Sportlov på fritids v.9

Under lovet vill vi att ni meddelar oss om ni kommer senare än kl. 9:30.

Fritids mobil 08-586 313 27

Sportlovsprogrammet ser ut enligt följande;

Vi har valt att inte ange specifika dagar då flera aktiviteter kommer ske över flera dagar och är lite väderberoende. Se fram emot följande och lite till…

 • Vi har ett eget litet mini-OS pågående under veckan med olika grenar o dyl.
 • Skridskor på Lemshagasjön för de som vill, utevistelse tillsammans.

Hjälm för alla. Klubba och bandy- tennisboll om du vill.

Låt dem hänga här under veckan (dagtid iaf)

 • Fredag  LemshagaBio 

 

Håll utkik om det dyker upp mer info under veckan

Vi kommer att visa film som är tillåten från 7 år. Om det är någon som inte vill att sitt barn ska se det hör av er till oss på fritids.

Välkomna till ett härligt sportlov på Fritids

Saturnus med Klubben under Sportlovet

Hej och välkommen till sportlov på Klubben!
Vi kommer att vara åk 3-6 på Klubben under sportlovet, det ska bli jätteroligt att Saturnus kommer hit till oss!
Om du kommer innan klockan 8.00 går du till Mellangården först, runt kl 8.00 går vi upp på Klubben. Vi är kvar på Klubben till någon gång mellan 16.00 och 16.30 beroende på antal barn och personal. 
Saturnus går sedan tillbaka till Mellangården när Klubben stänger.
)Klubben ligger ovanpå matsalen, dvs en trappa upp i Storgården)
Planeringen för veckan ser ut så här

Måndag: bollspel i gympasalen hela dagen (alla sorters bollar, lekar, spel och sporter)

Tisdag: Baka och träslöjd

Onsdag: simning i Nacka simhall, vi går från skolan 9.00 och är tillbaka ca 14.00

(Vi får matsäck från skolan, ta med tom matlåda och vattenflaska, badkläder, handduk och lås)

Torsdag: Utflykt till biblioteket i Gustavsberg, lunch i skolan

Fredag: KlubbenBIO på skolan

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kommer någon dag så vill vi att ni hör av er tfn. Klubben 0858631325 eller fritids 0858631327

Kom gärna innan kl 9.00 så vi kan börja våra planerade aktiviteter i tid på dagarna.

Vi ser verkligen fram emot att ni ska vara här och ha roligt med oss på lovet!

LPP Poker i Villan.

Ansvarig/Ansvariga: Mats (Huvudansvarig) samt fritids i Saturnus.
När, under vilka veckor? ht 2017 / vt 2018

Vad? Poker med marker

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Kan vi skapa gemenskap, träna turtagande och samtidigt lära matematik?

Kan vi genom att bjuda in till positiv gemenskap få ringar på vattnet i andra sammanhand?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Centralt innehåll från kursplanen

2.4 skola och hem

 • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna….

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

 • har kunskap om demokratiska principer och utvecklar sin förmåga…

2.1 Normer och värden

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet…
 • respekterar andra människors egenvärde

2.2 Kunskaper

 • kan samspela med andra människor…
 • kan använda sig av matematiskt tänkande
 • Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.

4. Fritidshemmet

 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa var- dagliga problem.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Hur?

Vi sätter ihop gemensamma regler och rutiner tillsammans med eleverna.

En vuxen leder alltid. Återkommande varje vecka, tillsvidare (start v. 45)

Vi har fasta tider och tydliga begränsningar. Samtidigt är det viktigt med ett tydligt och uttalat tänk kring pokerspelande samt att vi kommunicerar detta till föräldrarna för att säkerställa att de tycker upplägget känns tryggt. Detta med hänsyn till spel med poker även har ekonomiska baksidor på internet.

Hur ska vi redovisa? Vi är transparenta.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Kontinuerligt under åk 3 på fritidstid, prel. ti + on, kl.15-16.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Ny aktivitet att göra i hemmet tillsammans med vänner och kompisar.

 

Varför?

För att skapa en lugn och trygg miljö under fritidstiden. För att öka gemenskapen.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna – enkät och diskussion på fritidsrådet.

Vad har fungerat? Vad kan utvecklas vidare? Engagerade projektet eleverna?

Dokumentation kommer att anslås fortlöpande.

Höstlov på fritids

Höstlov på fritids

Välkomma till fritids under höstlovet!

Må STÄNGT!

 

Ti Halloween

De som vill klär ut sig. Vi har lite extra roligt tillsammans, Buuuu!

 

On Utflyktsdag Saturnus (åk 3), medtag egen matsäck. Kom senast kl. 9:00

Elever i Neptunus & Uranus, grillar hamburgare.

Kläder efter väder 🙂

 

To Utflyktsdag Neptunus & Uranus (åk 1&2), medtag egen matsäck (lunch).

Elever i Pluto & Saturnus, grillar hamburgare.

Kläder efter väder 🙂

 

Fr Lemshaga bio

Vi har öppet till kl. 15:00 på fredagen.

Film från 7 år visas

(ni som har yngre barn meddelar personalen om ni inte vill att ert barn deltar på filmvisningen).

LPP kojor

Kojor (LPP)

Ansvarig/Ansvariga: Fritidshemmet

När, under vilka veckor? 2017/2018. Kontinuerligt pågående

Vad? Att bygga kojor

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Ger vi barnen det stöd de efterfrågar? Kan vi skapa bättre förutsättningar för att barnen över tid ska kunna utveckla sina kojor?

Vad händer om vi mer aktivt påverkar förutsättningarna.

Kan vi skapa en mer jämlik och inkluderande miljö genom att ge tydligare förutsättningar.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

4. Fritidshemmet

. Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

• Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

-Barn behöver utemiljöer där de kan utforma sina egna platser. Barn som bygger kojor utvecklar dem och hjälper barnen att skapa sin identitet.

 

4. Fritidshemmet, Natur och samhälle

• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 

• Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. 

• Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

 

Hur ska vi arbeta?

-Pedagoger utser områden på skolgården som vi särskilt anser  passande utifrån trygghet, säkerhet och miljön. 

-Pedagoger och elever samtalar och diskuterar kring behovet av material till kojor. Pedagogerna visar en lyhördhet för vad baren efterfrågar. Särskilda material som tex. små presenningar och lätta plankor kan anskaffas för att ytterligare stötta utvecklandet av kojorna.

Hur ska vi redovisa och dokumentera?

– Tankekartor

– Bilder på projekten anslås

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Projektet är pågående.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Eleven får en vana att leka och utforska naturen vilket bör gagna alla i hens tillvaro.

 

Varför?

Vi jobbar med stor medvetenhet kring detta värdefulla område. Barens tillvaro i samspel med varandra ger dem en vana att diskutera, lösa problem samt upplevelser av ett hållbart sätt att vara. Kojobyggande är en viktig del av många barns vardag på fritidshemmet. Diskussioner och samtal kring kojorna bidrar till värdefulla möten.

 

Övergripande mål från LGR11, rev 2016.

2.1 normer och värden

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 

• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, 

 

Utvärdering

-Utvärdera tillsammans, elever och pedagoger. Varje läsår.

-Tankekartor. 

Detta blir en grund till vad kan vi göra för att lära av föregående läsår.

Pedagogisk dokumentation:

-Bilder på kojor anslås.

pastedGraphic.png

LPP utesnickis

Ansvarig/Ansvariga: Nick & Mats (huvudansvariga)

När? Pågående under läsåret 2017/2018

Vad? Utesnickis, som en integrerad del av uteverksamheten.

Frågeställning (och följdfrågor):

Kan miljön stödja barnen så att de mer självständigt kan utveckla sin kreativitet. Vad innefattar begreppet rätt förutsättningar? Ett elevaktivt gemensamt utforskande och lärande.

Vilka behov att stöd efterfrågar barnen? Kan vi skapa möten mellan elever även utanför den egna gruppen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

2.1. Normer och värden.

  • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet , solidaritet och ansvar för människor även utanför den egna gruppen.
  • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

2.2 Kunskaper

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

4. Fritidshemmet

  • olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Hur?

Genom att erbjuda en uttalad och delvis förberedd miljö, vilken ger eleven ett pedagogiskt stöd. Eleverna ska kunna komma och gå, ett flöde, skilt från en aktivitet på så sätt. Materialet är det som eleven samverkar, interagerar, med för stunden. Ur detta sker skapandet. Alla barn ute på skolgården åk 1-3 har möjlighet att använda sig att denna möjlighet.

Hur ska vi redovisa och dokumentera?

Det ställs ut emellanåt. Annars är det mycket som blir en del av deras fördjupade lek.

Varför?

Vi vill utveckla och förankra barns interagerade med olika material, konstruktion, kreativitet, problemlösning samt deras vilja att vara en del av sin miljö. Utveckla de gemensamma ansvaret för barnens miljö och innehåll. Vidareutveckla inkluderande, mötesplatser i barnens vardag. Ett autentiskt lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ett hållbart lärande (Grön flagg) som kan påverka och berika fler än deltagarna. Material från naturen blir till en naturlog del av barnens vardag.

Utvärdering

Utvärdering sker såväl kontinuerligt, genom diskussion med barnen vad som efterfrågas, vad de behöver för att kunna jobba vidare samt diskuteras mer övergripande på fritdnråd och på personalmöten för fritids.

Ett entreprenöriellt lärande.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer.

Allemansrätten, Hitta vilse (friluftsfrämjandet), hållbarhet är teman som delvis inkluderas i detta arbete men även passar väl för ”egen” fördjupning.

Pedagogisk dokumentation:

Anslås samt blir en naturlig del av barnens vardag vilket också i vissa årskurser lyfts på föräldramöten.

pastedGraphic.png