spansk och latinamerikansk mat

Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? HT-17

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på spanska inom olika områden. Under höstterminens första del kommer vi att fokusera på området spansk och latinamerikansk mat. I projektet ingår även realia där eleverna kommer att få jämföra spansk och latinamerikansk matkultur med svensk. Arbetet sker ämnesövergripande och eleverna kommer även att få laga spansk mat på hemkunskapen. Den klass som har bild under höstterminen kommer dessutom att få en bilduppgift i anslutning till temat. Allt material kommer att efter hand läggas upp på google classroom

Frågeställning (och följdfrågor)

 • Hur äter man i spansktalande länder? Finns det någon skillnad mot svenska förhållanden? Vad kan eventuella skillnader bero på?
 • Hur kan jag berätta om mina matvanor på spanska?
 • Hur uttrycker jag mig för att ta reda på andra människors matvanor? ( ställa frågor)
 • Hur berättar jag om andra ( tredje person)
 • Hur  uttrycker jag mig när jag vill beställa mat på restaurang?
 • Hur  uttrycker jag nutid på spanska? (presens av ar -verb och er – verb)
 • Hur skriver man recept på spanska?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • I enkel form  kommentera några företeelser i olika sammanhang där språket används, och då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Centralt innehåll (från kursplanen)

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

matris-spanska

För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.

För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar och kortare filmer kring spansk och latinamerikansk mat
 • Läsa menyer från spanska restauranger
 • Läsa och översätta recept
 • Muntliga övningar där eleverna ställer och besvarar frågor till varandra kring ämnet.
 • Skriva och framföra restaurangdialoger
 • Läsa texter kring ämnet
 • Muntliga och skriftliga redovisningar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntlig interaktion samt hörövningar under lektionstid

skriftliga framställningar: skriva en text om dina egna matvanor samt matvanorna i spansktalande länder, skriva ett recept på spanska

muntliga redovisningar: muntlig redovisning i grupp om matvanor i Spanien, enskild muntlig redovisning kring matvanor

Aktuella förmågor från matrisen som bedöms är:

”Hörförståelse”, ”läsförståelse”, ”muntlig interaktion”, muntlig framställning,”Skriftlig framställning” och ”arbetssätt” samt ”Realia”.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

 

instruktioner för arbete

kommunikation på spanska ht 2017

När? HT17  – VT 18 (se grovplanering/tidsplan nedan)

Vad?
I år 7 arbetar  vi vidare för att utveckla en allsidig kommunikationsförmågan på spanska genom att berätta om olika ämnesområden som är  bekanta för eleverna, exempelvis att berätta om sig själv, sin familj, sina fritidsintressen, vad man tycker om och sina kompisar. Vi lär oss också realia om de spansktalande länderna och jämför med svenska förhållanden.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Hur berättar jag om mig själv: mina intresse, mina kompisar, mina husdjur, mina kläder, mitt hem, vad jag tycker om…?
– Hur presenterar man sig själv utförligt och presenterar sin familj?

– Hur ställer man frågor?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal.
– Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare
– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:
– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
– Olika former av samtal och dialoger.
– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
– Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
– Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi använder läromedlet Vale 7 som bas för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift.

Under lektionerna arbetar vi med muntliga övningar för att ge eleverna talvana, hörövningar för att utveckla förståelsen för det talade språket samt läser och bearbetar texter och gör övningar i boken för att utveckla läsförståelse och förmåga att uttrycka sig i skrift. Eleverna skriver även dagbok på spanska för att utveckla den skriftliga förmågan. Arbetsgång för de olika momenten/kapitlen bifogas kontinuerligt till denna LP.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Varje lektion ska läraren informera/presentera lektionen/diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel) på spanska. Eleverna ska samarbeta och hjälpas åt att förstå läraren och sedan föra kommunikationen vidare – diskutera med varandra och i grupp. Bedömning sker via muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/framställningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
OBS!
 Detta är en grovplanering/tidsplan som kan komma att revideras något
v.35-37– Repetition av gamla kunskaper från åk6 (ord, fraser, grammatik, presentera sig, djur, veckodagar mm)
v.38-39- Lära sig hälsningsfraser, att presentera sig samt lära sig väderstreck och lite latinamerikansk geografi ( kapitel 1)
v.39 – muntlig enskild redovisning, latinamerikansk geografi

v 39-40. berätta om sig själv samt ställa frågor till andra ( kap2)

v41 -42. Vi bearbetar och redovisar filmen ”El camino hacía el Dorado som vi först ser tillsammans. Vi tränar på att tala om vad vi tycker och varför med hjälp av passande adjektiv.

v 43- 45- kapitel tre – repetition av färger och siffror

v46-47 kapitel 4 – kläder och adjektivets böjning. Kunna tala om vad man har på sig och vilken färg plagget har.Lära sig bestämd och obestämd artikel i singular.

v 48-49 kap 5: lära sig geografiska namn, tala om var man kommer ifrån, samt lite geografi. Vi lär oss också bestämd artikel i plural

Varför?
Eleverna ska inhämta grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera på olika sätt med spansktalande människor.

Sammanhang och aktualitet :
Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på spanska inom vardagliga områden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):

matris-spanska

PDFinstrucciones capítulo uno ht 17

pdfinstrucciones capítulo dos ht17

PDFCamino hacía el Dorado intro

instruccionescap3PDF

PDFinstruccionescapítulocuatro

beskriva på spanska

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på spanska inom olika områden. Vi kommer att inleda terminen med att komma igång med den muntliga kommunikationen genom att se bakåt på det vi lärde oss i åttan samt utveckla förmågan att kommunicera genom att lära oss hantera diftongerade verb, utveckla ordförrådet och att träna på att beskriva vad som händer på en bild. Examination sker genom en muntlig och en skriftlig redovisning.

Frågeställning (och följdfrågor)Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson

 • När, under vilka veckor? v 35 -40

 • Frågeställning (och följdfrågor
 • Hur kan jag beskriva vad jag ser?
 • Hur kan jag berätta om vad som händer?
 • Hur kan jag ställa frågor för att få reda på vad som händer?
 • Hur berättar jag om andra ( tredje person)
 • Vad behöver jag kunna för att kunna beskriva vad jag ser och berätta om vad som händer på spanska.
 • Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
 • Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll (från kursplanen)

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

 lemshaga.se/…s/2017/08/matris-spanska.pdf

repetition av grunderna i spanska

Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson
När, under vilka veckor? 35-36

Vad? Repetition
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kommer du ihåg från spanskan i år 6?
Vad behöver vi repetera?
Kommer vi ihåg hur vi ska uttala på spanska?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Lyssna och läsa – reception
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Ladda ner dokumentet "Repetition matris.pdf"
Hur?
Vi kommer under de kommande veckor att gå tillbaka och repetera grunderna i spanska.
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att jobba grupp och enskilt, med muntliga och skriftliga uppgifter. Vi övar hörförståelse genom att lyssna på varandra.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 Vi arbetar kontinuerligt under timmarna med muntliga och skriftliga uppgifter där eleverna får möjlighet att befästa och visa sina kunskaper. Projektet avslutas med en muntlig redovisning där eleverna får visa att de har tillräckliga grunder för vidare studier i språket.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
Vi arbetar i lämplig takt, med utgångspunkt från elevgruppens behov.
Varför?
För att kunna gå vidare och fortsätta utveckla språket, behöver man då och då stanna upp och gå tillbaka för att se till att grunderna verkligen  sitter.
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

grunderna i spanska

spanska år 6

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på spanska genom att enkelt kunna presentera sig och prata om vardagliga ämnen, såsom att berätta om sig själv, sin familj, sina husdjur och intressen.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Vad kan vi om den spansktalande världen och i vilka delar av världen talas språket?
– Hur säger man siffrorna på spanska? Hur uttalar man alfabetet?
– Hur hälsar eller presenterar man sig på spanska? Hur  talar man om vad man heter, hur gammal man är oh var man bor?
– Vad heter olika husdjur? Hur säger man ifall man har eller inte har husdjur?
– Hur ser livet ut och hur funkar språket i den spansktalande världen?
–  Vad lyssnar man på för musik i den spansktalande världen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.
– Se samband eller likheter/olikheter mellan den spansktalande världen och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen:
Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:
– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav:
Betyg ges inte i moderna språk i åk6. Men ämnesmatris i moderna språk finns för åk 7-9.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”Vale 6″

På lektionerna får eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).
Vi tittar på kortare filmer/filmklipp på enkel spanska och diskuterar dem. Vi lyssnar också på spansk musik.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/prov.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar i lämplig takt med ovanstående.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.


Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

repetition av grunderna i spanska

repaso – repetition

Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? 35-37
Vad? Repetition
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur mycket kommer du ihåg från tidigare år?
Vad behöver vi repetera?
Kommer vi ihåg hur vi ska uttala på spanska?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Lyssna och läsa – reception
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Ladda ner dokumentet "Repetition matris.pdf"
Hur?
Under terminens första veckor kommer vi att gå tillbaka och repetera grunderna i spanska.
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att jobba grupp och enskilt, med muntliga och skriftliga uppgifter. Vi övar hörförståelse genom att lyssna på varandra.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 Vi arbetar kontinuerligt under timmarna med muntliga och skriftliga uppgifter där eleverna får möjlighet att befästa och visa sina kunskaper. Projektet avslutas med en skriftlig redovisning där eleven visar att hen har en stabil bas inför fortsatta studier i språket.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
Vi arbetar i lämplig takt, med utgångspunkt från elevgruppens behov.
Varför?
För att kunna gå vidare och fortsätta utveckla språket, behöver man då och då stanna upp och gå tillbaka för att se till att grunderna verkligen  sitter.
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.