Ge – Agenda 2030 – Världen samlas

Ansvarig: Fredrik Pettersson När: v.6-v.14

Ämne: Geografi

Material:

Länk till Lpp-genomgång:

 Keynote från lektionerna
Finns i Meitner/planering

Varför?

Många saker händer i vår omvärld. Det sker fruktansvärda jordbävningar och det pågår krig. Vi ska därför studera vad som gör platser sårbara och vad som får människor att fly sina hem. Viktig del är att se vad som görs för att hjälpa utsatta människor och vi följer därför Röda korsets arbete. Men vad kan vi själva göra?

Vad?

Röda korset

=> Vad är en hjälporganisation och vad gör sådana?

https://www.rodakorset.se/

Endogena processer

=> Vad menas med endogena processer och hur påverkar detta platsers sårbarhet? (Plattektonik, Magma, mantel, inre &yttre kärnan subduktionszon, mittoceaniskrygg, djuphavsgrav, kollisionszon, spridningszon, vulkan, jordbävning, tsunami, förkastning,

=> Vilka konsekvenser får jordbävningar och vad gör hjälporganisationer på plats?

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/26231

Orsaker till flykt/ migration 

=> Vad är orsaken till att människor flyr? (Migration, flykting)

=> Hur påverkas ett lands sektorer av ett krig? (Primär, sekundär, tertiär sektor, naturtillgångar infrastruktur)

=> Hur hänger sektorerna samman och varför kan detta påverka hur rikt ett land är?

=> Hur kan olika kartprojektioner påverka det en karta kan visa?

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25753

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25736

FN & agenda 2030 + röda korset

=> Vad innebär FNs arbete Agenda 2030?

=> Vad kan hjälporganisationer gör under ett pågående krig? (Röda korset & FN)

=> Vad innebär det att tvingas fly från ett krig?

=> Vad kan göra platser sårbara om det blir krig i ett land?

https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Fattigdom & sårbarhet & migration / urbanisering

=> Vad finns det för naturliga orsaker som gör en plats sårbar? (Naturkatastrofer, krafter ovan jord, Krafter under jord)

=> Hur hänger fattigdom samman med platser som är sårbara och människors migration (flyktingar, urbanisering, slumområde, resiliens)

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25742

Torka & översvämningar + klimat

=> Vad är orsaken till torka & översvämningar och varför blir det mer av dessa? (Klimat, klimatzoner, vind & monsun, passadvindar, högtryck, lågtryck, Hadleycell, vändkretsar)

=> Vilka konsekvenser har torka & översvämningar på ett lands sektorer & infrastruktur?

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/26231

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25745

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25746

https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25748

Hur?

Precis i vår start sker den stora jordbävningen i Turkiet/Syrien. Detta gör att vi startar som räddningsarbetare i dessa områden och här studerar vi Rödakorsets arbete. Vi söker också mer kunskaper om varför jordbävningar sker och vilka andra fenomen som hänger samman med jordens exogena krafter.

Fortsättningen är sedan att studera vad som bygger upp ett lands näringsliv för att sedan studera hur krig i ex Ukraina påverka detta. Från sårbara platser i krig och vad röda korset gör där tar vi oss till andra naturligt sårbara platser. Vi studerar fenomen som torka och nederbörd. Vi studerar vad som äär faktorer som leder till fattigdom och hur hjälporganisationer försöker stötta länder som drabbas av naturkatastrofer.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Tid – 

Möjligheter – Ge tid möjlighet att se vad som faktiskt görs och få chansen att studera detta.

Förväntningar – Att alla ska kunna bidra till vår utställning.

Rutiner –

Interaktion – Hela tiden dela det som görs med andra och denna gång även diskutera hur vi kan synliggöra det vi gör i en utställning.

Miljö –

Språk –

Modellering –

GE – Mot en hållbar värld

Lokal pedagogisk planering
Ämne: Geografi
Årskurs: 9
Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.5-v.11
Varför?
Nu ska vi ta fram vår tidgare kunskaper i Geografi och kombinera dessa med kunskaper från NO:n för att studera några av de utmaningar vi står inför idag. Fokus kommer ligga på klimatförändringarnas påverkan på vårt samhälle. I detta kommer vi också studera hur krig påverkar ett land och vi kommer ha Ukraina som ett studieobjekt. Utifrån utmaningarna behöver vi sätta fokus på de lösningar som finns och hur dessa kopplas till en hållbar utveckling.
Material:
Keynote från lektioner (kommer)
Inspelning Lpp-genomgång
Vad:
=> Hur kan man mäta länders rikedom och hur påverkar ett lands olika sektorer? (BNP, HDI, sektorer)
HDI-karta:
HDI-statistik: + karta
=> Vad behöver ett land för infrastruktur och transporter för att sektorerna ska fungera?
=> Vilka konsekvenser kan klimatförändringar och krig ha på infrastruktur och transporter?
Transport & infrastruktur:
Klimatförändringar:
=> Vad menas med klimatförändringar och sårbarhet?
=> Vad kan länder göra för att minska sårbarheten pga klimatförändringar & krig? (MSB, stadsplanering, krisberedskap)
Ny stadsplanering:
=> Vad menas med hållbar utveckling och vad är tankarna bakom FNs agenda 2030? (Social, ekonomisk och miljömässig,
=> Vad är utmaningarna för dagens städer för att minska sina ekologiska fotavtryck samt vad är lösningar? (urbanisering, slumområden, avfall, luftföroreningar, transportlösningar, planerar hållbart)
Hållbarhet & Globala mål:
Hållbara städer:
Klimathot & extremväder
=> Vad är naturliga orsaker till olika klimat?
=> Vad är de viktigaste energislagen och hur kan påverkar dessa klimatförändringarna? (Förnyelsebar/icke förnyelsebar, kapital energi/flödesenergi, fossila bränslen/biobränslen, )
=> Vad påverkar vilka typer av energikällor länder har/väljer att ha och hur påverkar dessa val ländernas sektorer?
NE:
Klimat: Orsaker naturliga + växthuseffekten https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25745
Energikällor i Sverige – diagram
Vind:
Vatten:
Sol:
Energistatistik:

Solen månadsbrev – januari

Hej allesammans!

Vi är på väg mot ljusare tider och vi är redan förbi januari! Vi i Solen har kunnat glädjas åt våra fina vikarier som gjort ”hålet” efter Joel och Madelene lite mindre kännbart! Tack Henrik & Francisco för allt jobba så här långt! Rapporterna från Spanien och Värmdö gällande ordinarie Solen-teammedlemmar är positiva!

Nu – nyligen

Mycket roligt har hänt nu under senaste tiden. Allaktivitesdagen gav oss olika möjligheter och många hamnade i Hammarbybacken. Kul, då få varit där tidigare och vissa stod på skidor/bräda för första gången. Andra spred ut sig på olika aktiviteter runt om i Sickla-kvarteren. Många positivt överraskade elever hade vi denna dag, kul! Vi fick dessutom vinterkänsla!


Kul på ett annat tema är den ny chansen som vår ”Internprao” ger. Vi kan se att många har bra träning från prao-perionderna i ryggen. Vi mentorer får höra många berömmande kommentarer om alla insatser som görs med vaktmästaren och hos köket! Tanken bakom är att ge bättre insyn i skolans verksamhet och på så sett lättare kunna vara med och påverka. Förutom insyn är det ytterligare en möjlighet till erfarenheter om/från arbetslivet. Tillsammans med våra praoveckor bygger det förståelse för framtiden.

Lite framåt

Vi närmar oss våra sista planerade utvecklingssamtal och vi ser verkligen fram emot dessa. Ska bli riktigt kul att höra vad gymnasievalet lutar åt och vad alla tänker ta med sig till gymnasiet. Vi hoppas att styrkor och bra mål ska kunna lyftas fram vid samtalen och var något som även kan leda er vidare in i gymnasiet!!

För att hjälp till med just goda vanor och rutiner kommer vi i ladan från och med nästa vecka ta ett nytt steg krig våra tekniska hjälpmedel. Här är info om detta:

————————————–
Ipads – Vanor & rutiner
Vi lever i en tid där vi är omgivna av en mängd tekniska hjälpmedel. För att dessa hjälpmedel ska bli just hjälpmedel behöver vi alla hjälpas åt för att skapa goda vanor & rutiner. I Ladan har vi under hösten haft fokus på mobiler och nästa steg är nu att fokusera på våra Ipads. I ett första steg kommer vi från och med vecka 6 bli tydligare med vad som förväntas av alla elever. Det du läser nu är ett sätt att tydliggöra detta. På plats i skolan kommer vi också att hjälpa till med att skapa tydlighet och bygga goda varor & rutiner.

Starten i detta arbete är följande:
* Alla elever behöver se till att de har sin Ipad med sig och fulladdad varje morgon.
* Alla elever använder sin Ipad till undervisningen på lektionstid (dvs spelar inte spel eller gör andra saker som ej är kopplat till undervisningen ex surfar/skickar spam mm).
* Du har med dig egen laddare till skolan ifall du använder Ipaden mycket under dagen (låneladdare är ej  tillgängliga).

För att vi tillsammans ska kunna hjälpa dem som just ni inte klarar detta kommer vi via Meitner dela information med er vårdnadshavare. Informationen kommer synas som en ”sen ankomst” med en ”kommentar” vad det gäller (Den sena ankomsten motsvarar den tid som eleven missar av lektionen). På detta sätt kan samtalet/diskussionen även föras hemma om det som inträffat. Behövs stöd i detta från skolan återkopplas detta till mentor och då kan frågan lyftas vid t ex utvecklingssamtalet.

Så här ser ni ev kommentar:
I “Kalender” i Meitner klickar ni på lektionen. Under rubriken “Närvaro” ser ni ev ”Kommentar till mig” + status ex ”Sen ankomst” (se bild)

 Vi på skolan tror att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa goda och i detta fallet hållbara vanor & rutiner!

——————————————–

Framtiden

Det kommer ett datum i februari (15.e) då gymnasie-ansökan ska vara inne. Jobba vidare där hemma med att se vad som ska komma på din lista och hur du ska rangordna valen. Sedan ser vi vad denna provansökan landar i och om det då blir anledning att göra justeringar. 

På vägen kommer vi försöka hitta fler roliga saker att förgylla tiden med. Vi planerar spexfoton, 100-dagarstema och en schackturnering…och ja, vi ska avsluta vår biljardturnering med 2 solar i final!

För er som tror att vi bedriver någon form av fritidsgård kan ni vara lugna, vi gör annat också! Just nu startar vi ett nytt stort projekt som ska sätta fokus på det som är hållbart för framtiden. Ja det finns saker som pekar på motsatsen och ja vi kommer jobba med det också, men vi vill ha lösningarna i fokus! Ett av målen är en utställning till våren där ni alla är inbjudna…

Ha en fantastisk hel och nu kör vi en ny månad och sportlovet hägrande fram för oss!

/Solenteamet

Hi – Antiken till revolutionerna

Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.47-v.5

Material:

  • Keynote från lektioner finns i Meitner/planeringar/som bilaga

Länk till Lpp-genomgång 

Varför?
Med starten för våra samhällen på plats sätter vi nu fokus på Europa och följer framväxten av antika samhällen. Inspirationen därifrån tar oss till en tid i historien då Europas makt åter börja växa och med denna makt även en ambition att ta över hela världen. Frågan är om de kommer att lyckas?

På vägen kommer vi även sätta fokus på hur historia kan användas nu och tidigare. Vi får också anledning att studera historiska källor för att se vad dessa kan lära oss.

 

Vad?

=> När var Antiken och vad gjorde Aten och grekerna mäktiga och minnesvärda? (Handel, vetenskap/kunskap, litteratur, teater & idrott)

=> Vad gjorde romarriket mäktigt och vad påverkade de för kommande riken?

=> Vad menas med historiebruk och vilka typer av historiebruk finns det?

NE:

https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25548https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25549https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25547

=> Vad innebar renässansen och vad gjorde tidens kungar mäktigare?

=> I vilka grupper kom människor att delas in i Europa och vilka grupper hade mycket och lite makt?(Hur fick kvinnorna det i Europa?)

NE:

https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25550https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25551https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25552

=> Vilka frågor kan ställas till historiska källor för att se vad de kan berätta om det förflutna och hur kan trovärdigheten avgöras?Är källan vad den utger sig för att vara? Är den partisk? Är det en förstahandskälla, eller är uppgifterna i den beroende av någon annan källa? Hur lång tid har det gått mellan att händelserna som källan berättar om inträffade och att de nedtecknades?

NE: https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25536

NE: https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25536

=> Vad var orsaken till européernas upptäcktsresor?

=> Vilka konsekvenser fick dessa resor – vilka förändringar ledde den till?

NE:https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25553

 

=> Hur hänger skapandet av kolonier samman med triangelhandel och slaveri + se likheter med antiken?

=> Vilka konsekvenser fick denna handel och på vilket sätt var Sverige en del av detta?

NE:https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25554

=> Vad var orsakerna till den amerikanska revolutionen och vad gör dessa förändringar till en revolution?

=> Vad innebar revolutionen för slaveriet och övriga kolonier i Amerika?

NE:https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25559

=> Hur hänger jordbrukets revolution samman med den industriella?

=> Hur bidrog kapitalister & uppfinningar till revolutionen?

=> Hur revolutionerades människors sätt att leva? (Urbanisering, )

Ne: https://laromedel.ne.se/material/reader/903/25560

 

Hur?
I grupper jobbar vi med att söka vad som gör gerkerna minnesvärd och samtidigt mäktiga under Antiken. Tillsammans studerar vi olika typer av historiebruk och det leder oss in på Romarriket och dess storhet. Hoppet till renässensen och en tid där Europa börjar erövra världen synliggör vi med hjälp av en tidslinje. Linjen blir vårt stöd när vi sedan undersöker hur Europa blir allt mer dominerande. Samtidigt har vi koll på hur makten fördelas i samhället och och i kolonier för att se grunden till de olika revolutionerna mot detta. Då har vi landat i bildandet av USA och lagt grunden för att i åk 8 följa den Franska revolutionen. Innan vi lämnar historiaavsnittet får vi med oss en annan revolution nämligen den inom industrin.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Tid – i diskussioner jobba för att alla ska komma till tals.

Möjligheter – Vi introducerar BF-POJK-FS när vi jobbar med historiska källor.

Förväntningar –

Rutiner – BF-pojk-fs vill vi sätta som rutin.

Interaktion – Jobb i grupper där vi tillsammans utforskar olika delar av historien med olika roller i grupperna.

Miljö – Vi har jobbar vidare med att se hur våra skärmar kan få tydliga rutiner runt sig

Språk – Vi hittar nya sätt att samtala om historia med fenomen som historiebruk och historiska källor.

Modellering – Blir en tydlig del när vi jobbar med historiska källor.

RE – Världsreligionerna del 2

Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.48-v.5
Varför?
Vi fördjupar nu våra kunskaper om Buddhas och Islams lära. Här tränger vi djupare ned i tankarna om meningen med livet och vad som anses vara god moral enligt dessa religioner. Med dessa kunskapar kommer vi söka likheterna mellan världsreligionerna och vad som är stora skillnader.
 
Material:
Vad?
Islams 5 pelare & andra muslimska seder
=> Vad innebär de fem pelarna och hur hänger de samman? (trosbekännelse, bön, fats, allmosa, vallfärd) => Hur kan de fem pelarna kopplas till Muhammeds liv, moskén och religösa högtider? (imam, Ramadan med festen Id al-fitr eller Eid )
=> Hur tänker muslimer kring olika regler för mat och kläder? (anständiga kläder, hijab/sjal, halal, haram,
=> Vad kan olika muslimer mena med sharia och hur kan de skilja sig åt när det gäller roller i familjen?
NE:
Slöja:
Heliga skrifter:
=> Vad gör Koranen och profetens sunna så betydelsefulla för muslimer? (Hadither, föredöme)
=> Vilka likheter och skillnader kan ses mellan islams heliga skrifter och övriga världsreligioners?
Ne:
Olika riktningar:
=> Vilka olika riktningar finns inom islam och vad är orsaken till skillnaderna? (shia, sunni, Wahhabismen)
NE:
Islam – vad vet vi och varifrån fås bilden?
=> Vad påverkar vår syn på olika religioner ex islam? (medias urval, politisk färg)
Buddhas lära:
=> Vad menade Budda med den enkla vägen och den svåra vägen? (4 Karmalagarna, Fyra ädla sanningar & den åttafaldiga vägen,  Tripitaka/de tre korgarna)
=> På vilka sätt kan buddhismen variera på olika platser i världen och hur kan detta märkas i de 3 stora inriktningarna ex i synen på bodhisattvor? (theravada, mahayana och vajrayana, Dalai Lama/Lamaism).
=> Vad ger god karma enligt en buddhist och vad kopplas de flesta högtider till? (Dygder, klädregler munk/nunna,Vesak)
 
 
Jämförelser – mellan världsreligionerna
=> Vilka likheter och skillnader finns mellan islams & buddhismens ledande personer och andra världsreligioners ledande personer?
=> Vilka likheter och skillnader finns mellan islams & buddhismens syn på gudar och andra världsreligioner syn på gudar?
=> Vilka likheter och skillnader finns mellan islams & buddhismens syn på livet och andra världsreligioners syn på livet?
=> Vilka likheter och skillnader finns mellan islams & buddhismens tankar om hur man lever rätt/orätt och andra världsreligioner syn på detta?
 
Hur?
Vi kommer tillsammans utforska islam & buddhismen och jämföra dessa världsreligioner med övriga religioner. Stort fokus kommer ligga på att synliggöra dessa på våra väggar.
Vi testar åter”mittifrågor” för att se hur lång vi nått i förståelsen och i detta få återkoppling. Avslutningsvis gör vi en slutanalys.
CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?
Tid – i diskussioner jobba för att alla ska komma till tals och vi tar whiteboards till hjälp.
Möjligheter –Med förståelsekartan och jämförelser kommer ligga i fokus med många tillfällen för jämförelser.
Förväntningar – är att den grund vi lagt nu ska kunna användas för att få en helhetsbild över världsreligionerna.
Rutiner – .
Interaktion –viktigt med många samtal där vi synligör tankar med små whiteboards.
Miljö – I våra samtal skapa ”rum i rummen” för att möjliggöra mer fokus på frågorna.
Språk – Extra fouks på jämförelser och hur dessa kan bäst beskrivas.
Modellering – Elever och Fredrik kommer visa hur de tänker kring de olika delarna av förståelsekartan när vi använder denna runt valfrågorna. Vi testar ”mittifrågor” där vi synliggör vart vi står och får feedback på det,.

Solen månadsbrev november

Hej allesammans!

Ett månads brev för Solen så här i november bör säga något om de muntliga nationella proven. Det stora fokuset låg på vår heldag men denna sista novembervecka har haft inslag av nationella prov varje dag då engelskan haft grupper alla dagar. Sammantaget är det återkommande svaret man får när man frågar hur det gått; Bra! Mycket bra! vilket så klart är roligt och glädjande! Med denna känsla blir tröttheten lättare att hantera och vi närmar oss jul nu!

Mentorsfokus har under månaden legat på lite olika saker men gemensamt är att vi på olika sätt försöker bygga grunden till gymnasiet än stabilare. Förberedelser inför gymnasiemässan var en sådan del och nu stundar många öppna hus att gå på. Ha koll och boka in datum i kalendern. Många samtal om dessa pågår just nu och ”provapådagar” dyker också upp! Vi har också byggt vidare på förståelsen av de nyheter som en ny läroplan ger runt betygssättning. Här kan vi tipsa om filmen vi såg som alla kan ta del av som vill veta mer om detta (länk). Filmen följde vi upp med samtal och diskussion för att öka förståelsen. Fortsätt samtalen hemma om bra planer i gymnasieansökandet. Ha gärna en ”A-plan” som kompletteras med både en B-plan och en C-plan. Försök i detta se till att alla planer är positiva alternativ! I och med att vi närmar oss prao-perioden är ett kommande fokus att plocka upp erfarenheter om hur man skapar en positiv bild av sig själv på en arbetsplats. Ska bli kul att höra hur tankarna går här!

Finns det en högre makt? Vad är värt att kämpa för? Vad är meningen med livet? Med livsfrågor som dessa har vi landat i religionsfokus under våra SO-timmar. Vi har haft intressanta och spännande samtal om diverse etiska frågor också för att med olika etiska modeller få syn på olika sätt att agera/svara på dessa. Ett återkommande tema har varit miljö i dessa frågor då vi velat plocka upp trådar från valet och den pågående klimatkrisen. Det är också en huvudfråga när vi längre fram kommer in i geografin.
Med våra egna tankar om frågorna ovan har vi glidit vi över i andras tankar och svar. Först ut har Islam varit följt av Buddhismens svar. Vi har även sökt kopplingar till den historia som finns till var och en av dessa religioner. Där blir det tydligt att det finns viktiga personer som på olika sätt förmedlat budskapet till medmänniskorna. När denna grund nu är lagd kommer vi fördjupa och bredda kunskaperna runt dessa religioner för att sedan jobba med jämförelser mellan alla 5 världsreligionerna. Viktiga inslag är som vanligt möjligheterna till samarbete och samtal runt de delar vi har i fokus. Våra möjligheter att skapa ”rum i rummen” har för många blivit ett uppskattat sätt att få till dessa möten.

Övrig information

  • Vi har nu helt gått över till Meitner. Det betyder att både planeringar och uppgifter som ska göras, hittas i Meitner under respektive arbetsyta (ämne). Nu ska både elever och föräldrar ha full tillgång till Meitner. Om så inte är fallet så ber jag er kontakta Maria K-W för hjälp och info. I Meitner finns också möjlighet att i kalendern se alla läxor/prov/inlämningsuppgifter. Dels finns detta överst i varje dag och klickars ”Uppgiftskalendern” går det att få en översikt.
  • Nu har vi studietid både på måndagar 8.30 och onsdagar 15.30.

Kommande datum

v 50 Prao

v 51 Julavslutning onsdag

v.2 tisdag 10/1 startar vårterminen. (ordinarie schema gäller denna dag)
Här startar sista etappen på Lemshaga-resan!

Ha en fin helg!

/Solenteamet