How To use my strategies

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

41-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Metoder att använda sina strategier för lyssnande, skrivande och talande.

Vilka strategier och metoder kan jag? Vilka passar för just mig, just nu?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

Muntlig framställning
Förbättra

Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Skriftlig framställning
Förbättra

Visa förståelse

Följa instruktioner

Använda språkliga strategier för att förstå

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje vecka är det strategier kring ett nytt område.

Genomgång och eget antecknande/reflektioner/resonemang kring de egna strategierna.

Efter genomgång testar vi och tränar praktiskt med olika övningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Delaktighet under lektioner och övningsuppgifter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 41 – Hörförståelsestrategier.

Presentation av strategier. Övningar och tester med höruppgifter från British Council.

V 42 – Skrivstrategier

V 43 – Tal-/samtalsstrategier.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Strategierna gör det möjligt att nå långt i sin engelskutveckling, då dessa fungerar som verktyg för de engelskadelar eleverna har att bygga med. Strategierna gör bräd- och spikhögen till ett hus.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Create a country – Human rights

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? V 41 – 48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hitta på ett eget land!

Hur påverkar FN’s Mänskliga Rättigheter ett samhälle och personerna som lever däri?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Läsförståelse Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

Muntlig framställning Förbättra

Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

Skriftlig framställning – Förbättra

Visa förståelse

Följa instruktioner

Använda språkliga strategier för att förstå

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Realia Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Realia – Jämföra

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp och individuellt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativt genom projektets alla delar. Summativt i muntlig redovisning av landet, i grupp och skriftlig redovisning av familjerna, individuellt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 41-42 – Projektintroduktion. Mänskliga Rättigheter i Sverige idag.

Mänskliga rättigheter – (minst) fem stycken, översätt, bearbeta. (i förenklad form)

V 42-43 – Mänskliga rättigheter – (minst) fem stycken, översätt, bearbeta.

Hitta på ett land…namn, flagga, lagar/regler/normer som speglar era fem mänskliga rättigheter.

V 43-44 – Hitta på ett land…namn, flagga, lagar/regler/normer som speglar era fem mänskliga rättigheter.

Välja redovisningsformer.

V 45 – Hitta på två familjer som bor i landet. Hur lever de sina liv i landet, med de lagar, normer, värderingar, ideologier som råder utifrån de tre mänskliga rättigheterna. (Gruppnivå: Hitta på olika familjer/släkter till gruppen. Fokus på olikheter i familjebildning, förutsättningar, levnadsvillkor och strukturer. Individnivå: skriva om två familjer/släkter. (alla väljer egna))

V 46 – Bearbetning av familjetexter

V 47 – Inlämning text om familjer/släkter. Sammanlänka och strukturera information om landet, familjer/släkter. Förbered muntlig redovisning (gruppnivå)

V 47/48 – Muntliga redovisningar/inspelningar.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Mänskliga rättigheter är konstant aktuellt!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius Veckobrev v.40

Hej Merkurius!

 

Normer och Värden

På mentorstimmen hade vi besök av Anna-Lena som samlade ihop idéer och tankar kring minnesplatsen. Ni vet att det alltid är välkommet med tankar och funderingar till oss mentorer eller rektor, om ni kommer på saker allteftersom. Sedan hade vi klassråd och denna vecka inventerade vi frågor och områden som vi kommer att jobba vidare med under årets kommande klassråd. Vi pratade om trivselregler vi har i Ladan, vilka som fyller sin funktion och vilka som eventuellt behöver ändras eller anpassas, i samspel med t ex likabehandlingsplanen, som vi dessutom kommer att arbeta vidare med nästa vecka. På nästa veckas mentorstimme kommer vi, utöver arbetet med likabehandlingsplanen, att få inte mindre än tre besök under lektionen. Kyrkan, Kamratstödjarna och Klassresegruppen har alla saker att berätta för oss.

 

Engelska

På engelsklektionerna har vi nu samlat ihop efterdyningarna från vikarieperioden. Om du känner att du inte kunnat leverera ditt bästa denna period så stressa inte över det, det kommer det nya möjligheter framöver. Nästa vecka t e x, startar vi ett nytt projekt där ni kommer att få visa era kreativa, kluriga, kommunikativa och kloka sidor.

 

Teater

På fredag, 12 okt, ska vi på teater i Gustavsberg. Det är på skoltid och vi åker dit och tillbaka tillsammans. Lunchen blir ev tidigarelagd men det, och restider, informerar vi om mot slutet av veckan. Här är information om teatern:

Det farligaste som finns

Det farligaste som finns, vad är det egentligen? Kanske är det att ställa sig
framför en stridsvagn på Himmelska fridens torg? Eller att dela ut flygblad om
koncentrationsläger i nazityskland? Eller att hoppa ner på ett tunnelbanespår
för att rädda någons liv?

Vissa säger att det farligaste helt enkelt är att vara rädd. Rädda människor är
farliga. Men vi är ju rädda hela tiden. Du är rädd, jag är rädd, alla är rädda. Det
farligaste kanske är att inte orka med rädslan? Att bli som en robot som bara gör
som den blir tillsagd för att slippa tänka eller känna?

Vad ska man göra då, när man blir rädd? Ja, vi kan ju till exempel berätta his-
torier om mod. Och om människor som vågat känna, tänka och handla. Alla

historier om mod börjar med en känsla, av att något är fel, eller skulle kunna vara
annorlunda. Det är historierna som påminner oss om att vi är människor. För
visst smittar rädsla, men mod smittar mer.

Påminnelser:
Några saker som vi skrivit om tidigare eller tagit upp på föräldramötet som vi vill påminna om är:

Allergier – tänk på hur ni hanterar ridkläder mm

Prao – ha koll på v.8 och börja undersöka platser

Kommande:

12/10 Teater, på skoltid.

19/10 Orienteringsdag – heldag – info kommer.

 

Nu tar vi helg och vilar upp oss och samlar kraft. Höstens färger har börjat måla naturen. Glöm inte att titta uppåt ibland. Träden är vackra nu!

 

Hälsningar Merkuriusteamet