Lag och rätt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? 12-19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka lagar och regler gäller för ungdomar?
 • Varför har vi lagar/varför behöver vi lagar?
 • Vilka begrepp kring lag och rätt behöver jag kunna?
 • Vad är en rättsstat och hur funderar den?
 • Hur granskar man statistik om brott och straff?
 • Vem påverkas då ett brott begås?
 • Hur fungerar polis, domstol, åklagarmyndigheten?
 • Resonera och reflektera över straff och påföljder?

Begrepp

Regler
Lagar
Rättsstat
Juridik
Civilrätt
Offentlig rätt
Straffmyndig
Mörkertal
Socioekonomi
Tillgreppsbrott
Åtalsunderlåtelse
Brottsoffer
Åklagare
Förundersökning
Förhör
Husrannsakan
Rättssäkerhet
Gripa
Anhållen
Häktad
Brottmål
Tvistemål
Nämndeman
Notarie
Målsägande
Tilltalad
Vittne
Ed
Mened
Påföljd
Åtalsunderlåtelse
Intern

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • refektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Centralt innehåll från kursplanen

Samhällsresurser och fördelning 

•Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

•Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

•Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt sam­ hälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

•Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer

•Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

•Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

•Några olika stats­ och styrelseskick i världen.

•Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

•Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar:

1. Hur rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

2. Hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

3. mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektera, analysera och kritiskt granska:

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor, demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller:
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Förtydligande matris/förmågor:

Orsaker och samband: Eleven kan förklara orsaker eller samband mellan ex. export och import och landets ekonomi på en enkel, utvecklad eller väl utvecklad nivå.

Konsekvenser: Eleven kan se konsekvenser av ex. höjd skatt och förändrad välfärd på en enkel, utvecklas eller väl utvecklad nivå.

Perspektiv: Eleven kan se ex. skatteförändringar i samhället ur olika perspektiv som privatperson, företag, staten. För en högre nivå behöver eleven lyfta perspektiv från ex saker man själv upplevt, läst, eller något man tidigare arbetat med. För att visa på en större förståelse för helheten.

Jämförelse: Kan göra jämförelser mellan ex olika ekonomiska system på ett enkelt, utvecklat eller väl utvecklat sätt.

Slutsats/kärna: Eleven kan dra skutsatser kring sina resonemang på en enkel, utvecklad eller väl utvecklad nivå.

Begrepp: Eleven använder enkla och vissa av de begrepp som hör till ämnet. För en högre nivå använder man begreppen på ett väl fungerande sätt och hela tiden.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.12- Uppstart med Lag och rätt – Vad är lagar?
Vilka begrepp hittar vi i som kan vara svåra att greppa.

V. 13 – Repetition begrepp kring lag och rätt. Påföljder (straff)

V.14 – Påsklov

V.15 – Skadestånd, Brottsstatistik, Civil olydnad
Polis & Domstol: Lag och rätt

V.16 – Repetition av avsnittet Lag och rätt.
Gruppuppgift – En Svensk rättegång Huvudförhandlinegn (dramatisering) 

V.17 – Dramatisering

V.18 – Dramatisering

V.19 – Prov

http://<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8r8XuX9ebPs” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

http://urskola.se/Produkter/167100-Justitia-Brott-i-grupp#Sasong-2

Merkurius veckobrev V.8

Hej alla Merkuriusar och föräldrar
Händelserik vecka trots att eleverna inte varit på skolan.
Denna vecka har hela Merkurius varit ute och testat arbetslivet. Många nya upplevelser har eleverna fått och en hel del ”uppvaknanden”.  – Roligt att gå till ”jobbet”!  – Va! kan man inte få gå tidigare.  – Lite enformigt. – Man får ta mycket ansvar.

Lite av de kommentarer vi fått och hört.

Veckan har varit aktiv även på skolan. Under Onsdagen erbjöd skolan en föreläsning av Maria Dufva. Föreläsningen fokuserade på allt som finns och händer på nätet och hur vi kan hjälpa och stötta våra barn kring detta.
Kvällen fortsatte med föräldramöte. En stor del av mötet handlade om första infon inför gymnasievalet. Daniel våran syv hade en kort inledande information kring vad man kan tänka på hemma redan nu. Lite info kring klassresan och annat följde sedan kvällen. Det var lite skralt kring närvaron så ni behöver ha ytterligare ett möte för att träffas och planera klassresan. Däremot bestämdes att några ansvariga för klassresan kommer till skolan och lyfter tankar kring resan med eleverna. Detta kommer ske en mentorstimme strax efter lovet. Protokollet finns på schoolsoft.

_____________________

Ny rutin vid oanmäld närvaro på SchoolSoft
Från och med måndagen den 5:e mars kommer vårdnadshavare få ett SMS vid oanmäld frånvaro när läraren tar närvaron efter lektionens start.
SMS:et går till den vårdnadshavare som är ifylld överst i SchoolSoft och till telefonnumret i fältet ”Mobiltelefon”. Vårdnadshavare med varsitt Schoolsoft-konto får varsitt SMS.

Det är därför viktigt att vårdnadshavare ser till att mobilnumret som är inskrivet i Schoolsoft är korrekt. Logga därför gärna in på Schoolsoft redan nu och klicka på ”Min Profil” och säkerställ att all kontaktinformation är rätt.

Om man inte önskar få SMS så kan man, när man är inloggad i Schoolsoft på sidan ”Min Profil”, byta meddelandetyp så oanmäld frånvaro skickas till den angivna mailadressen istället för SMS.

När ett SMS eller mail-meddelande skickas ut för oanmäld frånvaro så ska vårdnadshavare logga in på Schoolsoft och få mer detaljerad information under ”Ta del av frånvaro”.

Om den oanmälda frånvaron är felaktig, t.ex om vårdnadshavare glömt att frånvaroanmäla vid sjukdom, så ska vårdnadshavaren logga in på Schoolsoft och korrigera anmälan, annars kontaktar man skolan.

_______________________

Kommande datum:

V.14 – Påsklov
30/4 – 1/5 – Lov
10/5-11/5 – Lov
14/5-16/5 – Studiedagar
17/5 – Omvärldsdag
6/6 – Lov
11/6 – Friluftsdag
14/6 – Somaravslutning

 

Vi hoppas alla haft en härlig prao och att alla nu laddar era batterier under lovet och bara gör saker ni tycker om!

 

Trevligt lov önskar mentorerna
Annica, Madelene, Charlotta, Patrik

 

Etik och moral

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.5 – V.10

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
* Vad är etik och moral?
* Vilka etiska modeller finns?
* Vad säger de etiska modellerna?
* Koppla ihop etiska ställningstaganden med dom mänskliga rättigheterna
* Vilken roll spelar religionen in?
* Hur kan våra vardagliga dilemman påverka människor runt m i världen?

 • förklara vad dygdeetik är och hur den skiljer sig från andra etiska modeller.
 • reflektera över identitet som ett mångtydigt begrepp.
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
 • resonera och analysera olika religioners syn på kärlek, sexualitet och ett eventuellt liv efter döden.
 • lära dig att tillämpa några etiska modeller.
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • förstå vad sinnelagsetik är och hur man kan ta ansvar som samhällsmedborgare.
 • resonera kring förhållandet mellan frihet och ansvar.
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • Förklara vad pliktetik och konsekvensetik är och resonera kring dessa
  Begrepp:
dilemma
djurrätt
etik
gyllene regeln
konsekvensetik
moral
människovärde
orätt
pliktetik
pliktkonflikt
rätt
situationsetik
valsituation
värdering
AA – anonyma alkoholister
ansvar
avsikt
björntjänst
Fairtrade
frihet
förövare
iakttagare
konsumentmakt
miljömärkning
nätmobbning
offer
påföljd
skuld
sinnelagsetik
trovärdighet
ändamålen helgar medlen
abort
celibat
den gyllene medelvägen
dygd
dygdetik
hbtq
identitet
medmänsklighet
norm
normbrott
populärkultur
reinkarnation
sociala medier
uppståndelse
 • Empati – betyder möjlighet och vilja att sätta sig in i andras känslor.
 • Engagemang – betyder aktivt intresse eller stark känsla för något.
 • Humanitet – betyder medmänsklighet, medkänsla
 • Solidaritet – betyder gemensamt ansvar, stark sammanhållning
 • Filantropi – betyder välgörenhet
 • Altruism – betyder medmänsklighet, osjälviskhet, det är motsatsen till egoism
 • Sympati – betyder välvillig förståelse, medkänsla
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 
Förankring i kursplanens syfte
* Förstå olika etiska ställningstaganden
* Ökad kunskap om vilken roll religionen spelar hos människor
 
Centralt innehåll från kursplanen
Religion:
 • Sambandet mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser.
 • Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda den människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar
 
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi tittar på vad etik och moral står för. Går igenom de olika etiska modellerna och deras betydelse.
Vi resonerar, diskuterar och debatterar etiska frågeställningar utifrån olika etiska ställningar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Föreläsningar
 • Diskussion
 • Tankekarta
 • Uppgifter
 • Läsa
 • Gruppuppgifter
 • Läsa berättande text
 • Googla
 • Frågor

Veckoplanering, när ska vi göra vad? Observera att alla uppgifter vi gör ligger på
google classroom.
V.5 – Vad är etik och moral ”Att söka svar på frågor”
Civil olydnad uppgift
V.6 – Etiska modeller ”Att undersöka ansvar”
V.7 -Etiska ställningstaganden ”Att söka mening”
V.8 – Prao
V.9 – Lov
V.10 -Prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nivå

E

C

A

Analysera livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.  

Kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkelt beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givna perspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Arbetar med eleven som medforskare.
Utgår från varje individs olika förmåga.

Key note:

Etik

 

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Normkritk

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik, Madelene, Annica, Charlotta

När, under vilka veckor? VT-18

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Övergripande mål från LGR11 2.2
Övergripande mål från LGR11
 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi lägger fokus på att skapa förståelse kring det Normkritiska tänkandet och vikten av att kunna se situationer, åsikter och tankar ur olika perspektiv.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.2 – Uppstart och frukost

V.3 – Planering inför utvecklingssamtal

V.4 – Planering inför utvecklingssamtal

V.5 – Återkoppling och uppstart normkritik

V.6 – Utvecklingssamtal

V.7 – Klassråd

V.8 – Prao

V.10 – Sportlov

V.11 – (Husråd, kamratstödjarmöte) Gissa hetero från BRYT s.21

V.12 – Normkritik – Skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”. Detta gör vi genom övningar.
Vi kör ”ett steg fram bingo” och sedan ”papperskorgskastning”.

V.13- Information kring gymnasievalet. Daniel startar 8.20 till 10.35

V.14 – Posklov

V.15 – Klassråd

V.16 – (Husråd, kamratstödjarmöte). Eleverna går igenom sina mål.

V.17 – Samtal om reklam från BRYT s.45

V.18 – Klassråd

V.19 – (Husråd, kamratstödjarmöte) – Litteraturen i fokus. Inför lov och den mörka årstiden. Rekommendera en bok för dina kompisar. (Ljudbok eller textbok ok).

V.20 – Planera fadderdagen

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då normkritik är ett om råde som Ladan inte haft som gemensamt arbetsområde ser vi genom denna gemensamma uppstart med normkritik i fokus en möjlighet för fortsatt gemensam utveckling kring detta.
Vårt mål är också att skapa normkritiska medborgare som kan stå starka gentemot de osynliga regler som genomsyrar samhället och därmed öka tollerans och acceptans för olikheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev V.2

Vi välkomnar alla tillbaka efter vårt underbara jullov. Hoppas ni har haft det underbart.

Första veckan är nu avklarad och det är direkt full fart igen. Trots det började vi ändå lite lugnt och mysigt med en gemensam frukost under mentorstiden.
Verkligen uppskattat hos de flesta och ett bra sätt att starta upp veckan och terminen.

 

Liten påminnelser och information till er alla:

Vecka 8 går eleverna på prao. Målet är att eleverna själva hittar en praoplats. Den information och de avtal som måste fyllas i och lämnas till mentorerna finns på Lemshagas hemsida.

I slutet på denna vecka kommer tider för utvecklingssamtal ut. Som tidigare är det först till kvarn som gäller. Då mentorerna har svårt att hitta tider utöver de som vi lägger ut ser vi gärna att man använder dessa.

Den 21/2 är det föräldramöte.

14:e februari kommer vi få besök av polisen, polarna och kommunen. Ett av syftena är att informera och främja brottsförebyggande. Vi kommer att ha 90 minuterspass med båda klasserna och dagen avslutas med möjlighet för föräldrar att lyssna på en föreläsning. Se info från kommunen nedan:

Inbjudan till skolturné 2018

Er skola med inkluderande närområde har år 2018 valts ut till en extra brottsförebyggande satsning.

När?
14 februari. Elever dagtid, lärarlaget + övrig personal kl 16:15 samt föräldrar och närområde ca 18:00.

Vad är detta?
Representanter från kommunens preventionsteam kommer att komma ut till era elever i årskurs 8 för en upplysande föreläsning om vilka insatser som finns i kommunen riktat mot ungdomar. Detta görs i ett främjande och brottsförebyggande syfte. Vi lyfter bland annat frågor om att de i år blir straffmyndiga, vilka brott som är mest förkommande bland unga på Värmdö just nu samt vart det går att vända sig vid särskilda behov. Föreläsningen tar 2 x 45 min per elevklass.

Utöver detta erbjuds skolans lärare en 45 min föreläsning om hur och vad som sker i samband med oro eller vetskap om brott, alkohol/narkotikabruk, psykisk ohälsa samt vilka instanser som bör kopplas in när osv.

Preventionsteamet kommer också under samma period att hålla en kvällsinformation på ämnet förebyggande åtgärder som fungerar. Hur bör vi som vuxna agera? Där inbjuds områdets hela lokala sammanhang: föräldrar, näringsidkare, grannar, föreningsliv etc. Denna informationsstund vill ni inte missa och vi på skolan förväntar oss att samtliga familjer representeras i detta viktiga möte!

