Veckobrev v. 6 Jupiter

Veckobrev v. 6 Jupiter

Hej alla på Jupiter!

Äntligen släppte restriktionerna vilket medförde att vi kunde träffa flera föräldrar under utvecklingssamtalen. Många samtal hade vi även digitalt och det fungerade bra med även om vi hade problem med internet. Tack för trevliga och givande samtal!

Idag har hela Jupiter haft SO-prov och nästa vecka är det dags för prov i kemi på torsdag.  Röda kommer att få skriva provet på svenskan. Jag kommer att göra två prov ett lite lättare där jag ritat bilder och eleverna svarar med begrepp på tomma rader. Ett där eleverna själva ritar bilder över kretslopp en atom och en vattenmolekyl mm. På Google classroom Kemi finns :Inför provet där jag sammanfattat vad eleverna ska kunna.

På Julavslutningen skulle vi ha delat ut Lemshagas fredspris  på Jupiter som gick till Leo Frisk, men då var han sjuk så han fick det under en mentorstid och den positiva utmärkelsen för gott kamratskap vill vi såklart lyfta fram här. Grattis Leo!

Annalisa har varit i båda klasserna och berättat om 3Dskrivare och visade upp Tintins raket och berättade att hon skrivit ut en trollstav. Vem vet kanske hon skriver ut fler?

SV Vi arbetar vidare med Harry Potter-temat och grammatik på svenskan nästa vecka.

SO Nu är det dags för religion!

MA I matematik fortsätter eleverna med statistik.

I engelskan så lägger Cecilia ut glosläxorna på schoolsoft.

Eleverna har nu bytt slöjdart och i teknik börjar byggena över Lemshaga bli klara. I musiken lär sig eleverna spela piano.

Nedan finns bilder från veckan som gått.

På måndag. nästa vecka den 14 februari är det Alla hjärtans dag , elever och personal får gärna komma klädda i något rött eller rosa ,dagen till ära.

Trevlig helg

önskar

Agneta, Krister,Karin, Ulrica och Åsa.

 

LPP NO Kemi Jupiter 2022

 LPP NO Kemi Jupiter 2022

 

Vad?

Syfte med temat:

 • Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen samt ge dem förutsättningar att använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara kemiska samband. Eleverna kan på så sätt utveckla sin förmåga att skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och förklara omvärlden
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda kunskaper i kemi för att formulera egna och granska andras argument.
 • Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor om kemiska processer och materien med hjälp av egna systematiska undersökningar. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och att kunskaper i kemi växer fram med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
 • I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg.

 

Viktiga ord & Begrepp

Kemin omkring dig

Avsnitt: Kemins grunder kapitel 2 & Naturen kapitel 5.

 

Kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.

Reaktanter kallas de ämnen som reagerar med varandra.

Produkter kallas de nya ämnen som bildas av en kemisk reaktion.

Molekyl är minst två atomer som är sammanbundna.

Katalysator är ett ämne som sätter i gång eller skyndar på en kemisk reaktion, men som själv inte förbrukas i reaktionen.

 

Avsnitt: Fotosyntes

Fotosyntes är en kemisk reaktion, när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

Glukos (en typ av socker) är både energi och byggstenar för växter.

Koldioxid, kemisk formel CO₂, är en färglös gas som finns i luften.

Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen.

 

Avsnitt: Förbränning

Bränsle är ett ämne eller ett material som innehåller bunden energi.

Cellandning är cellens sätt att få energi. Vi människor får energi genom att äta mat och andas in syre, när maten och syret omvandlas i kroppen till energi så kallas det för Cellandning.

Energi är rörelse, eller förmågan till rörelse. Energi finns i allt ifrån mat, trä, avfall, olja, vatten och vind. Det finns många former av energi, exempelvis elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi.

Förbränning innebär att något brännbart ämne (ett bränsle) förenar sig med syre. Det vi kallar eld är ett slags förbränning.

 

Avsnitt: Kemikalier hemma och i samhället

 

Avsnitt: Matens och kroppens kemi

 

Avsnitt: Matens hållbarhet

 

Naturen

Avsnitt: Kolatomens kretslopp

 

Avsnitt: Vattenmolekylens kretslopp

 

Avsnitt: Luft

 

Övergripande mål från LGR 11 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar utveckling.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen samt ge dem förutsättningar att använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara kemiska samband. Eleverna kan på så sätt utveckla sin förmåga att skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och förklara omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda kunskaper i kemi för att formulera egna och granska andras argument. Därigenom ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera samt hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleverna ska även ges förutsättningar att söka svar på ämnesspecifika frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och tilltro till sin förmåga att hantera frågor som rör naturvetenskap och som har betydelse för dem själva och samhället.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

– Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

– Vattnets egenskaper och kretslopp.

– Luftens egenskaper och sammansättning.

– Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

– Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

– Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

– Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.

– Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas. Systematiska undersökningar och granskning av information

 

Systematiska undersökningar och granskning av information

– Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

– Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

– Kritisk granskning och användning av information som rör kemi.

 

Förmågor vi tränar

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kemiområdets begrepp och uttrycksformer,
 • beskriva enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
 • använda information som rör kemi för att föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
 • söka svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar.
 • värdera resultaten och beskriva undersökningarna.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssna aktivt på genomgångar, diskutera, reflektera & undersöka

Vi kommer på lektionerna att samtala, diskutera, laborera med ett undersökande arbetssätt. Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. För att förankra det teoretiska gör vi mycket praktiskt arbete där vi synliggör de begrepp vi jobbar med.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att redovisa grupparbeten och ge varandra kamratbedömning. Vi tränar på muntligt beskrivande av begrepp och på att resonera kring dessa. Vi kommer också att lära oss om historiska upptäckter inom området. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer bedöma hur väl du kan:

 • använda kemiområdets begrepp och uttrycksformer,
 • beskriva enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
 • använda information som rör kemi för att föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
 • söka svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar.
 • värdera resultaten och beskriva undersökningarna.

 

Bedömningen sker genom:

-Delaktighet i diskussioner

-Dokumentation av instuderingsfrågor

-Experiment och laborationer

-Bearbetning / förbättring av uppgifter

-Hur man beskriver samband inom olika ämnen / använder sig av begrepp både skriftligt och muntligt

-Källkritik vid letande av information

-Redovisning av olika uppgifter

-Avstämningar både muntligt & skriftligt

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar utveckling.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för naturvetenskapens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an uppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

 

Lycka till! =)

/Agneta

 

 

 

 

 

 

Jupiter veckobrev v.2 2022

Hej alla på Jupiter!

Hoppas att ni haft en skön jul och ett sprakande nytt år och att eleverna är redo för vårterminen.

Nu har första skolveckan redan gått. Flera familjer har haft covid under jullovet eller testat sig och det visade sig vara vanliga förkylningar. Vi har pratat om hur viktigt det är att tvätta händerna både om man åkt kommunalt till skolan och före lunch. Innan barnen går in i matsalen står det en vuxen som påminner dem. Prata gärna med era barn om vikten av att tvätta händerna. Är eleverna hemma i karantän eller är sjuka i över en vecka så är det bra om eleverna arbetar hemifrån. Självklart behöver eleverna inte arbeta hemma om de inte orkar på grund av sjukdom. De flesta arbetsuppgifterna finns på Google Classroom och med eleverna kan med sina inloggningsuppgifter komma in på vårt digitala läromedel på NE.se som vi använder i NO och SO.

 

Vi har fått en ny elev på Jupiter i grön grupp  Ester, som eleverna har tagit emot jättebra. Välkommen Ester!

Ämnen

Idrott Den här veckan har eleverna sprungit vinterjoggen och det gjorde de bra.

SO Vi fortsätter med historia och läser om medeltiden fram till vecka 6.

SV Vi har påbörjat ett grammatikhäfte. Eleverna har fått julkort från sina brevvänner och har målat sina egna brevpapper som blev jättefina. Nästa vecka ska de skriva klart sina brev till brevkompisarna. Jag har tidigare arbetat med brevkompisarnas lärare  Carolina och vi har kommit överens om att skriva brev för hand och inte ta med foton för vi vill att de ska lära känna varandra via breven och inte ta kontakt på sociala medier.

Alla elever ska ha en egen skönlitterär bok eftersom vi inleder svenskalektionerna med 15 minuter tyst läsning tre dagar i veckan, flera elever klagar på att de inte hittar någon bok i skolbiblioteket och vill ta med hemifrån  vilket går bra.

Både vår engelskalärare Cecilia och vår mattelärare Sofia har varit sjuka den här veckan men vi hoppas att de kryar på sig över helgen.

Tack för de fina julpresenterna de uppskattades.

Påminnelse från skolsköterska Judith

Det är fortfarande jätteviktigt att inga vårdnadshavare / utomstående kommer in i skolans lokaler, endast undantag är bokade mottagningsbesök. Tack för visad hänsyn!

Vänliga hälsningar

/Judith

 

Trevlig helg!

önskar

Agneta, Krister, Karin och Ulrik

 

a

 

 

Veckobrev vecka 50 Jupiter.

Veckobrev v. 50 Jupiter.

Hej alla fina på Jupiter. Nu är det bara en vecka till julafton och bara tre skoldagar kvar innan vi tar ett välbehövligt jullov.

Den här veckan har vi haft bråda dagar med att avsluta alla skolarbeten i de olika ämnena och lämna in dem på rätt ställe. Eleverna på Jupiter har lärt sig mycket den här terminen och vi lärare fyller i matriser som ni kommer att kunna ta del av på onsdag på Schoolsoft. Tänk på att det är första terminen i årskurs 4 och att eleverna arbetar mot målen i årskurs 6. De har lång tid på sig. Matrisen visar på deras kunskapsutveckling just nu. Grönt betyder att kunskapskravet är uppnått. Vit betyder att vi ännu inte arbetat med kunskapskravet eller om eleven fått en personlig kommentar betyder det att eleven behöver träna mer för att nå kunskapskravet. Gult mellan nivå 1 och 2 betyder att eleven är påväg att nå kunskapskravet.

Bilderna är från Lemshagas fina skönsjungande Luciatåg och vi är stolta över att fler av våra Jupiterelever deltog.

Vad händer nästa vecka?

Måndag –  Vi jobbar i klassrummet mellan 9.30-11.00. Lunch klockan 11.00 sedan går bussen 11.39. Vi är i badet mellan 12.00-14.30. Krister har simtest med ca 12 elever i taget, de övriga eleverna är i äventyrsbadet med övriga lärare. Vill man hämta sitt barn utanför simhallen kl 14.30 så måste ni skicka ett mejl till Krister eller Agneta senast söndag kväll. Övriga elever åker tillbaka till skolan med buss 14.40. Vi är tillbaka på skolan 15.10.

Tisdag  Lektioner enligt schema

Onsdag. Vanlig starttid på morgonen 8.20. På förmiddagen pysslar vi på Jupiter. Eleverna får gärna ta med en strumpa och ris till fyllning för att göra tomtar eller snögubbar.

Efter lunch har vi skolavslutning i klassrummet med sluttid klockan 13.30

 

Titta gärna på finalen i retorikmatchen, vi är så stolta över Tellus och deras lärare Catrin.

https://www.svtplay.se/video/33536654/retorikmatchen/retorikmatchen-2021-sasong-8-final

Information från rektor och fritids:

Efter samtal med Judith och Annica beslutades det att som läget ser ut nu så ska inga vårdnadshavare in i lokalerna, behöver de hämta kläder eller annat får de be sitt barn eller personal på skolan om hjälp.
Hjälp till att påminna varandra och vårdnadshavarna!
Skicka gärna med detta i veckobreven idag:
Info från fritids:
Snart är det dags för jullov men innan det önskar vi att ni tömmer era hyllor i kapprummen, ta gärna med en påse/väska och ge till ert barn, eller be någon av oss i personalen om hjälp då vi önskar att ni stannar utomhus på grund av smittorisken.
Klubben kommer att hålla till på Mellangården under lovet.
Vill även påminna om att den 23/12 och den 5/1 stänger fritids klockan 15:00.
God jul och gott nytt år önskar vi på fritids och fritidsklubben!

Trevlig fjärde advent

önskar

Agneta, Krister, Karin, Ulrika och Åsa

 

Veckobrev v. 48 Jupiter

Hej alla Jupiterfamiljer!

Den här veckan har flera lärare och elever varit sjuka. Vi hoppas alla kryar på sig till nästa vecka.

Snön har kommit och våra regler är att eleverna inte får kasta snöbollar men gärna bygga av snön. Det finns stjärtlappar men eleverna måste ha med sig hjälm hemifrån som de ska ha på sig om de vill åka i slänten.

Adventskalender Vi har Snällkalendrar där en elev öppnar en lucka varje dag och får ett snälluppdrag att utföra. Dessutom så får eleven öppna en julgranskula där finns en bild på en elev i gruppen  som den eleven förslagsvis köper en julklapp till för 50 kronor som vi delar ut den 22.12. Den här idén kommer från eleverna och vi tycker det är ett trevligt intiativ. Tycker någon förälder annorlunda får ni maila mig (agneta.giona@lemshaga.se).

Har elever kommit efter eller varit hemma sjuka så bör eleven ta igen skolarbetet helst i skolan på läxhjälpen tillsammans med Krister på måndagar eller fredagar efter skolan , måndagar 15.15 – 16.15 och fredagar 14.30 – 15.30. Vissa skolarbeten kan de arbeta med hemma men det är i samråd med ämnesläraren.

Pågående arbeten i skolämnena.

Svenska: Läser boken “Seites skatt” och lyssnar på boken “Hjärtats hemlighet”. Vi övar läsförståelse med hjälp av frågor till varje text. Nu har vi avslutat del ett i Sejtes skatt och fortsätter med del 2 efter jul. Istället kommer jag läsa ur Julkalendern Jakten på julen varje dag. Den magiska dörren ska vara klar till Lucia med en färdig framsida och text  uppdelad i olika kapitel och bilder  (om eleven vill ha det) i berättelsen. Om eleven har långt kvar till att bli färdig får de skriva hemma och maila till sin skolmail och sedan lägga in texten i sin berättelse i skolan.

Matte: På matten har vi haft prov på kapitel 1-3. Nu går vi igenom bråk.

NO: I NO’n jobbar vi med rymden och gör faktapresentationer/bildspel och tillverkar planeter av ballonger och papier-mâché.

SO: Vi arbetar med vikingatiden. V. 49 går vi vidare till medeltiden.

Idrott: I idrotten har vi haft styrketräning. Vi håller också på med takt och rytm.

Teknik: I tekniken fortsätter bygget av Lemshagas byggnader i kartong.

Syslöjd: Eleverna tillverkar pennskrin.

Träslöjd: Eleverna tillverkas bokstöd

Musik: I musiken har eleverna sett ett bildspel om ljud och sjunger.

Bild: I bilden skissar eleverna på hybriddjur som  ska göra i cernitlera.

Engelska Under engelsklektionerna jobbar vi bl a med Skolverkets bedömningsstöd. Vi lyssnar på hörövningar, skriver, läser och samtalar. Vi fortsätter att lära oss grammatik genom att titta på Grammar Company på ur.se och arbetar med det material som tillhör. Den här veckan handlade det om prepositioner. Vi tittade på programmet, gjorde en övning där jag gav eleverna olika instruktioner och sedan fick de rita en bild av ett hus och skriva meningar till.

Ett axplock i bilder av vad som pågår på Jupiter.

 

Trevlig andra advent!

önskar

Agneta, Karin, Krister, Ulrika och Åsa

 

Jupiter veckobrev v.45

Hej   Jupiter!

Nu är vi tillbaka efter höstlovet och halva terminen har gått. Bilderna ovanför är från dagens mentorstid då hela Jupiter tillsammans gick till utsiktsplatsen och ritade naturbilder över utsikten. Det var härligt att ta en promenad i solen i dagsljus tillsammans.

Den 11.11 firade vi att Lemshaga Akademi fått Grön Flagg igen. Vi tittade tillsammans på Grön Flagg galan i Musikladan med hela Jupiter där vår musiklärare Jonas deltog tillsammans med 10 kör Tellus-elever. Kl 11.11 hissades Grön Flagg flaggan på skolgården.

Vi är med i Grön Flagg! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64UV98rj9Fg

Att gå på en Grön Flagg-skola ska ge eleverna en känsla av att ta ansvar för sin framtid och en hållbar utveckling. Det ska utrusta eleverna med en kunskap, ett engagemang och en vilja att bidra till förändringar och möjligheter till att göra skillnad på riktigt. Elevernas handlingskompetens kan få ringar på vattnet och spridas vidare till den egna familjen och närsamhället. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.  Kopplingar till läroplanen och de Globala målen i Grön Flagg-arbetet är direkt kopplat till läroplanen (Lgr 11). Det tydliggör hur arbetet kan bidra till elevernas utveckling, lärande, ansvar och inflytande.

 

Vad händer i de olika skolämnena ?

Flera av ämnena har startat nya arbetsområden, i SO har Krister börjat med Historia och inlett med Vikingatiden. I NO börjar vi med Fysik och Rymden. Uppgifterna vi arbetar med kommer att finnas på Google Classroom.
I matematik är det prov  på tisdag v. 47 och Sofia finns tillgänglig  för extra hjälp inför matematikprovet i Jupiter röds klassrum torsdag 18/11 kl. 14:30-15:00 (sedan tar den ordinarie läxhjälpen vid), fredag 19/11 kl. 14:30-15:30 och måndag 21/11 15:15-16:15 .
Jupiter kommer att delta i Schackfyran och eleverna har börjat träna.
I svenska har vi börjat läsa två nya böcker, Sejtes skatt som alla ska läsa och vi tillsammans har boksamtal i klassrummet om. Eleverna får lästid i klassrummet men ibland kommer de få läsläxa. De kommer att få ett lässchema och jag vill att vi är på samma ställe i boken allihop inför boksamtalet.
Jag läser högläsning ur hjärtats hemlighet efter varje kapitel så får eleverna frågor ,på raderna, mellan raderna och bakom raderna som de svarar skriftligt på.
Den här veckan har Cecilia beskrivit innehållet i en engelskalektion.
Engelska-Bild- Normkreativitet
I torsdags fick båda grupperna ha en inspirerande engelsk-bild-lektion.
Vi tittade på en video med en engelsk konstnär/designer som berättade om sitt liv. Shantell Martin, som växte upp i östra London pratar om identitet, utanförskap, möjligheter och kreativitet.
Innan vi tittade på videon gick jag (Cissi) igenom ord och begrepp eftersom filmen var på engelska. Ord kopplade till videon är glosor till nästa vecka:
drawing       teckning

identity        identitet
distance       distans
explore        utforska
imagination  fantasi
outsider        utomstående
siblings         syskon
racist            rasist

Shantell berättar personligt om ”how drawing can set you free”.
Eleverna fick göra sina egna teckningar på stora vita papper med svart tusch.
Alla fick börja med att bara göra linjer helt oplanerat och sedan se vart de leder.
“Man kan inte göra fel, man följer bara sin inspiration”.
“Who are you?”
“Let the line lead the way… Let go… Freedom…”
Nästa gång kommer eleverna få skriva om sin bild på engelska. ”Who am I?”
Det ska bli spännande att få läsa dessa texter…

Hallen

Det vore toppen om ni kunde se över era barns kläder i kapprummet. Snart kommer säsongen för täckbyxor, vantar och mössor och vi blir jätteglada om alla barn har en tygkasse där de kan lägga sina extrakläder vantar och mössor. Vi vill gärna slippa en enda röra av kläder på golvet, kläder tappas lätt bort eller blandas ihop annars.

Trevlig helg

Agneta, Karin, Krister, Ulrika och Åsa