Engelska Jupiter HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons HT18

Vad?

Grunderna i engelska. Lära sig tala engelska, skriva samt kunna använda sina kunskaper i praktiken i livet.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • Lyssna och läsa – reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Lyssna och läsa – reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Lyssna och läsa – reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Lyssna och läsa – reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

För att nå de olika målen kommer vi bl.a. att;

 • Läsa olika texter, både från lärobok och läromedel What’s up 4.
 • Läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass eller i par.
 • Prata i stora och små grupper.
 • Skriva egna texter, spela spel, leka lekar och träna på att översätta texter själv.
 • Arbeta med läromedlet What´s up, Tv-serien Max´s Movie .
 • Se på film/serie.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

Tydligt talad engelska och texter (…)

Olika former av samtal, dialoger (…)

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hörförståelse Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntlig förmåga Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Muntlig interaktion Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig förmåga Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Skriftlig förmåga Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enklaförbättringar av, egna framställningar.
Skriftlig interaktion Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Arbetssätt Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Visar förståelse genom att översiktligtredogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Följa instruktioner Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning. Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i det talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning. Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material från olika medier Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevansanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sättanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta utifrån olika teman under perioder. Vi kommer att använda oss av What’s up läromedel för att få grammatik, lyssna på texter, skriva texter och glosor samt få ta del av olika pratövningar. Under VT18 kommer vi arbeta med temat ”What do I do when I am not at school”  för att lära oss om att berätta olika fritidsaktiviteter och vardagsrutiner. Genomgångar.

 • Praktiska övningar- tala och diskutera engelska.
 • Leka lekar på engelska där också talet får komma till användning.
 • Varierande arbetssätt med hänsyn till varje enskild individ.
 • Enskild och grupparbete.
 • Praktisera livsnära situationer i engelska.
 • Högläsning av texter samt återberättande.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker formativt genom aktivitet under lektionerna. Läxorna är både praktiska att tala engelska hemma och skriftliga genom glosförhör eller att skriva kortare meningar samt flytande texter på engelska.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att diskutera engelska. Genom att dela med sig av sina egna och andras tankar. Att få prata engelska och använda det både skriftligt  och muntligt med varandra. Arbetet genomförs genom olika rutiner av Visible Thinking för att synliggöra elevernas egna tänkande och lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Franska Åk6 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När, under vilka veckor? HT18

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på franska genom att enkelt kunna presentera sig och prata om enkla tema, såsom sig själv, sin familj, sina husdjur m.m.
Frågeställning och följdfrågor

– Vad kan vi om Frankrike? (Reggiosamling av förkunskaper)
– Hur säger man siffrorna på franska? Hur uttalar man alfabetet?
– Hur hälsar eller presenterar man sig på franska? Vad man heter, hur gammal man är, var man bor? Om man har syskon?
– Vad heter olika husdjur? Hur säger man ifall man har eller inte har husdjur hemma?
– Hur ser Frankrike ut? Hur ser livet ut och hur funkar språket i Frankrike och fransktalande länder?
– Vilka kända barnsånger finns det?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

– ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte

– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.
– Se samband eller likheter/olikheter mellan Frankrike och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen

Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:
– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Åk6 får betyg i moderna språk ( från HT18) skolverket

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”La Nouvelle Chouette A”.

På lektionerna kan eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).
Vi lär oss även att sjunga kända barnsånger som ”Un kilomètre à pied” och ”Sur le pont d’Avignon”.

Vi ska använda google classroom var lärare kommer att lägga till olika typ av övningar, läxor, lektionen, prov förberädelser osv.

Allt ligger på schoolsoft vid vecka planering. Det är elevers ansvar att logga in innan varje lektion och se vad man måste göra och förbereda sig på bäst sätt. Hemläxor och prov schemat ligger också på schoolsoft.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vid varje lektionstart eller vid start av ett ämnesområde presenteras ett tema och vad som ska göras. Klassen diskuterar kring samtalsämnet (eventuellt temat i läromedlets respektive kapitel) på franska. Eleverna samarbetar och hjälps åt att förstå läraren och/eller läromedlet och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion (kontinuerligt under lektionstid) och skriftliga övningar/framställningar samt hör- och läsövningar.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Titta på School soft under rubriken ”gecko plannering”

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

Grupparbete Franska Åk9 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När, under vilka veckor? Höst Termin

Vad?

Vi ska börja att förbereda ”le projet Sketch” . Eleverna kommer att jobba i grupp när dem kommer att presentera ett film var dem ska spela olika roliga situationer i Frankrike . Filmen måste vara minst 4 minuter.

Frågeställning och följdfrågor
Vad kan vi lära oss om fransktalande länder?
Vilka erfarenheter har eleverna själva upplevt när det gäller ”franska” kulturen? Hur skiljer dem sig från Sveriges?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte
tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • personer, platser och händelser som rör det land du valt att arbeta med,
 • lyssna och läsa text som handlar om ett fransktalande land,
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Aktuella förmågor som bedöms är: ”Hörförståelse”, ”muntlig interaktion”,  och ”arbetssätt” samt ”Realia”.
https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Film ( med hjälp av sin Ipad ex: Imovie)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Under olika lektionens tillfälle ( i saluten av terminen), 15 minuter i sluten av lektionen. Just nu ingen datum står för redovisningen, vi ska anpassa till klassen tempo)

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Grupparbete Realia Åk8 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När, under vilka veckor? Höst Termin

Vad?

Vi ska börja att förbereda ”le projet Sketch” . Eleverna kommer att jobba i grupp när dem kommer att presentera ett film var dem ska spela olika roliga situationer i Frankrike . Filmen måste vara minst 4 minuter.

Frågeställning och följdfrågor
Vad kan vi lära oss om fransktalande länder?
Vilka erfarenheter har eleverna själva upplevt när det gäller ”franska” kulturen? Hur skiljer dem sig från Sveriges?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte
tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • personer, platser och händelser som rör det land du valt att arbeta med,
 • lyssna och läsa text som handlar om ett fransktalande land,
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Aktuella förmågor som bedöms är: ”Hörförståelse”, ”muntlig interaktion”,  och ”arbetssätt” samt ”Realia”.
https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Film ( med hjälp av sin Ipad ex: Imovie)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Under olika lektionens tillfälle ( i saluten av terminen), 15 minuter i sluten av lektionen. Just nu ingen datum står för redovisningen, vi ska anpassa till klassen tempo)

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Franska Åk9 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När: Höst Termin

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att kunna beskriva / diskutera om olika tema om sig själv och andra (från åk6-8) med detaljer och även i olika tidsformer (t.ex. i dåtid).
Fokus denna termin är även att förberedda och träna inför Nationella Prov i franska samt genomföra franska NP.

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur berättar man om sitt liv? Hur säger man vardagliga uttryck på franska?
 • Hur samtalar/diskuterar man om olika närliggande tema på franska?
 • Förberedelse och genomförande av Franska NP
 • Grammatik ( verber i olika tempus samt présent- imparfait – passé composé)
 
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
– utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter
Förankring i kursplanens syfte

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik och uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:
Kunna kommunicera med fransktalande människor och utveckla uttal, ordförråd, grammatik (tempus), ordföljd.
Centralt innehåll från kursplanen

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_Fra9.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda La Nouvelle Chouette D kapitlar som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar.

Vi ska använda google classroom var lärare kommer att lägga till olika typ av övningar, läxor, lektionen, prov förberädelser osv.

Allt ligger på schoolsoft vid vecka planering. Det är elevers ansvar att logga in innan varje lektion och se vad man måste göra och förbereda sig på bäst sätt. Hemläxor och prov schemat ligger också på schoolsoft.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom att läsa, skriva, prata och höra. Redovisning sker via muntlig framställning och skriftliga övningar/framställningar.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

titta på Schoolsoft under rubriken vecka planering

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna:

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer .

Vi ska använda ”exit tycket” from ”socrative”

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Franska Åk8 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När: Höst Termin

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att kunna beskriva mer detaljerat kring olika saker om sig själv, sin familj, sina kompisar men även om andra, såsom främlingar.
 
Frågeställning och följdfrågor
 • Hur berättar man om sina djur på landstället (husdjur och vilda djur)?
 • Hur beskriver man ens egen eller annans kropp/kroppsdelar?
 • Hur berättar man om ens egen eller någon annans utseende/egenskaper?
 • Fritidsaktiviteter
 • Grammatik ( verber i olika tempus som présent och futur proche-  génitif)
 • Månader- årstider- veckodargarna, språk, länder och nationaliteter
 • Siffror 1-1000
 • Hur man ställa frågor
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte
Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda La Nouvelle Chouette Bs kapitlar som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar.

Vi ska använda google classroom var lärare kommer att lägga till olika typ av övningar, läxor, lektionen, prov förberädelser osv.

Allt ligger på schoolsoft vid vecka planering. Det är elevers ansvar att logga in innan varje lektion och se vad man måste göra och förbereda sig på bäst sätt. Hemläxor och prov schemat ligger också på schoolsoft.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntligt interaktion (kontinuerligt under lektionstid) och skriftliga framställningar, samt läs- och hörövningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Kola på school oft vid rubriken ”veckoplannering”

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer .

Vi ska använda ”exit tycket” from ”socrative”

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.