Litteraturhistoria

Syftesbeskrivning

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Kunskapskrav

                              E                                                                       C                                                                             A

Du kan dra till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Planering

v. 5 & 6 Introduktionsfilm och föreläsning, val av epok och genomgång av uppgift och kriterier

v.7 Påbörja uppgiften. Söka fakta från minst fem olika källor

v.8 PRAO

v.9 Lov

v. 10 Redovisning av praouppgift

v. 11 Fortsätta leta och sammanställa fakta. Sammanställa den fakta man hittat (med egna ord och några gånger i form av citat) under rubriker som avslöjar vad texten handlar om.  

v.13 Skriva om källorna samt kritiskt resonera om dessa. 

v.14 Kamratrespons och ytterligare bearbetning utifrån respons

v.15 Inlämning av text (måndag). Förberedelse inför muntlig redovisning. 

v. 16 Lov

v. 17 Muntliga redovisningar

v.18 Diskussioner och avrundning av ämnesområdet. 

 

Uppgift

Efter föreläsningen väljer du den epok du vill skriva om (faktatext) . Epoken skriver du om i uppsatsform och den ska struktureras enligt följande:

Rubrik

Inledning

Kort om vilken källa som innehåller vilken information och källkritik

Avhandling med huvudrubrik och underrubriker: 

När började/slutade epoken? Vad var typiskt för epoken – vad skrev man om, vilka slags texter, vem skrev och varför? Vad hände i samhället under denna tid? Nämn minst en historisk händelse under denna epok och hur denna och då rådande kultur kan kopplas till/syns i litteraturen. Två viktiga författare under vald epok (en svensk, en utländsk). Avhandlingen ska innehålla källhänvisningar och minst tre citat. 

Du ska dessutom välja ut en text, typisk för epoken samt redogöra för på vilket sätt man ser att den är skriven under denna epok. Hur har tidens kultur och historiska händelser påverkat denna text?

Slutsatser

Diskussion

Källförteckning

Bilaga: Text från epoken. 

 

Formalia

Uppsatsen får omfatta högst fyra A4-sidor, skrivet med Times New Roman, storlek 12. Du måste hänvisa till minst fem källor i din text (Det ska vara en UR-film, en bok, en – två internetsidor, Gleerups lärobok online). 

 

Material

Film: Översiktlig introduktion till litteraturens historia på Youtube. UR skola – Hej litteraturen!

Böcker i klassrummet Litteraturhistoria och Svenska för dig. Litteraturhistoria. Gleerups lärobok.

Muntlig presentation av en film du sett under jullovet – Att presentera ett innehåll + leda och delta i diskussion

Muntlig presentation av en film du sett under jullovet 

– Att presentera ett innehåll + leda och delta i diskussion

 

När? v.2-5

 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka delar ska finnas med i en muntlig presentation?

Hur förbereder man sig inför och hur genomför man en muntlig presentation?

Hur leder man en diskussion?

Vad ska man tänka på när man deltar i en diskussion? Hur breddar och fördjupar man innehållet i en sådan situation? 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Presentationens innehåll

1. Intresseväckande inledning

2. Om filmen:

 • Förklara titeln
 • Sammanfatta handlingen
 • Finns det andra filmer som liknar denna på något sätt?
 • Information om någon av skådespelarna eller om regissören
 • Värdera filmen och motivera varför du tycker som du gör.

3. Avslutning + initiera en diskussionsfråga baserad på filmen. 

 

Tidsramar

Den muntliga presentationen får vara minst 5, max 8 minuter. 

Du får två lektioner på dig att förbereda dig – tänka igenom innehållet och ev leta upp fakta, skapa din Keynote-presentation, öva tillsammans med kamrat/er.

 

Stöd

Du ska ha en Keynote-presentation till stöd för dig själv och för dina åhörare som gör det lätt att följa med i ditt föredrag. Endast stödord och bilder. 

 

Leda diskussion

Du ska förbereda en diskussionsfråga samt hålla i efterföljande diskussion (4 elever diskuterar efter varje film). När du tycker att gruppen har diskuterat klart sammanfattar du det gruppen har sagt. 

 

Kunskapskrav

                      E                                                                              C                                                                        A

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Redovisning 

Onsdag vecka 3 samt måndag, tisdag och onsdag vecka 4. Eventuellt ett par lektioner vecka 5. 

 

Material

Youtube-filmer

Häfte (hur och tips)

Film – exempel på att presentera ett innehåll samt att leda och delta i diskussion. 

Merkurius veckobrev, vecka 46

Hej,

Projekt och arbetsområden avlöser varandra och nu har vi något spännande på gång. 

 

Mentorstimmarna framöver

I måndags under mentorstimmen startade vi upp ett projekt kring olika framtidsval. Vi fokuserade bl a på ”vem är jag och vad har jag för egenskaper”? Meningen är att synliggöra egenskaper varje elev besitter vilka sedan, förhoppningsvis, kan vägleda dem till goda, passande val. Under arbetets gång kommer vi att prata om hur normer påverkar våra val och ge möjligheter att tänka nytt/annorlunda och framför allt rätt för oss själva. Ytterligare ingång kommer att vara ”Vad finns det för yrken där ute som du kanske inte känner till? Hur ser framtiden ut för olika yrken om man får tro experterna? Vad tjänar man egentligen och är lönen det viktigaste när man väljer jobb”? Intryck och information från gymnasiemässan nästa vecka kommer också att integreras i detta arbete.

 

Inför gymnasiemässan

Vi vill be er elever och vårdnadshavare att tillsammans förbereda besöket på mässan genom att läsa följande avsnitt och göra följande uppgifter: 

I. Starta genom att klicka på länken

https://www.gymnasiemassan.nu/aktuellt/tidning18?sc_lang=sv-se

II. Tryck på ”öppna mässbilagan här>>”

III. Hur man kan tänka inför sitt val

Börja med att tillsammans titta på dessa sidor:

1. s.10 Det som händer efter gymnasiet styr

Fråga: Vad tänker du idag om detta?

Skriv ned något som är bra att komma ihåg:

2. s.8 Kombinera fritid med skola (obs annons)
Är detta något att ta in i ditt val?

3. s.9 Tips till föräldrar

Hur ska ni stötta varandra i valet?

Finns det andra som kan hjälpa till?

4. s. 20 Fundera på hur man vill jobba i gymnasiet

Hur tänker du idag om detta?

Finns det något som du skulle vilja undersöka?

5. s 25 De olika programmen
Vilka stora program finns det?

Vilka fem blir du mest nyfiken på?

6. s. 14 Hur ansöker man

IV. Planera besöket:

Läsa detta först:

s. 6 Tips inför besöket

Dags att planera:

Bestäm minst en skola att besöka inom de 5 mest intressanta programmen:

Skola 1                                                       Program                                                       Monter:

2                                                                  Program                                                       Monter:

3                                                                 Program                                                        Monter:

4                                                                 Program                                                         Monter:

5                                                                 Program                                                         Monter:

Frågor du vill ha svar på (du kan välj från listan nedan)

1:

2:

3:

4:

5:

1. Hur många elever går det på skolan och hur stora är klasserna?

2. Hur många lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen?

3. Vilket arbetssätt eller vilken metodik använder skolan?

4. Hur stor del av undervisningen är lärarledd?

5. Finns det individuella utvecklingsplaner för varje elev?

6. Hur ofta har jag utvecklingssamtal?

7. Finns det möjlighet att byta program om jag har valt fel?

8. Finns det skolsköterska, kurator, psykolog och studie- och yrkesvägledare?

9. Har skolan utbyten med andra länder inom de program jag är nyfiken på?

10. När har skolan ”Öppet hus”?

 

Kommande datum

Endast fem veckor återstår innan det är dags för jullov men mycket ska hinnas med dessförinnan. Nedan följer en lista på kommande schemabrytande dagar. Vi återkommer med mer detaljerad information på Schoolsoft.

23/11 Gymnasiemässa

29/11 Omvärldsdag. Ni besöker ett av två framröstade museum i stan.

12/12 Opera ”Nötknäpparen”

 

Den 20/12 är det julavslutning. 

 

Trevlig helg!

Merkuriusteamet

Merkurius veckobrev, vecka 42

Hej,

Veckan avslutades med orientering på Hellasgården där ni återigen visade er bästa sida. Allt förflöt enligt plan. 

 

tisdag 23/10 är det dags för vaccinering. För att få vaccin av skolsköterskan behöver ni, vårdnadshavare, fylla i den lapp som ditt barn haft med sig hem. Lämna in denna lapp på måndag till någon av mentorerna. Skulle ni glömma att lämna in på måndag går det även att ha med lappen till skolsköterskan på tisdag. 

 

Vecka 44 är det höstlov. På kommunens hemsida hittar ni som planerar att vara hemma under lovet en del roliga aktiviteter såsom olika läger, workshops och idrottsaktiviteter. Har du exempelvis testat cricket?

 

Kommande datum:

6/11 Merkurius röd på Livskunskap

13/11 Grön på Livskunskap

29/11 Omvärldsdag

 

Trevlig helg!

Merkuriusgänget

Merkurius veckobrev, vecka 38

Hej,

Under veckan var det dags för utvecklingssamtal. Tack för många givande och trevliga samtal!

 

Kommande vecka innehåller en del schemabrytande aktiviteter. 

 • På måndag (24/9) ska Merkurius Röd till Ungdomsmottagningen i Gustavsberg (vid Hamnen) för information riktad till kommunens alla årskurs 8. Skoldagen börjar där kl 9.40. Se till att vara i tid! Denna träff beräknas pågå till kl 11, varefter ni tar bussen tillbaka till skolan kl 11.14. 
 • På onsdag (26/9) är det Merkurius Gröns tur att ta del av samma information. Ni börjar skoldagen kl 08.30 på Ungdomsmottagningen. Det beräknas pågå till kl 10. Bussen tillbaka till skolan avgår kl 10.14.   
 • Tisdagen (25/9) är helt schemabrytande. Det är då dags för Lemshagaspelen där eleverna individuellt och som klass tävlar i olika friidrottsgrenar. Samling denna dag kl 8.40 på Lemshagas IP. Spelen beräknas vara slut ca kl 14. Obs! Ta med er matsäck och vattenflaska denna dag. 

Förutom detta kommer YAM-projektet att fortsätta under veckan. 

 

Ytterligare något att tänka på. Vi har nu elever i Ladan som är allergiska mot hästar. Inga hästredskap får därför finnas i skolans lokaler. Man får heller inte komma från stallet på morgonen med kläder som varit där.

 

Vi önskar er en trevlig helg och ser fram emot nästa vecka,

Merkuriusgänget 

Merkurius veckobrev, vecka 35

Vilken skolstart vi har haft! Så kul att vara/ha er tillbaka! 

På fredag nästa vecka har vi skolval. Se till att sätta er in i de olika partiprogrammen så att ni är väl förberedda och kan göra genomtänka val. 

Under vecka 38 är det dags för höstens utvecklingssamtal. Tiderna (Fredriks och Sofias) är utlagda/kommer att läggas ut på Schoolsoft under veckan. Först till kvarn…  Fias tider kan komma att läggas ut något senare då hon kommer att hålla utvecklingssamtalen under vecka 40 och 41. Titta gärna tillsammans igenom de IUP:er eleverna har sammanställt inför utvecklingssamtalet. 

Vi önskar er en fortsatt fin vecka och trevlig helg!

Merkuriusteamet