September

Hej!

För det första vill vi alla tre tacka för trevliga utvecklingssamtal i veckan. Det var också väldigt kul för mig personligen att få tillfälle att träffa och prata lite närmare runt med er föräldrar till mina mentorselever.
Vi har som de flesta av er redan vet stramat åt regelverket lite för alla elever i Tellus den senaste tiden. Detta pga att vi märkte att vår utgångspunkt inför terminen var lite för ”fritt” rörande lektioner, raster och övriga tider med eleverna. Så vi har nu tillfälligt stramat åt och hoppas med detta kunna släppa lite på reglerna allt eftersom.
Vi vill gärna upplysa om att nu dessa tider så i vissa perioder väljer vädergudarna att släppa väldigt mycket regn på oss i omgångar. Det är väldigt mycket blöta skor / strumpor och kläder i kapprummen. Kanske kan ni ta en diskussion mer era barn om att kanske ha någon regnjacka / och stövlar med sig samt kanske lite ombyte om man råkar trampa i en vattenpöl (som vi har väldigt många av på gården).
Sen så har nog en del av era barn kanske kommit hem och klagat på att Lemshaga inte lyckas lösa sina problem rörande klockor på större delen av gårdarna. Så har vi tänkt att om nu inte eleverna får ha sina telefoner och större majoriteten har inte en klocka på sin arm så är det helt ärligt väldigt svårt att träna på att komma i tid till lektionerna. Så vi har på eget bevåg valt att köpa 3 st mindre klockor som vi har med hjälp av lite  fantastisk NanoTejp fäst på insidan av våra fönster. Så nu finns det 2 klockar på vardera sida av ingången och ett på baksidan vid gungorna där många gillar att ”hänga på rasterna”. Eleverna är väldigt lyckliga för detta och det hela underlättar för ”de flesta” att komma i tid.

Veckans Fokus:   Träslöjd!

Sen så lite kort om träslöjden där vi nu börjar komma in på sluttampen av tillverkningen av våra helt egna mobil / pennhållare. Eleverna har kämpat hårt med att kapa, slipa, borra, klippa, skära och designa sina helt egna hållare för deras telefoner.
Vissa har valt att köra enklare modeller med bara en mobilhållare. Och vissa andra har valt att köra mer avancerade modeller där man integrerar även en laddare till sina hållare. Det har varit en spännande resa där de började med en valfri storlek / bredd av en regel som de skulle skissa på hur en eventuell hållare skulle se ut. Kan konstatera att många under resans gång har valt att ändra sina initiala planeringar. När de är klara med sina arbeten kommer de få en rätt gedigen formulär att fylla i hur de anser att deras arbete gått, om de känner att de lyckats med att följa instruktionerna och hur de faktiskt jobbat med de diverse delarna av sina arbeten. Bifogar även bild av hur det ser ut på deras hylla i träslöjdslokalen.
Skolan har även köpt in nya möbler i omklädningsrummen som gör att  de finns lite mindre rörelsefrihet men mer ställen för eleverna att hänga upp kläder och dylikt. Runt omklädningsrummen så hade vi en lite tråkig incident rörande tjejernas omklädningsrum för dryga 2 veckor sen där några elever hade tagit sig in dit från Ladan och stökat till det. Skolan har  agerat och tagit tag i det hela rörande de eleverna som förstört. Så vi räknar med att det inte kommer att upprepas igen. Skickar med lite bilder på hur duschen ser ut och hur de nya möblerna ser ut.
Hur som, detta månadsbrev var längre än vanligt och jag känner att jag skulle kunna skriva lite mer men väljer att avsluta här och lägger till lite viktiga datum nedan.
V.40
Onsdag: Föräldrakoorinators-möte.. Har ni några tankar och ideér så kontakta Ann-Sofie Alvén (Alicias mamma) eller Örjan Bergholm (Idas pappa)
– Vi påbörjar screening (kartläggning) i engelska genom gamla nationella prov
– Spanska prov
V.41
Screening (kartläggning) i engelska genom gamla nationella prov
V.42
Screening (kartläggning) i engelska genom gamla nationella prov
V.43
Prov i Samhällskunskap. ”Lag & Rätt”
Vi pedagoger runt Tellus önskar er alla en helt fantastisk helg!
Med vänliga hälsningar
// Victor

Tellus v. 35

 

 

I NO har vi börjat arbetet med kroppen. Vi har haft vår introduktion där eleverna har själva fått fundera vad de vet om just kroppen.
Vad har vi i kroppen?
Insida/utsida?
Vart sitter de olika delarna?
Vi började med att eleverna blev indelade i grupper och tillsammans skulle rita en människokropp. De skulle försöka rita både insidan och utsidan.
Torsdagens lektion var istället en utelektion. Där skulle de tillsammans skapa en ”människokropp” med hjälp av naturens resurser. Pinnar blev till skelett, mossa blev till lungor, löv blev hjärna osv. Vi kommer i nästa vecka gå vidare med att jobba med vad vi är uppbyggda av, celler.

Övrig information:

Alldeles strax kommer ett mejl på protokollet från föräldramötet. Där bifogas även information/lista på klassföräldrar. Är du inte med på denna lista (och inte fått något mejl än) så mejla mig på asa.grath@lemshaga.se så fixar jag in dig på listan för massutskick.
Vill även passa på att lobba för klassens facebooksida. Den ser ut så här:

Kommande datum och aktiviteter:

V.38

Redovisningar samt Prov – Nationella Minoriteter (Svenska)

V. 43 

Prov  ”Lag & rätt” (Samhällskunskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en fantastisk helg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa

Tellus v. 34

 

 

Vilken sprakande vecka vi haft och med ett hejdundrande avslut på Ängsholmen. Vi pedagoger vill verkligen tacka er föräldrar för allt ni gjort och styrt. Denna gång finns äran helt hos er då ni gjort allt jobb. Ett minne för livet för era härliga kids!

 

På måndag startar vi upp allt efter schema och vi börjar klockan 8:20 med mentorstimmen. Välkomna!

 

Vill även passa på att påminna om föräldramötet den 1/9 kl.17.00. 

Efterfrågar även en (minst) till föräldrakoordinator då vi är en kort för tillfället. För jämnlikhetens skull vore det önskvärt med en pappa denna gång… Vem känner sig manad?

 

Ha det gött så länge!

/Åsa Grath

 

Normer och Värden, Tellus

Normer och värden

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath, Andreas Backwall, Victor Horvath

 

När, under vilka veckor?

Läsåret 2022/2023

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

 1. Hur ska vi i gruppen skapa en trygghet som vilar på ansvar och delaktighet? 
 2. Vad behöver vi för att känna oss trygga? 
 3. Hur kan vi hjälpa varandra att utvecklas och lära på bästa sätt? 
 4. Vilka förhållningssätt vill vi ha gentemot varandra och till vårt lärande? 
 5. Hur ska vi förverkliga “välkomnandets etik” i klassen? 

 

Övergripande mål från LGR 22 

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,
 •  tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 

Förankring i kursplanens syfte

Skolväsendet vilar på demokratins grund. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. 

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. (SV)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. (SV)
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. (SV)
 • Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet. (RE)
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.(SH)
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering. (SH) 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. (SV)

Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar.  (SV)

Eleven för resonemang om moraliska frågor och livsfrågor. (RE)

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.  (SH)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta under läsåret?

 • Vi startar terminen med gruppstärkande övningar och utflykter (Ängsholmen och andra mindre utflykter så som exempelvis Södersved) med mål att stärka gruppen och öka tryggheten. 
 • Tillsammans diskuterar vi förväntningar, mål och sätter tillsammans upp gemensamma regler. 
 • Vi vill tillsammans utveckla förhållningssätt för arbetet och samvaron i den egna gruppen. Det gör vi genom samtal, demokratiska beslut, med Vt-rutiner (Visible Thinking), lekar och gruppstärkande övningar både ute och inne. 
 • Vi diskuterar värderingar, hur vi kan stärka varandra och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar. 
 • Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Vi samtalar om vad “Välkomnandets etik” betyder i vårt sammanhang. Vi samlar in ord och handlingar som visar på ett välkomnande.
 • Trygghetsgruppen kommer göra klassbesök och berätta om deras arbete och hur det arbetet inkluderar eleverna.
 • Vi genomför olika uppdrag som syftar till att stärka gemenskapen till gruppen samt syftar till egen reflektion kring det egna beteende gentemot sig själv och andra runt omkring. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

– Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

– Vi arbetar “Reggio Emilia”-inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

– Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

– Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

– Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

– Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

– Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

 

Mars v.23 Avslutningsbrev

 

Ja, då var det då dags för det där sista veckobrevet för detta läsår. Helt galet att vi nu har avverkat hela två år på mellanstadiet… Tur att vi har ett år kvar med dessa godingar då vi inte riktigt är redo att släppa dem än:)

Tänker inte bli långrandig denna gång utan tänker att ni mest ska få dela veckan som varit med oss genom bilder denna gång. Full rulle som alltid, så klart!

 

På schemat stod Södersved och här härjade vi fritt.. Vi satt på tak, spelade volleyboll och fotboll, badade så klart men vi hann även med lite go-fika och härliga små förtroliga samtal:)

 

På onsdagen var det dags för den traditionsenliga lunchen för Tellus. Tellus-eleverna (åk 6) njuter av att en tvårätters lunch förberedd av Marseleverna. Vilka kämpar och vilket engagemang Mars bjöd på!  En upplevelse vi alla sent kommer glömma. Nästa år är det vi som får äta gott tillsammans:)

 

 

Dagen började med storstädning. Fint ska det bli och visst ska vi lämna våra klassrum på bästa renaste sätt till dem som ska få ta över rummen nästa läsår.

 

Efter städningen var det dags att äntligen få se och ta hem de häftiga romaner eleverna har kämpat med i så många månader. Så här ser de ut:  Bäst lästipset denna sommar kan jag lova! 

 

Efter lunchen så hade vi en sten-ceremoni vid den stora eken. Här pratade vi om allas lika värde och hur unika vi alla är på vårt egna lilla vis. ”Alla Lika – Lika Unika” är våra ledord. Alla elever på Storgården har förra veckat målat en egen unik sten som ska representera sig själv, här och nu. Symboler, färger och mönster pryder nu dessa sten och tillsammans, under denna högtidliga och formella ceremoni så la vi sedan ner dessa symbolstenar vid trädet för att förhoppningsvis få pryda vår omgivning i många många år framöver.

 

Sen var det den sista dagen..Avslutningsdagen!

 

 

Med detta så får vi väl avsluta och önska en riktig somrig sommar!

 

Vi ses igen i den 16 august!

Stora soliga kramar från Åsa, Andreas, Cissi och Miche

Mars v.19

 

 

 

 

Vi lämnar över direkt till veckans skribenter:

 

 

 

Vem är denna spännande konstnär vi har i klassen som kan måla så här verkligt och fantastiskt? (Svaret finner ni längst ner i veckobrevet…) 

 

 

 

Veckans Fokus:   

 

 

Det är en hel del så här i slutet att hinna med innan vi ska lämna åk 5 och ta oss till sista året på mellanstadiet. Och så klart så kommer det även en hel del ny information. Förra veckan meddelade vi vad vi hittills visste skulle förändras. Cissi skulle exempelvis sorgligt nog inte följa med oss upp till åk 6 och Andreas ska ta över Engelskan. Två nya lärare i No och Teknik kommer och vi hälsar glatt Marie och Daniel välkomna till oss!  Nu har vi även lite mer information att delge er och det kommer här: 

 

Nya lokaler: 

Det är så så… ja SÅ roligt att meddela att vi kommer att flytta till Lillgården. Längtar… Lillgården ligger mellan Ladan (högstadiet) och Storgården. Större lokaler och fler grupprum. Ett eget ställe liksom. Känns som om vi kommer flytta hemifrån:) Här ska vi dessutom inreda lite så som vi vill ha det. Är det kanske någon av er som känner att man har en extra kudde över? En filt man inte vill ha? Eller något annat man tänker kan göra det mer hemtrevligt och öka mysfaktorn… Ta med det så gör vi Lillgården till vårt mysigaste ställe:)  

 

Nya elever

Som sig bör, av högtidlig tradition, så fylls alltid åk 6 på med 4 nya elever. Vi kommer alltså att vara 26 elever i respektive klass istället för 24. De nya eleverna är på ingång och de har fått en inbjudan att besöka klassen innan skolavslutningen så då får vi chansen att visa oss från den bästa sidan och hälsa dem mycket varmt välkomna! 

 

För oss gäller även en femte ny elev då Malte Söderberg kommer att fortsätta sina äventyr på annat håll. Orten Sälen kommer att få ett grymt tillskott i en fantastiskt sympatisk och fantasifylld kille. Du kommer bli saknad Malte men vi vet alla att du kommer göra Sälen till en magisk, rolig och händelsefylld plats- precis så som vi ser dig. Magiskt, rolig och händelserik. Kram på re! 

 

Nya ämnen: 

Hemkunskap kommer stå på schemat och här ska det bakas och tränas i kökskunskaper. Dags att vässa knivarna:) 

Ett tredje Språk ska även komma till. Här kommer eleverna att få välja på det vackra språket franska eller det coola språket Spanska. Vi fattar att det kan vara svårt att välja då man inte har en aning om hur det ska gå till… Så därför kommer eleverna att nästa vecka få en “prova-på-lektion” i vardera språk. Sista lektionstimmen på tisdag ska de alltså få testa dessa häftiga språk och träffa lärarna i dessa ämnen. 

 

Nya klasser och mentorer. 

Vi vet i dagsläget inte vem som kommer att ta över den tredje mentorsrollen (gamla Gissi:). Här får vi be att återkomma. Men var beredd på att ni kan få en “ny” mentor. Jag – Åsa, Andreas eller vår hemliga kompis Mållgan:) Vi kommer att göra en förändring här även i de som redan har Åsa eller Andreas, bara så ni vet. Men oavsett så är “allas ungar – våra ungar” och ni kan alltid komma till både Åsa eller Andreas om det skulle vara något. 

De nya klassindelningarna är fortfarande under marinering så även här få vi be att återkomma. Men vi lovar att vi inte väntar längre än till slutet på  v. 22.  Vi försöker nu att se till att så många som möjligt får sina önskemål men vi vill samtidigt POÄNGTERA att vi fortfarande äger rätten till indelning. Det är mycket att tänka på, många aspekter att reflektera kring samt att ta hänsyn till när man gör en ny klassindelning och då framförallt i ett lärandeperspektiv. Så, vi “äger” indelningen (som vi utgår ifrån i rent pedagogiskt syfte- för att se till att era fina kids får möjligheten till ett högre lärande) men vi gör ÄVEN allt vi kan för att tillgodose alla sociala aspekter vi fått till oss, vilket vi också tycker är viktigt, så klart! 

 

Idag fick eleverna även skriva en liten hälsning två och två (som vi kommer att sätta ihop till en liten bok) och ge till de nya eleverna. Här är ett smakprov: 

 

Förändring av pedagoger

Hellu,

Wow, var börjar man?! 

Ibland är det bättre att rycka av plåstret så nu kör vi:

 

Det har självklart varit en del frågor kring hur det ser ut i höst. Det är inte klart ännu men klart är att jag inte är kvar med klassen, klubben eller skolan. Jag kommer att vara med och starta upp Idrottsskolan Nacka. 

Det blir en rolig stimulerande uppgift för egen del men det är med blandade känslor jag skriver dessa rader. Det har varit en ynnest att få lära känna skolan, kollegor men framförallt era kids. Några av er föräldrar pratade jag med under skolans dag och jag hade önskat allt var färdigt redan då så att jag kunde berätta på plats. Faktum är att det i skrivande stund blev klart bara för någon timme sedan. 

Hur det ser ut med mentorskap och resurs i åk 6 vet inte jag, men oavsett hur det blir är jag säker på att Åsa & Andreas tillsammans med era kids kommer hantera det galant!

 

Tack för allt

Miche

 

Övrig information: 

Hej!

I tisdags firade vi fritidshemmets dag tillsammans med fritids alla elever, denna dag grillade vi korv till mellis innan vi fick prova på olika aktiviteter och lekar.

I onsdags fick familj och vänner som hade möjlighet att komma, se hur skolan ser ut i verksamheten. Så kul tycker vi att vi äntligen kan bjuda in er efter år i pandemi-tider.

Nu till något helt annat, det är dags att anmäla närvaro inför sommarlovet, schoolsoft stänger för anmälningar nästa vecka den 20/5.

För att vi ska kunna fördela personalen och planera roliga aktiviteter behöver vi att ni fyller i närvarotider om ni ska vara närvarande. Ska ni vara lediga tar ni bort tiderna alternativt skriver ledigt i kommentarsfältet.

Alla elever som har ifyllda tider räknar vi som närvarande. De som inte har ifyllda tider räknar vi som lediga.

Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.

 

Kommande datum och aktiviteter:  

V.20

Tisdag : Prova-på lektion: Spanska och Franska… 

V.21

Ledigt 

 

V.22

Denna vecka är sista ordinarie schemaveckan för eleverna i Mars. presentationer i biologi ska hinnas med samt ett So-prov. 

Torsdag: Prov i Ekonomi. 

 

V.23 

Schemabrytande dagar: Mer detaljerad info kommer senare… 

Måndag: Ledig

Tisdag: Diverse spännande saker samt förbereda Tellus årliga traditionlunch… 

Onsdag: Bad på Södersved. Matsäck:)

Torsdag: Städdag

Fredag: Avslutning! 

 

V.24

Sommarlov….:) 

 

 

 

 

 

Svar på kluringen…: 

Denna gång var det Nikita som fick briljera som sig bör! 

 

Ha en fantastisk älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa