Hur stor är chansen att jag vinner? Taluppfattning och problemlösning med tal i bråk- , procent- och decimalform

Hur stor är chansen att jag vinner?

Taluppfattning och problemlösning med tal i bråk- , procent- och decimalform

Ansvarig lärare: Malin Björn

Projektet genomförs under veckorna 35 – 46

 

Frågeställning och följdfrågor

 

Vilka olika sätt att redovisa siffror och skriva tal finns?

Hur är vårt talsystem uppbyggt?

 • Statistik och diagram – hur ser valmatematiken ut? (rep)
 • Vad innebär medelvärde, median, typvärde? (rep)
 • Hur kan man storleksordna och jämföra tal med bara tio siffror?
 • Hur kan vi placera in tal på en tallinje?
 • Vad har siffrornas position för värde och vad heter de?
 • Vad menas med bråktal, decimaltal, procent?
 • Hur kan man byta mellan de olika formerna?

Hur räknar man med tal i olika form?

 • Förlänga/förkorta bråk
 • Fyra räknesätten med tal i decimalform
 • Addition och subtraktion med tal i bråkform

Vad är rimligt? Hur noga behöver vi räkna?

 • Hur kan man uppskatta vad som är ett rimligt svar innan beräkning?
 • Vad innebär det att överslagsräkna?
 • Hur kan vi avrunda lagom mycket?

Vad är sannolikheten för att…?

 • Vi tränar på att sätta matematiska ord för olika chanser och risker i i spel och i vardagliga situationer.

Vilka olika strategier kan man använda när man löser problem?

 • Vad är bra metoder att satsa på? När?

Rita/Använd Bar Modeling/Tolka mönster/Sammanställa fakta i tabell/Testa sig fram/ Steg för steg/Arbeta baklänges/Tänk logiskt/Rita ett diagram

 • Hur kan man redovisa problemlösning utförligt skriftligt?
 • Hur kan man redovisa hur man tänkt utförligt muntligt?
 • Hur kan vi träna på att motivera och argumentera matematiskt?

 

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet och statistik

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Samband och förändring

 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp med många lekfulla inslag och spel för att skapa intresse och glädje för matematikämnet.

Vi repeterar statistikens och de fyra räknesättens begrepp och när de används. Vi spelar många olika slags spel. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi tränar på att automatisera de vanligaste andelarna i bråk-, decimal- och procentform. Vi tränar algoritmer (uppställningar) för att underlätta uträkningar. Vi delar upp större tal i mindre enheter för att kunna lösa dem. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder, sammanställer fakta i tabeller och testar oss fram. Vi tränar färdigheter på digitala enheter för att få snabb återkoppling.

 

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi använder miniwhiteboards för att dela med oss av våra lösningar till andra. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att följa instruktioner till spel och lekar. Vi tränar på att redovisa lösningar muntligt och skriftligt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med små korta utvärderingsuppgifter veckovis (test på begreppsförståelse, småtest i form av “exit-tickets”, miniprov både på papper och digitalt i “Kunskapsmatrisen” och på “Elevspel”) och utvärderar större i olika miniprov och diagnoser. Eleverna rättar även själva sina uppgifter i boken med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden. När eleverna hunnit träna mera och repetera efter diagnoserna och fördjupa sig kommer vi ha några olika uppgifter som inlämningsuppgift och även ett större prov. Vi kommer att träna den muntliga resonemangsförmågan extra eftersom den ska utvärderas i Nationella Prov redan i november.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

När Vad Hur (övningar, uppgifter) Extra
v.35 Repetition

Begrepp

Samarbete

Skolgårdens mästare – matteupplagan

Enhetsomvandling

Tid

Medelvärde, Median, Typvärde

Problemlösning

Procent

v.36 Procent – statistik Statistik-Quiz Kahoot

Göra fem uppgifter i par – utvärdera

Elevspel
1/2 Tema skala Karta, Södersved “Life hack”, Google maps

3 prylar i skala (gubbe, bil, ritad figur)

Koordinatsystem Ny parkompis

Spela sänka-skepp

MS-röj regel
v.37 Bråk, decimal, procentform Arbete i Gamma kap 3.1

Elevspel

Läxa “kunna bråk, decimal, procent-tabell”

v.38 Tallinjen Göra egen tallinje, placera in 49 tal från ruta

Läxförhör med de som tränat

Ex E – C – A

Färg-bråk- pusselspel

*Placera in tal mellan 1/4 och ⅓… lika avstånd

1/2 Tallinjen – Bråk, decimal, procentform Tallinje på tavlan – talkarusell

3 former – utmana nästa…

v.39 Procent – mer om bråk, procent Sannolikhetsintro – kasta tärning
1/2 FOAT-diagnos
v.40 Sannolikhet Arbete i Gamma kap 3.2

Förkorta bråk

Omläxa “kunna bråk, decimal, procent-tabell”

Fyra räknesätt Algoritmerna med decimaler
1/2 Spel och dobbel Hur stor chans?
v.41 Mer procent Hur stor är delen?

Vad blir rabatten?

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram, tolka siffror angivna i procent och räkna med procent) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”, t.ex. postitlapp med utvärderingsfråga eller tummen-upp/-rak/-ner samt på mentimeter digitalt. Efter problemlösningsuppgifterna som ges som inlämningsuppgifter utvärderar vi svårighetsnivå, utformning, tidsåtgång och diskuterar relevans. Därefter skriver ett traditionellt prov med uppgifter från hela spannet E – C – A för att träna provsituation och bedömning. Innan provet utvärderar vi hur väl förberedda eleverna känner sig  och hur de tränat, efter provet utvärderar vi både utformning, innehåll och resultat tillsammans med eleverna.

Fritids i Villan v.43

Vi har verkligen kunnat njuta av hösten från sin bästa sida den här veckan, det har varit mycket utelek på eftermiddagarna.
Barnen har samlat stenar och målat på och i ljuslyktsverkstaden har flitens lampa lyst starkt hela veckan. Vi vill tacka för alla bidrag i form av små och stora burkar. Veckan avslutades med en överraskning; halloweenmys med film och fika. Mycket uppskattat av alla barn. Så kul att kunna göra lite extra när det blir så här lyckat.

 

För de barn som är anmälda till fritids (klubben) under v.44 ser planeringen ut så här; 

Måndag: STÄNGT

Tisdag: Utflykt till Nacka simhall. Medtag badkläder, handduk och hänglås. Ej matsäck, men ta med en tom matlåda som kommer fyllas med mat som lagas på skolan, bestick och en tom vattenflaska som vi fyller med saft från skolan.

Onsdag: Bakning, fritidsgympa och yoga – och pyssel inne på Klubben.

Torsdag: Utflykt till Skansen. Ej matsäck, men ta med en tom matlåda som kommer fyllas med mat som lagas på skolan, bestick och en tom vattenflaska som vi fyller med saft från skolan.

Fredag: Vi grillar hamburgare till lunch! Fredagsmys med film efteråt. OBS! Stängning kl 15:00.

 

Med de här bilderna från fredagseftermiddagen önskar vi er en riktigt trevlig helg och njut av lovet.

Pernilla och Desirée

 

 

 

Plutos veckobrev v. 43

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper/Normer och värden/Ansvar och inflytande

Tänk vad tiden går fort, nu har det redan blivit höstlov! Den här veckan har vi framförallt fokuserat på barns rättigheter och skyldigheter. Det passade väldigt bra då det var FN-dagen på onsdagen.

Under dagarna pratar vi om olika situationer som sker under rasterna. Vi lyfter goda exempel som när någon bjuder in en kompis, löser en konflikt på ett lyckat sätt eller hjälper sina kompisar. Dessutom diskuterar vi också om situationer vi ”behöver tänka kring”. När ett problem uppstår och vi har svårt att lösa det så diskuterar och pratar vi om hur vi kan lösa problemet på olika sätt. Oftast får vi flera bra tips av kompisarna: Säg stopp med stopphanden, säg ifrån när något känns fel, fråga någon som är ensam om kompisen vill vara med och gå till en vuxen för att få hjälp!

FN-dagen

Den här veckan har vi pratat om Förenta Nationerna (FN). FN är en organisation som skapades av länder för att skapa en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. FN skapade barnkonventionen som består av 54 artiklar där barn har specifika rättigheter. Bland annat: barn har rätt till att må bra, få gå i skolan, att bli lyssnad på och har rätt att träffa sina föräldrar.

  

Under onsdagen var vi inbjudna till musikladan av Uranus. Väl där fick vi lyssna på när eleverna sjöng låter som handlade om alla människors lika värde och läste upp de rättigheter som barn har. Vi hade fått i uppdrag att göra vimplar där vi skulle skriva den rättighet vi känner är viktigast för oss. Vimplarna kunde vi se upphängda i musikladan.

                   

 

NO

På NO:n den här veckan fokuserade vi på höstens traditioner. Den tradition vi pratade om var Halloween. Vi såg en film som berättade lite om varför vi firar Halloween. Barnen har efterfrågat pyssel så vi pysslade fladdermöss. Det var ett perfekt tillfälle att träna på att följa instruktioner och träna finmotoriken. Tänk att alla följde samma instruktion men att alla resultat ändå blev så olika. Vi är lika men ändå olika, lika unika! Nu har vi avslutat temat kring hösten och kommer börja med ett nytt tema efter höstlovet!

 

Svenska

I svenskan har vi arbetat vidare med språklust och rim. Vi fick rimma på djur. En av övningarna gick ut på att alla Plutokompisar fick ett varsitt djur tilldelat sig. Hörde man ett ord som rimmade med sitt djur fick man komma fram till tavlan och sätta upp djuret bredvid ordet. Rim som kom upp var bland annat ko-sko, myra-fyra, hund-rund, mus-hus, gröna-höna.

Dessutom så sjöng vi ramsan ”Åtta ben har spindelmor” och sjöng låten ”En elefant balanserade.

Bokstavsarbetet och Lyckostjärnan tog en paus den här veckan då vi i veckan pratade mycket om FN och barns rättigheter och skyldigheter.

Tobbe trollkarl

Som en överraskning så kom Tobbe Trollkarl till oss på Mellangården. Han ska sätta upp en ny show och ville ha en testpublik. Då fick vi äran att få vara det. Tobbe var väldigt uppskattad och både vuxna och barn skratta så att vi grät! 🙂

Internationella nalledagen

På fredagen firade vi internationella nalledagen. Det innebar att alla på Mellangården fick ta med sig ett valfritt gosedjur. Detta gjorde vi som en del av vårt värdegrundsarbete. Barnen fick öva på bland annat turtagning, empati och rollekar. Varje barn fick också presentera sitt gosedjur utifrån VT-rutinen CSI (color, symbol, image). De fick ett papper med tre rutor där de skulle rita gosedjurets färg i ena, en emoji som symboliserade hur de känner sig när det har gosedjuret och i den tredje rutan fick de rita en bild på sitt gosedjur. Rutinen gör man för att stödja och synliggöra elevernas tänkande. Sedan fick det presentera sina gosedjur för varandra. Vi skapade också ett gosedjurshotell där gosedjuren kunde checka in när vi inte skulle använda dem!

 

Fritids

Veckans pyssel

Den här veckan har Titti inspirerat barnen till pyssel med naturmaterial. Det har blivit fantastiska djur, både ekorrar, rävar, ugglor och fladdermöss, så fina.

Utedagar

På torsdagarnas utflykter till Raketen har vi haft det bästa tänkbara höstvädret så här långt, vilket gjort det extra mysigt att vara där och leka och utforska platsen. I vår Lpp har vi skrivit att vi ska gå till olika platser i närmiljön under höstterminen men vi väntar med det till våren. Det räcker gott att gå till samma plats nu i början för att utforska naturen, leka tillsammans och bli trygga i närmiljön.

Vi har lärt oss en del nya lekar som t.ex Alla ekorrar byter bo och Harmamman. Dessa lekar leker vi alla tillsammans för att ha roligt och lära känna varandra bättre. Naturmaterialet till våra fantasi- och kottdjur har vi samlat vid Raketen. Och vi har pratat om allemansrätten och funderat över några frågor som t.ex:

Ett av barnen hade en så klok förklaring till vad allemansrätten är för något – ”det är skogens lag”.

Varje utedag har barnen också möjlighet att under en stund leka lite friare. Då övar vi oss i att bjuda in varandra i lekarna som pågår så att alla känner sig välkomna. Under november fortsätter vi att gå till Raketen så länge det är tillräckligt ljust.

Självständig hemgång

De familjer som har äldre syskon som ibland hämtar eller ev lämnar på Pluto-fritids måste skriva under och lämna in blanketten Självständig hemgång till oss. Den hittar ni på hemsidan under PRAKTISK INFO – Avtal, blanketter och informationsblad. De dagar syskon hämtar behöver det stå i schoolsoft. Tack!

Höstlovet

Nästa vecka är det höstlov på fritids och det blir den första lovveckan för de barn som är anmälda att vara här. Vi brukar inte blanda barnen med de äldre fritidsbarnen under höstlovet, vilket sker under de andra loven, utan vi har en egen lovverksamhet i Plutos lokaler.

Vi vill att barnen kommer senast kl. 9.00 då vi börjar en samling för att berätta om dagens innehåll. Meddela oss som vanligt på schoolsoft vid sjukdom eller ledighet.

Under veckan kommer vi b.la gå till Raketen, halloween-pyssla, promenera till scoutstugan, ha en lektema-dag. Vi vill att de barn som är anmälda till torsdagen tar med en ryggsäck och en vattenflaska.

På måndagen är fritids stängt pga studiedag och på fredagen stänger vi 15.00.

Under höstlovet arbetar Anna, Trixie och Titti med Plutobarnen.

Skola och hem

Biblioteket

Under vecka 46 kommer vi åka till Ingarö bibliotek. När vi väl är där kommer vi få lära oss mer om regler på biblioteket och hur man lånar böcker. Inför besöket behöver ni föräldrar fylla i en blankett som godkänner att barnen får ett lånekort. Vi har l hängt blanketten på barnens hyllor. Blanketten behöver vi ha tillbaka måndag efter höstlovet. Har man redan ett lånekort så behöver man inte fylla i blanketten utan istället ta med sitt redan befintliga lånekort.

Kläder i hallen

Vi skulle uppskatta om ni tog en titt i våra ”kvarglömda kläder-lådor” i hallarna. De har börjat fyllas på och kläderna saknar sina ägare. Dessutom får ni gärna hjälpa till att plocka ordning på er plats på hyllan så att det är fint när vi alla kommer tillbaka efter höstlovet.

Vecka 45 (vecka 44 är det höstlov)
Måndag: Idrott / NO (ta med ifylld blankett till biblioteket!)
Tisdag:
Onsdag
Torsdag: Skogsutflykt för GRÖNA gruppen 14.30-16.00.
Fredag: Simskola för HYDRA, Spelfredag för NIX och CHARON.

Ha ett fantastisk höstlov!

/ Plutopedagogerna

 

 

Uranus veckobrev v.43

Hej alla fina barn och föräldrar i Uranus!

Nu är vi redan vid höstlovet och tiden har verkligen flugit fram. Vi har haft en härlig och händelserik vecka med FN-samlingen, biblioteksbesök, överraskning med Tobbe trollkarl, nalledag m.m.

Kunskaper
Utveckling och lärande

NO

Vi är i full fart med att förbereda och utforska fakta om ett organ som barnen har valt. Barnen arbetar i grupper som tillsammans läser faktatexter, ser utvalda filmer och samtidigt fyller en tankekarta. Tankekartan ska sedan bli en utgångspunkt för den faktatext som de ska skriva. Områdena barnen skriver om är utvalda efter vår rutin Think-Puzzle-Elplore där vi ställde oss frågorna i början av projektet:

 • Vad tänker du att du vet om ämnet?
 • Vilka frågor eller funderingar har du?
 • Hur kan du utforska ämnet?

Områdena de ville lära sig mer om är hjärtat, hjärnan, ögat, örat, lungorna samt matspjälkningen. Tanken är att vi sedan ska få lära oss av varandra och att grupperna ska få hålla en presentation om sitt/sina organ.

Barnen har visat på stor samarbetsförmåga, delaktighet och ansvarstagande.

 

Elevers inflytande och lärande/ normer och värden

FN-dagen

Uranus hade den stora äran att planera och hålla i FN-samlingen som hölls för mellangårdens elever. Alla i mellangården hade förberett sig i klassrummen genom att prata om barnkonventionen och i samband med det, skriva på vimplar vad de var tacksamma för. Dessa var upphängda i musikladan och exempel på dessa lästes upp under samlingen.

Vi var så stolta och förundrade över barnens ansvarstagande och framförande. Alla bidrog med någon uppgift, allt ifrån att hälsa välkomna i dörren, läsa upp texter om varför vi firar FN-dagen, dekorera innan i musikladan, visa vart alla skulle sitta, sjunga i kören osv.

 

Känslor

Veckans känsla var ledsen. När kan man bli ledsen? Vad kan man göra när man är ledsen? Vad kan man göra om någon annan är ledsen? Vi var känslospanare på rasten och vi fick se en film av Eva Funck som berättade vad som händer med kroppen när man blir ledsen. Vi pratade om att kroppsspråket är ett tydligt sätt att se om någon är ledsen. Här är några exempel.

Nalledagen

Under fredagen firade vi nationella nalledagen till alla barns förtjusning. Nallarna fick vara med och läsa, räkna matte, skriva och leka. Under vår VIM- gruppen (Vi på mellangården) var nallen helt i fokus under aktiviteterna.

Skola och hem

Veckans elev

Under två fina veckans elev-samlingar fick vi lära känna Milton och Alicia lite bättre. Tack för jättefina presentationer! Båda två hade med sig en hemlig gäst, så vi fick träffa Miltons storasyster Cornelia och Alicias morfar Bosse.

Efter höstlovet, vecka 45 är det Charlie i den gröna gruppen och Frida B i den röda som är veckans elev.

Rolig händelse

Under torsdagen fick barnen en överraskning! Tobbe trollkarl var här och prövade att köra sin nya show för oss på mellangården. Det var mycket uppskattat. Tack Tobbe!

Övrig info

Barnen ville verkligen ha med sig höstlovsuppgifter hem över lovet. Så några har med sig lite extra höst och halloween matte och annat skoj med sig hem. Så det är alltså inget måste att göra, men såklart hoppas vi att ni läser massor hemma under lovet!

Nästa vecka:

Måndag: Höstlov. Både fritids och skola stängt.
Tisdag: Höstlov
Onsdag: Höstlov
Torsdag: Höstlov
Fredag: Höstlov

 

Kommande händelser:

 • V46 Barnboksvecka – Måndag den 12/11 har bjudit in våra faddrar till en träff och vill att alla elever tar med sig en favoritbok hemifrån som de kommer att få visa och berätta om.
 • 20/12 – Julavslutning i Gustavsbergs kyrka
 • 21/12- 7/1 – Jullov (Fritids öppet från 2/1) Måndagen den 7/1 är fritids och skola stängt.

Hoppas ni alla får en härlig vecka! Glöm nu inte att läsa också, kanske under en filt med en ficklampa?

Trevlig helg!

/ Sara, Cissi, Lisen och Vincent

Mars v.43

 

 

 

Äntligen lov kanske många tänker, men inte vi marsianer som älskar skolan:) Den här veckan har fokus varit provet i SH så klart men även att skriva inom genren förklarande texter, i form av en faktatext av ett land i Europa. När vi arbetar genrepedagogiskt inventerar vi först vad vi redan vet (förkunskaper) samt därefter tittar närmare och analyserar redan skrivna faktatexter. Innan vi går in och själva skriver egna texter så skriver vi en gemensamt text i helklass. Här kommer ett smakprov under rubriken “Hur är det att gå i femman på Lemshaga”, del av en text skriven av den gröna gruppen:

 

Lärarna

Lärarna i årskurs 5 på Lemshaga är flera stycken men det finns två mentorer. Mentorerna heter Åsa Grath och Maria Holm. Maria har en längre stubin än Åsa. Maria gillar att träna mycket och är otroligt stark.  Åsa gillar att boxas med sin man och fixa sina naglar. Maria är lärare i NO och Matte medans Åsa är lärare i SO och Svenska. Åsa pratar ofta om forskning och källor. Maria går rakt på sak. Åsa är bra på att muta barnen med godis medans Maria är bäst på rawfoodbollar.

 

 

Nu kan vi verkligen rapportera om goda förbättringar. Eleverna försöker verkligen och vi har så bra och konstruktiva samtal med varandra under denna resas gång för att förbättra vårt gemensamma klimat. För att tydliggöra våra fina framgångar har vi nu fixat ett “Stjärnsystem” där eleverna ska samla stjärnor. Tillsammans siktar vi på 150 st och därefter väntar en större belöning. Belöningen är dock än så länge hemlig…

 

 

Fredagskluringen: “Höstlovsbingo” -se till att kryssa i så många bingorader du kan  och ta med åter på måndag efter lovet!

Fil som pdf:  Höst- och läslov – So

 

 

 

Fokus denna vecka:  Inför provet & Studieteknik

Den här veckan har vi fokuserat enormt på vårt kommande SH-prov. Hur pluggar jag på ett bra sätt inför ett prov? Vad funkar för mig? Hur gör man ett bra prov? Vad händer om jag svarar fel? Vilka nivåer finns? Hur når jag dem? Hur fungerar betyg och hur ska jag svara rent konkret för att nå de olika betygsstegen… Det var frågor vi tillsammans gick igenom och diskuterade. Eleverna får ju inga betyg i dagsläget (kommer i åk 6) men det är viktigt att vi redan nu förbereder dem och börjar introducera detta system. Det tåls att träna på!

Men innan provet: Hur förbereder vi oss så att vi alla kan göra ett bra prov?

Jo, vi avslutade den sista delen i vårt tema om studieteknik. I det sista avsnittet skulle eleverna i en klass få ett stor prov. Samtidigt gicks det igenom vilka tips, trix och knep man kan göra för att plugga bättre. Eleverna i Mars tog noga anteckningar om alla tips man kan använda sig av:) “Frågekort” ska vara en populär grej…

När det gäller de olika nivåerna och hur man ska veta vilken nivå man ligger på så behövde vi några konkreta exempel. Tillsammans gick vi igenom det “oförberedda prov” eleverna fick för några veckor sedan. Vi tittade på olika nivåer och vad som krävs för att uppnå en viss nivå, eller betyg för den delen. Bifogar den PP vi använde oss av. Där kan ni se vilka svar som resulterar i ett specifikt betyg. Vi tittade även på några elevers svar som hade resulterar i ett A, om det skulle ha fått ett betyg.

Genomgång “oförberett prov”

 

Men efter provet: På det prov eleverna gjorde i torsdags så kommer de efter min rättning att få “betyg” på varje enskild fråga. Alltså, inget samlat helhetsbetyg utan ett betyg på varje fråga. Detta för att kunna synliggöra för dem själva vilken nivå de ligger på samt hur vi kan ta oss vidare. Men framförallt för att visa dem vilka svar de förmedlat och vilken kvalitet som finns däri. För att kunna påverka och förstå systemet med betyg är en förutsättning att eleverna själva vet:

 1. Var ligger jag på för nivå nu?
 2. Vilken nivå vill jag satsa på?  
 3. Hur ska jag ta mig dit?

Under nästa termin kommer vi att prata och introducera betygen och betygsystemet mycket mer. Både för er föräldrar men även för eleverna. Att prata betyg och nivåskillnader kan för många vara både skrämmande och pressande men även sporrande. Det är normalt. Jag upplever dock att det generellt, för vår elevgrupp i stort, är något som triggar dem och gör att dem vill prestera bättre. Det är som att öronen spärras upp en aning och ryggen rätas ut lite mer när man börjar prata om olika nivåer…

 

 

 

 

Övrig information:

 

Kommande datum:

V. 44 Höstlov

v.45 Tor, 8/11. Matteprov (Se Schoolsoft för vidare information och övningar)

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa