Tellus v.4

Då var vi en vecka rikare med kunskaper av skolans alla ämnen och uppgifter. Som alltid kämpar vi på ordentligt och sliter som flitiga små arbetsmyror:) 

Förutom vårt projekt i svenska, att skapa en egen tidning, så har vi hunnit med en del i SO-Geografi dessutom. Själva området i år kretsar kring “Vår hållbara värld – eller?” men med några fokusområden på: hur vår jord är formad och formas, dess olika naturtyper, lite namngeograf men även ett större område kring hållbar utveckling. Vi är precis i början av projektet men något jag tycker är mycket viktigt är att eleverna är med i själva inlärningsprocessen och får chans att påverka (ELEVINFLYTANDE) inte bara “mat och husrum” utan även sin inlärning i form av metoder och innehåll i själva kunskapsinhämtningen. Därav har vi diskuterat mycket denna gång kring HUR själva bedömningen ska ske. Denna gå fick eleverna själva bestämma på vilket sätt de vill göra bedömningen och resultatet blev att de vill ha två stycken mindre skriftliga delprov istället för flera små avstämningar alternativt ett stort prov i slutet av projektet. Detta betyder att vår första avstämning, delprov 1 av 2, kommer att ske på fredagen den 7/2 v.6. Även provdatum fick eleverna vara med och påverka. Halleluja;)

 

Vad gör vi på rasterna då eller när vi inte har lektioner, undrar ni säkert? Jo, killarna spelar mycket pingis men tjejerna kan dra till med en armbrytning eller två:) 

 

 

Då var det dags för nationella prov i Svenska. Proven är uppdelade i 4 delprov. Två stycken är prov som ämnar testa läsförståelse av skönlitterär text (prov B1) samt sakprosa (prov B2). De andra två proven ämnar testa skrivförmåga av skönlitterär text (berättande text, prov C1) samt sakprosa (beskrivande text, prov C2). Eleverna har vid några tillfällen fått möta och öva på gamla prov men även fått en gedigen genomgång av upplägg och innehåll. Kidsen ska vara förberedda men så klart att det känns lite pirrigt och nervöst en dag som denna. Ladda gärna hemma med god söm och bra frukost. Skicka gärna med en litet mellanmål eller annan typ av energi (en “bar”, banan eller dyl) om ni så önskar. 

Så här kommer upplägget vara för dessa dagar: Observera att tiderna är hålltider och sluttiden kan ändras. 

 

Måndag 3/2

Start 9:45 i klassrummet. Delprov B1 

11:45 – 12: 45 lunch och rast. 

12:45 – ca 14.15 . Delprov C1 . (kan bli längre) 

Hemgång efter proven

 

Onsdag 5/2

8:20 vanliga lektioner fram till:

10:30 Delprov B2

11.55-12:30 lunch och rast

12:30- ca.14.00 Delprov C2(kan bli längre) 

Hemgång efter proven

 

 

Nu är det bestämt att det sista föräldramötet i mellanstadiet med oss eminenta pedagoger går av stapeln onsdagen den 12 februari klockan 18.00. Här tänker vi prata om läget i gruppen, vad gör vi i skolan just nu, nationella prov/betyg samt lite information inför högstadiet. Har ni önskemål på övriga punkter så kontakta oss gärna så kan vi förbereda oss på bästa sätt. 

 

 

 

Vilken roll har tidningarna i ett demokratiskt samhälle? Och vilket land var först i världen med att föra in tryckfrihet i sin grundlag? 

 

 

Fokus denna vecka:  

I svenskan arbetar vi med vårt tema om tidningar och enligt trovärdiga källor verkar det vara ett uppskattat tema. Hittills har vi gått igenom fakta och historik kring olika tidningar. Hur står det till med läsandet i Sverige och varför är det så viktigt att att vi har ett läskunnigt och “läsvilligt” folk? Hur är en tidning uppbyggd (struktur, struktur och åter struktur) och vilka jobbar på en tidning och vad gör dem egentligen? 

Samtidigt har vi analyserat vad tidningarna faktiskt skriver om eller snarare vad de väljer att rapportera om till sina läsare… Eleverna fick i uppdrag att,  genom att titta och sammanställa de bilder som fanns i en “vanlig” dagstidning, analysera vad som porträtteras. De faktorer de skulle titta på var skillnader mellan kön, ålder och arg/ledsen eller glad. Resultatet av klassernas sammanställning med tillhörande analys var spännande. Det visade sig att den ena gruppen fick fram att de tidningar de tittat på har flest bilder på vuxna, arga/ledsna män. Den andra gruppen fick flest bilder på vuxna, glada män. Samtidigt kunde vi konstatera att det är fler glada ansikten i sportsidorna än i inrikes/utrikesnyheterna… 

Därefter fick vi en mycket spännande diskussion om huruvida detta faktiskt representerar verkligheten och varför vi fick fram dessa resultat och vad det kan betyda.  Vi kunde konstatera att det rapporteras mycket mer om tragik och eländigheter än goda nyheter.. Men varför då? Är det bra eller dåligt? Finns det ett värde i att berätta om alla tragiska händelser som sker i vår omvärld. Viktigt,  kunde vi enas om, var i alla fall att det är viktigt att journalistiken har till uppdrag att informera, förmedla, kommentera men framför allt att granska olika makthavare och se till att demokratins grunder är skyddade. Ingen person ska kunna “komma undan” och göra elaka saker när man är i en maktposition. “Kapten klänning” kom bland annat på tal… Ja, ni har verkligen smarta barn och det är så spännande att få vara en del i deras vardag och få följa deras resonemang om hur vi ska kunna bevara vårt fina demokratiska samhälle fri från diktarur och censur. Tack! 

Samtidigt så har eleverna denna vecka lyckats starta upp sitt första bidrag till sin egna tidning. Bidraget bestod i att skriva en recension av antingen en bok, en film/serie, en teater/balett alternativt en dataspel, till många killars förtjusning:)

Så här såg det ut när vi började att läsa recensioner och samt själva började skriva. Jesper fick en mycket intressant idé som lockade tills sig ett stort entourage.. gissa vad han ska recensera? “Mordet på orientexpressen”…

Här finner ni LPP o projektet:

https://lemshaga.se/lokalaplaneringar/svenska/tema-tidning/

 

 

 

 

Övrig information:

Inte idag:) 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

V. 5

Måndag 27/1. Mentorstiden utgår p.g.a. utvecklingssamtal. Skolstart denna dag är 10:40.

Onsdag 29/1 . Utvecklingssamtalsdag. Inga lektioner…

Torsdag 30/1. Alla-aktivitetsdagen. Tider för Kungsberget: 06:00-ca 19:30

 

V.6

Måndag 3/2. NP- Svenska. Se info ovan! 

Onsdag. 5/2. NP- Svenska. Se info ovan! 

Fredag 7/2: 

 • Förmiddag: Delprov 1 (av 2)  i geografi. 
 • Eftermiddag: Besök från verkligheten): Vi får träffa tidningsmästare! 

 

V.7 

Onsdag. 12/2. Föräldramöte. 18.00-19:30

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa  

Tema Tidning

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

 

När, under vilka veckor?

Vt-20

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur ser läskunnigheten ut i Sverige? 
 • Vem läser tidningar i Sverige idag och varför är det så viktigt? 
 • Hur hör demokrati och tidningar ihop? 
 • Tryckfrihet och yttrandefrihet, vad är det och varför så viktigt att värna om? 
 • Hur fungerar en tidning? 
 • Vad finns i en tidning? 
 • Vem jobbar på en tidning? 
 • Om vem skriver tidningarna om? 
 • Om vad skriver tidningarna om? 
 • Vilka genrer finns i en tidning?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (för betyget E i slutet av årskurs 6)

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

“Föreläsningar”, gruppuppgifter, enskilda uppgifter, diskussioner, genomgångar, läxor. Tillslut kommer vi att ha skapat en alldeles egen tidning med massor av skojigheter i. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske både genom läxor, inlämningsuppgifter/skrivuppgifter och diskussioner i klassrummet.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att ha kunskaper om olika texter, varför man skriver dem, hur vi tar till oss dem är alltid av vikt och är något som vi har användning av under hela livet. Det är även en demokratisk fråga att lära sig om olika texter, hur språket är uppbyggt och hur man kan förmedla ett budskap på ett nyanserat sätt. Två av våra största demokratiska rättigheter, yttrandefrihet och tryckfrihet är inte en självklar del i världen idag men något vi måste värna om och ta stå upp för. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I projektet syns Lemshagas pedagogiska profil på flera sätt. Ett är att lärprocesserna ska kommuniceras med verkliga mottagare. Detta projekt uppfyller detta då vi använder oss av texter som vi hittar i dagstidningar och böcker. Både aktualitet genom att texterna skrivits nyligen men också att det är texter som människor möter varje dag. Lemshagas pedagogiska profil syns också i att grupparbeten har en central roll i detta projekt, att gruppen ses som en resurs för lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.

 

Tellus v.2

 

 

Första veckan är till ända…men vad ska nu hända?

Det som sker, det sker, och det med besked…

Första veckans brev kommer erbjuda en annan struktur, men det är väl tur:)

 

Men först,

Vad gömmer sig i torkskåpet mån tro…?

 

Nu är alltså terminen i full gång och vi har startat upp flera temaarbeten i våra olika ämnen. I Svenskan denna termin är det “Tema Tidning” som är i fokus och här kommer vi gå igenom allt från tidningens historia, statistik kring svenskarnas läsande och annat skoj samt tidningens struktur och uppbyggnad. Men även journalistikens grunder och vad är det där med källkritik egentligen? I slutändan kommer eleverna att ha skapat en alldeles egen tidning med adekvat innehåll.  Vi började dock terminen och veckan med en historisk genomgång samt lite fakta kring svenskarnas läsande och vad det säger om oss svenskar och vårt samhälle… Fråga era barn vad vi kom fram till! En intressant sak vi bland annat fick reda på var Sveriges, genom tidernas, mest bestialiska bestraffning i vår tryckfrihetshistoria som skedde 1706…

Lägger även ut presentationen här så ni som inte var med på lektionerna kan läsa på och komma ikapp: fakta _historik

 

 

 

En annan del i svenskundervisningen denna termin är ju såklart de nationella proven. Vi har tillsammans denna vecka gått igenom förfarandet, utförandet samt innehållet för dessa prov i ämnet svenska. Vi har även hunnit med att träna på ett delmoment som handlar om läsförståelse inom berättande texter. De elever som inte närvarade under fredagens lektioner kommer att få chansen att göra “testprovet” under nästa vecka. Jag kommer att rätta dessa testprov men det kommer inte alls att inverka på betyg eller annan bedömning då detta endast ska syfta till att förbereda eleverna och låta de bli bekväma med själva provsituationen samt hur ett prov faktiskt kan se ut. En övning helt enkelt… Nedan ser

Vill även påminna om att vi inte godkänner några ledigheter så  länge vi har dessa nationella prov, då proven och alla förberedelser tar mycket av vår tid. Viktigt att eleverna känner sig förberedda på bästa sätt nu när skolverket också förstärkt provresultatens påverkan på betygen…

Proven i svenska kommer att ske under två dagar vecka 6. Måndagen den 3 feb samt onsdagen den 5 feb. Dagarna kommer vara något schemabrytande men mer info kommer om mer exakta tider nästa gång jag skriver veckobrev.

Så här såg det ut när eleverna fick sitt testprov…

 

 

 

Nästa vecka kommer eleverna i Storgården under torsdagen den 16/1 vara med och spela den sedvanliga innebandycupen som vi på Lemshaga kallar “Fair play cup”. Matcherna är 7 minuter långa och alla elever kommer möta alla lag. 14:20 avslutas dagen med en prisutdelning. Dagen är en schemabrytande dag och kommer mellan matcherna fortsätta med fair play-tema. Eleverna vinner pris utifrån hur många mål de får samt hur laget visat laganda både på planen och som hejarklack. Självklart siktar vi på båda priserna detta år…

 

 

Då var det dags igen och vi är så taggade att få träffa er föräldrar tillsammans med era kids. Denna gång är det dags för RÖD grupp att träffa Andreas och fokusera på NO/MA medans GRÖN grupp  träffar Åsa med fokus på SV/SO.

Tiderna är ute eller på väg ut (senast söndag kväll)  så håll ögonen öppna i Schoolsoft! Vi märker att många elever har tankar och ambitioner och vi vill verkligen uppmana alla att förbereda era samtal så det kan bli så givande som möjligt. På måndag jobbar vi på mentorstiden med att förbereda samtalen.

 

 

Vill även passa på att berätta att det nu finns information ute på Schoolsoft samt på klassens facebooksida angående Tellus dag på Kungsberget. Se vidare för info kring bokning och upplägg där. Vill dock nämna att det är godisförbud på resan men att man gärna/bör ta med gofika och kanske någon extra macka eller så då dagen är lång… För de elever som inte följer med kommer andra roliga alternativ att tillgå. Detta kommer att informeras om under mentorstimmen på måndag.

 

Information från “Inspirationsmässan 2020”

Planeringen för Lemshagas inspirationsmässa 2020 har börjat. Precis som förra året är meningen att inspirera våra ungdomar i årskurs 7-9 så de får en bredare syn på sina framtida val.
Nu behöver vi nå ut till “inspiratörer” för detta.
Nedan är inbjudan till er vårdnadshavare ifall ni vill bidra med erfarenhet
/mvh Fredrik, Patrik & Christian
Kommande datum och aktiviteter: 

v. 3

Torsdag: “Fairplay cup”. Schemabrytande dag , se ovan

 

V. 5

Måndag 27/1. Mentorstiden utgår p.g.a. utvecklingssamtal. Skolstart denna dag är 10:40.

Onsdag 29/1 . Utvecklingssamtalsdag. Inga lektioner…

Torsdag 30/1. Alla-aktivitetsdagen. Tider för Kungsberget: 06:00-ca 19:30

 

V.6

Måndag 3/2. NP- Svenska. Mer info kommer inom kort

Onsdag. 5/2. NP- Svenska. Mer info kommer inom kort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig helg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa 

 

Tellus v.50

 

 

Då var det dags igen för vår vackra Lucia att komma fram och sjunga sin vackra skönsång. Tänk också att vi fick vår egna lilla stjärna Sienna att inleda hela faderuttan, vilket hon gjorde med bravur så klart!

 

Den här veckan har rasslat på och vi kan knappt fatta att det bara är en vecka kvar tills avslut. På måndag ska alla betyg vara satta och vi lärare gnuggar våra geniknölar och funderar på hur vi ska få ihop allting och hinna med att bedöma alla mästerverk… Men lugn, bara lugn, det fixar vi så klart. Vi är ju faktiskt Lemshagaianer för tusan:)

 

På rasterna har eleverna nu lycktas lura till sig inneraster för pingisspelande. Det har varit en populär aktivitet och nu är hela klassen med och spelar tillsammans. Till och med vi lärare har svårt att hålla oss borta från pingisbordet och man älskar ju att spöa skiten ut alla kids….hehe… Då racket inte finns till alla är vi kreativa och använder det som finns tillgängligt…Observera Andreas alternativa rack på bilden nedan…

 

 

Veckans arbete i Religion har handlat om att förbereda det muntlig prov som vi genomförde idag. Många saker skall gås igenom och eftersom det är första gången eleverna gör ett muntligt grupp-prov ensamma där de ska spela in sig själva så gjorde vi en testomgång i torsdags. Maria Knutas, vår alldeles egna mediapedagog och guru, kom in och hjälpte oss med tekniken så att allt skulle funka fläckfritt när det väl var dags. Eftersom fröken hade tänkt (eller frågan är ju egentligen HUR hon hade tänkt egentligen:) att allt skulle klaffa, inga teknikstrul och inga missar då fredagen var den enda dagen som vi hade chansen att genomföra provet på, då betygen ska in på måndag, så vill nu fröken tacka allas våran gud (Maria Knutas) som hjälpte till att göra detta så smidigt och bra. Eleverna var fantastiska, som alltid! Nu väntar 8 timmars lyssnande för fröken och jag kan knappt vänta. Ska bli så spännande!

 

Här är några bilder från när vi övade begrepp inför provet och lekte leken “Med Andra Ord”. Leken gick ut på att man i par skulle försöka beskriva olika begrepp för sin lagkamrat utan att säga det speciella begreppet rakt ut, utan med just andra ord. Laget hade 25 sekunder på sig att samla så många begrepp som möjligt innan turen gick vidare till nästa lag…

 

 

Och här kommer några bilder när eleverna gjorde det nu berömda grupprovet… 

 

 

 Vad är poesi och har du någon favoritdikt? 

Den här gillar fröken..

 

 

 

Fokus denna vecka:   

 

I svenska har vi arbetat med Poesi som genre och då främst men Haikudikter. Det var helt magiskt hur alla elever gick “all in” och blev helt uppslukade av att klappa stavelser och skriva dikter. De flesta handla om vintern och snön men en och annan uppstickare fick vi med. En rolig handlade om en bananodling:) Har ni tur kommer ni få höra våra vackra skapelser i kyrkan vid avslutningen…

Haiku en konstform. I flera hundra år har den funnits i Japan, och efter andra världskriget med den amerikanska ockupationen av Japan har den blivit allt mer omtyckt i Västerlandet. Det finns många olika riktningar, men kärnan i haiku ligger i att med enkla ord uttrycka en upplevelse av något i naturen. Det rör sig vanligen om ett ögonblick och ofta om något till synes ganska oviktigt. Spindelväv med regndroppar, en blomma utanför ett staket, ljudet av en insekt i kvällen… 

Tydligheten är viktig, orden skall förmedla det som poeten har sett/hört/luktat. Däremot skall de inte kommentera, bedöma. Det är läsarens sak. Man skriver om de första blåsipporna bland de vissna löven och visar i dikten att man blir glad av vårens ankomst utan att klart skriva ut detta. Vill man ge en känsla av sorg kan man skriva om långa regn, rivningshus, en sjunken eka – men inte om sitt eget brustna hjärta.

Haiku är alltså en japansk kortdikt, som består av 17 mora. En mora är ett litet ljud, kan man säga som motsvarar ungefär en stavelse i vårt svenska språk. Varje stavelse innehåller en vokal. Lite förenklat kan man hävda att en haiku-dikt bör bestå av tre rader. Den första raden har 5 stavelser, den andra 7 och den tredje 5.

 

Här får ni ett smakprov från några mästerverk:

 

 

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

 

v. 51 Torsdag. Avslutning i kyrkan klockan 16.00. 

 

v.2 Onsdag den 8/1. Uppstart sista terminen på mellanstadiet… 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa

Tellus v.48

 

 

Då var en vecka till gången och nu har till och med snön kikat fram och färgat marken vit och grann. Vi jobbar på som bara attans, som vanligt så klart, och den här veckan har vi hunnit med allt från avslutning på vår argumenterande text till att lära oss om Islam och vem profeten Muhammed är. 

I svenskan har vi avslutat våra argumenterande texter och nu återstår bara “finputset” och inlämning. Eleverna har jobbat hårt på sina texter och nu är det alltså snart dags för inlämning. Men innan slutinlämning och betygsättning ska vi ta hjälp av våra kamrater för att förbättra texterna och tillsammans göra en kamratbedömning. Här går eleverna in och hjälper varandra att titta på texterna i detalj och se vad som kan förbättras. Till sin hjälp kommer de att få en mall att följa men de ska även kunna dokumentera sina insatser. Kamratbedömning, att kunna förbättra sina texter med hjälp av feedback, är även det ett kunskapskrav som ska bedömas och räknas in i betyget till jul. 

Vill även passa på att tack ödmjukast för det fina priset ni gett mig i form av årets pedagog. Känner mig ytterst tacksam och hedrad för att just ni, elever och föräldrar, tagit er tid att nominera mig till detta fina pris. Det är tack vare er jag fått detta. Är så glad och stolt att få vara lärare  till era härliga kids. Stort tack!

…Men höjdpunkten var nog den stora gruppkram jag fick av alla fina elever:) 

 

 

 

Fokus denna vecka: 

Våra abrahamitiska religioner. 

Då har vi kommit en bit in i vårt tema. Upplägget utgår från att vi först går igenom och djupdyker i våra tre Abrahamitiska religioner var för sig: Judendomen, Kristendomen och Islam. Vi har nu gått igenom alla tre och nu under nästa vecka är det dags för att jämföra och se likheter samt skillnader religionerna emellan. Det är även det som själva slutbedömingen kommer att behandla. Att kunna se likheter och skillnader och därefter göra kloka analyser i olika frågor.

 

Själva provet är ett muntligt grupp-prov, enligt elevernas önskan, och kommer att ske på fredagen v.50. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får variation i olika bedömningssituationer och detta är alltså ytterligare ett sätt att göra ett prov på. Provet kommer att gå till på samma sätt som de muntliga nationella proven i Svenska så de kommer att kunna känna igen sig i själva förfarandet. De kommer att sitta i mindre grupper och ha ett samtal med varandra utifrån olika frågeställningar. Som alltid kommer eleverna att få veta innan “vad som ska kunnas inför provet” och vi kommer därför att gå igenom detta på måndagens lektion. Jag kommer därefter att mejla den informationen till elevernas mejl så de lätt kan se och repetera.

 

I fredags hade vi lite tårtkalas samt film-mys för att bland annat fira årets pedagog:) men samtidigt titta på filmen “Prinsen av Egypten” för att sammanfatta och repetera viktiga historiska händelse som ingår i vårt religionstema. Filmen är en del av inlärningen och därför var det lite extra tråkigt att det var flera elever som inte kunde ta tillfället i akt och titta på filmen i lugn och ro. Flera elever pratade om annat, kröp på golvet och sa att filmen var skit och därför gjorde annat. Tråkigt, tycker vi pedagoger som fixat och trixat så vi kunde få en mysig stund tillsammans där vi kunde lära oss saker på ett avslappnat sätt. Så blev det inte för alla denna gång och därför beslöt årets pedagog att göra ett extra insatt läxförhör på denna film. Kollektiv bestraffning sa vissa, fick även definitionen messad till mig av en elev:), men jag tänker att det blir ett ypperligt bra tillfälle att göra en avstämning så jag vet att alla är på banan. Därför kommer vi att ha ett extra insatt läxförhör på tisdagens lektion som utgår från filmen. För de elever som inte har tittat på filmen i skolan eller hemma så finns möjligheten att se den igen på måndagen efter skolan. Jag finns på plats för att göra detta.

Själva läxförhöret på tisdagen kommer att behandla dessa 3 frågor:

 1. Sammanfatta filmen med egna ord.
 2. Vem är Ramses och vad gjorde han?
 3. Nämn några händelser i filmen som grundas på religiösa berättelser. Motivera hur de kan kopplas till religion.

 

Övrig information:

 

Hälsningar från Jonas! 

En liten påminnelse från musiken!

På tisdagslektionen nästa vecka lämnas vårt arbete i musik in, dvs den 3 dec. Om du vill lägga en extra minut på detta så är det bra att göra det innan dess!  Kod till Classroom: hlexoa. Info finns även på kursens LPP.

Lycka till!

/Jonas Karlhager

 

 

Tips från coachen Andreas

På måndag är det dags för det beryktade matteprovet.

I Schoolsoft under nyheter i “mentorerna informerar” så hittar ni allt som kan tänkas behövas inför provet. Vad som förväntas kunnas, begreppslistor, repetitionsuppgifter, problemlösningar m.m  Kör hårt i helgen och lycka till på måndag! Hör av er om ni har frågor 

Väl mött /Andreas

 

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

v. 49 Måndag. Matteprov. Se info på Schoolsoft.

V. 49 Tisdag. Läxförhör “Prinsen av Egypten”. Se info ovan.

 

v. 50 Torsdag. Luciafirande. Vi möts i Amfiteatern 8.00. Välkomna! 

v. 50 Fredag. Muntligt Grupp-prov Religion. 

 

v. 51 Torsdag. Avslutning i kyrkan. 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa 

Tellus v.46

 

Då har vi äntligen genomfört våra första nationella prov och jösses vilka underbara elever vi har. De har varit SÅ duktiga och kämpade på som riktiga krigare… Tre prov på raden i svenska, matte och engelska och samtidigt hålla gott mod och prestera på topp. Och så klart de presterade på topp… De är ju våra elever:) 

 

 

Förutom muntliga nationella prov har vi hunnit med en hel del annat också så klart men i svenskan den här veckan har vi mest hunnit med de nationella proven så nästa vecka får vi fortsätta med våra argumenterande texter och hur man skriver hållbara och relevanta argument som tål en del motstånd. 

Vill även nämna att alla elever som ville veta sitt provresultat i de muntliga delarna i matte och svenska fick ta del sina resultat. De fick dock ingen matris utan endast muntligt feedback så fråga era kids så kan de berätta sitt resultat. 

 

I SO- har vi avslutat vårt Brott & Straff tema och eleverna har fått tillbaka sina prov samt en matris och slutbetyg i ämnet samhällskunskap. Jag har fyllt i matriserna på schoolsoft (glöm inte att fylla i nationella kunskapskrav och inte lokala) men det står inget rapporterat betyg i form av en bokstav än. De kommer att rapporteras vid jul. Men om ni tittar på den matris som eleverna fick hem i torsdags så har jag skrivit betyget högst upp. 

 

Något som jag uppmärksammat och verkligen vill berätta (och skryta lite extra om) är HUR eleverna svarar på proven. Det är en konst i sig att skriva svar som är sammanfattande, relevanta och med korrekt fakta samtidigt som man inte skriver för mycket… Det här är verkligen något vi har pratat om och uppmärksammat mycket. Hur svarar man på (långa) frågor där man ska analysera och reflektera utan att skriva för mycket och därmed också känner en stress över att inte hinna med att skriva ner allt.. 

Just det här, att skriva kort och koncist där onödig fakta sållas bort har de verkligen lyckats med den här gången, och det är verkligen avancerat i den här åldern vill jag lova:)  Så kul att se! 

 

Fredagskluringen:   Vem är den där patriarken Abraham som Åsa tjatar om hela tiden i religion…?

 

 

 

Fokus denna vecka:  De Abrahamitiska Religionerna

Då har vi alltså påbörjat vårt nya SO- ämne, Religion, med fokus på de abrahamitiska religionerna.  Temat kom först att handla om en introduktion och återblick till vad en religion faktiskt är och vad som kännetecknar och skiljer en religion från en och annan livsåskådning.  Som en första uppgift fick eleverna skapa en egen religion och fantasin och kreativiteten strålande. Mycket skratt blev det och ni kan gissa hur kul vi hade det när vi fick oss en redovisning av alla galna religioner. Allt från Bollismen, Kvinnodomen, VOM-Religionen, till Skitdomen, Abdullhismen och Kossanken... 🙂

 

Nästa del i temat är att djupdyka ner i de tre syskonreligionerna kristendomen, judendomen och islam. Vad har de gemensamt, vad skiljer dem åt och vem är deras patriark? Vi kommer att jobba med en religion i taget och djupdyka något. Vi börjar med kristendomen och förkovrar oss här.. Det var nämligen veckans tema och kommer att fortgå något in på nästa vecka. Därefter är det judendomens tur tätt följt av islam…

Avslutningsvis kommer vi att titta på likheter och skillnader i vår avslutande del i temat. Även ett avslutande prov ska hinnas med i form av ett muntligt grupp-prov, något som gladde eleverna mycket:)

 

 

Övrig information:

 

Hälsningar från Gottis! 

Nu har vi redskapsperiod. Vi övar på styrka, mod och teknik. Vad duktiga alla är och vad roligt vi har… 

Tips från läxhjälpen! 

Vill mest påminna och uppvigla till lite läxhjälp. Denna tjänst som skolan erbjuder ligger på tisdagar och torsdagar 15:30-16:30 och leds av vår eminenta kollega och årets pedagog Krister. Ta verkligen chansen att komma hit och få bra hjälp nu när det snart är dags för matteprov… Alla är välkomna! 

 

Tips från coachen Andreas

Först och främst vill jag berömma er alla för en fantastisk insats i de nationella proven, jag är så stolt!! Vi närmar oss terminens slut men vi ska hinna med en sista prövning inom matematik.

Måndagen den 2/12 är det dags för ett mer omfattande matematikprov som avser både kapitel 1 & 2 i matematikboken.

I Schoolsoft under nyheter i “mentorerna informerar” så hittar ni allt som kan tänkas behövas inför provet. Vad som förväntas kunnas, begreppslistor, repetitionsuppgifter, problemlösningar m.m  Börja träna hemma redan nu, ett tips är att ta en kortare stund per dag så det inte blir för mycket på en gång de sista dagarna före provet 🙂 Hör av er om ni har frågor!

Väl mött /Andreas

 

Info från fritids

Behov av utökad fritidsomsorg

Under hösten har vi sett ett ökat antal barn som lämnas före fritids öppnar 7.30. Är ni i behov av utökad omsorg, mellan klockan 7.00-7.30 behöver ni inför varje läsår ansöka om detta. Här nedan finner ni blanketten för detta, den ska bifogas med ett arbetsgivarintyg som styrker ert behov. Ansökan lämnas in till expeditionen.

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2018/01/Fritids-Ansökan-om-utökad-omsorgstid-morgon.pdf

Hälsningar Fia

 

Kommande datum och aktiviteter: 

v. 49 måndag. Matteprov. Se info på Schoolsoft.

 

v. 50 Torsdag. Luciafirande. Vi möts i Amfieteatern 8.00. Välkomna!

          Grupp-prov i religion. Mer info kommer

 

v. 51 Torsdag. Avslutning i kyrkan. 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa