Solen veckobrev v.37

Hej allesammans!

Nu är vi igång på riktigt…och vi börjar få upp farten!!

Mentorstid
Terminen bjuder på nya möjligheter att vara med Jonas och kören. Några hoppade på direkt denna vecka och om 2 veckor har man chansen igen!
Under mentorstimmen fortsatte vi förberedelserna inför utvecklingssamtalen och det är efter måndag dags för alla att hemma kolla igenom och diskutera. Viktig punkt handlar om gymnasiet och hur tankarna går där. Samla på er frågor till föräldarmötet med SYV och inför klassernas info-tillfälle på fredag.

SO
Hur skapar vi en värld som håller och vad behöver vi lära oss för att inte göra samma misstag igen? Ja detta är viktiga frågor i vårt arbete om hållbar utveckling. Vår start har varit i frågan hur är en god människa som nu har glidit över i att diskutera rättvisa. Här använder vi ekonomi som område för diskussionerna. För att få djup kommer vi att väva in historia i detta arbete!

Lemshagaspelen
På onsdag är dat dags för årets upplaga av Lemshagaspelen! All praktisk info finns i Lemshagaspelen 2019
Årets solar kommer satsa på att skapa en mysig inramning av dagen och därför får man gärna ta med sig filtar, något ha som fika då vi kommer skapa en “Solenhörna” vid IP. Missa inte att parkeringen vid IP är avstäng för bilar/mopeder denna dag.

Föräldramöte + SYV-info
Nu närmar vi oss terminens träff. Daniel vår SYV är på plats för att sätt in er föräldrar i gymnasievalet. Ladda med frågor!
Har ni något annat ni vill lyfta måste ni ta det innan med oss mentorer då vi endast har 30 min 19.30-20 till andra punkter. Här kommer vi bl a ta fram skolans nya förväntansavtal.
När: ons 18/9, kl 18-20 i Ladan

Utvecklingssamtal
Dessa närmar sig som nämnts ovan och missa inte att diskutera igenom målen samt gymnasietankarna. Ni föräldrar har också er del att fylla i, i Schoolsoft!

Prao
Praovecka vecka 45 innebär att platserna behöver ordnas. Vi kommer dela ut prao-blanketter i skolan  på måndag till alla elever. Denna finns också på hemsidan (länk)

2 veckor innan dvs måndag v.43 behöver denna blankett lämnas in.

Kommande veckor:

ti 17/9 Sista YAM-enkäten fylls i av båda klasserna under en lektion på fm.
On 18/9 Lemshagaspelen
On 18/9 Föräldramöte med SYV
Fr 20/9 SYV-info för eleverna
må 23/9 Ingen mentorstimme pga utvecklingssamtal.
On 25/9 Studiedag/Utvecklingssamtalsdag = eleverna hemma (förutom samtalstider)
fr 27/9 Enskilda syv-samtal inleds

Vi hinner med lite kul också…fredagens temafredag innehöll bl a “Sparkcykelutmaningar” och här fångades en hel del av utmaningarna!

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Solenteamet

Hållbar utveckling 1 – ekonomi & historia

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 35 – 43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur är en en god människa?
Vad menas med synder & dygder?
Vad innebär dygdetik?
Vad menas med hållbar utveckling?
Hur mäter man ett lands rikedom och hur kan man få den att öka??
Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
Hur har utvecklingen sett ut när det gäller konsumtion?
Hur påverkar olika välfärdsystem som t ex bidrag privatekonomin?
Hur har välfärd bidragit till ökad jämställdhet?
Hur har kvinnors situation förändrats ekonomiskt och hur har feminismen bidragit?

Material:

Kartor till namngeografi:

Namngeografi världen ht 19

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:
* Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

* Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
* Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

* Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

* Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

* Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Historia
* Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

* Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

* Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

* Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.

* FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar terminen med att ta fram viktiga grundstenar vi lagt inför årets övergripande tema som är hållbar utveckling. Vi skapar sedan en första bild av vad vi ser att en god människa är. Här jobbar vi i grupper och sedan studerar vi vad andra har tänkt om detta. På detta sätt får vi ytterligare etiska förhållningssätt att avvända oss av när vi sedan ska diskutera hållbara lösningar. delavslut blir att formulera ett svar på frågan “Vad är en god människa”. Här över vi olika sätt att göra analys/reflektion med kamratrespons.
Med denna start tar vi oss sedan an hållbarutveckling med ekonomi som ingång. Vi kommer utgå från det ekonomiska kretsloppet för att studera hur viktiga delar häger samman, hur de utvecklats över tid och hur de kan bidra till hållbarhet. Längsvägen kommer vi koppla in rättviseaspekter och koppla in t ex jämställdhet. Denna del kopplar in fenomen som feminism och hur välfärden vuxit fram i Sverige.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Analysfråga om hur en god människa är sedan kommer vi ha diskussioner längs vägen och vi kommer jobba med att reflektera runt de stora frågorna i våra guldklimpar längsvägen. Vi avslutar med en slutanalys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vad har vi med oss och SO-tips
v.36 Hur är en god människa och dygdetik.
v.37 Ekonomi och mäta rikedom, start kretslopp
v.38 Ekonomi och

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har med oss studier om rika och fattiga länder. Tillsammans har vi jobbat med rättigheter och vad som jobbat mot detta. Nu ska vi blicka framåt för att se hur kan vi skapa en hållbar framtid. I detta behöver vi bygga på kunskaper om de 3 olika delarna i hållbar utveckling: ekonomi, rättvisa och miljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Rätt & orätt – religion och samhällskunskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur är en bra kamrat?
Hur vet man vad som är rätt och orätt i spel och lekar?
Hur löser man konflikter?
Vad innebär det att hamna utanför, i ett utanförskap?
Vad menas med en kränkning?
Vad innebär det att vara solidarisk?
Vad innebär det att ha rättigheter enligt barnkonventionen?
Vad menas med skyldigheter och vilka finns det?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religion:
– Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
– Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
– Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
– Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.


Samhällskunskap:
– Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
– De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utgå från lekar och spel för att diskutera och ta fram viktiga saker att tänka om man ska vara en bra klasskompis och medmänniska. Detta kommer vi använda för att ha som påminnelser på väggarna i klassrummen.
Utifrån tankar om hur vi har det kommer vi bygga vidare med att se vilka rättigheter och skyldigheter barn har i Sverige.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Alla kommer få skriva/prata och formulera hur man tänker kring de frågor vi jobbat med. Detta kommer ske längs arbetets gång men på slutet avslutar vi med att se vad alla kommit fram till och då får alla fundera kring de rättigheter och skyldigheter man har.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vem är Fredrik och vad är viktigt i ett SO-klassrum, första spelet och leken diskuteras och genomförs. Fokus på vad är kul/bra med lekar.
v.36 Andra spelet och leken diskuteras och genomförs. Fokus på vad som händer vid fusk och om man inte får vara med.
Vi synliggör vad vi kommit fram till och alla skriver vad de nu anser är viktigt att tänka på.

v.37 Vi börjar jobba med rättigheter och ser om det finns samband med det vi kommit fram till.
v.38 Vi fördjupar oss kring dessa rättigheter och ser bla var de kommer ifrån. Vi ser på skyldigheterna
v.39 Vi ser hur det kan vara att inte ha alla rättigheter och funderar på vad som menas med solidaritet – alla skriver vad de nu anser är viktigt att tänka på när det gäller när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska börja lära känna varandra och vi kan nu använda lekar och spel som ingång för detta. På detta sätt kommer vi in på etiska frågor som behöver diskuteras och där man har nytta av att få verktyg hur man kan tänka runt dessa livsfrågor.
Till detta är det naturligt att knyta an rättighter och skyldigheter som barn har. Detta kommer också bli en övergång till att prata om lagar och regler i ett samhälle.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solen veckobrev v.34

Hej allesammans!

Normer & värden

Vi kan säga att vi fått en flygande start där vi direkt tagit oss an viktiga och angelägna saker! Detta har inneburit att vi bla har visat på vilka möjligheter/friheter man får när man startar som Solenelev, förutsatt att man tar ansvar. Vi har också velat lägga grunden för att ha kolla på allt praktiskt i Ladan. Dessutom har vi jobbat för att skapa trygghet över klasserna och vi har skapat möjligheter att träffa alla vuxna som jobbar med alla elever i Ladan. Som om detta inte vore nog har vi  gett stora möjligheter att ta nya kontakter med andra elever i våra fantastiska Solengrupp!

Det är för att nå detta som vi jobbat i åldersblandade grupper, diskuterat samarbete/ledarskap, gjort massor av samarbetsövningar, varit på Skansen och tagit oss ända till Gotland! Nu har vi detta med oss, att bygga vidare på, under resten av detta spännande år!

Lapp om namn- och bild/datoravtal

Årligen behöver vi ber er fylla i en blankett om datoranvändning i skolan och om publicering av bilder och namn. Denna delas ut på måndag och behöver tillbaka senast måndag v.36. Här finns den digitalt att ladda ned:
Avtal-om-användning-av-tekniska-hjälpmedel-åk-7-9-1

Utvecklingssamtal och tider HT19

Vi kommer som vanligt jobba med att förbereda dessa samtal i skolan men vi ger också en läxa att tillsammans hemma gå igenom allt tillsammans. En punkt kommer handla om gymnasiet då detta kommer vara ett av fokusområdena vid mötet.

Respektive mentor kommer snart att lägga ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT19. Ni hittar dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”.

OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Prao Åk 9 v.45

Nyhet för året är att även åk 9 har prao och det innebär att det ni nu behöver diskutera och se över vad som vore intressant och möjligt att praktisera som! På föräldramötet tipsade ni föräldrar om att kontakta varandra för att dela bra praoplatser. Vi kommer dela ut prao-blanketter i skolan till alla elever denna finns också på hemsidan (länk)

2 veckor innan dvs måndag v.43 behöver denna blankett lämnas in.

Föräldramöte:

Terminens föräldramöte kommer till stor del handla om gymnasieval och vår SYV Daniel håller i detta. Det prel datum vi fått är 18/9 vilket innebär att vi ber er att hålla en lucka i kalendern för detta datum. Har ni andra punkter ni vill lyfta ber vi er kontakta oss mentorer innan mötet! Vi återkommer med spikat datum och tider.

Skolfoto:

Fredag 13/9 är det skolfoto för båda Solenklasserna och de ber er ta del av info Skolfoto

Övrig information:

Ledigheter under året

Under året i åk 9 finns det saker att tänka på när det gäller ledigheter. Under vårterminen beviljar vi inte ledigheter pga bla nationella prov. Vi rekommendera även att undvika ledigheter under höstterminen då vi av erfarenhet vet att stressnivåer ökar under åk 9. I slutet på november har vi muntliga nationella prov i sv, en och ma som också börjar förberedas under höstterminen.
Ska man ansöka om ledighet gör ni detta digitalt via Schoolssoft.

Hästallergi

Viktigt att tillse att det inte tas med kläder/utrustning som varit kontakt med hästar då vi har elever som är allergiska.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kontrollera sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Solens klasstelefon

Se till att spara numret redan nu så att du har det hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 09.

Schema

Era scheman finns nu på SchoolSoft. Kom ihåg att det finns risk för ändringar under första veckorna.

Skåplås

Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp. Om du inte har ett eget lås så  finns det att köpa från oss för 50kr.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Specialkost

Specialkost? Gå till hemsidan “Avtal, blanketter och informationsblad” fyll i och lämna till mentor.

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.

kommunikationspolicy – lemshaga

Ha en fantastisk helg allesammans!!

/Solenteamet

Merkurius veckobrev v.21

Hej allesammans!

Efter en härlig vecka med en strålande “Klassensdag” skulle vi ha en fin kortvecka tillsammans… där vi bland annat skulle förbereda vår kommande minnesstund som är planerad till måndag… men vi i merkuriusteamet fick oroande och tråkiga nyheter under studiedagarna. Besked kom att vi hade elever som varit med om en olycka. Därav blev stämningen annorlunda när vi möttes igår. I samtalen kunde vi märka att fanns ett nytt allvar och medkänsla med våra klasskompisar och vi skickar så många positiva tankar vi kan till er och era familjer!
Under fredagen fick vi hjälp med att förverkliga idéen om ett minnesträd. Fantastiska James fanns på plats för att med sina expertkunskaper förverkliga tanken. Här kommer vi merkuriusar träffas för att tillsammans minnas på måndag.

Operation Lemshaga 22 maj
Vi genomförde även detta år Operation Lemshaga. Förra årets succé med över 22 000 insamlade kronor till Barncancerfonden får vi se om vi kan överträffa! årets mottagare är  Världsnaturfonden WWF och se till att swisha in era bidrag senast måndag. Sedan ta ni med er “kvittot”/lappen som delats ut och ta den till skolan på måndag. Den finns även här: Operation Lemshaga – hemlapp 2

SYV-info & Prao
Vid vårt föräldramöte fick vi del av en fin översikt runt gymnasievalet av vår SYV, Daniel. Här kommer denna i Pdf-format för alla att ta del av!
Gymnasieinfo föräldrar åk8

Vi har också fått besked om att vi kommer ha vår prao-vecka (åk 9) under v.45 i höst. Glöm inte att dra nytta av varandras erfarenheter/praoplatser för att underlätta sökandet denna gång! Om ni har en praoplats på ert jobb kan ni vända er till någon av oss mentorer så kan vi förmedla till behövande!

Kommande datum:

30-31/5 Lovdagar
6-7/6 Lov + studiedag
13/6 Skolavslutning

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet

Merkurius veckobrev v.18

Hej allesammans!

Våren stormade in och beslöt sedan att bromsa in när vi kom till helg! Men dessförinnan hann vi ha Valborg och en kortvecka i skolan. Nästa vecka är det äntligen dags för Skolansdag, onsdag 8/5! Alla föräldrar är hjärtligt välkomna och vi siktar på att göra vår största utställning så här långt! Utöver detta bjuds ni in att ta del av pågående projekt kring husbyggande, skapande och förstås alla andra klassers arbete! Dessutom kommer vi skapa möjligheter för alla att bidra till “Operation Lemshaga”, läs lite längre ned.
Klockan 13-16 håller vi öppet och och vi hoppas att så många som möjligt kommer och förgyller dagen! Observera förlängd skoldag!

Mentorstid
Vi passade på att göra skolan vårfin i måndags! Hela Ladan var ute och tog hand om vår närmiljö vilket innebar lövkrattning, buskklippning, skräpplockning och mycket mer. Härligt var det att göra fint och vädret strålade när vi avslutade med en härlig glass!!
Eleverna fick också info om hur den avslutande insamlingen till klassresan skulle gå till och klassens mattemavecka närmar sig och “italienskt tema” är framröstat!

Operation Lemshaga 22 maj
Vi kommer även detta år genomföra Operation Lemshaga. Förra årets succé med över 22 000 insamlade kronor till Barncancerfonden ska vi försöka upprepa. I år har vi röstat fram att vi ska arbeta för Världsnaturfonden WWF. Tanken är nu att så många elever som möjligt hittar ett uppdrag som de kan tjäna in 100 kr (eller mer) på. Eleverna som har ett uppdrag har sedan en hel dag på sig att genomföra det och dagen som gäller är den 22/5. Har maninget uppdrag är man i skolan denna dag.  Närmast innebär detta att alla elever i åk 6-9 under nästa vecka får hem en lapp som man ska fylla i. Lappen ska sedan vara tillbaka till fredag 10/5.

SYV-info & Prao
Vid vårt föräldramöte fick vi del av en fin översikt runt gymnasievalet av vår SYV, Daniel. Här kommer denna i Pdf-format för alla att ta del av!
Gymnasieinfo föräldrar åk8

Vi har också fått besked om att vi kommer ha vår prao-vecka (åk 9) under v.45 i höst. Glöm inte att dra nytta av varandras erfarenheter/praoplatser för att underlätta sökandet denna gång! Om ni har en praoplats på ert jobb kan ni vända er till någon av oss mentorer så kan vi förmedla till behövande!

Nu är det några fina veckor kvar fram till det annalkande sommarlovet och det är dags att lägga in en finalspurt på terminen! Nu kör vi!!!!

Kommande datum:

8/5 Skolansdag
13/5 Studiedag
15/5 Vi jobbar för en härlig Merkuriusdag…mer info kommer!
20-21/5 Studiedagar
22/5 Operation Lemshaga
30-31/5 Lovdagar
6-7/6 Lov + studiedag
13/6 Skolavslutning

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet