Veckans pyssel i Pluto

Veckans pyssel i Pluto

Ansvariga: 

Kristina Johansson (Titti), Anna Berlind

När?

Pågående aktivitet under måndag-fredag, läsåret 19/20.

 

Vad?

Pyssel och skapande aktiviteter

Frågeställningar

Hur kan vi inspirera till pyssel och skapande som utvecklar fantasi och kreativitet?

Hur kan vi utveckla medvetandet i att använda miljövänligt material?

Hur kan vi inspirera till att använda olika tekniker i skapandet?

Hur kan vi tillmötesgå barnens egna ideér och uppmuntra dem till att dela med sig av dem till kamrater? 

 

Övergripande mål från LGR 11:

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med

andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Lgr11 kap:4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. (Lgr11 kap:4)

 

Hur?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. 

Vi uppmuntrar barnen att komma med egna förslag genom att fråga dem på samlingar.

Vi arbetar ibland med öppen verksamhet i ateljén där barnen kan komma och gå när de själva önskar.

Pedagogerna startar upp aktiviteten och barnen hjälper till att leda, visa och hjälpa varandra.

Pedagogerna inspirerar barnen genom samtal om material och förslag på olika lösningar, men barnens egna tankar och idéer om hur och vad de vill göra ska styra.

Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i aktiviteterna. 

Hur ska vi redovisa? 

Vi fotograferar process och resultat. Bilderna kan sedan användas i veckobrev eller väggdokumentation.

 

Varför? 

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar. Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet 

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. 

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering 

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare. 

 

Dramalek 19/20

Dramalek

Ansvarig: 

Anna Berlind

När?

Läsåret 19/20

Nix 7 tisdagar (v.43 – v.50) (ej v.44 höstlov)

Charon 7 onsdagar (v.3 – v.10) (ej v.9 sportlov)

Hydra 7 onsdagar (v.11 – v.18) (ej v.15 påsklov)

 

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där barnen vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?

Hur kan vi bli medvetna om vårt kroppsspråk?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgr11)

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Lgr11 kap: 3)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

 

Hur?

Vi kommer att ses i smågrupper där vi börjar varje tillfälle med en namnlek. Sedan går vi igenom vilka lekar och övningar vi vill göra och ifall det finns några speciella önskemål. 

Vi avslutar varje tillfälle med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och till sist avslappning till lugn musik eller en massagesaga.

Varför?

Barnen ska få möjlighet att:

 • lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
 • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
 • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
 • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
 • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Barnen kommer från 19 olika förskolor i Värmdö. Därför är det viktigt att vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och barnens upplevelser.

 

Skaparprojekt i Pluto

Skaparprojekt i Pluto

Utifrån sommaruppgiften En plats som får mig att må bra skapar varje elev sin “plats” i en låda. 

Ansvarig:

Anna Berlind

När?

September och oktober 2019  

måndag, onsdag, fredag kl.15-16 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla elevernas sommarläxa till ett kreativt arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 1. Skolans uppdrag
 • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.
 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

2.1 Normer och värden

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om hur vi kan arbeta med sommaruppgiften på ett kreativt sätt.

Vi kommer att arbeta i smågrupper i ateljen.

Vi blandar elever från båda klasserna.

Eleverna börjar med att berätta för varandra vilken plats de valt.

Vi funderar tillsammans vilket material som behövs och hur vi kan hitta fiffiga lösningar i skapandet.

Vi använder skolådor som en bas i arbetet.

Tanken är att lådorna sedan ska kunna användas i rolleken.

Varför?

 Som ett led i att lära känna varandra ha eleverna under skoltid berättat om sin sommaruppgift. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att skapa i olika material och utveckla sitt bildskapande.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig. Vi ställer sedan ut lådorna i hallen för att inspirera varandra och visa föräldrar och andra elever på skolan vad vi gjort. 

 

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto 

Ansvariga: 

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 19/20 Torsdagar kl.14.30-16.00 

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi eleverna att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?  

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

 • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även eleverna en hälsosam återhämtning.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med eleverna både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.

 

Höstlov på fritids v.44

Hej alla Plutofamiljer!

Här kommer lite bilder och berättelser från oss som haft höstlov på fritids under veckan.

Spöken

Det har skapats gipsspöken i ateljén under eftermiddagarna och så här berättar en plutokompis hur det gick det till:

Först tog man en gipsremsa och stoppade den i vatten, sedan lade man gipsremsan på en kula och sedan skulle man klappa på gipset. I en dag skulle det torka och sen kunde man måla ögon och mun. Sedan tog man av spöket från flaskan och då var det klart.

  

  

 

Nallestaden

En av dagarna lekte vi att det fanns en “Nallestad” på Pluto. Där kunde vi besöka olika ställen som hjälpte Plutos gosedjur på olika sätt. Där fanns ett bibliotek med böcker att läsa för djuren och en skola där alla kunde lära sig skriva och räkna. Det fanns en veterinär som tog hand om de sjuka små vännerna och där fanns också en klädaffär där vi kunde tillverka kläder. På stadens cafe´gick det att handla fika och mysa.

  

 

 

 

 

Raster på framsidan

Vi har provat på att ha raster på Mellangårdens framsida för att känna på hur de nya gårdsgränserna kommer att vara. Nästa vecka är det dags för större gårdsgränser för alla plutokompisar och på måndag går vi de nya gränserna tillsammans.

 

 

Scoutstugan

På torsdagen vandrade vi till scoutstugan som ligger ca 30 minuters promenad från skolan. Där fanns det roliga lianer som vi kunde gunga i, en fin grillplats med utsikt ända bort till Södersved och en bronsåldersgrav som vi hade mycket spännande tankar och resonemang kring.

Några barn passade på att tillverka kottedjur eftersom det finns så mycket gran och tallkottar här uppe.

  

  

  

  

 

Fredagsmys

Spökjakt tillsammans med Neptunus och Uranus fritids och lunchgrillning vid skolans grillplats.

   

Trevlig hösthelg!

Trixie, Titti, Johanna och Anna

 

 

Veckans pyssel i Pluto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Kristina Johansson (Titti) och Anna Berlind

När, under vilka veckor? Läsåret 18/19 måndag – fredag

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad vill vi skapa/pyssla?

 • Vilket material behövs?
 • Kan vi skapa i naturmaterial?
 • Kan vi skapa med skräp?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte

4. Fritidshemmet

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Eleven utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska även uppmuntra eleven att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
 • Eleverna får kunskap i olika material och hur de kan användas samt hur de benämns

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. Vi uppmuntrar barnen att komma med förslag till pyssel och skapande genom att fråga dem på samlingar. Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i pyssel och skapande.

 

Hur ska vi redovisa?

Vi fotograferar process och resultat till veckobrev.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar.

Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

-Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

-Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

-Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare.

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Ska barnen få större möjlighet att hjälpa till med planeringen av vilka pyssel vi ska göra och hur de ska utföras?

Ska vi ha önskeveckor och i så fall hur ofta under en termin?