åk 8 – Geografi – Rika länder

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.17-v.24

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Hur kan man använda gradnät för att bestämma en position på jordklotet (längdgrad, breddgrad, ekvatorn, 0-meridianen)?
 • Vilka konsekvenser fick förändringarna av jordbruket under 1700-1800-talet? (skifte, befolkningsökning, arbetslöshet)
 • Vad bidrog till den industriella revolutionen? (Kapital, råvaror, arbetskraft, uppfinningar, marknad, ägare & kapitalism)
 • Vad finns i naturen som kan bidra till att göra ett land rikt och vad menas med primär sektor?(naturtillgångar, mineraler, klimat, vatten, bördig odlingsbar mark)
 • Vad menas med den sekundära sektorn och vad påverkar placeringen av fabriker? (Lokaliserings faktorer, råvaror, marknad, arbetskraft)
 • Hur kan man använda lokalisering av fabriker som ett exempel på globalisering?
 • Vad menas med tertiär sektor och den kvartär sektorn och hur ser sambandet ut med utbildning? (service, forskning, information)
 • Vad avgör hur man transporterar olika varor och vad för typer av infrastruktur är viktig för att kunna transportera varor?
 • Vilken betydelse har de olika sektorerna för hur rikt ett land är och vad avgör hur stora dessa sektorer är i ett land?
 • Hur påverkas handel (import, export) av fenomen som tull, frihandel, handelsblock?
 • Hur kan rikedom mätas och vad har sätten för för och nackdelar? (BNI, HDI, MUL-länder)

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

 

Keynote från lektionerna: (kommer under sista veckan)

 

Gleerups:

Historia:
Jordbruket ändras
Industriella revolutionen

Geografi:
Sektorer/näringar
Placering industrier
Globalisering
Transporter
Handel
Mäta rikedom

 


Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren):
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi kommer ha analyser tillsammans i helklassdiskussioner längs vägen och sedan avslutar vi med en sista analys. Längs vägen kommer alla göra en kartanalysuppgift under lektionstid.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.17:
v.18:
v.19:
v.20:
v.21:
v.22:
v.23:
v.24:

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Åk6 – Historia – Stormaktstiden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.17-24

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Historieboken

 • Vad menas med en historisk källa och hur avgör man dess trovärdighet? (s.6-7)
 • Vad menas med en stormakt och var Sverige detta under någon period i historien?(s.140)
 • Vad var orsakerna till att Sverige kunde och ville gå med i 30-årigakriget? hot, makt, handel, hamnar, religion(s.148-149, 144-145)
 • Hur kom invandring att påverka Sverige under stormaktstiden?
  Städer, handel, gruvor och fabriker(s.142 &145, 160-161)
 • Hur kom Gustav Vasa till tronen i Sverige och vad var nytt med detta? union, Blodbad, uppror, Hansan (s.108-109, 118-119)
 • Vad gjorde Vasa för att ta kontrollen över Sverige och hur lade detta grunden för Stormaktstiden? Reformation, borgar, skepp, knektar, fogdar, arvrike (s.120-121)
 • Vilka konsekvenser fick reformationen?(kungen styr, svenska i kyrkan, kyrkan lämnar rikedomar till kungen, klostren stängdes (s.120-121, 139)
 • Vilka konsekvenser fick 30-åriga kriget för landets styre, adel, bönder och Sverige som stormakt? Lån, Kristina, rikedomar, skatter/livegenskap (s.150-151)
 • Hur stort Sverige var när det var som störst och vilka som var de största fienderna då? Polen, Danmark, Ryssland(s.154-155)
 • Hur byggde Sverige upp en stor egen armé och hur kom Karl den XII att använda denna? Envälde, Reduktionen, soldattorp, Karlskrona, Stora nordiska kriget (s.156)
 • Hur slutade Sveriges stormaktstid och vilka konsekvenser fick detta?
  Poltava, Norge, döda soldater, Ryssland Stormakt, kung utan makt, Riksdagen bestämde, (s.163-165,170-171)
 • Vad var nytt under Frihetstiden och hur slutade denna? Porslin från Kina, maskiner,vetenskap, Gustav III  (s.172-173, 178, 183)
 • Hur förändrades kungens makt under perioden från Vasas tillträde till Frihetstidens kungar?(s.114,123, 142, 156, 182-183
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp: (kommer sista veckan)
– Keynoteblad: (kommer sista veckan) 
Böcker:
– Historieboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om lik­ heter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500­talet, 1600­talet och 1700­talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utgår från de centrala frågeställningarna och starta i Lützens dimmor. Härifrån kommer vi söka orsaker till att Sverige kan börja ses som en Stormakt och varifrån strävan mot det kommer. Detta leder oss till Vasatiden och hur Sverige där förändrades med bla reformationen och stärkandet av kungamakten.
Sedan beger vi oss framåt för att se konsekvenserna av Gustav den II Adolfs ambitioner och ser Sverige påverkas. Här når vi slutet av perioden med Karl den XIIs 20år långa krig. Vi avslutar med att se konsekvenserna av periodens slut i form av Frihetstiden.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.17:  Vad har vi med oss, Lützen, historiska källor, Orsaker till stormakt
v.18: Vasatid: grunden till Stormaktstiden, Reformation,
v.19: Konsekvenser stormaktstiden, envälde
v.20: Mot slutet, konsekvenser, Frihetstiden
v.21: Repetition
v.22: Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på kunskaperna från åk 5 där vi fick fram grunderna till hur Sverige skapades under Vikingatiden och hur detta utvecklades under Medeltiden med länder som växer fram i Norden, kungamakt, kristendom, städer, lagar och handel som går från vikingafärder till Hansan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v.14

Hej allesammans!

Efter en enligt många lyckad inspirationsmässa och föräldrakväll laddar vi nu med positivitet inför finalveckan innan påsken!
Värt att nämna är kommentarerna om hur kul man hade tillsammans under föräldramiddagskvällen! Detta lovar gott inför kommande stunder tillsammans och inte minst Gotland!!

Mentorstiden

”Mitt mina val” dvs vårt jobb med att synliggöra val och möjligheter i framtiden fortsatte i måndags. Ett tema som diskuterades var vad som egentligen är viktigt med ett arbete. Vad är det som gör att man vill ha ett jobb? I samtalen kunde vi se att det fanns annat än hög lön som var viktigt och när saker ställdes på sin spets landade de flesta i att jobba med något som var kul/intressant var det viktigaste. Vi passade på att kolla på vad medellöner för olika arbeten är i Sverige idag (eftersom lön var ett viktigt kriterium) och här kunde det göras intressanta observationer som att de flesta högavlönade yrkena kopplades till  No-inriktade ämnen.

Nya planer för att samla in pengar till Gotland presenterades och nu är det tjänster som ska marknadsföras och säljas. Mer info kommer men kolla om det behövs hjälp där hemma eller om grannarna behöver några extra händer under den närmsta tiden!!

So/skolansdag

Det har varit mycket kul, roligt och härligt att i veckan se glada miner, peppande och uppmuntrande kommentarer när vi skapat små teaterscener av hinduismens 3 vägar. Förutom detta har vi haft djupa diskussioner om kastsystem och detta utifrån olika perspektiv där eleverna fått bli humanister, egoister, utilitarister och andra etiska perspektiv. Tanken är att vi på detta sätt breddar synen på den religion vi studerar och får en djupare förståelse.
Vill åter passa på att bjuda in till skolans dag där vi planerar en utställning runt de mänskliga rättigheterna, så boka datumet 8 maj och då från 13.00!

Ute = kul tillsammans

Måste passa på att berätta om en annan rolig företeelse som återkommit. Asfaltsplanen har åter befolkats och vi har en hel del utevistelse där graden av sammanhållning snabbt stiger, roligt!!
Passar på att påminna om att nästa vecka avslutas  med en ny temafredag, tema SMILE där en färgen på temat är gul. Så tolka fritt och vara med i tematävlingen. Eller så kan du bara hänga med på någon annan aktivitet!

Ny schemaperiod
Från och med måndag den 8/4 så går skolan in i den sista schemaperioden för detta läsår. Det kan innebära mindre justeringar gällande grupper och ämnen. Nya PDF-scheman finns publicerade på hemsidan som går att ladda ner och personliga scheman i Schoolsoft är uppdaterade.
Påsklov v.16 + måndag v.17
Ha en fin helg allesammans!
/Merkuriusteamet

Åk6 – Religion – Islam & buddhism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.5-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Religionsboken

Etik:

 • Vad är viktigast i livet för dig? (egen reflektion)
 • Vad gör människor lyckliga? (egen reflektion)
 • Vad innebär det att ha en tro? (egen reflektion)

Islam & buddhism

 • Var i världen bor de flesta muslimerna och buddisterna?(s.118 & 150)
 • Vad gör Koranen till en helig bok? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.108)
 • Vem startade islam och hur gick det till? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.110-115)
 • Vad är den viktigaste regel för muslimer och hur tänker de om mat? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.120)
 • Varför är de 5 pelarna viktiga för muslimer? (s.120)
 • Vad innebär trosbekännelsen och bönen och hur hänger detta samman med fredagsbönen, imam och moskén? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.120, 122)
 • Vad innebär matreglernafastan och allmosan och hur hänger de samman?Jämför med judar, kristna och buddhister. (s.121,124)
 • Vad innebär vallfärden? Jämför med judar, kristna och buddhister. (s.121)
 • Vem startade buddhismen och hur gick det till?s.146-149)
 • Vad innebär det att tro på återfödelse, karma och hur tänker buddister om Nirvana? (s. 153)
 • Varför är den åttafaldiga vägen viktig för buddisterna? Jämför med judar, kristna och muslimer.(s.152-153)
 • Vad innebär det att leva som en munk eller nunna och vad menar med sangha?(s.149, 151)
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp: (kommer sista veckan)

– Keynoteblad: (klicka nedan)
Islam & budd elev

Böcker:
– Religionsboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 •  kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.5: Intro vad gör tro viktigt och intro islam
v.6: Koranen och Muhammed + start tidning
v.7: Muhammed  och vad är viktigt för dig
v.8: De 5 pelarna
v.10: 5 pelarna + Pi-dagen
v.11: Ta emot Besökare Mohamed Mostafa
v.12: Moskén, fredagsbönen och imamen (jämförelser)
v.13: Buddhas liv, var i världen, jämförelser + 8-faldiga vägen.
v.14: 8-faldigavägen, karma, nirvana och munkar& nunnor
v.15: Jämförelser och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Vi lyfter nu in 2 nya världsreligioner och försöker se vad som är viktigt i dessa. Sedan jämför vi med andra religioner för att se likheter och skillnader.
I vårt möte med Mohamed Mustafa får vi chansen att fördjupa förståelsen för vad det kan innebära att leva som muslim. 
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Åk 8 – Religion – Hinduismen, andra religioner & MR del 3

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.11-v.15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Hur skapades hinduismen och hur påverkade geografin utvecklingen av religionen? Jämför detta med hur andra religioner vuxit fram.
 • Vad innebär kastsystemets uppdelning har detta styrt livet för hinduerna?
  Jämför med andra system för indelning av människor.
 • Hur ser en hindu på livet? Hur hänger fenomen som Samsara, atman, Brahman, kastsystemet, moksa, karma samman.
 • Hur kan man förklara att hinduer tänker att det finns olika vägar till målet, moksa? Jämför dessa vägar med andra religioners vägar till sina mål.
 • Hur ser livet ut för olika kaster och hur är det att leva som dalit? Vilka konsekvenser får det att tvingas leva som daliterna gör?
 • Vilka rättigheter har daliterna och hur skulle en humanist tänka om situationen?
 • Hur kan man tänka om kastsystemet om man utgår från olika etiska modeller som konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik?
 • Vad är viktigt att gör i vardagen och i livet om man lever som hindu? Vilka är de viktiga platserna, riterna, böckerna? Vilka likheter och skillnader finns med andra religioner?
 • Dra slutsatser om religionens påverkan på livet för hinduer, samhället, kulturen.

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

Film om daliternas situation

Keynote från lektionerna:
Hinduism – sammanställning

Gleerups:
Historia

Syn på livet

Kastsystemet & daliterna

Gudar

Tempel och riter

För jämförelser mer andra religioner söker ni upp dessa religioner i Gleerups religion 7-9
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren):
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från historien och en modell för hur hinduerna ser på livet. Med dessa som grund kommer vi jobba med att förstå de olika delarna av religionen och hur denna hänger samman. Sedan kommer vi jobba med att jämföra med andra religioner syn på livet.
Vi kommer studera daliternas situation och se deras situation utifrån olika former av etik och dra slutsatser om deras rättigheter
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi kommer ha analyser tillsammans i helklassdiskussioner längs vägen, en större klassanalys och sedan avslutar vi med en sista analys.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.11 intro, vi analyserar Indiska halvön och förutsättningarna där hinduismen skapas. jämförelser med andra flodkulturer
v.12 Hinduismens tillkomst/historia, kastsystem, modell för hinduers syn på livet
v.13 Daliternas situation och rättigheter och olika former av etik
v.14 Olika vägar till moksa och jämförelser med andra religioners vägar
v.15 Skrifter & heliga platser, repetition och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi går nu vidare med arbetet med rättigheter och landar nu i Sydasien och i hinduismen. Här söker vi rötterna till religionen och hur den kommit att påverka människorna och samhället under 3500 år. Vi söker hinduernas syn på livet och detta kommer jämföras med andra religioners syn.
Daliternas situation kommer komma i fokus för att dels se rättigheter, men även för att se hur situationen kan ses ur olika etiska perspektiv och ur ett humanistiskt perspektiv.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v.11

Hej allesammans!

Mentorstiden
I måndags var det många som ville ha vår uppmärksamhet! Vi hade en grupp elever som presenterade nästa insats för att samla in pengar till Gotlandsresan och nu blir det föräldramiddag 27/3! Det blir mat, underhållning, lotterier mm. Eleverna fixar och ni vårdnadshavare är alla välkomna att besöka denna fin fina restaurant!!
18.20.30 för alla gäster 15.30-21 för alla elever!!

Husrådet ville informera om viktiga saker i matsalen och de ville också ha med sig förslag på förbättringar till matrådet som de är med i varje månad.

Därefter var det dags för förberedelser inför vårt nästa stora event Inspirationsmässan! Nästa onsdag 20/3 ska alla elever i åk 7-9 få chansen att träffa en mängd personer som kommer till skolan för att dela med sig av sina erfarenheter. Eleverna fick välja vilka miniföreläsningar som de vill gå på. Nu laddar vi för denna fullmatade eftermiddag!

SO
Vi har nått ytterligare ett delmål denna termin. Vi har sökt förklaringar till att vi har olika rättigheter och då haft fokus på historia. Här har vi också studerat hur man kan använda historia om olika sätt. Detta gjorde att vi kunde se hur nazister använde detta i sin propaganda.
Nu är det dags att styra vidare och vi kommer då landa i Sydasien för att studera hinduismen. Många jämförelser kommer vi göra och även här kommer vi att ha ett fokus på rättigheter.

Mitt i terminen – stämma av mål
Halvvägs genom terminen och det är kul att se alla som kommit till våra pluggstugor på tisdagar (uppehåll nästa vecka). Oavsett om man varit där eller inte är det dags att fundera på hur det går med de mål som sattes vid utvecklingssamtalen. Är du på rätt väg? Ska du göra något annorlunda? Behöver du hjälp med något? Ja fundera/reflektera över läget!

Hänt i veckan!
Succén med pingis och basket på tisdagsluncherna fortsätter! Många elever hittar nu till idrottshallen dessa tillfällen!!
I veckan hade Merkuriuseleverna workshop med telluseleverna kring programmering. Kul med både syskonträffar, kreativt skapande och fina möten!
Möjligheten att köpa en skoltröja har presenterats och alla som är intresserade kan gå in på  skolgarderoben som är öppen till den 27 mars! Det finns även provkläder hos Åsa i syslöjden!

www.skolgarderoben.se/lemshaga

Kommande datum:

 • 20 mars, inspirationsmässa
 • 27 mars föräldramiddag – får inte missas
 • 2 april skolbio (mer info kommer)
 • v.16 påsklov + må v.17
 • Boka in dessa datum
  24 april föräldramöte med SYV (studie och yrkesvägledare)
  8 maj Skolansdag

Ha en fin helg allesammans!!

/Merkuriusteamet