Saturnus veckobrev v 38

Hej alla elever och föräldrar i Saturnus!

Nu börjar det bli kallare och det känns skönt att sitta inne, läsa böcker och tända ljus, eller hur?
Vi i Saturnus har just avslutat högläsningen av en fantastiskt spännande bok; Glasbarnen av Kristina Ohlsson.
I skrivande stund har jag just varit på biblioteket och lånat fortsättningen…
Jag tror att det blir många glada barn i morgon!

 

 

Skolverkets bedömningsstöd

Under veckan har vi gjort några delar av Skolverkets bedömningsstöd i svenska; läsa och skriva.
Eleverna fick läsa en text och sedan svara på frågor i ett svarshäfte. Upplägget är liknande som när vi gör de nationella proven i vår. Vi tycker att det känns bra att träna på att vara i en sådan situation. Eleverna var jätteduktiga och gjorde verkligen sitt bästa för att ge både sig själva och varandra bra arbetsro.

Skrivuppgiften utgick ifrån vårt undersökande kring Lemshagas historia och “Lemshagaskatten”.
Fantasin flödade och det dröjde inte länge förrän alla var igång med skrivandet. De som ville fick gärna ta hjälp av en av dessa sk “börjor”.

Lemshagaskatten
”En dag när vi var på utflykt till fornborgen såg vi någonting vid stigen.”
”En dag när vi följde ryssmuren såg jag något som lyste till bakom en sten.”
”En dag när jag var ute på skolgården såg jag något som stack upp ur gräset.”

Vi använde oss av sagoprickarna som alla är väl bekanta med för att få en bra struktur till sagorna.
Alla uppmanades också att tänka på stor, bokstav och punkt samt att försöka stava svåra ord så bra de kunde.
Vi lärare hjälpte inte till med detta. Under samtalen kommer vi att titta närmare på bl a skrivutvecklingen.

 

SO-bild
På SO-lektionen klistrade vi in texten om Ryssmuren i våra historieböcker och illustrerade bilder till. Vi tittade på fotografier från vandringen, skissade med blyerts och målade detaljerat i akvarell. Det märks att de har känslan kvar sedan vi jobbade med John Bauer i våras!

 

 

Matematik

Under den här veckans lektioner ha vi arbetat med att avrunda tal till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Det märks att många gillar att arbeta med lite större tal. Som alltid börjar vi med ett problem som vi sedan utforskar, skriver loggbok och arbetar i matteboken.


 

Engelska

Under engelsklektionerna det här läsåret kommer vi att använda oss av ett digitalt läromedel från Gleerups. (www.gleerupsportalen). Lemshaga är pilotskola och vi kommer att ge respons till förlaget på hur vi använder oss av läromedlet.
Varje fredag har vi engelska ( inte torsdag som det står på schemat) och då går vi igenom ett nytt kapitel. Vi lyssnar på texten, översätter, härmar uttal och arbetar med övningar i par och på våra I-pads. Veckans glosor skrivs in i en glosbok.
Dessa ord är läxa till nästa fredag.

Om man vill går det bra att gå in på www.gleerupsportalen och logga in med elevens förnamn.efternamn@lemshaga.se
Därefter loggar de in med sitt lösenord (som alla kan).

OBS! Just den här veckan har alla elever fått glosorna på ett utskrivet papper, men i fortsättningen vill vi gärna att ni går in direkt på hemsidan för att träna på orden.

 

Historieprojektet

På tisdagens friluftsliv nästa vecka kommer vi att gå Gamla Ingarövägen till brofästet. Under vandringen kommer vi att ha med oss två kartor, en från 1700-talet och en nutida orienteringskarta. Vi tittar närmare på landskapet och jämför med de båda kartorna, samt dokumenterar annat intressant som vi lägger märke till.
Tag gärna med en vattenflaska och en frukt eftersom det är en ganska lång vandring.

 

Inför utvecklingssamtalen nästa vecka

Förbered er genom att fylla i frågorna “Inför utvecklingssamtal” på School soft. Vi ser fram emot att få träffa er i Villan, den tid som ni har bokat in. Camilla som arbetar på Klubben kommer också att vara med på några samtal. Under onsdagen finns hon på plats i Villan om ni har frågor.

 

Nästa vecka:
måndag: Sovmorgon/ Klubben, Utvecklingssamtal på morgonen och em
tisdag: Vi vandrar till Gamla brofästet. Tag med vattenflaska och frukt. Slöjd
onsdag: Utvecklingssamtal hela dagen, (fritids)
torsdag: Slöjd, Kör, Läsläxan förhörs (pga Utvecklingssamtal onsdag)
fredag: Idrott ute för båda grupperna, OBS! engelska glosorna förhörs

 

Trevlig helg!
Cissi, Sara, Vincent och Johannes

Lägerdagar: Vandring till fornborgen

Vandring till fornborgen

Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East, Sara Sandström

När, under vilka veckor? v 34
Vad?
Vi utforska Lemshagas fornborg och funderar över dess användning och ursprung

 

Frågeställning och följdfrågor
• Vad är en fornborg?
• Vad användes den till?
• Vilka spår visar den historiska platsen och vad kan vi lära oss av den?
Övergripande mål från LGR 11 2.2
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
• Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
• Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
• Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
Centralt innehåll från kursplanen
Att leva tillsammans
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
• Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
• Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
• Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
• Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Hur?
Dagen innan vandringen pratar vi om vad en fornborg är, när den kan ha byggts och olika teorier kring hur den har använts.

Tillflyktsplats
Boplats
Kultplats
Försvarsborg

Hur ska vi arbeta?

Vi promenerade till Norrängsudden där Lämshagas fornborg ligger. Väl på plats fick eleverna genomföra olika vt-rutiner där de uppmuntrades att fundera kring platsen. Hur kan borgen sett ut? Vad användes den till? Varför hade man valt just denna plats?
Väl på plats hittade eleverna ytterligare en ledtråd i form av en flaskpost daterad, Anno 1719. Vad betyder denna ledtråd?

Vi dokumenterade det vi såg, tänkte och undrade under vårt besök i Fornborgen.

Eleverna får rita fornborgen så som de tänker sig att den såg ut. Vi skriver en gemensam text om vad de sett dagen innan. Därefter klistrar de in sin teckning samt andra bilder och texter i vår projektbok, Saturnus resa genom Ingarös historia.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi tillsammans i Saturnus

Vi tillsammans i Saturnus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström och Cecilia Högsveden- East

När, under vilka veckor? V.34- 51

Vad?
Vi vill tillsammans skapa ett klimat i klassen där alla känner sig trygga och allas behov tillgodoses.

Frågeställning och följdfrågor
Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? Vad kan vi ha som överenskommelse för att vi ska få det klimat vi vill ha i klassrummet och på skolgården?  Vad är mitt ansvar och vad är min rättighet och hur hjälper vi varandra med att kunna ta ansvar?
Hur skapar vi ett klimat där vi kan tillgodose allas behov? Hur hjälper vi varandra med att lyckas under skoldagen?
Hur kan vi lära oss mer om hur vår hjärna fungerar och hur det påverkar oss i vardagen?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.1
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

Förankring i kursplanens syfte
So
Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra. Normer och regler i elevens närmiljö.

 

Centralt innehåll från kursplanen
So
Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer .
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang .
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) .
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
So
• Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
• Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Svenska
• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
• Vi skapar en gemensam överenskommelse om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården.
Vi lär oss mer om hur hjärnan fungerar och hur det påverkar oss i vår vardag.
• Vi har klass- och fritidsråd där alla kan få bidra med tankar och idéer om hur vi vill ha det.
• Vi arbetar med hemliga kompisar samt uppmuntra till nya konstellationer.
• Vi samtalar om händelser och skapar nya vägar, sätt om det har gått fel.
• Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
• Vi jobbar med att ta andras perspektiv för att skapa en större förståelse för hur det kan kännas för olika personer.
• Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
• Vi har klassvärdar varje vecka som får vara extra uppmärksamma på att det ska vara trivsamt i rummet och hjälpa till med olika saker som vi kommit överens om.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Under uppstartsveckan omvärderar vi våra regler kring hur vi vill ha det tillsammans. Vi går igenom alla rum i Villan och kommer överens om gemensamma regler.
Vi har klassråd varje vecka.
I början av terminen får alla elever enskilt svara på frågor om trygghet och trivsel.
Dessa svar blir utgångspunkt för vårt gemensamma arbete.

Varför?
Sammanhang och aktualitet
För att vi ska vara trygga och må bra behöver vi tänka kring hur vi gör det. Eleverna behöver träna sig i att ta ansvar för sitt eget handlande. Det får konsekvenser för hur vi är mot varandra och det är viktigt att prata om det. Vi kopplar trygghet och trivsel till hur vi mår och synliggör det bl a med hjälp av känslotavlan och samtal enskilt och i grupp.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom att ständigt vara i en dialog skapar vi förutsättningar för gruppen att växa och må bra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Saturnus veckobrev v 36

Hej alla Saturnusar, anno 2019 eller 1906?

Skola och Hem

Ni föräldrar är helt fantastiska! Tack för att ni har varit med och engagerat er så underbart inför vår skoldag anno 1906.
Utan er hjälp hade det aldrig blivit så bra. Vilket team vi är! Vilka genomtänkta klädval och matsäckar ni har ordnat.

Kanske är det jag (fröken Cissi) som är gladast av alla att den här dagen blev av?
Redan när jag lyckades boka dagen i våras visste jag att det skulle bli ett minne för livet.

 Upplevelser leder till kunskap. Man vill bara lära sig mer. Det blir ett meningsfullt och lustfyllt lärande!

 

Genom denna skoldag har vi lyckats ladda alla elever och pedagoger med stor förväntan och nyfikenhet på historia och vårt gemensamma projekt. Glöm inte att berätta vad du kan bidra med. Det är så roligt när vi utforskar tillsammans.
Vi kommer att visa och berätta mer på föräldramötet nästa vecka: på torsdag kl 17.30-19.
Eftersom det är så trångt i Villan ses vi i Mellangården i gröna gruppens gamla klassrum, M6.

 

Föräldramöte på torsdag den 12 sept
Nya lärare och ämnen presenteras
. Vi får besök från Kulturskolan och biblioteket samt från Ingarö Hembygdsförening.
Vi berättar om höstens arbete och projekt.
Vi utser nya klassföräldrar och ev nya föräldrakoordinatorer.

 

Övrig information
Kvarglömda kläder i hallen vid matsalen samlas i grå boden vid personalparkeringen.

Tag gärna med en bok som du har läst i sommar.
Glöm inte att lämna in lapp för Självständig hemgång och Datoravtalet (bildpublicering).
Eleverna får gärna ha med sig en vattenflaska eller mugg (namnad) att ha i Villan.
Om man vill lägga ett papper i bänken så ska det vara storleken 50X59 cm.
OBS! Det är mycket viktigt att alla elever har med sig regnkläder och stövlar. Vi är ute varje dag.

Tider för utvecklingssamtal (23 och 25 sept) finns nu att fylla i på School soft. Först till kvarn gäller som vanligt.
Vi kommer att ha våra samtal i Villan. Det är viktigt att ni förbereder er genom att fylla i frågorna på School soft “Inför utvecklingssamtal”.

 

Nästa vecka:

Måndag: Sovmorgon/Klubben. Vi fortsätter arbeta i vår nya mattebok 3A samt svenskboken “Nyckeln till skatten”.
Tisdag: Friluftsliv. Vi följer den sk ”Ryssmuren” på Lemshaga och skapar konstverk i trä.
Slöjd för grupp a och b.
Onsdag: Läsläxan förhörs och ny delas ut, kap 3. Musik för gröna gruppen.
Torsdag: Fotografering i grupp och enskilt. Slöjd för grupp c, kör.
Föräldramöte kl 17.30-19
Fredag: Idrott för båda grupperna

Trevlig helg!
Cissi, Sara, Vincent och Johannes

Saturnus veckobrev v 34

Hej alla Saturnusar!

Vad skönt att äntligen vara igång igen!
Vi har börjat göra oss hemmastadda i Villan. Tack ni alla som har gett oss uppåtpuffar och glada tillrop! Det var roligt att få klippa det blå-gula bandet tillsammans med er föräldrar.

 

Normer och värden
Gemenskap och samarbete är två ord som har präglat vår första vecka.
Vi har pratat om regler och förhållningssätt i vårt nya hus. Varje rum har fått sina speciella regler. Dessa regler är viktiga att följa för att alla ska trivas. Vi vill ha ordning och reda samt arbetsro.

Under vandringen vid Björkvik hade vi några samarbetsövningar, bl a att skapa en gemensam skulptur (av hjärtan) samla pinnar och kottar till skapande och att bygga sandskulpturer.

 

 

Vi tittade på en film: Lost and found (på engelska) den bygger på Oliver Jeffers bok med samma namn. En pojke får besök av en pingvin. Han tror att den har gått vilse och vill lämna den på Sydpolen, men just då inser han att pingvinen inte hade gått vilse, den var bara ensam…

 

Kunskaper
Utveckling och lärande

Historieprojektet

Under veckan har vi börjat förbereda oss för En skoldag 1906 på Skansen. Vi vuxna har fått en diger lärarhandledning med uppgifter som vi ska göra innan vi åker dit. Vad sägs om kristendomsundervisning, naturlära och stavning. Vi har tränat på att läsa ur en läsebok från 1906. Det var inte helt lätt och mycket har förändrats, inte minst att uppdelningen mellan kvinnor och mäns uppgifter var stor.

Här följer tips kring kläder och matsäck inför den 5 september, så att ni hinner förbereda er.
Var tror du att du hade bott år 1906? I ett torp? På en stor gård? Hur var du klädd om du levde på den här tiden? Barnen hade inte så färgglada kläder som nu. Svart, brunt, grått och blått var vanliga färger. Pojkarna hade knäbyxor och skjorta. På huvudet hade de en skärmmössa, ungefär som Emils ”mysse”. Flickorna hade klänning eller blus och kjol, aldrig långbyxor. För att skydda kläderna var det vanligt att de hade ett förkläde på sig. Flickor hade hatt eller sjalett på huvudet.

Tips på matsäck:
Kalla potatisar, äpple, 1 liten flaska mjölk 

Limpsmörgås med stekflott, 1 flaska mjölk, limpsmörgås med stekfläsk/korv och 1 med ost, 1 flaska mjölk 

Kokt ägg, limpsmörgås med korv eller ost, 1 flaska mjölk

Tänk på att 1906 fanns det inte plastpåsar eller aluminiumfolie. Smörgåsar slog man in i smörgåspapper och dryck hade man med sig i en glasflaska. Hela matsäcken kan du packa i ett knyte eller i en korg. Om du vill ha med dig ”moderna” saker som bananer eller läsk, så tänk på att något sådant hade aldrig ett barn 1906 ätit eller druckit!

(Vi pratade om att t ex pannkakor och köttbullssmörgåsar också är okej att ta med sig.)

Lemshagas historia

På torsdagen hade vi en samling då vi pratade om Lemshagas historia
Vad vet jag?
Vad undrar jag?
Hur kan vi ta reda på det?
Det finns många saker som vi undrar över. Vissa saker kanske vi kan läsa om, andra vill vi utforska på plats eller bjuda in experter för att få med information. Det är mycket viktigt att eleverna kan vara med och påverka, att de känner sig delaktiga i våra projekt redan i planeringsstadiet.

 

Under fredagen gjorde vi en historisk vandring för att undersöka Lemshagas historia.
Vi gick till fornborgen som ligger på en höjd nära scoutstugan. Historiker vet inte exakt vilken funktion fornborgarna (från ca 500 e kr) har haft. Några olika teorier är att de kan ha använts som boplats/kultplats, ett annat alternativ är att de har använts som farleds- eller bevakningsborgar och det tredje alternativet är att de har varit tillflyktsborgar i tider av oro.
När vi kom tillbaka till skolan fick eleverna argumentera för vilken typ av borg de tror att vår fornborg är.
På väg tillbaka hittade vi en spännande sak under en brygga. Fråga gärna ditt barn vad det var. Vi vill hålla det lite hemligt…

Svenska
Vi har tittat på våra nya läseböcker : Nyckeln till skatten, som är en fortsättning på vår tidigare läsebok. På onsdag nästa vecka delas den första läxan ut. Det blir läxa onsdag-onsdag. Läs gärna varje dag. När ditt barn läser texten med flyt kan ni läsa en skönlitterär bok i stället.

 

Skola och hem
Skansenutflykten 5 sept:
OBS! Vi vill att ni lämnar 60 kr per elev till Cissi eller Sara senast på fredag den 30 augusti.

På friluftslivet på tisdag kommer vi all kolla av simkunnigheten. Detta gör vi utomhus på Södersved.

Sommarläxan
I sommar vill vi att du funderar över en plats som får dig att må bra. Kanske är det på havet, i skogen, i ditt rum eller kanske är det lantstället ni brukar vara på? 

Skicka ett mejl med en bild på den platsen som du gillar. Skriv och berätta om varför du gillar den platsen och varför den får dig att må bra.

Tag gärna med en bok som du har läst i sommar.
Glöm inte att lämna in lapp för Självständig hemgång och Datoravtalet (bildpublicering).
Eleverna får gärna ha med sig en vattenflaska eller mugg (namnad) att ha i Villan.
Om man vill lägga ett papper i bänken så ska det vara storleken 50X59 cm.
OBS! Det är mycket viktigt att alla elever har med sig regnkläder och stövlar. Vi är ute varje dag.

Saturnus föräldramöte blir den 12 sept kl 17.30-19. Då berättar vi mer om läsårets innehåll.
Höstens utvecklingssamtal blir den 23 och 25 sept. Tider läggs ut på school soft två veckor innan.

Nästa vecka:
måndag: Sovmorgon/ Klubben (obs)
tisdag: Friluftsliv (simning ute), slöjdintroduktion för båda grupperna
onsdag: Den första sv-läsläxan delas ut, musiklektion
torsdag: kör
fredag: Idrott (ute) för båda grön och röd

Trevlig helg!

Cissi, Sara, Vincent och Johannes

Saturnus välkomstbrev

Välkomna tillbaka efter en lång och härlig sommar!

I år ser vi fram emot ett spännande och lärorikt år i Villan.
Nytt för i år är att eleverna kommer att ha slöjd- och musiklektioner.
Johannes Sterneby kommer att arbeta tillsammans med oss i vårt arbetslag under den här terminen. Han vikarierar för Nils Hernsjö, som är föräldraledig den här terminen.

Första skolveckan
På måndag den 19 aug ses vi i amfiteatern kl 9 för en uppstartssamling. Vi sitter tillsammans klassvis. Sedan går vi till Villan för att klippa bandet och inviga vårt nya hus. Alla föräldrar är välkomna att följa med dit, men ni kan tyvärr inte få följa med in. Då vill vi rå om eleverna själva.
Skoldagen avslutas kl 13 och därefter ansvarar vi lärare för eleverna fram till fritids. Kl 14.15 är det mellis.

Tisdagen är vi på skolan. Vi kommer överens om våra gemensamma regler och gör oss hemmastadda i Villan. Vi har vår första bildlektion.

Under onsdagen kommer vi att ha en utflyktsdag och då åker vi till Björkvik. Tag med lunchmatsäck och kläder efter väder. Tag gärna med en frukt, men ingen sötsak. Vi är tillbaka till mellis. Vi kommer inte att ha bad denna dag, eftersom vi behöver kolla elevernas simkunnighet innan. Detta kommer vi att göra i början av terminen.

Torsdagen är vi på skolan. Då förbereder vi bl a inför vår vandring till fornborgen på Lemshaga.
En vandring som blir uppstarten till läsårets historieprojekt.

Fredag: Vi vandrar till fornborgen. Matsäck får vi från skolan. Tänk på kläder efter väder! Tag med en vattenflaska.

 

Allmän information

I-pads –  Vi har några hörlurar som eleverna kan låna men de elever som vill får gärna ta med sig ett par egna hörlurar som de kan använda i skolan.

Avtal – Alla elever behöver lämna in en ny lapp kring ”Avtal om datoranvändning” och “Självständig hemgång”  (finns på hemsidan “Praktisk info”).

Skolmaterial – Skolan ser till att eleverna har det skolmaterial de behöver (tex pennor, sudd osv). Vi vill inte att de har med sig eget material eftersom det tar för mycket fokus. Däremot önskar vi att eleverna har med sig en plast eller pappersmapp som eleven kan ha sin läsläxa i för transport mellan skola och hem.

Besök av vårdnadshavare –  Ni är mycket välkomna att hälsa på oss i skolan. Vi tänker att ni är experter inom något område och därför vill vi ta vara på er kompetens. Kanske du kan berätta om ditt yrke eller bidra på något annat sätt i våra projekt? Vid besök i klassen är du en del av klassen vilket medför att du deltar och är närvarande i det vi arbetar med och finns som stöd för hela klassen.

Schema – Schemat ligger på Schoolsoft.

Ledighet – När ni önskar ledighet görs en ansökan direkt på Schoolsoft.

Kontakt med oss pedagoger – Vårt fokus är att vara närvarande med barnen, vilket gör att vi inte alltid har möjlighet att svara i telefonen. Ni når oss bäst på mail eller direkt efter skoldagen. Är det akut ber vi er kontakta expeditionen som i sin tur kontaktar oss.

Projekt – Under läsåret kommer vi att ha ett projekt tillsammans med Ingarö Hembygdsförening.
I våras lyckades vi boka in en mycket populär dag på Skansen: Gammaldags skoldag, den 5 sept. Vi hoppas få en givande dag då vi samlar information och upplevelser till vårt historieprojekt. Denna dag kommer att kosta 60 kr per elev som vi samlar in senast den 30 augusti.

Föräldramöte blir den 12 sept kl 17.30-19. Då berättar vi mer om läsårets innehåll.

Utvecklingssamtal – Eftermiddag den 23 sept och heldag den 25 sept. Tider läggs ut på school soft två veckor innan.


Fritids/klubben info

Alla behöver lämna in lappar om självständig hemgång (Även om ni tidigare har fyllt i den)
Här kommer viktig information gällande Saturnus fritids.

Saturnus-brev

Sommarläxan
I sommar vill vi att du funderar över en plats som får dig att må bra. Kanske är det på havet, i skogen, i ditt rum eller kanske är det lantstället ni brukar vara på? 

Skicka ett mejl med en bild på den platsen som du gillar. Skriv och berätta om varför du gillar den platsen och varför den får dig att må bra.

Vi ses på måndag!

Cissi, Sara, Vincent och Johannes