åk 6 – SH & GE: Lagar, rikedom, fattigdom och befolkning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-49

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Samhällskunskapsboken eller Geografiboken.

 • Varför begår man brott som tex stöld eller rån? (tankekarta Silverklimp)
 • Vad är polisens uppgifter när ett brott begås?(teknisk undersökning, förhör, gripa) (s.48 Samhällebok)
 • Vad händer om unga människor/barn begår brott?(sociala myndigheter) (s.46 Samhällebok)
 • Varför behövs vitten och varför anhåller/häktar man personer? (förundersökning) (s.48-49 Samhällebok)
 • Vad har åklagare och försvarare för uppgifter? (s.48-49 Samhällebok)
 • Vad innebär det att väcka åtal och vad sker i domstolen?(s.49 Samhällebok)
 • Vilka påverkas av att personer får straff när de döms i en domstol?(s.50-51, Samhällebok)
 • Varför har vi ens lagar och poliser? (s.42 & 47 i Samhällebok))
 • Vad innebär det att växa upp som fattig i ett fattigt land ex Rumänien?(se tankekarta i Silverklimp + länk till film)
 • Vad finns det för orsaker till att länder är fattiga och att människor som lever där också är det? (se tankekarta i Silverklimp + länk till film)
 • Vad kan hjälporganisationer göra för att hjälpa till? (se tankekarta i Silverklimp + länk till film)
 • Vad finns det för orsaker till att länder är rika och att människor som lever där också är det? (se tankekarta i Silverklimp + Geografibok 62-63)
 • Var i Europa bor det många samt vad beror detta på? (Geografibok s.14-15, 44-45)
  (Kust, flod, kanal, murar, huvudstad, storstadsregion)
 • Var i Europa bor det få människor samt vad beror detta på?
  (Geografibok 91, 101)Bergskedja, Tundra, tajga, tjäle.
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp:
Film från Rumänien:

Böcker:
– Samhällskunskapsboken
– Geografiboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 •  kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Geografi
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.Samhällskunskap:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
Geografi:

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso­vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Samhällskunskap:

• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Lag & rätt samt Rikedom & fattigdommatris ht 2018

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar vårt jobb med att skapa en serie som visar vägen från ett brott begås tills det är dags för domstol. Vi fångar upp frågor som varför begås brott, varför har vi lagar och poliser för att söka djupare förståelse.
Utifrån dessa djupare frågor tar vi oss ut i Europa för att söka svar på varför det finns rikare och fattigare länder. Här kommer vi stöta på fenomen som befolkning och var dessa bor tätare och glesare, vilket vi kommer studera medhjälp av kartor och analys.
Parallellt jobbar vi med att få bättre koll på viktiga platser

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43: Olika brott, polis ingriper, förhör, åklagare, häkta, väcka åtal
v.44 lov
v.45: Domstol, vilka påverkas av att människor döms, varför brott?
v.46: Vad innebär det att leva i fattigdom, Kartor om Europa, Rumänien
v. 47: Tyskland och vad gör länder rika, mer kartor och varför bor människor tätt.
v. 48: Tätt varför? glest varför? klimat, kartor och analys
v. 49: Rep + analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Jobbet med riksdag, regering och val gjorde att vi kom in på områden som tex lagar och regler. Detta fördjupar vi nu när vi tillsammans jobbar med serier som visar vägen från ett brott begås till det avgörs i domstol.
Vi går från detta till att fundera på varför man begår brott och då kommer vi in på området fattigdom. Här studerar vi vad det kan innebära att leva i t ex ett fattigt land och vad orsakerna kan vara till att det råder fattigdom.
Om Rumänien blir det vi studerar när vi pratar om fattigdom blir Tyskland landet vi tar oss till när vi studerar vad som gör länder rika. Här passar vi på att studera vad det är som gör att vissa områden är mer tätbefolkade än andra. resan vidare blir att se var det bor få personer i Europa.
Parallellt med detta arbete kommer vi att studera kartor och för att få en bättre överblick över Europa och dess viktiga platser. Vi jobbar med olika typer av tematiska kartor för att öva analyser av olika fenomen ex befolkning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v.45

Hej allesammans!

Mentorstid
Vi planerade vår omvärldsdag som kommer den 29/11. Alla elever har chansen att komma med förslag på bra/intressanta museum att åka till. Vi kommer få fram 2 olika val som eleverna kan välja på.
Efter detta var det Halloweenfest planering som stod i fokus. Alla grupper var i full gång.
Här kommer en hälsning från planeringsgrupperna:

Halloweenfesten 16/11
Stort engagemang har nu lagts ned på att få i hop allt inför detta evenemang. Observera att detta är den aktivitet som alla ska bidra till för att få ihop pengar till klassresan. Planeringsgrupperna hälsar att detta måste gå före andra aktiviteter på fritiden (om de inte är mkt viktiga).
/Planeringsgrupperna

SO
Vi har sedan valet gått vidare på spår som ligger nära det vi just avslutade. Spåret vi jobbar med just nu handlar om romer och hur de behandlats i Sverige. Denna folkgrupp kommer ligga som grund när vi tar oss an jobbet med de mänskliga rättigheterna. Runt dessa kommer vi prata om etik, humanism och en hel del historia. Mycket spännande och vi har redan börjat skapa en utställning…

Inför gymnasiemässan
Vi börjar så smått närma oss vårt besök på gymnasiemässan (23/11). Nu är det viktigt att ni föräldrar engageras i detta besök. På måndag kommer alla elever få en läxa/uppdrag att göra med er föräldrar. Denna är en viktig del i förberedelserna inför mässan. Vi vet att utan förberedelser blir dessa besök tid som kunnat använts till annat. Läxan kommer sedan följas upp på mentorstiden den 19/11. Känner man att man vill börja redan nu, kan ni gå in på denna länk

https://www.gymnasiemassan.nu/aktuellt/tidning18?sc_lang=sv-se

Tryck på ”öppna mässbilagan här>>”

Ni föräldrar som vill ta chansen att hänga med kan meddela oss mentorer!
Utöver era förberedelser har kommer vi mentorer på måndag ta ett större grepp om förberedelserna inför gymnasievalet. Mer om detta kan ni läsa i vår Lpp (Normer & värden/merkurius/Mitt liv, mina val del 1).

Detta ska bli kul och det känns som vi tar oss in på en ny etapp på vår resa tillsammans!!!

Kommande datum:
13/11: Merkurius grön till Livskunskap i Brunn (Församlingsgården). Samling 8.30-11.30
23/11: Gymnasiemässa, heldag, tider och platser återkommer vi med.
29/11: Omvärldsdag, heldag, museibesök, återkommer med info.

Ha en fantastisk helg allesammans!
/Merkuriusteamet

 

 

Mitt liv, Mina val del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Sofia Dirkse, Sofia Ljungkvist, Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.46-v.51 (med fortsättning under våren)

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vem är jag? Vilka egenskaper besitter jag som kan hjälpa till att vägleda mig till passande val av yrke och utbildning.
 • Vad påverkas jag av? Vilka normer påverkar våra val och vilka möjligheter finns det att tänka nytt/annorlunda och framför allt villka val är rätt för oss själva?
 • Vad vet jag? Vad finns det för yrken där ute som du kanske inte känner till? Hur ser framtiden ut för olika yrken om man får tro experterna? Vad tjänar man egentligen och är lönen det viktigaste när man väljer jobb?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

* Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Hur?

Här finns frågorna att förbereda inför besöket på mässan:

Infor besoket på massan

 

Hur ska vi arbeta?

3 ingångar till samma sak: förbereda val och synliggöra vad som leder dit. Vi jobbar med rullande schema där varje mentor träffar varje klass var 3.e vecka med sin ingång.

Sofias ingång = vem är jag: synliggöra egenskaper man besitter som sedan kan hjälpa till att vägleda oss till passande val.

Fias ingång = vad påverkas jag av: Visa hur normer påverkar våra val och ge möjligheter att tänka nytt/annorlunda och framför allt rätt för oss själva.

Fredriks ingång = vad vet jag: Vad finns det för yrken där ute som du kanske inte känner till? Hur ser framtiden ut för olika yrken om man får tro experterna? Vad tjänar man egentligen och är lönen det viktigaste när man väljer jobb?
Material:

Yrken prognos 15 år:

https://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf

Yrken 5 år:

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Yrkeskompassen.html#/sok/category

 

Med dessa ingångar inleder vi en resa mot olika delmål. Ett första är besöket på gymnasiemässan som vi vill förbereda. Sedan på längre sikt handlar det om att förbereda gymnasieval. För att nå dit synliggör vi olika möjligheter när det gäller framtida yrkesval.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Alla kommer att skapa ett individuellt dokument som kommer finnas med under tiden fram tills de lämnar Lemshaga i åk 9. I detta kommer vi samla alla tankar vi tar med oss, all info som samlas ihop och alla andra pusselbitar som kan vara med och hjälpa till att visa vägen i dessa val.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

vecka Sofia Fia Fredrik
46 Grön loftet

 • skapa dokument
röd L5

 • skapa dokument
husråd
47 röd L5

 • inför gymässa
Grön loftet

 • inför gymässa
48 Grön loftet röd L5
49 Grön loftet röd L5 husråd
50 röd L5 Grön loftet
51 Grön loftet röd L5

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill börja förbereda de kommande valen genom att tillsammans börja utforska olika frågor. Vi hoppas att gymnasiemässa och andra intressanta besök också ska kunna berika detta arbete.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Åk 8 – SH/RE/HI – Mänskliga rättigheter del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Vad händer om du inte tillåts få tillgång till bostäder, utbildning och jobb?(film om romers historia)
 • Hur skulle det vara att få höra nedvärderande ord om dig/din folkgrupp?(film om romers historia)
 • Hur skulle du tänka om myndigheter ex polisen, socialen om du eller din familjs bilvit behandlade på detta vis?(film om romers historia)
 • Vad finns det för mänskliga rättigheter och vilka konsekvenser ger dessa för individer och grupper av människor ex romer. (Pdf:  Rättigheterna)

 • På vilka sätt kan man se att romers rättigheter kränks på olika platser i världen ex Rumänien och går detta att jämföra med hur det är för andra folkgrupper idag?
  (Artikel – Romerna)

 • Hur kan man resonera utifrån konsekvensetik, pliktetik samt sinnelagsetik på frågan ge eller inte ge till människor som tigger? (Gleerups: Etik)

 • Hur tänker humanister om mänskliga rättigheter och hur de skulle tänka kring tiggeri? (Gleerups: Humanism)

 • Vad innebär det att Sverige idag är ett sekulariserat land och vilka konsekvenser får detta för människors friheter och rättigheter. (Gleerups: Sekularisering)

 • Hur påverkade kyrkan människors tänkande om den judiska folkgruppen under t ex Medeltiden? (PDF: Rasismens historia)

  Historia

 • Hur har romer diskriminerats i Sverige och vilka konsekvenser detta fått för individer och den romska gruppen (film om romers historia)

 • Vilka samband finns det mellan revolutioner/nya sätt att tänka och religion, rättigheter och olika folkgrupper? (PDF: Rasismens historia)

 • Hur behandlades slavar ex under transporten mellan Afrika och Amerika?
  (källkritikprovet)

 • Vad var orsakerna till att rasistiska tankar växte fram och vilka samband till imperialism och tagandet av kolonier ser du? (PDF: Rasismens historia)

 • Vad var orsakerna till att antisemitismen växer fram och vilka konsekvenser fick denna? (PDF: Rasismens historia)

 • Vilka konsekvenser fick förintelsen för judar och romer (folkmord, fördrivningar)? (Tobias Rawets berättelse)

 • Vad innebar det att leva under nazisternas styre? (se olika perspektiv)(Tobias Rawets berättelse)

Material:

Lpp- genomgång:

Keyote från lektionerna:
Mr del 1-sammanställning

Källkritik:

Kallkritikguiden vt 18

Källanalys – träning

Källkritikguiden kort ht 18

MR:

Film om romernas historia

Romer

https://arbetet.se/2018/06/28/tiggare-romer-fattigdom-rika/

Rättigheterna- FNs artiklar

 

Historia:

Rasismens historia ver ht 18

 

Gleerups: Samhälle 7-9

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
=> Ge exempel på rättigheter och visa på konsekvenser dessa har för individer och grupper av människor ex romer.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
=> visa hur romers rättigheter kränks på olika platser i världen ex Rumänien och jämföra detta med hur det är för andra folkgrupper idag.

Etik

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
=> resonera om olika sätt att tänka omkring tiggeri och visa hur konsekvensetik, pliktetik samt sinnelagsetik ger svar på frågan

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
=> resonera hur humanister tänker om mänskliga rättigheter och hur de skulle tänka kring tiggeri.

 

Religion och samhälle

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
=> Förklara vad det innebär att Sverige idag är ett sekulariserat land och visa på konsekvenser detta har för människors friheter och rättigheter.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
=> Förklara hur kyrkan påverkade hur människor tänkte om den judiska folkgruppen under t ex Medeltiden.

Historia

Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
=> Beskriv och förklara hur romer diskriminerats i Sverige och vilka konsekvenser detta fått.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
=> Visa att det finns samband mellan revolutioner och nya sätt att tänka kring religion, rättigheter och olika folkgrupper.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
=> Beskriva hur slavar behandlades ex under transporter mellan Afrika och Amerika.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag
=> Förklara orsakerna till att rasistiska tankar växte fram och visa på samband till imperialism och tagandet av kolonier.
=> Förklara orsakerna till att antisemitismen växer fram och visa på konsekvenser av denna.
=> Visa på konsekvenser av förintelsen för judar och romer (folkmord, fördrivningar)

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

=> Utifrån Tobias berättelse visa vad det innebar att leva under nazisternas styre.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys där eleverna kan välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43
v.45 Romers historia och rättigheter
v.46 Tiggeri – ge eller inte ge, romers situation idag
v. 47 Etik, moral och olika typer av etik
v.48 Typer av etik, humanism och rasismens historia
v.49 Historia och repetition och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v.41

Hej allesammans!

Här kommer det efterlängtade veckobrevet;)!
Vi närmar oss höstlovet (v.44) och det innebär att vi går mot avslut inom olika ämnen. Lite mer att göra blir det så se till att samla energi och kraft!

Mentorstiden

Temat under de senaste veckorna har varit klassråd. Så även denna vecka. Vi jobbar oss igenom viktiga områden för att på så sätt få fram viktiga saker att ta tag i. Nu senast var det handlingsplaner i vår Likabehandlingsplan som vi tittade på.
Vi fick också en uppdatering av läget inför klassresan och även chans att vara md och påverka boendet! Verkar lovande!

SO & teater

Vi har fokuserat på ”grunden och på himlen” under veckan. Om man har vår modell framför sig blir detta mer begripligt då vi jobbat med grunden för vår demokrati ex grundlagarna. Utöver det har ideologierna kommit tillbaka och kompletterats med nationalismen som fenomen som påverkar vårt land. Nu börjar det bli dags för analys på torsdag och då ett av avsluten.

Sedan kan vi säga att vi fick hjälp med att kicka igång nästa del i SO-arbetet i fredags. Teatern vi gick på gav oss inblickar i hur rädsla kan förlama oss, likväl som det kan vara det som gör att tanken väcks att vi kanske måste agera när vi upplever att något är fel. Utifrån ett antal verkliga exempel gestaltade teatergruppen hur denna process sett ut i ex nazityskland, Usa, Sydafrika, Sverige mfl.
Tankarna kan vi nu bära med oss när vi jobbar vindare med rättigheter och historiska kopplingar till det!

YAM

I veckan avslutades YAM-utbildningen. Vi har förstått att det upplevts som viktigt innehåll när vi frågat eleverna, om än kanske paketerat på ett sätt som kan utvecklas. Tankarna tar vi med oss och delar med projektgruppen.

Orienteringsdagen 19/10

Vi närmar oss denna dag och här kommer lite matnyttig info:

Orienteringsdag 2018- Ladan

Kommande:

19/10 Orienteringsdag

29/10-4/11 Höstlov

Ha det fint allesammans!

/Merkuriusteamet

Merkurius veckobrev v.39

Hej allesammans!

Mentorstiden
Denna vecka blev vi uppdelade då ena klassen var i väg till ungdomsmottagningen. Vi som var på plats tog tag i årets första klassråd. Vi försöker lyfta alla aspekter av skolan här. Nästa vecka kör andra klassen igång och vi kommer lägga extra fokus på att se över trivselreglerna i skolan. Detta för att sedan kunna jobba vidare med de eleverna vill utveckla. Självklart kommer vi även jobba med andra frågor som vi kan utveckla också!

Ungdomsmottagningen & YAM

Det kunde upplevas som ett tema denna vecka när 1.a utbildningstillfället med YAM samman föll med besöket på ungdomsmottagningen. Sammanfattningsvis verkar det från er elever kunna summeras som viktigt, men lite enformigt (och då om man ser till hur detta gick till). De viktiga kunskaperna tar vi förstås med oss och försöker dra nytta av!

SO

Vi är mitt i händelsernas centrum just nu eller åtminstone har vi chans att jobba med det som sker just nu. Vi försöker få koll på hur Sverige styrs, vad talmän är för något (varför heter det så…?), men ett stort fokus har vi lagt på makt och vem som kan påverka valet/politiken. Media har varit ett huvudområde här och veckan avslutades med en analys av vad det är som ger makt.
Mer allmänt i so jobbar vi nu med att lyfta fram att ord som kanske och jag tror kan vara bra vägar för att komma in i diskussioner/samtal. Detta för att peppa flera att synliggöra sitt tänkande ting det vi jobbar med!

Lemshagaspelen

Full fart, glada hejarop och en fantastisk dag! Ja, det är Lemshaga spelen vi talar om. Kul att se alla som verkligen kämpade, hejade, peppade! Det är sådana dagar som vi får chansen att se andra sidor av varandra och som gör att vi får andra minnen att bära med oss. Återigen en dag som vi gör tillsammans!

Visa världen – en lista från föräldramötet

Vid vårt fina föräldra möte gavs det att antal förslag och det kom fram många idéer till vad som skulle kunna berika/upplysa/inspirera ungdomar idag. I dokumentet finner ni de flesta av dessa. Läs det och fundera på om du på något sätt kan vara med och möjliggöra något av dessa. Kan du det eller något annat som du tror kan fungera hör av er då till någon av oss mentorer!!
Föräldramässa – inspiration

Påminnelser:
Några saker som vi skrivit om tidigare eller tagit upp på föräldramötet som vi vill påminna om är:

Allergier – tänk på hur ni hanterar ridkläder mm

Prao – ha koll på v.8 och börja undersöka platser

Kommande:

Måndag: Anna-Lena kommer och följer upp hur vi ska gå vidare med minnesplatsen

Tisdag: YAM-utbildning del 2, 80 min under skoltid.

19/10 Orienteringsdag – heldag – info kommer

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet