Alex Dogboy

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v41-
Vad? Läsning

Frågeställning och följdfrågor
Hur är det att växa upp som gatubarn i Honduras?
Hur är kulturen på Honduras jämfört med Sverige?
Vilken syn har vi i Sverige på gatubarn?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Övergripande mål från LGR11 2.2
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Förankring i kursplanens syfte
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Alex Dogboy

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.

Du kommer få prata om det vi läser och jag kommer lyssna på vad du kan berätta och hur du kopplar det du berättar till andra texter, filmer, böcker eller egna livserfarenheter.

Du kommer få skriva ett brev.

Du kommer få en läsläxa och svar på frågor.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v 42- Vi börjar läsa i helklass
v 43- Vi fortsätter läsa och skriva om boken
v 44- Läsläxa och skrivuppgifter!
v 45- Diskussion av läsläxan och skriva brev från Alex
v 46- Respons på brev och fortsatt läsning

v 47- Vi läser vidare och tränar på att skriva en kort nyhetsartikel

v 48- Fortsatt läsning och skrivning

v 49 –

Varför?
Sammanhang och aktualitet
Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik. Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering