Skogsutflykter i närmiljön – Pluto

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto 

Ansvariga: 

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 19/20 Torsdagar kl.14.30-16.00 

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi eleverna att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?  

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

 • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även eleverna en hälsosam återhämtning.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med eleverna både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.

 

Höstlov på fritids v.44

Hej alla Plutofamiljer!

Här kommer lite bilder och berättelser från oss som haft höstlov på fritids under veckan.

Spöken

Det har skapats gipsspöken i ateljén under eftermiddagarna och så här berättar en plutokompis hur det gick det till:

Först tog man en gipsremsa och stoppade den i vatten, sedan lade man gipsremsan på en kula och sedan skulle man klappa på gipset. I en dag skulle det torka och sen kunde man måla ögon och mun. Sedan tog man av spöket från flaskan och då var det klart.

  

  

 

Nallestaden

En av dagarna lekte vi att det fanns en “Nallestad” på Pluto. Där kunde vi besöka olika ställen som hjälpte Plutos gosedjur på olika sätt. Där fanns ett bibliotek med böcker att läsa för djuren och en skola där alla kunde lära sig skriva och räkna. Det fanns en veterinär som tog hand om de sjuka små vännerna och där fanns också en klädaffär där vi kunde tillverka kläder. På stadens cafe´gick det att handla fika och mysa.

  

 

 

 

 

Raster på framsidan

Vi har provat på att ha raster på Mellangårdens framsida för att känna på hur de nya gårdsgränserna kommer att vara. Nästa vecka är det dags för större gårdsgränser för alla plutokompisar och på måndag går vi de nya gränserna tillsammans.

 

 

Scoutstugan

På torsdagen vandrade vi till scoutstugan som ligger ca 30 minuters promenad från skolan. Där fanns det roliga lianer som vi kunde gunga i, en fin grillplats med utsikt ända bort till Södersved och en bronsåldersgrav som vi hade mycket spännande tankar och resonemang kring.

Några barn passade på att tillverka kottedjur eftersom det finns så mycket gran och tallkottar här uppe.

  

  

  

  

 

Fredagsmys

Spökjakt tillsammans med Neptunus och Uranus fritids och lunchgrillning vid skolans grillplats.

   

Trevlig hösthelg!

Trixie, Titti, Johanna och Anna

 

 

Veckans pyssel i Pluto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Kristina Johansson (Titti) och Anna Berlind

När, under vilka veckor? Läsåret 18/19 måndag – fredag

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad vill vi skapa/pyssla?

 • Vilket material behövs?
 • Kan vi skapa i naturmaterial?
 • Kan vi skapa med skräp?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte

4. Fritidshemmet

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Eleven utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska även uppmuntra eleven att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
 • Eleverna får kunskap i olika material och hur de kan användas samt hur de benämns

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. Vi uppmuntrar barnen att komma med förslag till pyssel och skapande genom att fråga dem på samlingar. Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i pyssel och skapande.

 

Hur ska vi redovisa?

Vi fotograferar process och resultat till veckobrev.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar.

Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

-Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

-Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

-Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare.

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Ska barnen få större möjlighet att hjälpa till med planeringen av vilka pyssel vi ska göra och hur de ska utföras?

Ska vi ha önskeveckor och i så fall hur ofta under en termin?

 

 

Gestalta sommaruppgiften i en låda

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind

När, under vilka veckor?

På eftermiddagarna i aug-sep 2018

 

Vad?

Eleverna i Pluto skapar sin sommaruppgift, rörelseglädje, i en skokartong.

 

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan du göra/visa din rörelseglädje i lådan?

Vilket material behöver du?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte
 1. Fritidshemmet

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljen under eftermiddagarna på fritids. Vi funderar tillsammans hur uppgiften kan lösas och vilket material som behövs innan eleverna sätter igång.

När lådorna är färdiga ställer vi ut dem i hallen så att kompisar och föräldrar kan inspireras och titta på det vi skapat. Möjligheten att ta fram och leka med lådan tillsammans med kompisar ska finnas.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna har berättat om sin sommaruppgift för varandra i samlingar i förskoleklassen. På fritids får de uppgiften att på ett estetiskt och kreativt sätt skapa en miljö utifrån sin rörelseglädje.  

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat.

 

Utedag – Skogsutflykter i närmiljön för Plutofritids

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När, under vilka veckor?

Torsdagar 14.30-16.00, augusti – december,  HT 18

Vad?

Utedag – Skogsutflykter i närmiljön för Plutofritids

Frågeställning och följdfrågor

Vilka lekar ska vi leka tillsammans?

Vad kan vi om naturen på platsen och vad vill vi veta mer om?

Vilket material behöver vi ta med?

Vad betyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Centralt innehåll från kursplanen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje torsdag efter mellis promenerar en grupp iväg till en plats i närmiljön där vi leker organiserade lekar, fantasi/rollekar samt utforskar naturen på platsen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Jämna veckor: grön grupp

Ojämna veckor: röd grupp

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där eleverna får möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samtidigt som leken med kamraterna stimuleras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar och planerar tillsammans med eleverna vid varje tillfälle.

 

Plutos veckobrev v.24

Kära Plutofamiljer!

Tack för våra fina presenter, er uppskattning och alla värmande ord!

Det känns lite vemodigt att avsluta läsåret med er alla, barn och föräldrar, men det blir spännande för barnen att gå vidare till Neptunus där nya möten och utmaningar väntar. Vi finns ju alltid kvar en trappa ner eller ute på skolgården för den som vill säga hej.

Som vi skrev i förra brevet har vi nu bestämt att inte göra några fler förändringar med grupperna (röd och grön), vilket betyder att så som grupperna ser ut idag kommer de att se ut när barnen kommer tillbaka efter sommaren och börjar i Neptunus. Det börjar också tre nya klasskamrater till hösten eftersom två Plutokompisar flyttar och klasserna utökas till 19 elever.

De blivande lärarna, Ann-Sophie Petersen, som kallas Ansi, och Lisa Webering, kommer under sommaren att skicka ut ett brev med b.la en sommaruppgift. Vem som tar den röda eller gröna klassen är inte bestämt.

Det är ännu inte klart vem klassernas ansvarspedagog för fritids blir.

 

Sommarfritids

Vi vill att ni som anmält behov av fritids under sommaren ser över barnens klädutrustning.
Regnkläder, tunnare ombyteskläder, badkläder, handduk, vattenflaska, solkräm, hatt eller keps bör finnas här. Vid fint väder kan vattenspridaren vara igång.
Kommer ni senare än 9.00 under sommarlovsdagarna skickar ni ett mejl till fritids@lemshaga.se 
Sjuk- och ledighetsanmälan görs som vanligt på schoolsoft, och nu är det viktigt att alla familjer lägger in sina barns tider så att alla pedagoger som arbetar under sommarveckorna kan gå in och läsa av närvaron.
Håll utkik efter veckornas sommarlovsprogram på hemsidan.

Sommarfritids: v. 25, 26, 27 samt 32 och 33.

Skolstart måndagen den 20 augusti i vecka 34.

Fritidsmobil: 08-586 313 27.

Kläder

Vi ber er tömma barnens klädhyllor i kapprummen och lådorna i hallen innan ni försvinner på sommarledighet. Titta även i klädkorgarna som står i hallen.
När barnen kommer tillbaka till fritids och skolan i augusti har de sina kapprum med egen hylla på övre plan.
.

Vi önskar er alla en skön och avkopplande sommar med härliga bad och många fina stunder med familj och vänner. Lycka till på er fortsatta Lemshagaresa!

Maria, Daniel, Anna och Emma