slöjd på Lemshaga

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “slöjd på Lemshaga”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa saker som tillhör eller används på Lemshaga. De kommer att möta både trä och metall och flera olika verktyg för att bearbeta dessa material. Vi utforskar salen och handverktygen, arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert sätt.

Alla elever kommer att göra varsin grillpinne med trähandtag och tvinnade metalltrådar, vi kommer att skapa insektshotell och skapa olika former inspirerade av det djurliv vi har runt omkring skolan.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Gruppen kommer att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video tillsammans med läraren varje vecka, vi samskriver och bearbetar text och bild tillsammans för att befästa begrepp och skapa ett gemensamt språk i salen.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av olika handredskap. Föremålen vi skapar har alla en koppling till aktiviteter i skolans utemiljö. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla sin kreativitet och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.35 Slöjdlärarna besöker klassrummen för en kort presentation, eleverna får sen besöka bägge slöjdsalarna i helklass och bekanta sig med miljön innan första lektionen.

 

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av hyvelbänken, rasp och fil

Påbörja arbetet med att forma ett trähandtag till grillspettet.

 

v.37  Fortsätt forma handtaget

Genomgång av slippapper

 

v.38   Fortsätt arbetet med handtaget

Genomgång av att forma metalltråd

 

v.39  Finputsa handtaget och planera dekorationerna

Böj och tvinna metalltråden

Borra hål i handtaget för att fästa metalltråden

 

v.40 Färdigställ grillspettet med dekorationer och ytbehandling

 

v.41 Genomgång av skruvdragare

Påbörja insektshotell

 

v.42 Fortsätt arbetet med insektshotell

 

v.43 Vi är ute hela lektionen och provar våra grillspett vid vindskyddet eller grillplatsen

 

v.44  Höstlov

 

v.45-50…fortsättning kommer senare

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “två skålar” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade områden.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Vi arbetar för att bli bekanta med slöjdsalens verktyg och material, åk3 har inga egna mål eller delar i matrisen för slöjd så vårt arbete siktar mot målen och matrisens innehåll i åk4-6.

Följande delar av matrisen kommer vi att arbeta med.

 

Arbetet med grillspett, insektshotell och string art

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

två skålar

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “två skålar”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa konkava former i trä och metall. De kommer att möta både trä och metall och flera olika verktyg för att bearbeta dessa material och skapa skålformar. Arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Alla elever kommer att göra varsin träskål med hjälp av skölp och olika slipverktyg samt en metallskål i aluminium. Träskålen kommer först att vara ett verktyg för att driva den plana metallplåten till en konkav form och sen kommer träskålen att fortsätta bearbetas för att bli en finputsad skål med egen design.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Eleverna kommer i par att få handledning i att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video, ett par varje vecka. Klassen kommer sen ta del utav dokumentationen veckan efter och tillsammans bygger vi vidare på innehållet för att både skapa en utförligare dokumentation men också för att kollektivt lära sig hur man dokumenterar sitt arbete.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av passare, skölp och träklubba

Påbörja arbetet med skålen

 

v.37  Fortsätt urholka träskålen

Genomgång av rasp till pelarborrmaskinen, lamellrondell och slippapper och hur de används

 

v.38   Fortsätt arbetet med träskålen

 

v.39  Genomgång av metallplåt och verktyg för att forma den

Färdigställ träskålen för syftet att vara ett verktyg till arbetet med metallskålen

Påbörja arbetet med metallskålen

 

v.40 Fortsätt arbetet med metallskålen

Genomgång av faff

 

v.41 Färdigställ metallskålen

Designuppgift inför fortsatt arbete med träskålen

 

v.42 Finputsa och forma träskålen till sin färdiga form

 

v.43 Inspiration till olika kombinationsmöjligheter med skålformar och annat material

 

v.44  Höstlov

 

v.45 fortsatt arbete med skålar och restmaterial i trä och metall

 

v.46-50…fortsättning kommer senare

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “två skålar” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade områden.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Unde de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminssluten och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klar ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

 

Träskål

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Metallskål

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

friluftsliv

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “friluftsliv”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa saker som används när man är ute i skog och mark. De kommer att möta flera olika träslag och vi kommer mest att använda handverktyg men även lära oss pelarborrmaskinen. Arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. De kommer att göra grillpinnar där metalltråd och trä kombineras, hajkbrickor för matlagning och sittunderlag samt lära sig surra ihop grenar, såga ved och tälja.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Eleverna kommer i par att få handledning i att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video, ett par varje vecka. Klassen kommer sen ta del utav dokumentationen veckan efter och tillsammans bygger vi vidare på innehållet för att både skapa en utförligare dokumentation men också för att kollektivt lära sig hur man dokumenterar sitt arbete.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av täljning, knivens delar och säkerheten vid användning av täljkniv

Påbörja ett handtag till en grillpinne

 

v.37  Fortsätt tälja handtaget

Genomgång av slippapper och hur det används

 

v.38   Genomgång av brännpennan

Färdigställ handtaget, dekorerat och klart

 

v.39  Genomgång av metalltråd

Påbörja skapandet av grillpinnens spets (vik och vinkla samt tvinna ihop två trådar)

Påbörja eventuellt att göra ett skydd till de spetsiga metalländarna

 

v.40 Sätt samman handtag och grillpinnens spets

Gör klart skyddet till de spetsiga metalländarna

Ytbehandla handtaget

 

v.41 Hämta naturmaterial och kapa till ved, såga kubbar och stapla vid vindskyddet

 

v.42 Testa grillpinnarna vid vindskyddet eller grillplatsen, vi är ute hela lektionen! 

 

v.43  Skissa en hajkbricka på papper (planera placering av handtag samt övriga detaljer)

Rita ut på plywoodskivan var handtagen ska borras

Genomgång av pelarborrmaskinen inklusive individuell handledning för alla elever

 

v.44  Höstlov

 

v.45 Borra hålen för handtaget och fila

 

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “friluftsliv” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade delar.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Unde de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminssluten och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klar ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

Smörkniv 1

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Smörkniv 2

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Smörkniv 3 (inte obligatorisk)

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Eget projekt till köket (ett eller flera)

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

Pandoras ask

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: P2, mellan höstlov och jullov

 

Tema – “Pandoras ask”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa en låda med lock utifrån myten om Pandoras ask. De kommer att använda handverktyg, slipmaskiner och skruvdragare och lära sig att hantera de på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Materialet kommer att vara furu, botten av kryssfanér i björk och locket blir av lind. De kommer att dekorera lådan med ett hoppfullt meddelande i botten och flera olika dekorationstekniker.

 

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Nyckelord för lådan som kopplar till “Pandoras ask”

 • skapa nyfikenhet genom att stänga lådan med ett lock – Pandora var så nyfiken på lådan att hon inte kunde låta bli att öppna locket men släppte då ut alla hemskheter i världen
 • bygg lådan som en tänkt förvaring av något – hemligheter eller materiella ting
 • skriv ett meddelande i botten, hemligt eller öppet – inspireras av “hoppet i botten” på Pandoras ask och skriv ett meddelande som passar innehållet i lådan
 • ha en tanke bakom ytan, välj noga hur du vill dekorera om du vill dekorera – Pandoras ask var rikligt utsmyckad, din ska vara genomtänkt mer än något annat

Lektionsplanering

Lektion 1  Säkerhetsgenomgång i salen och brandrutiner.

Skissövning – perspektivskiss (kuber och rätblock)

Temaintroduktion med kort filmklipp: https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_the_myth_of_pandora_s_box/transcript?language=sv

Påbörja planeringen av din låda, rita en skiss i perspektiv där du tar hänsyn till de fyra nyckelorden

 

Lektion 2

Vilka verktyg behövs för att göra en låda? samarbeta vid bordet

Videoklipp om att bygga en låda: https://www.youtube.com/watch?v=Wznd-zzlVOI

Utsidans mått, hur ska jag tänka?

https://www.youtube.com/watch?v=7qJ_Wl3JBJ4

Insidans mått, hur ska jag tänka?

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6jPG8Sd0E

Inspiration och ritning, låda, ask och skrin

https://slojdlexikon.nu/tra/instruktioner/forvaring/lada-skap-och-skrin?fbclid=IwAR0YCA-sVumXYwyRmTUHscBNd-LOhXOvaeTDQ7wPat0x5pdXlV17sC68yaU

 

 • arbeta vidare på din skiss, utveckla och lägg till mått och gör en kapnota
 • och kapa till materialet

 

Lektion 3  Repetition av skivputs, lim och tving

Slipa det som ska bli insidan av lådan för hand

slipa kortsidornas sågade ändar med skivputsen

limma ihop lådans fyra väggar och tvinga ihop de

 

Provbitar – centrumtapp/genomgående plugg

Instruktionsfilm om material, verktyg och arbetssätt. Genomgående plugg.

https://www.youtube.com/watch?v=LUqLnHscglc

Eleverna påbörjar en individuell provbit för att testa att borra för plugg

 

Lektion 4 Fortsätt arbetet med lådan

Borra och sätt plugg i lådan

 

Genomgång av bandslip, alla provar att slipa

Genomgång av olika designidéer och dekorationstekniker på provbiten

 

Lektion 5 Fortsätt arbetet med lådan

Genomgång av olika typer av botten

 

Lektion 6 Fortsätt med lådan

Genomgång av olika typer av lock

 

Lektion 7  Fortsätt arbetet med lådan där du befinner dig i ditt arbete

 

Lektion 8  Fortsätt arbetet med lådan där du befinner dig i ditt arbete

 

Lektion 9 Färdigställ lådan

 

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “Pandoras ask” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade delar.

 • I årskurs 7–9

  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

  Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

  Slöjden i samhället

  • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Koppling till matrisen

Under de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminsslutet och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klart ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

 • Planering och skiss

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

 • Provbitar

Kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Sammansättning av lådan

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Dekoration och ytbehandling

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

 

 • Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

kan användas i köket

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “kan användas i köket”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa saker som används i köket utav trä och metall. De kommer att möta flera olika träslag och vi kommer mest att använda handverktyg och känna oss säkra på att hantera de på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. De kommer att göra en smörkniv efter en mall och färdig arbetsgång, en smörkniv med egen design och genomförande, och om man hinner så gör man en smörkniv där vi hugger fram grundmaterialet och täljer formen. Därefter planerar eleverna själva ett eller flera projekt och framstället produkter som går att använda i köket, ex: grytunderlägg, skedar, vispar, skärbrädor, hushållspappershållare mfl.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Eleverna kommer i par att få handledning i att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video, ett par varje vecka. Klassen kommer sen ta del utav dokumentationen veckan efter och tillsammans bygger vi vidare på innehållet för att både skapa en utförligare dokumentation men också för att kollektivt lära sig hur man dokumenterar sitt arbete.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.35    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Samla idéer på saker man kan göra till köket – Griffeltavlan gemensamt efter gruppdiskussioner vid borden

 

v.36  Smörkniv 1

Instruktionsfilm om material, verktyg och arbetssätt. Alla ska följa en mall och samma tillvägagångssätt.

Eleverna påbörjar sina individuella smörknivar.

 

v.37   Eleverna fortsätter med sitt individuella arbete med smörkniv 1, den ska färdigställas under lektionen

Genomgång av olika träslag och materialval samt designidéer

Om smörkniv 1 är klar, påbörja planeringen av smörkniv 2 med egen design, skiss och materialval

 

v.38  Planera smörkniv 2 med egen design, skiss och materialval.

Påbörja arbetet med att framställa smörkniv 2

 

v.39 Fortsätt arbetet med smörkniv 2

 

v.40  Färdigställ smörkniv 2

Påbörja ytbehandling med olja

 

v.41   Genomgång av olika träslag och deras kännetecken

Hämta naturmaterial och kapa det till kubbar att hugga

Färdigställ ytbehandling med olja

 

v.42  Genomgång av yxa och täljkniv + täljövning

Hugg fram ett grundämne ur björk

Påbörja eventuellt att tälja fram formen av en smörkniv

 

v.43  Hugg fram ett grundämne ur björk

Tälj fram formen av en smörkniv

 

v.44 Höstlov

 

v.45   Planera ett eget projekt inom temat “kan användas i köket”

Färdigställ eventuella smörknivar som inte är klara

Påbörja egna projekt

 

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “kan användas i köket” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade delar.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Unde de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminssluten och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klar ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

Smörkniv 1

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Smörkniv 2

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Smörkniv 3 (inte obligatorisk)

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Eget projekt till köket (ett eller flera)

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

Sommarbrev Mars

Glad sommar Mars!

Efter vår fina men annorlunda skolavslutning får vi nu ta chansen att önska er vårdnadshavare en glad sommar och tacka för det här läsåret på det här sättet istället för på plats i skolan.

.

.

I klassrummet idag har vi firat in sommaren med eleverna genom att minnas året som gått med ett maffigt bildspel fullt av minnen, sjungit sommarsånger, lyssnat på rektorernas tal och ätit tårta.

.

.

Eleverna har också fått veta vilka mentorer de kommer att ha i höst. Ayla kommer inte längre att vara mentor men fortfarande undervisa i trä- och metallslöjd, Marie och Krister blir mentorerna i blivande Tellus. Det innebär att det har gjorts justeringar på olika sätt för eleverna och mer info om det kommer på schoolsoft inför hösten.

Vi hade en fantastisk dag med hela klassen i går i Dyviken, vi avslutar gemensamt på ett underbart sätt och får starta gemensamt i höst.

 

 

 

 

 

.

.

.

I åk6 är det som ni vet tradition att åka till Ängsholmen i uppstarten av terminen. I höst startar vi direkt med att åka dit, inga dagar i skolan utan vi har samling direkt på Boda brygga och tre dagar på Ängsholmen blir våra första skoldagar.

All information och detaljer om Ängsholmen kommer på mail till er vårdnadshavare men här kommer lite övergripande och korta bra att veta.

19 aug samling Boda brygga 10.00 och båtfärd till Ängsholmen, aktiviteter och övernattning

20 aug aktiviteter på ön, tex höghöjdsbana, paddling och disco, övernattning

21 aug aktiviteter, packa, båtfärd tillbaka till Boda brygga ca 13.30

Krister och Marie kommer att göra en rumsindelning med 4-8 elever och 1-2 föräldrar i varje stuga.

 

Vad ni än gör i sommar, hoppas det blir fantastiskt och att ni både får slöa och hitta på roliga saker!

Varma hälsningar och tack igen!