RE – Världsreligionerna & etiken

Lokal pedagogisk planering
Ämne: Samhällskunskap
Årskurs: 9
Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.45-48
 
Varför?
Vi synliggör de etiska modellerna för att vi ska kunna använda oss av dessa när vi samtalar om olika livsfrågor som t ex vad det innebär att vara tacksam.
Med dessa frågor kommer vi in på världsreligionernas svar och vi har islam & buddhismen i extra fokus. Det underlättar då våra jämförelser med de andra relgionerna.
 
Material:
 
Vad?
Etik & etiska modeller
=> Vad menas med samvete och moral och hur ser olika typer av etiska modeller på dessa? (Konsekvensetik, pliktetik, sinnelagsetik)
=> Vad säger islam om tacksamhet, solidaritet, livet och vilket ansvar har människan för Jorden?
=> Vilka likheter och skillnader finns mellan islams syn på livet och andra världsreligioner? NE:
Islam & de andra religionera i livsfrågor
=> Vad innebär det att vara tacksam?
=>Vad innebär det att vara solidarisk?
=> Är livet en gåva?
=> Har människan ett ansvar för jorden?
NE:
Islams historia:
=> Hur beskriver muslimer gud och vilken uppgift hade profeterna?
=> Vilka likheter och skillnader ser muslimer när de pratar om profeter jämfört med de andra abrahamitiska religionerna?
=> Vilka händelser i Muhammeds liv gör honom till den siste profeten enligt islam?
=> Hur märktes det att Muhammed även var en politisk ledare?
NE:
Buddhismens historia: => Vilka händelser i Sidharta Gautamas liv gör honom till den viktigaste Buddhan i Buddhismen? (Asket, uppvaknandet, begäret, buddha, nirvana) => Vilka svar ger Buddhismen på följande livsfrågor:
Vad är meningen med livet?
Vad händer efter döden?
Finns det en högre makt?
Hur ska vi vara mot andra enlig buddhismen? Hur får vi människor rätt kunskap?
NE:
 
Hur?
Vi kommer tillsammans utforska islam & buddhismen och jämföra dessa världsreligioner med övriga religioner. Stort fokus kommer ligga på att synliggöra dessa på våra väggar.
 
Vi testar åter”mittifrågor” för att se hur lång vi nått i förståelsen och i detta få återkoppling. Avslutningsvis gör vi en slutanalys.
 
CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?
Tid – i diskussioner jobba för att alla ska komma till tals och vi tar whiteboards till hjälp.
Möjligheter –Med förståelsekartan och jämförelser kommer ligga i fokus med många tillfällen för jämförelser.
Förväntningar – är att den grund vi lagt nu ska kunna användas för att få en helhetsbild över världsreligionerna.
Rutiner – .
Interaktion –viktigt med många samtal där vi synligör tankar med små whiteboards.
Miljö – I våra samtal skapa ”rum i rummen” för att möjliggöra mer fokus på frågorna.
Språk – Extra fouks på jämförelser och hur dessa kan bäst beskrivas.
Modellering – Elever och Fredrik kommer visa hur de tänker kring de olika delarna av förståelsekartan när vi använder denna runt valfrågorna. Vi testar ”mittifrågor” där vi synliggör vart vi står och får feedback på det,.

SH/HI – Samhällen växer fram

Ansvarig: Fredrik Pettersson När: v.39-v.46
Material:
 
Varför?
Vi har studerat makten över Sverige och hur val går till. Nu bygger vi vidare på dessa delar för att se hur ett helt samhälle kan växa fram. Vi startar i nutid för att se hur ekonomi, politik och juridik påverkar oss nu för att sedan se hur dessa delar växer fram i de tidiga kultuerna/civilisationerna. Frågan är om makten kommer ur samma saker då som nu?
 
Hur?
Vi startar med att tillsammans undersöka fenomen i dagens ekonomi som inflation och vi kopplar det till det ekonomiska kretsloppet. Sedan ser vi hur politikerna får makt över oss med hjälp av makten över förslagen. Den juridiska makten studerar vi vidare med domstolarnas funktion.
Med denna grund tar vi oss ut på en historisk resa för att se hur kulturer först skapas och sedan utvecklas i Europa.

SH – Makten över Sverige

Lokal pedagogisk planering

Ämne: Samhällskunskap

Årskurs: 9

Ansvarig: Fredrik Pettersson

När: v.38-43

Varför?

Men kunskaper om valet, media och ekonomi ska vi ta ett stort grepp om hur Sverige styrs politiskt och det på olika nivåer. Detta tar oss in i Riksdagens alla vrår men även ut i landet och kommunerna. Sist i denna ”resa” måste vi ut i Europa för att se hur EU påverkar oss. Då vi siktar på den stora frågan vem har makten över Sverige behöver också fördjupa kunskaper om media & källkritik då dessa påverkar dels politiker men även våra normer. Vi måste också fortsätta studera hur ekonomi leder till makt eller motsatsen.

Material: Presentation

Makten över Sverige – Solen elev 1

Lpp -genomgång:

Vad?

 • Hur skapas en regering och vad kan det bli för typer av regeringar? (Parlamentarism, Statsminister, koalitionsregering, Majoritets-/minoritetsregering, samlingsregering)
 • Vad gör en regering & hur leds arbetet? (Propositioner, statsbudget, departement, regeringskansli, ministrar, myndigheter, förvaltning)
 • Varför vill partierna få sin ledare till statsminister/vilken makt har denne över Sverige?

Material:

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26293

 • Vilka frågor är viktiga att ställa till en källa för att avgöra dess användbarhet/trovärdighet? (Intresse, närhet, kunskap, opartisk/partisk, informera/propagera/sälja/underhålla, primär/sekundär källa, oberoende/beroende, samtida)
 • Hur påverkar massmedia normer, makthavare & vilken makt innebär detta? (Normer, 3.e statsmakten, opinionsbildare)

Material:

Källkritikguiden

NE:
https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26308

 • Vad är Riksdagens uppgifter? (Parlament, ledamöter, talman, motion)
 • Vilka likheter finns mellan Sametinget och hur Sverige styrs?
 • Vilken roll har Riksdagen i makten över Sverige och vilka andra aktörer kämpar om denna makt?

Material:

NE:
https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26292 https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26308

 • Hur fattas beslut i Riksdagen? (Myndigheter, förslag, utskott, remiss, betänkande, debatt, omröstning, verkställa, departement)
 • Vad i processen innebär makt över Sverige och för vem?

Material:

NE:

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26292?tab=extraMaterial&id=3606180

 • Hur går en rättegång till/vad innebär den dömande makten i Sverige?(domare/ordförande, nämndemän, målsägande, åklagare, tilltalad, försvarsadvokat, vittne, yrkanden, påföljder)
 • Vilka konsekvenser kan olika påföljder få sett ur olika perspektiv? (den dömdes, familjens, målsägandens, samhällets)

Ne:

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26316

 • Vilken makt har kommunen? (vad gör kommuner & regioner)
 • Vilka likheter finns i hur kommunen styrs

 jämfört med Riksdagen? (Kommun fullmäktige, kommun styrelse)
 • Vem röstar på vad i svensk politik om vi studerar hur ser läget ut i Värmdö kommun?(samband utbildning & inkomst)
 • Vilka risker finns med en uppdelning i vi & dom 
i ett samhälle?

Ne:

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26295

https://valresultat.svt.se/2022/kommunval-0120-varmdo.html

 • Vilken makt har EU över Sverige och vilken betydelse har EU för Europa och dess invånare? (Överstatlig union, fred, inre marknaden, frihandel)
 • Hur styrs EU? (Eu-parlamentet, Eu-kommissionen, ministerrådet, Europeiska rådet)

NE:

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26321

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26323

Hur?

Vi kommer tillsammans skapa en stor modell där vi synliggör makten över Sverige. Längs vägen över vi källkritik för att i övandet vässa förmågan. Viktiga jämförelser kommer göras mellan olika delar av vårt samhälle (modellen) för att se dels funktioner men även dess möjlighet att påverka och vilken makt detta resulterar i.

Vi testar ”mittifrågor” för att se hur lång vi nått i förståelsen och i detta få återkoppling. Avslutningsvis gör vi en slutanalys.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – i diskussioner jobba för att alla ska komma till tals.

Möjligheter –Med förståelsekartan ges chansen att hitta de viktiga sambanden i modellen om makten över Sverige.

Förväntningar – är att den grund vi lagt nu ska kunna användas för att få en helhetsbild över makten över Sverige.

Rutiner – Intro av förståelsekartan BF-POJK-FS ska hjälpa till i analyserna dels i källkritik och dels i förståelsen för makten över Sverige.

Interaktion –viktigt med många samtal där vi synligör tankar med små whiteboards.

Miljö – I våra samtal skapa ”rum i rummen” för att möjliggöra mer fokus på frågorna.

Språk – Vi börjar bygga språket runt förståelsekartan extra fokus på samband och perspektiv. Många begrepp runt källkritik behöver synliggöras och användas.

Modellering – Elever och Fredrik kommer visa hur de tänker kring de olika delarna av förståelsekartan när vi använder denna runt valfrågorna. Vi testar ”mittifrågor” där vi synliggör vart vi står och får feedback på det,.

SH – Valet 2022

Ämne: Samhällskunskap
Årskurs: 9
Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.34-v37

Varför?
Vi ska tillsammans ta oss an ett antal aktuella politiska frågor och se hur partierna tänker i frågan. Det vi får fram ska vi knyta samman med tidigare kunskaper och frågan är hur du kommer att rösta i skolvalet?

Vad?

 •  Hur hänger riksdagsvalet samman med partier. riksdagen och regeringen?(mänskliga rättigheter, demokrati, Parlamentarism)
 • Vilka samband finns mellan media och valet och hur koppas detta samman med medias 4 grunduppgifter? (informera, granska, åsiktsspridare & underhålla)
 • Vad gör myndigheter när ett brott begått? (polis, åklagare, förundersökning, gripa, anhålla, domstol, häktning, stämningsansökan)
 • Vad menas med organiserad brottslighet?
 • 
Hur hänger organiserad brottslighet samman med fattigdom & makt?
 • Vad menas med migration & integration? (segregation,
 • 
Hur hänger välfärden samman med migration & integration?
 (bidrag, arbetslöshet)
 • Vad innebär det att komma till Sverige som nyanländ?
 (asyl, migrationsverket, uppehållstillstånd, SFI
 • Hur hänger integration samman med fattigdom & makt?
 • Hur påverkar inflationen landets och privatpersoners ekonomi? (lågkonjunktur, ekonomiskt kretslopp, skatt, energipriser)
 • Hur ser olika partier på dessa frågor och hur koppas detta till ideologier?(Socialism, kommunism, liberalism, konservatism, nationalism)
 • Hur går det till att rösta? (röstkort, valförättare, röstlängd, valhemlighet)

Material:
Keynotepresentationen:
Valet 2022 Venus -elev

 

Hur?
Vi kommer tillsammans undersöka valfrågorna och se hur de hänger samman med gamla och nya kunskaper om demokrati, ekonomi, media, rättigheter, migration. Alla elever kommer fokusera på ett parti och dess svar på frågorna. Sedan har vi en ”Valstuga” där alla kommer ta del av övriga partiers svar. Detta sker precis innan skolvalet. Efter valdagen kommer vi summera och lyfta fram hur partierna skiljer sig runt det olika frågorna och sedan avslutar vi med en analys.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – i diskussioner jobba för att alla ska komma till tals.

Möjligheter –Med förståelsekartan ges chansen att hitta de viktiga sambanden och komma fram till hur du vill rösta.

Förväntningar – Aktivt samla info om sitt partiÄr att alla ska ges förutsättningar att göra ett val som de kan stå för.

Rutiner – Intro av förståelsekartan BF-POJK-FS ska hjälpa till i analyserna.

Interaktion –viktigt att alla samlar info för att tillsammans kunna dela info om olika pertiers svar på valfrågorna.

Miljö – Synliggöra valfrågorna på väggarna med frågor kopplade till dessa.

Språk – Vi börjar bygga språket runt förståelsekartan.

Modellering – Elever och Fredrik kommer visa hur de tänker kring de olika delarna av förståelsekartan när vi använder denna runt valfrågorna.

SH – Valet 2022

Ämne: Samhällskunskap
Årskurs: 7
Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.34-v37

Varför?
Vi ska tillsammans ta oss an ett antal aktuella politiska frågor och se hur partierna tänker i frågan. Det vi får fram ska vi knyta samman med tidigare kunskaper och frågan är hur du kommer att rösta i skolvalet?

Vad?

 •  Hur hänger riksdagsvalet samman med partier. riksdagen och regeringen?(mänskliga rättigheter, demokrati, Parlamentarism)
 • Vilka samband finns mellan media och valet och hur koppas detta samman med medias 4 grunduppgifter? (informera, granska, åsiktsspridare & underhålla)
 • Vad gör myndigheter när ett brott begått? (polis, åklagare, förundersökning, gripa, anhålla, domstol, häktning, stämningsansökan)
 • Vad menas med organiserad brottslighet?
 • 
Hur hänger organiserad brottslighet samman med fattigdom & makt?
 • Vad menas med migration & integration? (segregation)
 • 
Hur hänger välfärden samman med migration & integration?
 (bidrag, arbetslöshet)
 • Vad innebär det att komma till Sverige som nyanländ?
 (asyl, migrationsverket, uppehållstillstånd, SFI
 • Hur hänger integration samman med fattigdom & makt?
 • Hur påverkar inflationen privatpersoners ekonomi? ( ekonomiskt kretslopp, skatt, energipriser)
 • Hur ser olika partier på dessa valfrågor?
 • Hur går det till att rösta? (röstkort, valförättare, röstlängd, valhemlighet)

Material: (från våra lektioner)

Valet 2022 Venus -elev

Hur?
Vi kommer tillsammans undersöka valfrågorna och se hur de hänger samman med gamla och nya kunskaper om demokrati, ekonomi, media, rättigheter, migration. Alla elever kommer fokusera på ett parti och dess svar på frågorna. Sedan har vi en ”Valstuga” där alla kommer ta del av övriga partiers svar. Detta sker precis innan skolvalet. Efter valdagen kommer vi summera och lyfta fram hur partierna skiljer sig runt det olika frågorna och sedan avslutar vi med en analys.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – i diskussioner jobba för att alla ska komma till tals.

Möjligheter –Med förståelsekartan ges chansen att hitta de viktiga sambanden och komma fram till hur du vill rösta.

Förväntningar – Aktivt samla info om sitt partiÄr att alla ska ges förutsättningar att göra ett val som de kan stå för.

Rutiner – Intro av förståelsekartan BF-POJK-FS ska hjälpa till i analyserna.

Interaktion –viktigt att alla samlar info för att tillsammans kunna dela info om olika pertiers svar på valfrågorna.

Miljö – Synliggöra valfrågorna på väggarna med frågor kopplade till dessa.

Språk – Vi börjar bygga språket runt förståelsekartan.

Modellering – Elever och Fredrik kommer visa hur de tänker kring de olika delarna av förståelsekartan när vi använder denna runt valfrågorna.

Solens veckobrev v.33

Hej allesammans!

Nu är vi igång och har börjat sista delen av ”Lemshagaresan” som vi kallar Solen! Här i starten har vi lyft fram just detta och som en del av att vara solenelev har ni elever blivit de äldsta på skolan. Med detta kommer möjligheter (mer om detta nedan) och ansvar. För att hjälpa till med att redan från början förstå detta med ansvar pratade vi direkt om fenomenet förebilder. Vad detta är och vad det kan innebära på en skola då att vara äldst innebär att du blir en förebild. Förståelsen och innebörden av fenomenet är ett av våra teman vi mentorer kommer ha med oss under hela året (mer även under Ladandagarna nedan)

Även om det har varit varmt dessa första dagar på terminen och det finns en viss ”jetlag” efter sommarlovet, har det inte hindrat oss att sätta fokus på tänkande i alla dess former. För att stötta detta fokus finns vårt upplägg runt ”Mobilfri skola” som är viktigt att alla tar del av för att se vad som förväntas och hur teknisk utrustning ska hanteras på skolan.
Mobilfri skola – ladan

Ladandagarna

Varje läsår startar men de kanske viktigaste dagarna för att få resten av året att landa rätt. Ladandagarna har fler viktiga syften. Vi vill dels att alla elever som ha koll på allt som är genensamt i Ladan, regler, normer, möjligheter till aktiviteter, nyheter mm. Ett annat viktigt syfte är att i detta skapa kontaktytor mellan årskurserna därav blandas eleverna åk 7-9. Detta blir ett sätt att välkomna de nya eleverna in i Ladan. Här kommer åter tanken om förebilder in. Dagarna är lysande tillfällen att öva just detta. Vi solenmentorer lyfte inför dagarna därför åter fram detta och vi har sett otroligt fina exempel på ledarskap! Elever som verkligen engagerat sig i de yngre eleverna, fått med dem i aktiviter, luncher ja det har blivit många glada miner. Vi mentorer blir verkligen imponerade och vi kommer jobba vidare och få fler att göra samma sak, vi tror på er alla!!

En av nyheterna under Ladandagarna är det som kallas ”Vägvalet” och ni kan läsa om detta i sin helhet i Policy Vägvalet-lämna skolans område ver 1.
Kort är detta ett tydliggörande av de förväntningar som finns på eleverna i Ladan när de rör sig från skolan på egen hand. Men Vägvalet är också en utbildning av alla elever i Ladan och ett sätt att få med sig alla som finns runt eleverna i Ladan att stötta dem när de rör sig runt skolan. Tveka inte att höra av er!
I detta upplägg har vårdnadshavare och elever fått möjlighet att vara med i dialogen och vi kommer längs vägen bygga på med mer utbildning och diskussioner runt detta, samt stämma av hur det går.

Våra Ladandagar avslutades på kungliga Djurgården och i Skansens fantastiska miljö! Vi hade det dock lite varmt. Många kämpade på fantastiskt och fortsatte att vara lysande förebilder trots förutsättningarna. Vi mentorer tar med oss energin från dessa och våra erfarenheter från dagen för att än fler ska kliva fram nästa gång! 

Gotland närmar sig och mer info finns i de utskick som föräldragruppen ordnat. På måndag kommer några av dessa ”hjältar” till skolan och informerar alla elever på plats. 

Vi mentorer tackar för en första vecka och vi ser framemot att hänga med er solisar på den sista delen i er Lemshagaresa!

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Solenteamet