Dramalek 20/21

Dramalek

 

Ansvarig:

Anna Berlind

 

När?

Läsåret 20/21

Våra mångrupper – Nix, Charon, Hydra, träffas på fredagar vid 7 tillfällen.

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

 

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där barnen vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?

Hur kan vi bli medvetna om vårt kroppsspråk?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Lgr11 kap: 3)

 

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

Hur?

Vi kommer att ses i mindre grupper under en sammanhängande period av sju tillfällen. Varje dramapass startas med en namnlek, sedan går vi igenom dagens lekar och övningar och ifall det finns några speciella önskemål. 

Varje gång avslutar vi med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och slutligen avslappning till lugn musik med massagesaga eller vila.

 

Varför?

Barnen ska få möjlighet att:

 • lära känna sina nya kompisar i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
 • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
 • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
 • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
 • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Barnen kommer från 15 olika förskolor i Värmdö. Därför är det viktigt att sträva efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och barnens upplevelser.

 

Vi tillsammans i Pluto 20/21

Vi tillsammans i Pluto 

Ansvarig/Ansvariga lärare: Anna, Maria, Lisa, Titti, Johannes och Hanan. 

När, under vilka veckor? Läsåret 2020-2021

Vad?

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, utveckla goda relationer tillsammans, känna sig delaktiga och trivas i sin nya skolmiljö på Lemshaga.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi en miljö för utveckling, kreativitet och lärande där positivt beteende och delaktighet är vägledande?

Övergripande mål från LGR11 

2.1 Normer och värden

 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 

Förankring i kursplanens syfte

 1. Förskoleklassen
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 
 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
 • Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 1. Fritidshemmet 
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 •  Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Centralt innehåll från kursplanen
 1. Förskoleklassen
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 
 1. Fritidshemmet   
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

Hur?

En tydlig dagsstruktur och återkommande rutiner skapar trygghet.

I samlingar samtalar och bestämmer vi gemensamma regler, som leder till delaktighet, ansvar och respekt för varandra.

Kontinuerliga samtal i hur vi är mot varandra hjälper eleverna att utveckla bra kamratrelationer.

I fritidsaktiviteter iordningställer vi miljöer som inspirerar till lek och samspel mellan eleverna.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från 15 olika förskolor, därför är det viktigt att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som uppmuntrar alla att sträva mot bra kamratrelationer.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

 

Utvärdering

Kontinuerliga samtal med eleverna under hela läsåret.

 

Bildprojekt på plutofritids ht 2020

Bildprojekt på plutofritids ht 2020

Utifrån sommaruppgiften Vi lär oss saker hela tiden! får barnen visa hur det gick till och hur det såg ut genom att skapa en miljö i en skokartong.

 

Ansvarig:

Anna Berlind

 

När och var?

I ateljen under september och oktober 2020,  

måndag, onsdag, fredag kl.14.30 -16. 

 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla barnens sommarläxa till ett skapande arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

 

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 

 1. Skolans uppdrag

 

 • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och     fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

 

 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

2.1 Normer och värden

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Vi träffas i smågrupper i ateljen.

Vi börjar med att tänka och prata om hur vi kan skapa en miljö för att visa vad vi lärt oss i sommar och vilket material som behövs. Vi använder återvunnet material.

 

Varför?

Eleverna har i samlingar berättat om sin sommaruppgift, som ett led i att lära känna varandra. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att utveckla sitt bildskapande genom att prova på att skapa i olika material.   

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

 

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal i smågrupperna vid projektets slut, där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig. 

 

Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21

Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21

Ansvariga:

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 20/21 på torsdagar kl.14.30-16.00

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi barnen att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken, så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

 • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet

 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet

 • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

 • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Vi börjar alltid med en samling i skogen där vi tillsammans med barnen samtalar och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även barnen en hälsosam återhämtning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med barnen både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.

 

Veckans pyssel i Pluto

Veckans pyssel i Pluto

Ansvariga: 

Kristina Johansson (Titti), Anna Berlind

När?

Pågående aktivitet under måndag-fredag, läsåret 19/20.

 

Vad?

Pyssel och skapande aktiviteter

Frågeställningar

Hur kan vi inspirera till pyssel och skapande som utvecklar fantasi och kreativitet?

Hur kan vi utveckla medvetandet i att använda miljövänligt material?

Hur kan vi inspirera till att använda olika tekniker i skapandet?

Hur kan vi tillmötesgå barnens egna ideér och uppmuntra dem till att dela med sig av dem till kamrater? 

 

Övergripande mål från LGR 11:

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med

andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Lgr11 kap:4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. (Lgr11 kap:4)

 

Hur?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. 

Vi uppmuntrar barnen att komma med egna förslag genom att fråga dem på samlingar.

Vi arbetar ibland med öppen verksamhet i ateljén där barnen kan komma och gå när de själva önskar.

Pedagogerna startar upp aktiviteten och barnen hjälper till att leda, visa och hjälpa varandra.

Pedagogerna inspirerar barnen genom samtal om material och förslag på olika lösningar, men barnens egna tankar och idéer om hur och vad de vill göra ska styra.

Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i aktiviteterna. 

Hur ska vi redovisa? 

Vi fotograferar process och resultat. Bilderna kan sedan användas i veckobrev eller väggdokumentation.

 

Varför? 

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar. Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet 

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. 

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering 

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare. 

 

Dramalek 19/20

Dramalek

Ansvarig: 

Anna Berlind

När?

Läsåret 19/20

Nix 7 tisdagar (v.43 – v.50) (ej v.44 höstlov)

Charon 7 onsdagar (v.3 – v.10) (ej v.9 sportlov)

Hydra 7 onsdagar (v.11 – v.18) (ej v.15 påsklov)

 

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där barnen vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?

Hur kan vi bli medvetna om vårt kroppsspråk?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgr11)

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Lgr11 kap: 3)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

 

Hur?

Vi kommer att ses i smågrupper där vi börjar varje tillfälle med en namnlek. Sedan går vi igenom vilka lekar och övningar vi vill göra och ifall det finns några speciella önskemål. 

Vi avslutar varje tillfälle med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och till sist avslappning till lugn musik eller en massagesaga.

Varför?

Barnen ska få möjlighet att:

 • lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
 • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
 • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
 • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
 • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Barnen kommer från 19 olika förskolor i Värmdö. Därför är det viktigt att vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och barnens upplevelser.