 

Vänligen
Merkurius mentorer önskar er nu en trevlig helg

1900-talets Historia

Ansvarig/Ansvariga: Patrik, 
När, under vilka veckor? V.49 -13

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är bakgrunden till de stora världskrigen?
Vilka personer påverkar utvecklingen under 1900-t?
Slutar krigen efter andra VK?
Vad händer mellan 1:a och 2:a VK?
Vad är kalla kriget och vilka är det viktiga aktörerna?
Hur har det som hände under den här tiden påverkat oss idag?
Vilka lärdomar kan vi som lever nu dra av händelseutvecklingen under världskrigens tid?
Varför skedde denna utveckling och vilka konsekvenser fick händelserna på kort och lång sikt?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Se samband & orsaker

Göra jämförelser
Se ur olika perspektiv
Dra slutsatser
Ställa frågor
Kritiskt granska källor
Se konsekvenser

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Historia

* Världskrigen, orsaker, följder.

* Demokratisering i Sverige. Skapandet av politiska partier, folkrörelser (kvinnorörelsen) och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuteten och förändringen av synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

* Framväxten av Svenska välfärdssamhället.

* Historiska perspektiv på urfolket, samernas och övriga minoriteters situation i Sverige.

* Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens fall och nya maktförhållanden i Världen.

* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

* Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

* Hur historia kan användas för att förstå hur den tid vi lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

Religion

* Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

* Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

* Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Uppgifter kopplade till förmågorna.
Hela avsnittet avslutas eventuellt med ett filmprojekt där eleverna i grupp skall redovisa en historisk period.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker skriftligt i en analysuppgift kring Orsaker, ett filmprojekt kring efterkrigstiden och en muntlig analys efter att projektet är färdigt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi utgår från Digitala boken Gleerups (Historia 7-9) ”Första världskriget”, ”Mellankrigstiden”, ”Andra världskriget”
V.49 – Orsak till första VK
Inlednde texter:
* https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/ae7e95fe-ec3b-46c7-ada0-6b4071f33de2
* https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/ae7e95fe-ec3b-46c7-ada0-6b4071f33de2
* https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/7a2c11cc-f8d6-4ffa-ab99-88e43995b046
*https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/2193d794-64ac-4d51-8ce0-aebe054666ca
V.50 – Första VK
V.3 – Orsaker till andra VK, Hitlers väg till makten. Ev källkritik
V.4 – Andra VK. Jobba med Orsaker och konsekvenser/Uppgifter (Sverige)
V.5 – Konsekvenser andra VK – Kalla kriget (Sverige)
– Identifiera orsakerna bakom första VK och andra VK. Jämför dessa och resonera kring vilka likheter men även skillnader du kan hitta. Vilka varningssignaler tänker du att man skall vara observant på i framtiden?
V.6- (Onsdagen går till utvecklingssamtal)  Uppstart av projektet.
V.7 –  Klassen tränar på frågor kopplade till Orsaker/samband och drar slutsatser:
 • På vilket sätt påverkade de nationalistiska och Imperialistiska tankarna det som sker under denna period? (orsaker, konsekvenser)
 • Jämför första och andra världskriget. (Vilka likheter och skillnader kan du se på, Varför de startade? är det olika orsaker eller samma? Vilka är aktörerna (perspektiv)?
 • Varför fick världen två världskrig så nära inpå varandra? (orsaker, konsekvenser) (slutsats)
 • Vilka saker bidrog till att det blev ett andra världskriget?  (Orsaker/samband)
V.8 – Prov.
V. 9 – Lov
V. 10 – Göra klart andra världskriget. Efterkrigstiden
V.11 – kalla kriget
V.12 – Kalla kriget
V.13 – Kalla kriget + analys

 

Matris:

Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk- mord)

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan beskriva enklasamband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

För att förstå varför samhället ser ut som det gör behöver eleverna ha en förståelse för vad som format vår tillvaro. Ex varför är relationen mellan Ryssland och USA som den är? Vilka spår har världskrigen lämnat hos oss? Vilka spår har efterkrigstiden lämnat? Vad gjorde Sverige till det välstatsland som det faktiskt är?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Utvärdering

Utvärdering gjordes både på gruppnivå och på individnivå efter att filmprojektet var färdigt.
Vi hr också utvärderat hur tiden har spenderats under projektet för att se hur grupper och individer använder sin tid i grupprojekt.

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Se ovan och separat utvärdering

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation

Länkar:

Info kring personer från Nazityskland

Första världskriget bakgrund

Föreläsningar finns här:
Om Hitler:
Video: