Uteperioden

Ansvarig/Ansvariga: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? 37-41

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Samarbete, vad betyder det för er?
Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

allsidig rörelseförmåga
att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika aktiviteterna.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Planetspelen/ Lekens dag i September
En kortare vandring med fokus på ”gamla kartor”.
Därefter arbetar vi kring kartkunskap teoretiskt och praktiskt samt löpträning fram till och med v 42.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Friidrott, lek, orientering

Ansvarig lärare: Maria
Ht -14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)
1. Samarbete, vad betyder det för dig?
2. Hur kan eleven utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
3. Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
• allsidig rörelseförmåga
• att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
• att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).
• Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
• Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
• Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
• Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta.
Vi kommer ha friidrott på Ip.
Planetspelen ”lekens dag” den 30:e september.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Vi kommer arbeta kring kartkunskap och orientering, teoretiskt och praktiskt.
Vi kommer arbeta med olika redskapsbanor och hinderbanor.
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Varför?
Sammanhang och aktualitet
Övergripande mål från läroplanen 2.2
• Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi kommer samtala, vad har vi lärt oss och vad kan jag bli bättre på.
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av fysisk aktivitet och hälsofrämjande arbete.
Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa – Åk1
Ansvarig: Maria Andersson Ht -14

Vad?
Frågeställning
1. Uppmärksamhet, hur följer man en instruktion?
2. Samarbete, vad betyder det?
3. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika redskapsbanor, lekar och övningar?
4. Vad heter redskapen i gymnastiksalen och hur använder vi de.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
• allsidig rörelseförmåga
• att utveckla kunskaper om hur jag kan påverka min hälsa
• att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).
• Vi kommer leka lekar och göra olika övningar för att träna uppmärksamhet och samarbete.
• Vi kommer prova olika handredskap såsom ärtpåse, rockring, boll och hopprep.
• Vi kommer samtala kring begrepp som rör lek, hälsa samt rumsuppfattning.
• Vi kommer träna grundformerna såsom springa, hoppa, krypa, rulla, åla, hänga i olika banor.

Hur?
Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi inleder perioden med att leka olika lekar och samarbetsövningar. Vi arbetar med att alla ska känna rörelseglädje, gå igenom regler samt uppmärksamhet.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Planetspelen ”lekens dag” den 30 september 2014.
Vi kommer arbeta mycket med olika former av redskapsbanor och hinderbanor där vi övar på de motoriska grundformerna och kunna hitta nyckeln till glädjen att få röra på sig.

Varför?
Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2
• Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Eleven har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi kommer samtala kring perioden, vad har vi lärt oss och vad behöver vi vill bli bättre på?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av fysisk aktivitet och hälsoarbete.
Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.