de ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar.
Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkommen.
Vi ser detta som en stor möjlighet och chans, därför hoppas vi så många som möjligt kommer.
Plats Ladan.

Föräldramöte 21/2: Boka in datumet då detta är ett gemensamt datum för flera årskurser.

v.9 sportlov

Ha en fin helg allesammans!!

/Venusteamet

 

Venus veckobrev v.50

Hej allesammans!

Vilken vecka vi har haft, igen!

Mentorstid- normer & värden
Det var riktigt mysigt att få umgås en stund med våra fadderbarn under mentorstiden i måndags. Vi bjöd på frukostfika och som vanligt är det kul att se hur bra ni venusar tar hand om era fadderbarn!
Under stunden vi hade tillsammans passade vi på att berätta om vårt arbete om och runt flyktingar. Det blev fina samtal och jag tror att vi har ett helt gäng som kommer följa i våra fotspår längre fram! Fadderbarnen ville förstås bjuda tillbaka så de tog med oss på dans i idrottshallen och de fick de flesta att röra på sig! Kul!

Klassresan – insamlingen
Efter smygstarten förrförra helgen har Venus nu kickat igång insamlingen med målet satt för hösten 2019. Nu är det saffran som gäller och vi passar på att tacka pappa Vincent, som engagerat sig i detta! Lycka till allesammans!

SO
Så var det det där med SO. Vi har haft lite att stå i på sistone. Vi kan ta det från början.
6 Besök har vi haft. Eller ska vi säga sex fantastiska möten! Vi är otroligt tacksamma för alla som kommit till oss! Detta har gjort att vi fått ta del om erfarenheter som sträcker sig från Sydsudans flyktingläger, Kenyas entreprenörer, till shower för flyktingar i Grekland och erfarenheter av  mottagande av nyanlända här på Värmdö.
Riktigt roligt har det varit att klasserna också fått så mycket beröm av våra gäster, för sitt fokus, sina kunskaper, sina frågor och för sitt engagemang!

 

Utifrån dessa fantastiska möten har vi nu i grupper tagit oss an uppgiften att skapa en utställning. Den ska visa vad det kan innebära att vara på flykt. Hur det är att engagerar sig och försöka hjälpa dessa människor. Den ska även visa på möjligheter som alla har att hjälpa till. Ja, allt detta hoppas vi kunna visa för så många som möjligt och förhoppningsvis någonstans nära dig inom kort!


På avslutningen kommer vi passa på att ha en ny insamling till vår vänskola Jambo toto. Där synliggör vi skolan så alla kan få chansen att vara med och stötta!

Lucia
13 december bjuder traditionsenligt på Luciatåg på Lemshaga. Inramningen kunde inte ha varit bättre och på plats kunde vi njuta av årets upplaga! Flera fina inslag höjde stämningen, men kanske var Venus bidrag en av höjdpunkterna…?

Skridskor 19/12
Vi har lyckats ordna så att båda klasserna får chansen att umgås denna morgon. Se mer info i Schoolsoft!

Ingen läxa i HK för Venus röd hälsar Ann!

Avslutning 21/12 – fackeltåg

Vi har ordinarie tider denna skoldag och sedan samlas vi i Hamnen (vårdcentralen) för traditionsenligt fackeltåg kl 18.00.
Härifrån tågar vi till kyrkan och avslutningen börjar 18.30-19.15.
Varmt välkomna alla föräldrar!

Skolstart igen 8/1, en helt vanlig dag i skolan!

Ha en fin tredje advent allesammans!

/Venusteamet