Solens sista veckobrev V.23

Hej alla solar och alla solens föräldrar!

Här kommer det sista veckobrevet för er på Lemshaga.

Veckan som gick:

Denna vecka har präglats av att knyta ihop, lämna in och presentera de sista uppgifterna.
Det betyder att det blev en mycket intressant och spännande vecka. Vilka fantastiska redovisningar i SO, och vilka spännande och härliga tal i Svenskan.
I skrivandets stund finns det några som har lite kvar innan målgång. Stäm gärna av hemma. Måndag är sista vanliga skoldagen.

Vi är nu i full gång med att fylla i matriser och sätta betyg. Detta gör att matriserna kan gå lite upp och ner under tiden. Vi lärare säger till när matriserna är klara.

Veckan som kommer:

Måndag:
En helt vanlig skoldag enligt schema.
Ta gärna mer lite fika så har vi en mysig avslutning (förhoppningsvis ute) under mentorstiden.
Mellan 12.00 och 14.00 är det dags att lämna in sin Ipad. Ni lämnar till Martin i hjärtat. Se information på schoolsoft. Samtidigt som detta sker är det dags att tömma sitt skåp. Ta med något att bära hem dina grejor i och lämna tillbaka böcker.
Klockan 14.00 utmanar solarna lärarna i Volleyboll (även det ute hoppas vi).

Tisdag:
Vi hänger på Södersved.
Vi träffas klockan 9.00 på Södersved. Vi kommer hänga i våra 12-grupper. (En avslutande tävling i 12-grupperna).
Skolan kommer ta dit mat men ni behöver ta med något att äta ut, bestick och dricka. Om ni vill, ta även med fika.
Dagen beräknas sluta klockan 13.00 på Södersved.

Onsdag:
Solens avslutningsmiddag.
Solarna får hela dagen på sig att göra sig vackra. Sedan träffas vi klockan 18.00 utanför matsalen.
Middagen är mellan 18.00 och 21.00, därefter tar solens föräldrar över.

Torsdag:
Avslutning!!!!!!
Vi träffas i Amfiteatern klockan 9.00 för traditionell avslutning. Därefter går vi tillbaka till ladan och avslutar gemensamt.

Sen är det glad sommar och stort lycka till i framtiden!!!

Solens veckobrev V.19

Hej alla solar!

En vecka med religion i fokus når sitt slut.

Denna vecka har våra solar skrivit nationella prov i So. Mer religion som ämne.
Inte helt lätt men vi kan nu lägga dessa bakom oss. Nu är vi snart i mål med dessa, bara matten kvar!

Vi hade också en spännande skolans dag: Under Onsdagen fick skolan besök av föräldrar, syskon och gamla elever som ville se hur skolan fungerar, vad eleverna har för projekt, bidra till klasskassan och lyssna på redovisningar.
Fokus för solen var att presentera sina svenskaprojekt. En populär aktivitet som var uppskattad både av elever och besökare. Vem vill inte  se hur man kan blada in Skavlan i en skolredovisning.

 

Kommande datum:
13/5 – Studiedag
15/5 – NP i Matte
17/5 – NP i matte
20-21/5 Studiedagar
22/5 – Operation Lemshaga
30-31/5 – Ledigt
6-7/6 – Ledigt
12/6 – Avslutningsmiddag
13/6 – Sommaravslutning

 

Trevlig helg önskar solens mentorer

Etik och moral

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.17-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
* Vad är etik och moral?
* Vilka etiska modeller finns?
* Vad säger de etiska modellerna?
* Koppla ihop etiska ställningstaganden med dom mänskliga rättigheterna
* Vilken roll spelar religionen in?
* Hur kan våra vardagliga dilemman påverka människor runt m i världen?

 • förklara vad dygdeetik är och hur den skiljer sig från andra etiska modeller.
 • reflektera över identitet som ett mångtydigt begrepp.
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
 • resonera och analysera olika religioners syn på kärlek, sexualitet och ett eventuellt liv efter döden.
 • lära dig att tillämpa några etiska modeller.
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • förstå vad sinnelagsetik är och hur man kan ta ansvar som samhällsmedborgare.
 • resonera kring förhållandet mellan frihet och ansvar.
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • Förklara vad pliktetik och konsekvensetik är och resonera kring dessa
  Begrepp:
dilemma
djurrätt
etik
gyllene regeln
konsekvensetik
moral
människovärde
orätt
pliktetik
pliktkonflikt
rätt
situationsetik
valsituation
värdering
AA – anonyma alkoholister
ansvar
avsikt
björntjänst
Fairtrade
frihet
förövare
iakttagare
konsumentmakt
miljömärkning
nätmobbning
offer
påföljd
skuld
sinnelagsetik
trovärdighet
ändamålen helgar medlen
abort
celibat
den gyllene medelvägen
dygd
dygdetik
hbtq
identitet
medmänsklighet
norm
normbrott
populärkultur
reinkarnation
sociala medier
uppståndelse
 • Empati – betyder möjlighet och vilja att sätta sig in i andras känslor.
 • Engagemang – betyder aktivt intresse eller stark känsla för något.
 • Humanitet – betyder medmänsklighet, medkänsla
 • Solidaritet – betyder gemensamt ansvar, stark sammanhållning
 • Filantropi – betyder välgörenhet
 • Altruism – betyder medmänsklighet, osjälviskhet, det är motsatsen till egoism
 • Sympati – betyder välvillig förståelse, medkänsla
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 
Förankring i kursplanens syfte
* Förstå olika etiska ställningstaganden
* Ökad kunskap om vilken roll religionen spelar hos människor
 
Centralt innehåll från kursplanen
Religion:
 • Sambandet mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser.
 • Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda den människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar
 
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi tittar på vad etik och moral står för. Går igenom de olika etiska modellerna och deras betydelse.
Vi resonerar, diskuterar och debatterar etiska frågeställningar utifrån olika etiska ställningar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Föreläsningar
 • Diskussion
 • Tankekarta
 • Uppgifter
 • Läsa
 • Gruppuppgifter
 • Läsa berättande text
 • Googla
 • Frågor

 

Gleerups om etik:

https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/c67fe48c-a697-4637-a343-5bce761e1c7a

https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/8d79c08a-70b7-4cff-b27e-a83d3023fd4d

https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/8b1df0ca-33a8-41ba-b55b-3677894b13a9

Veckoplanering, när ska vi göra vad? Observera att alla uppgifter vi gör ligger på
google classroom.
V.17 – Vad är etik och moral ”Att söka svar på frågor”
Civil olydnad uppgift
V.18 – Etiska modeller ”Att undersöka ansvar”
V.19 -Etiska ställningstaganden ”Att söka mening”
V.20- Vi testar etiska resonemang
V.21- Etiska ställningstaganden
V.22 – Etik & Moral
V.23 Etik & Moral

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nivå

E

C

A

Analysera livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.  

Kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkelt beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givna perspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Arbetar med eleven som medforskare.
Utgår från varje individs olika förmåga.

Key note:

Etik

 

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.17 – 22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en hållbar utveckling? Hur kan man undersöka detta i vår närmiljö?
 • Hur använder man GIS och till vad?
 • Vad kan vi lära oss av våran omgivning. Vilka spår har vi lämnat?
 • Varför bor vi där vi bor?
 • Var ligger världens länder?
 • Vilka intressekonflikter om resurser kan finnas i vår kommun?
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Viktigt begrepp:

 Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Fältstudie av vår närmiljö
 • Undersöka informationssystem GIS
 • Gemensamma diskussioner och undersökningar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Ni kommer presentera er undersökning muntligt för Patrik (Detta sker bara med gruppen). Varje person i gruppen presenterar sin del av undersökningen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.17 – Vad är en hållbar utveckling? Ekologisk, ekonomisk och social.
Uppstart. Vad är GIS?? Hur kan man undersöka samhällsplaneringen i vår närmiljö? Vad händer i Gustavsbergs hamn?
V.18- Forts hålbar utveckling. Kulturlandskapet vad är det? Kulturlandskap är ett landskap som människor har påverkat på olika sätt. Är landskapet format av jordbruk, skogsbruk och/eller bete av boskap talar man om odlingslandskap, medan andra former av mänsklig verksamhet kan leda till ett urbant landskap eller ett industrilandskap.
V.19 – Undersökning
V.20 – Undersökning förberedelse, Undersökning i fält,
V.21- Sammanställning och presentationer
V.22 – Pressentationer, Kartprov
V.23 – Presentationer.
OBS på grund av nationella prov kan tidsplanen komma att förändras.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Dokument, Uppgifter o.s.v.

Uppgift Ekologiska fotavtryck: Gå in på länken  och gör undersökningen om dina ekologis fotavtryck.
Resonera sedan med en kompis om vad du skulle kunna göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck? Vad skulle vara svårast att avstå från?  Vilka konsekvenser lämnar dina avtryck?

Uppgift Solen – Detta är er avslutande uppgift som gruppen ska redovisa V.21/22.

Hållbar utveckling WWF

Hållbar utveckling Värmdö

 

http://laromedel.ne.se/material/reader/234/10981

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/19121397-79c9-41e3-b99c-23b95295642b

Texten om Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Näringslivet

 

Uppgift Hållbar utveckling i Hököpings kommun:

 

Geografiska Informationssystem:

GIS-tjänst värmdö
Stockholms läns landstings GIS-tjänst
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/
https://www.omaps.net/sv
https://www.orientering.se/hitta-orientering/

Google Maps

Eniro

Hitta

Blindkartor: 
http://www.eduplace.com/ss/maps/
http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm

Länder att kunna:   Namngeografi uppdelat kopia

Solens veckobrev V.15

Hej Alla solar

Ytterligare en vecka med nationella prov är till avklarad och nu väntar ett skönt Påsklov.  Se till att ni tar tiden för att njuta av solen som lovas dyka upp igen och ladda era batterier.
Förutom nationella proven i Engelska denna vecka har vi även fortsatt bygga kunskap i religion, pratat om litteraturhistoria, funktioner och ekvationer, genetik och så börjar vi summera vår tid på grundskolan under mentorsrtiden. Ja mycket händer.

Onsdag kväll hade vi föräldramöte. Vi pratade om slutbetyg, nationella prov, vikten av att vara på skolan och vad som händer sista dagarna. Protokoll finns på schoolsoft och i föräldrarnas mailtråd.

Kommande händelser:

1/5 – Ledigt
7/5 – NP i SO
8/5 – Skolans dag
9/5 – NP i SO
13/5 – Studiedag
15/5 – NP i Matte
17/5 – NP i matte
20-21/5 Studiedagar
22/5 – Operation Lemshaga
30-31/5 – Ledigt
6-7/6 – Ledigt
12/6 – Avslutningsmiddag
13/6 – Sommaravslutning

 

Glad Påsk önskar solens mentorer

Normer och värden åk 9 Mina år i grundskolan

Ansvariga lärare: Patrik, Annica, Madelene, Charlotta
När, under vilka veckor?: V.15-24
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan jag sammanfatta mina år på grundskolan?
I vilka skolor har jag gått? Vilka har jag umgåtts med? Vilka lärare har jag haft? Vilka aktiviteter kommer jag ihåg? osv.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Eleven ska
få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
successivt få fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang
Förankring i kursplanens syfte:
Svenska: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Centralt innehåll från kursplanen:
Svenska: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Under tre mentorstimmar samla minnen, bilder, material från de olika stadierna (1-3, 4-6, 7-9). Sammanställa allt till en presentation t.ex. i en keynote.
Redovisa muntligt för klasskamraterna.
Frågor du kan ha med:
Vilka lärare hade jag?
Vilka projekt kommer jag ihåg?
Vad gjorde vi på rasterna?
Vilka lekte jag med?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning för klasskamraterna på valfritt sätt ex KeyNote, Tal, Dikt, sommarprat
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

vecka 15:  samla ”material” från de första skolåren, åk 1-3. (Klassråd)
vecka 16: Påsklov
vecka 17: Påsklov
vecka 18: (städdag) sen samla ”material” från mellanåren, åk 4-6. (Husråd)
vecka 19: samla ”material” från de senaste åren i grundskolan, åk 7-9.
vecka 20: studiedag
vecka 22-24: Redovisningar (vem som helst kan få börja) (Husråd)
Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Det är nyttigt för eleverna att försöka summera sina år i grundskolan innan de tar nästa steg i livet, och därigenom kanske även blicka framåt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas: