Franska Åk 7: Berätta om mig HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När? Höst termin 2018

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmågan på franska genom att berätta om olika ämnesområden som är mest bekanta för eleverna : att berätta om sig själv, sin familj, sina fritidsintressen och sina kompisar.

Frågeställning och följdfrågor

Att berätta om mig själv: mina intresse, mina kompisar, mina husdjur, mina kläder, mitt hem…?
– Hur presenterar man sig själv utförligt och presenterar sin familj? Hur ställer man frågor tillbaka?
– Vad heter olika vilda djur på franska? Hur berättar man om vilka djur man tycker om/inte tycker om?
– Vad heter de olika klädesplagg på franska? Hur beskriver man vad man har på sig?
– Hur frågar man efter ett plagg i en affär? eller hur mycket något kostar?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

– utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Förankring i kursplanens syfte

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal.
– Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare
– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:
– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
– Olika former av samtal och dialoger.
– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
– Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
– Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda läromedlet ”La Nouvelle Chouette B” och dess kapitel som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild… Vi ska använda google classroom och olika websiddor för olika övningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Varje lektion ska läraren informera/presentera lektionen/diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel) på franska. Eleverna ska samarbeta och hjälpas åt att förstå läraren och sedan föra kommunikationen vidare.
Bedömning sker via muntlig interaktion och skriftliga övningar/framställningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Titta på School soft under rubriken “veckoplanering”

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer .

Vi ska använda “exit tycket” from “socrative”

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Franska Åk 7 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

Höst Termin 18

Vad?

Fokus i terminen är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att träna på att berätta olika saker om sig själv, sin familj och sina kompisar. Under terminen kommer att träna skriv-läs-hör förståelse och muntlig förmågor.
Frågeställning och följdfrågor

Att berätta om mig, mina kompisar och mina intressen:

 • Vad heter olika klädesplagg på franska? Hur berättar man om favorit plagg och vad man har på sig? Hur kommunicerar man när man ska handla kläder i Fransktalande länder?
 • Hur presenterar man en annan person? Och berättar om olika yrken som familjemedlemmar, eller andra, har?
 • Hur kan man berätta om sina egna och andras fritidsaktiviteter?
 • Att presentera sig
 • Att ställa och besvara enkla frågor
 • Räkna till 100
 • Grammatik ( Verb- den obestämda/ bestämda artiklar- le génitif- le futur proche
 • Namn på djur
 • Group arbete
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter
Förankring i kursplanens syfte

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda La Nouvelle Chouette Bs kapitlar som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar.

Vi ska använda google classroom var lärare kommer att lägga till olika typ av övningar, läxor, lektionen, prov förberädelser osv.

Allt ligger på schoolsoft vid vecka planering. Det är elevers ansvar att logga in innan varje lektion och se vad man måste göra och förbereda sig på bäst sätt. Hemläxor och prov schemat ligger också på schoolsoft.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vid varje lektionstart eller vid start av ett ämnesområde presenteras ett tema och vad som ska göras. Klassen diskuterar kring samtalsämnet (eventuellt temat i läromedlets respektive kapitel) på franska. Eleverna samarbetar och hjälps åt att förstå läraren och/eller läromedlet och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion (kontinuerligt under lektionstid) och skriftliga övningar/framställningar samt hör- och läsövningar.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Kola på school soft vid rubriken “veckoplannering”

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera (på olika sätt) med fransktalande människor.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer.