Merkurius veckobrev v.36

Hej allesammans!

Vilken fantastisk vecka vi har haft inte minst med tanke på alla politik vi fått diskutera och fundera kring!

I våra valdebatter togs roller och vi fick till debatter om några av de stora valfrågorna. Våra fadderbarn hejade på och var fantastiska som publik! Kul att i debatterna se alla som tog mod och gjorde sin röst hörd! Vi kommer jobba vidare med att få med än fler i våra diskussioner!
Lika kul är det också att se hur ni tar hand om era fadderbarn. Det märks att det betyder mycket för dem och vi tänker att vi ska jobba vidare med temat hur man kan vara en bra fadder. Det är en naturlig del i det som vi satt igång att diskutera om hur man är i en grupp.

Skolval

Veckans höjdpunkt var nog fredagen och skolvalet. Vi har försökt förbereda oss så gott vi kunnat, men satsat på att se betydelsen av detta val, att det faktiskt är ett val på riktigt och varje röst räknas!
Nästa vecka ska vi analysera valresultat och vad det finns för bakomliggande faktorer som är med och påverkar valet. Vi hoppas få syn på vilka som sitter på makten!
Nu blir det valhelg och passa på att gå tillsammans och rösta! Det är en folkfest!

Ladanvärdar

Nu är vi igång med vårt värdskap i Ladan. Alla elever har ansvarsveckor var 12.vecka. Det gör att vi nu kan bygga ut alla våra aktiviteter i Ladan och möjliggöra fler saker under våra gemensamma raster!!
När eleverna är med och tar ansvar får man i det här fallet saker tillbaka!

IUP – förberedelser & utvecklingssamtal

Nu har vi börjat förbereda utvecklingssamtalen i skolan. Ni föräldrar gå in och bokar tider som passar er (Sofia L) kommer med sina tider under helgen. Gå gärna in och fortsätt förberedelserna!

Skolfoto torsdag 13/9

9.40 Merkurius grön
13.10 Merkurius röd

YAM

Vi närmar oss vår viktiga utbildning på tema hur man som elev kan hantera saker som kan leda till psykisk ohälsa. Först gör vi klart den sista enkätundersökningen v.38, därefter har vi 1 pass utbildning varje vecka under v.39-41.
Ska bli spännande och lärorikt att få träffa forskarna som  håll i detta!

Föräldramöte

Vi ses på onsdag 12/9, kl 18.00-19.30!
Ladan är platsen!
Har ni något ni vill lyfta kan ni maila oss mentorer innan!

Hänglås

Liten påminnelse om att ta med hänglåset. Under veckan låses de skåp som saknar lås.

Plan framåt:

v. 39 Ungdomsmottagningen: Eleverna samlas på plats vid deras lokaler i Hamnen.

Må 24/9 : 9.40-11.00
Merkurius röd
Ordinarie efter lunch

On 26/9: 8.30-10.00
Merkurius grön:
Ordinarie lektion from Ma

Ha en fantastisk hel allesammans och ha en riktig folkfest på söndag!

/Merkuriusteamet

 

 

Åk 8 – SH: Valet 2018 & Sveriges demokrati

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-40

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)

=> Vad menas med välfärd och vilka trygghetssystem finns?
=> Hur påverkar ideologierna vad  de olika partierna vill när det gäller välfärden och de trygghetssystem?
=> Hur påverkar olika ideologier olika partier när det gäller deras syn på immigration?
=> Varför är media viktig i valet?
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?
=> Vilka rättigheter har svenska medborgare som hänger samman med våra val?
=> Hur påverkas du, din familj och samhället av höjda/sänkta skatter?
=> Vem/vilka har större/mindre chans att påverka valresultatet 2018?
=> Vad menas med höger/vänsterskalan?
=> Vad menas med socialism, liberalism och konservatism?
=> Vad innebär nationalism?
=> Hur hänger riksdagspartierna samman med de olika ideologierna och skalan?
=> Vilka valfrågor kan man se att de följer dessa ideologier?
=> Vilka kan få en plats i Riksdagen och hur fördelas dess platser?
=> Hur bildas regeringen?
=> Vad gör Riksdagen och regeringen?
=> Hur fattas ett beslut i Riksdagen?
=> Vad vill partierna göra för integrationen?
=> Vad vill partierna göra för miljön?
=> Varför är media viktig i valet?
=>Hur kan val påverkas av sociala medier?
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?
=> Vilka rättigheter har svenska medborgare som hänger samman med våra val?
=> Hur påverkas du, din familj och samhället av höjda/sänkta skatter?
=> Vem/vilka har större/mindre chans att påverka valresultatet 2018?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
=> Vara med och diskutera samhällsproblem och tillsammans söka lösningar på dessa.
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=> I arbetet runt valet tillsammans i grupper utforska olika partiers ståndpunkter.
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> I debatt vara med och formulera ståndpunkter i olika politiska frågor.

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
=> Se sambanden mellan politik i några viktiga valfrågor och hur detta hänger samman med t ex ideologier. 
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
=> Utifrån olika perspektiv (partiers, elevernas) studerar vi några valfrågor. 
=> Vi studerar även olika individers och aktörers betydelse i valet dels när det gäller möjligheter att påverka men även för att granska dess inblandning.
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
=> Vi jobbar med t ex de olika ideologierna och indelning i höger-vänsterskala.
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
=> I debatt och diskussioner ges möjligheter att ta andras perspektiv och ge uttryck för sin egen.
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
=> Vi tar fram information om de olika partierna och har kritiska diskussioner runt dessa.
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
=> Vi ser hur de rättigheter vi har finns med och påverkar i valet och hur Sverige styrs.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
=> Vad menas med välfärd och vilka trygghetssystem finns?
=> Hur påverkar ideologierna vad  de olika partierna vill när det gäller välfärden och de trygghetssystem?

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

=> Hur påverkar olika ideologier olika partier när det gäller deras syn på immigration?

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
=> Varför är media viktig i valet?

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.
Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
=>Hur kan val påverkas av sociala medier?

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

Rättigheter och rättsskipning
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?

Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
=> Vilka rättigheter har svenska medborgare som hänger samman med våra val?

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
=> Hur påverkas du, din familj och samhället av höjda/sänkta skatter?

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
=> Vem/vilka har större/mindre chans att påverka valresultatet 2018?

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 
=> Vad menas med höger/vänsterskalan?
=> Vad menas med socialism, liberalism och konservatism?
=> Vad innebär nationalism?
=> Hur hänger riksdagspartierna samman med de olika ideologierna och skalan?
=> Vilka valfrågor kan man se att de följer dessa ideologier?

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
=> Vilka kan få en plats i Riksdagen och hur fördelas dess platser?
=> Hur bildas regeringen?
=> Vad gör Riksdagen och regeringen?
=> Hur fattas ett beslut i Riksdagen?

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
=> Vad vill partierna göra för integrationen?
=> Vad vill partierna göra för miljön?

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris valet 2018 ak 8

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger vidare på vår start från våren där vi fångade upp de olika partiernas syn på integration. Grunderna i höger-vänster samt ideologier gör att vi har några verktyg för att förstå hur de olika partierna tänker.
Vi jobbar i grupper för att förbereda en debatt där vi har fokus på 2-3 frågor. Åk 6 hjälper till med fakta/underlag och fadderbarnen är vår publik.

Efter valdagen jobbar vi med att förstå vad är det som Riksdagen och regeringen sätts samman och vad de gör. Vi kommer även studera vilka som har chansen att påverka valet och hur Sverige styrs. Här kommer vi jobba med källkritik.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Vad har vi med oss, partierna
v.36: 3 valfrågor, debatt, skolval
v.37: Hur styrs Sverige- Riksdagen & Regeringen
v.38: Hur styrs Sverige –Riksdagen & Regeringen – vem kan påverka – källkritik
v.39: Vem kan påverka – källanalys
v.40:Repetition, Analys Valet & Sveriges demokrati

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger nu vidare på den grund vi lade under åk 7 där vi jobbade med frågor om t ex flyktingar. Nu fördjupar vi arbetet genom att bla studera partiernas syn på frågan. Vi började under våren arbetet med att förstå grundtankarna i ideologierna. Nu bygger vi vidare på dessa och kopplar partierna till detta arbete.

Hög aktuellt är förstås valet och vi förbereder oss för att kunna göra ett personligt ställningstagande. Här blir vi också påminde om hur valet går till rent praktiskt, vilket vi jobbade med i åk 4!

Efter valet kommer vi följa upp hur Sverige styrs och med fokus på regering och Riksdag. Här kommer vi också att granska vem som har makt och hur media påverkar/påverkade valet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
* Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
=> Denna gång har vi ett stort fokus på att förståelsen för valet, ideologier och partier direkt hänger samman med att alla elever ska få chansen att delta i skolvalet.
* Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
=> Vi jobbar hela tiden med att diskutera det vi får fram för att synliggöra olika sätt att se på politik.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Åk 6 – Demokrati & diktatur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Hur är det att leva i en diktatur? (för barn, vuxna, motståndare, journalister, diktatorn)
 • Vad är ett parti?
 • Vilka partier är de största i Sverige (ex med i Riksdagen)
 • Vad menas med höger-vänster skalan?
 • Vad behöver man tänka på när man ska vara källkritisk?
 • Vad skiljer partierna när det gäller skatter och miljöfrågor?
 • Varför har vi val i Sverige?
 • Hur gör man när man röstar?
 • Varför vill man vinna valet?
 • Vad ska vi med skatten till?
 • Vad hjälper skatten er barn/ungdomar med?
 • Vad är Riksdagens viktigaste uppgifter?
 • Vad är regeringens viktigaste uppgifter?
 • Hur är det att leva i en demokrati?(för barn, vuxna, motståndare, journalister, politiker)
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• 

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger vidare på vår start från våren där vi fångade upp hur det kan vara i en diktatur. Vi lade också grunden för att börja förstå vår demokrati och då med fokus på partier, högervänsterskalan.

Nu bygger vi vidare med genom att först väva in källkritik, för att få detta som glasögon att använda under vårt arbete. Sedan tar vi oss an valet och miljöfrågor. Vi tar oss till skolans valstuga och ser hur valet går till.

Efter valdagen jobbar vi med att förstå vad är det som Riksdagen och regeringen gör. Utifrån detta knyter vi ihop avsnittet med att se vad demokrati innebär så här långt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Vad har vi med oss, källkritik, miljöfrågan
v.36: Miljöfrågan, valdagen/valstugan, källkritik
v.37: Hur styrs Sverige- Riksdagen, regeringen
v.38: Hur styrs Sverige – kommunen – källanalys
v.39: Repetition, Analys Demokrati & diktatur

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Samarbete & fadderskap

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Sofia Dirkse, Sofia Ljungkvist, Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.34-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
 • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
 • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
 • Hur är en god fadder?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna planerar våra lägerdagar och skapar aktiviteter som har fokus på samarbete.

Eleverna genomför 2 dagar i grupper med elever från åk 7 & 9 dels för att lära känna varandra, dels för att öva samarbete och dels för att diskutera hur de ska ta sig an uppdraget som Ladanvärd.

Vi genomför lägerdag på Björnö tillsammans.

Under mentorstid diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får jobba med att sätta mål kring samarbete och andra områden i skolan.

Vi diskuterar hur en god fadder är och hur man kan jobba med att bli en sådan. Vi träffar vår fadderbarn i samband med skolvalet.

Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.

Vi följer upp under mentorstid.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Fadderträffar

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 Planering och genomförande av lägerdag samt 12-gruppsdagar.
v.35 Diskussioner om ansvar och samarbete.
v.36 IUP-förberedelser & startdiskussion om fadderskap
v.37 IUP-förberedelser & fortsatt diskussion om fadderskap
v.39 Befästa målen och fördjupa dem

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att ta ansvar  till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Sofia Dirkse, Sofia Ljungkvist, Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.33-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
 • Hur påverkas man av att få ta större ansvar?
 • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
 • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
 • Hur agerar en god fadder?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att alla elever får vara med och planera aktiviteter till våra gemensamma lägerdagar. Här är fokus på samarbete i det som ska planeras.

Alla elever är sedan med i 12 grupper med åk 7 & åk 9. Här får man under 2 dagar jobba tillsammans dels för att lära känna varandra och dels för att börja planera hur man ska ta det ansvar som det innebär att vara Ladanvärd.

Vi följer upp dessa dagar med att diskutera och analyser vad samarbete innebär och hur gott samarbete kan se ut. Alla elever funderar sedan ut egna mål för terminen när det gäller samarbete.
Detta kommer kombineras med att vi sätter mål för andra områden också vid utvecklingssamtalen.

Vi kommer ansvar och samarbete till ytterligare ett område när vi jobbar med vad det innebär att vara en god fadder. Detta kommer sedan användas när vi tar hand om våra fadderbarn i samband med träffar runt skolvalet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Vid våra fadderträffar

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 Planering och genomförande av ansvarsgruppsdagar & lägerdag
v.35 Fokus på samarbete och skapande av måldokument i ämnen och samarbete.
v.36 IUP-förberedelser & start samtal om fadderskap
v.37 IUP-förberedelser & fortsatta samtal om fadderskap
v.39 Befästa målen och fördjupa dem

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att diskutera i grupp till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v.34

Hej Merkurius!

Vilken vecka ni har bjudit på! Äntligen kom ni till skolan i måndags, efter att vi lärare fått vara här en vecka innan, och utan, er. Vi har hunnit med upprop och stationer, Ladans Lärakännadag, Stadsorientering på Djurgården och en hel dag och kväll på Björnö. Överallt har vi sett goda exempel på samarbete, omhändertagande, omsorg, humor och empati, både i den egna klassen och i de blandade grupperna med sjuor och nior. Ett extratack till alla föräldrar som kom och förgyllde kvällen på Björnö, med glada tillrop och en taggad tävlingsnerv.

Nästa vecka börjar vi gå enligt schema. Ni hittar ert schema på school soft och vi vill påminna om att titta på det varje dag, minst några veckor framöver, eftersom ändringar dyker upp hela tiden medan vi gör praktik av teori.

TA MED ERA IPADS PÅ MÅNDAG!

Ni som inte hade med er lås till skåpen behöver ta med er det så snart det går. Tips: Lämna en extranyckel i en kompis skåp, så slipper vi klippa upp låset om du glömmer nyckeln någon dag.

Vi behöver också ha in alla avtalslappar (se förra veckans veckobrev). Läs igenom, skriv under, ta med och lämna in.

Utvecklingssamtalstider HT18

Den här terminen kommer utvecklingssamtalsdagen ligga på förmiddagen den 17/9 samt under hela dagen den 19/9. Respektive mentor kommer snart att lägga ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT18. Ni kommer att hitta dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”.

OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Merkurius klasstelefon

I år kommer vi använda Merkurius klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 08.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Viktiga datum:

12/9 Föräldramöte med kl.18-20.30

17/9 Tid för utvecklingssamtal på förmiddagen. Om du inte har samtal har du sovmorgon och börjar efter mentorstimmen enligt ditt schema.

19/9 Utvecklingssamtal, 1/2 studiedag 1/2 ledigt.

25/9 Lemshagaspelen, idrottsdag, matsäck

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet