Venus veckobrev v.11

Hej allesammans!

Mentorstimmen

Denna vecka var fokus omvänt från förra veckan. Nu jobbade röd med studieteknik och grön med diskussioner om skämt. I studieteknik-delen är det fokus på strategier och denna gång minnesstrategier. Kopplat till detta lyftes även in vikten av sömn för att kunna lyckas. Detta blev även en punkt till föräldramötet (se nedan).
I grön plockade vi upp tråden som handlade om vad som kan gå fel när man skämtar med någon. Vi utgick från elevernas alla idéer om vad som kan gå fel. Utifrån dessa fick de lyfta fram vilka exempel som var extra viktiga att belysa och diskutera för att skapa förståelse för vad som kan bli fel. Sista steget blir att nästa gång diskutera hur man kan använda humor på ett bra sätt för att skapa bättre sammanhållning och vad man kan göra om det ändå blir fel.

Föräldramöte
Vi vill tacka för ett bra föräldramöte! Härligt med så många på plats och kul att ni var med och testade vårt upplägg(fint tålamod också)! Frågorna som behandlades finns sammanfattade i Schoolsoft tillsammans med de personer som meddelade att de vill engagera sig i lägerskolan och ev övernattning i augusti.

SO
Har historien något att lära oss och hänger den på något sätt samman med det som kallas religion? Dessa frågor ställer vi oss just nu när vi analyserar de första civilisationerna i världen. Vi försöker samtidigt få förståelse för hur judendom och snart även kristendom växer fram. I detta passar vi även på att diskutera källor och hur man kan veta något om det som skett i historien.

EN

Vi fick en fin bild från Fia och deras arbete med grammatik!

Inspirationsmässan
I år får vi till den…mässan som kanske öppnar upp, synliggör eller inspirerar våra ungdomar till kommande stordåd! Vi är mycket glada för alla inspiratörer som vill vara med och bidra med sin erfarenhet och tid! Onsdag den 31/3 är då det sker. Vi kommer ha distansundervisning för båda klasserna denna förmiddag då mässan sker digitalt under eftermiddagen. På måndag väljer ni elever vilka inspiratörer ni vill träffa (under mentorstimmen).

Distansundervisningen
Vi för grön på distans nästa vecka och röd kommer till skolan. Måndag kommer dock grön in till skolan för att ha slöjd (se mer info i schoolsoft “Venus extraslöjd”).

Vi önskar er alla en fin helg!

/Venusteamet

RE- födelsen av 2 religioner och deras samtid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.5-17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor del 1
 • Vad menar man med livsåskådningar?
 • Hur kan man veta saker om det som skett tidigare i historien och hur kan man tänka för att avgöra vad som är sant?
 • Vad ledde fram till Diasporan och vad var det som gjorde detta till en så central del i den judiska historien?
 • Vad var det som möjliggjorde flodkulturerna och vilka konsekvenser fick dessa för människors sätt att leva och för utvecklingen av framtiden?
 • Vad gör Abraham till en central person för den judiska tron?
 • Vad var centralt i flodkulturen runt Nilen?
 • Vad gör Mose till religionsgrundare och ledare för det utvalda folket?
 • Hur beskriver den judiska tron sin gud, människan och messias?
 • Hur ska man leva rätt enligt den judiska tron och vad händer efter döden?
 • Hur kopplas den judiska kungatiden till de heliga platserna och hur påverkades kungarna av stormakter under Antiken?
 • Förklara handelns betydelse för det antika Grekland och vad som gjorde att dessa stadsstater kunde behärska Medelhavet.
 • Vad var orsakerna till att romarna lyckades skapa ett stort rike och besegra sina fiender?
 • Vad hade Jesus för budskap till människorna och vilken betydelse hade hans död?

Material:

 1. Keynote från lektioner (med länkar till NE + filmer):

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Centralt innehåll från kursplanen

Religion:

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman- det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Historia:

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer behöva förhålla oss till distansundervisningen även under denna del. Vi försöker hitta nya former för diskussioner och analys tillsammans digitalt, men detta är en viktigare del de veckor vi är på plats i skolan. Tidslinjen vi skapar blir den “röda tråden” genom det vi gör. Den ska se till att vi har koll på var vi är och vart vi ska.

Parallellt med detta kommer vi ha ett källkritiskt förhållningssätt. Vi ska bygga på våra kunskaper om historiska källor och hur man utifrån detta kan jobba källkritiskt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha en slutanalys där vi ger alla chansen att visa vad de kommit fram till kring dels de 2 religionerna och dels om de stora händelserna som skett runt dessa.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.5 Vad är religion och livsåskådningar
v.6 Historiska källor och Diasporan (skapar vår tidslinje)
v.7 Flodkulturer – Mesopotamien – källanalys & Abraham
v.8 Egypten – flodkulturen & Mose
v.9 Sportlov
v.10 Betydelsen av Mose och händelserna för Judars sätt att leva idag
v.11 Tre kungar, stormakter Antiken
v.12 Greker & romare och ankomsten av Messias
v.13 Budskap enligt Jesus och betydelsen av dennes död
v.14 Lov
v.15  Budskap enligt Jesus och betydelsen av dennes död + Vad lever kvar från Antiken?
v.16 Repetition + analys (grön)
v.17 Repetition + analys (röd)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska tillsammans studera hur 2 religioner föds och vi ska studera den samtid de växte fram i. Detta gör att vi kommer resa längs en tidslinje som spänner över många århundraden och t o m flera årtusenden. Vi ska koppla berättelser vi känner igen till viktiga riter/seder inom de 2 religionerna. Samtidigt kommer vi studera stora förändringarna som sker i historien som är av betydelse för kommande händelser/skeenden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

RE – Två världsreligioner

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8 – v.17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Hur skapades världen enligt Bibeln och för vilka är detta skapelsen?
 • Hur har skapelsen påverkat de 2 religionerna?
 • Vad hände Abraham och vad gör honom viktig för de 2 religionerna?
 • Vad hände Mose och vad gör honom viktig för de 2 religionerna?
 • Hur ska man leva som jude/judinna för att leva rätt och vad är kärnan i religionen?
 • Vad hände Muhammed och vad gör honom viktig för för muslimerna?
 • Hur ska man leva som muslim för att leva rätt och vad är kärnan i religionen?
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan att leva som jude/judinna och att leva som muslim (regler, högtider)?
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan judar och muslimers heliga böcker och byggnader?

Material:

 1. Keynote från lektioner (länkar till NE finns i denna):
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll från kursplanen

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer starta  med berättelser om viktiga händelser och personer. Vi skapar serier kring dessa för att lära oss dessa. Serierna ska kopplas till viktiga delar i hur man ska leva som jude/judinna eller muslim. För att synliggöra detta och för att stanna till och fundera runt dessa kommer vi skapa filmer som visar och förklarar. Tillsammans jobbar vi med att förstå religionernas kärna och för att se likheter och skillnader mellan dem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Serierna och filmerna lägger grunden för att sedan kunna göra en analys på slutet där vi ser hur berättelser kopplas till hur man lever och vad som är likheter och skillnader mellan de 2 religionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Skapelsen  och Abraham
v.9 lov
v.10 Mose + kärnan i Judendom
v.11 Mose + kärnan i Judendom
v.12 Muhammeds liv
v.13 Filmer – Leva som jude/judinna/Muslim
v.14 Påsklov
v.15 Vi kollar på filmer och summerar hur det kan vara att Leva som muslim /Jude/judinna
v.16 Vi kollar på filmer och summerar hur det kan vara att Leva som muslim /Jude/judinna
v.17 Repetition + Analys (TI)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är nu dags att bygga vidare på religionskunskaperna. Vi kommer här studera viktiga personer som vi delvis stött på och platser vi hört om tidigare. Nu ska vi förstå hur de hänger samman med hur man lever inom de 2 religionerna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.7

Hej allesammans!

Vi har haft en ny vecka med distans för hälften av gänget och nyheten har nått oss att vi fortsätter efter sportlovet. Detta innebär att Grön är i skolan v.10.

I veckan har vi haft chansen att träffa de flesta elever för utvecklingssamtal. Det är alltid lika intressant och kul att ta del av allas tankar, framtidsmål och ambitioner! Vi konstaterar att de är höga och det är kul att höra hur alla vill vara med och bidra till att alla ska lyckas! Nu lägger vi i nästa växel och tar oss an alla utmaningar och vi ser till tillsammans hjälpas åt!

Under våra mentorstimmar diskuterar vi vidare hur vi kan bidra till att skapa än bättre sammanhållning & trivsel. Våra samtal om blickar har nu landat i fenomenet “att skämta med någon”. Hur gör man det för att bidra till bra stämning och vad behöver man tänka på för att undvika motsatsen? Var går gränsen? Detta är inget lätt fenomen men något vi alla ser som viktigt att synliggöra för att kunna bidra på rätt sätt!

I SO har vi tagit ett stort steg bakåt i tiden. Vi ska ta oss an starten på 2 världsreligioners start och försöka förstå tiden de uppkom i. Just nu har vi landat i Mesopotamien och här stöter vi på några av nyckelpersonerna kring starten av de Abrahamitiska religionerna.

Planen framåt går vi fler nyckelpersoner och perioder i historien där vi kommer passera allt från Antiken, medeltiden och landa i en tid där världen, ur ett europeiskt perspektiv växer.

Vi lämnar så sakteliga mörkret och går mot ljusare tider!

Ha en fin helg allesammans!

/Merkuriusteamet

GE- Resan genom Europa del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.51-v.7

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Vad menas med klimat och vad är det som påverkar klimatet på en plats?(medelväder, ekvatorn/poler, luft, berg/höjd, kustklimat, inlandsklimat havsströmmar )
 • Varför bor det många i Europa och varför bor vissa tätt i t ex städer?
 • Varför är Europa en av de rikaste världsdelarna? (utbildning, industrier)
 • Vad är en orkan, vilka platser drabbas av orkaner och vilka konsekvenser kan orkaner få?
 • Hur är klimatet i kalla snöklimat, var finns detta och vad innebär det för vegetationen och människorna som lever där?(barrskog)
 • Hur är klimatet i polarklimat, var finns detta och vad innebär det för vegetationen och människorna som lever där? (glaciär, tundra)
 • Vad menas med förnybara energikällor och hur används biobränsle?
 • Vad menas med icke förnybara energikällor, hur kan man få fram dessa och vad används de till?
 • Vad innebär lågland och varför är dessa områden viktiga för Europa? (odling, vattenvägar)
 • Vad menas med vittring och hur kan det gå till?
 • Vad menas med erosion och på vilka olika sätt kan det ske
 • Vad menas med ett delta?

Material:

 1. Keynote från lektioner: Europaresan avslut – elev
 2. Ne = se länkar i Keynoten
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans avslutar vi vår resa genom Europa med Holger, Mortensen och Esmés. Deras “Geografens testamente” hjälper oss studera Europa utifrån en geografs ögon. Nu i del 2 kommer vi att ta oss från Europas industriella hjärta, via Spanien & Portugals kuster till Rysslands väldiga långland. Resan avslutas med att vi åter närmar oss resans start och vi landar vid Svarta havet.
Vi får med oss mer kunskaper om klimat och tillsammans med förståelse för viktiga industrier hittar vi fler förklaringar till varför människor bor tätare i vissa områden. På vägen kommer vi också studera fler faktorer som påverkar landskapet med erosion som ett viktigt fenomen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner, en analys i slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.51 Kartor
V 2 Kartor
v.3 Det rika och tätbefolkade Europa
v.4 Klimat & orkaner
v.5 Energikällor & Lågland
v.6 Odling & erosion + repetition
v. 7 rep + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi samarbetar med Sv och eng i en resa genom Europa. Vi synliggör viktiga geografiska fenomen och får en blid av olika delar av Europa. Här bygger vi vidare på de kunskaper om hur en geograf arbetar som vi inledde i åk 4. Tillsammans med vår ämnen kommer vi kunna öva på olika förmågor och synliggöra många olika delar i det centrala innehållet. Resan gör också att vi kan återbesöka platser vi varit på när vi studerade Medeltiden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.2

Gott nytt år allesammans!!

Nytt år och vi är igång! Kanske inte på det sätt vi trodde när terminen tog slut men ändå, KUL!!
Detta innebär att vi nu jobbar upp ångan för att ta oss mot nästa delmål, sommaren!

Distansundervisning

Ingen har nog undgått att starten blev digital. Vi mentorer är glada för att så många saker fungerar bra och beröm till alla som bidrar till det! Skolan vill förfina det vi gör för att det ska bli än bättre och vi kommer i Schoolsoft gå ut med detta inför måndag (“Distansundervisning v. 3 och framåt”) Läs igenom upplägget och hör av er om ev frågor. Under mentorstimmen på måndag kommer vi titta närmare på det också!

V3 kommande vecka är Grön på plats i skolan och Röd har lektioner på distans

Mentorstimme

Veckans mentorstid ägnade vi åt att lägga grunden inför kommande termin och utvecklingssamtal. Uppdraget var att studera matriser. Tufft, svårt spännande och lärorikt kan det vara men vi lär oss om vi lägger tiden på det! Vi kommer fortsätta kommande veckor och prata gärna hemma också om den kommande terminen!!

Tider för utvecklingssamtal kommer dyka upp under veckan som kommer. De kommer vara digitala även denna termin så håll utkik!!

SO

Kartor och klimat har glidit in i fokus i det vi gör. När det gäller kartor handlar det just nu om namngeografi och med det skaffa sig referenspunkter runt om i världen. Här finns behov av att börja öva i tid och hjälp gärna till hemma med förhör! Klimatkunskaper, det andra spåret, behöver vi för att förstå varför platser blir sårbara och för att förstå hur vi människor påverkar och blir påverkade. Vi ska synliggöra viktiga kopplingar till fattigdom och kopplingar till människors flykt från olika delar av världen.

Ha en fin helg allesammans och var rädda om er!!

//Venusteamet

Vi går mot ljusare tider!