Merkurius veckobrev v.18

Hej!

En ny vecka går mot sitt slut och nu känns det som om våren nog är här! Vår fantastiska skola byter än en gång skepnad då omgivningarna börjar skifta i grönt och träden på skolgården börjar blomma!

Mentorstimme

Vårt jobb med språkets makt tog oss denna vecka till ord som kränker. Vi sökte kopplingar mellan dessa ord och olika former av diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna hjälpte oss att hitta och se dessa. Nästa tillfälle kommer vi ägna åt att se hur språket lägger grunden för och är en direkt del i det som kallas diskriminering. Med dessa nya kunskaper är det därefter dags att studera det positiva språkets makt.

SO

Vi befinner oss just nu i ett ”vävande av trådar”. Med det menas att vi försöker plocka fram mycket av det vi har med oss dels i geografi, dels historia och dels från samhällskunskapen. Tanken är att bättre förstå vad det är som gör länder rika eller rikare än andra. Just nu försöker vi spinna dessa trådar så vi får en bättre bild av det som kallas näringsliv och olika sektorer i ett land. Med dessa på plats kan vi än lättare studera länder och hur de lyckas skapa rikedom.

Skolansdag
Skolan kan äntligen bjuda in alla till en ny Skolansdag! Hela skolan är öppen mellan 13-15 onsdag den 11/5. I fokus står så klart vårt arbete och passa på att komma in till våra lektioner denna dag. Dörrarna är öppna! Marsklasserna håller som vanligt kaffepannan rykande med tillhörande tilltugg!

Kommande:
11/5 Skolansdag
16/5 UMO för röda samling 8.50 på plats
19/5 UMO för gröna samling 9.50 på plats
Omvärldsdagen & studiedagar

Ha en fin helg allesammans!

/Merkuriusteamet

GE – Vad skapar rikedom och vilka utmaningar finns?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.16- v.20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vilka samband finns det mellan klimat och rika länder? (Klimatzoner)
 • Vad har varit avgörande naturtillgångar för att skapa rikedom
 • Hur hänger ett lands olika sektorer samman och hur kan dessa skapa rikedom? (BNP & Näringsliv)
 • Hur kan handel påverka ett lands möjligheter till rikedom? (Protektionism & frihandel)
 • Hur kan Multinationella företag & fair trade påverka ett lands ekonomi och människors levnadsförhållanden? (Perspektiv)
 • Vad har gjort att turismen blivit en allt viktigare näring i länders ekonomier?
 • Vilken betydelse har rikedom på länders demografi? (Befolkningspyramider, orsaker och konsekvenser)
 • Vilka konsekvenser har de rika ländernas urbanisering? (Demografi, Stad, glesbygd)
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Se kartorna i bilagan och eget test
 • Vad är orsakerna till världskartors utformning och vilka konsekvenser får dessa?(yta, vinklar, längd)
 • Vilka utmaningar leder rikedomen till för framtiden?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Källor till rikedom – elev
 3. NE
  Kartor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10988?tab=extraMaterial&id=910108
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10988Näringsliv & sektorer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11074Primär sektor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11073Sekundär sektor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11075Handel & turism
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11134Transport
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11135Befolkningspyramider:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10919Klimatzoner:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10015

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll från kursplanen (+ kopplat till frågeställningarnan)

* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Vilka samband finns det mellan klimat och rika länder? (Klimatzoner)

* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­eras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. 

Vad har varit avgörande naturtillgångar för att skapa rikedom?

Hur hänger ett lands olika sektorer samman och hur kan dessa skapa rikedom? (BNP & Näringsliv)

Hur kan handel påverka ett lands möjligheter till rikedom? (Protektionism & frihandel)

Hur kan Multinationella företag & fair trade påverka ett lands ekonomi och människors levnadsförhållanden? (Perspektiv)

Vad har gjort att turismen blivit en allt viktigare näring i länders ekonomier?

* Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Vilken betydelse har rikedom på länders demografi? (Befolkningspyramider, orsaker och konsekvenser)

Vilka konsekvenser har de rika ländernas urbanisering? (Demografi, Stad, glesbygd)
Vilka utmaningar leder rikedomen till för framtiden?

* Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. 

Se kartorna i bilagan

* Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Vad är orsakerna till världskartors utformning och vilka konsekvenser får dessa?(yta, vinklar, längd)

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
Vi jobbar med kartor och olika geografiska material för att samla information om rika länder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Vi kommer starta med kartor och kartanalyser då dessa kommer vara återkommande verktyg längsvägen. Med detta på plats kommer vi studera de delar som bygger ett lands näringsliv, dess näringsgrenar. Med kunskaper om dessa får eleverna studera eget val land för att analysera landet.

Hur ska vi arbeta?

Mycket kartanalyser och med hjälp av dessa omsätta teori till geografiskt arbete och analys.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen  är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Pass 1: Kartkunskaps film och BNP + Start analys del klimat
Pass 2: Kartanalys klimat & Naturtillgångar (+ vad behövs för att ta till vara på dessa naturtillgångar + Namngeo = hitta platser
Pass 3: Analystid (sprids på alla passen
Pass 4: Val av land + intro näringsliv och Primär sektor
Pass 5: Primär
Pass 6: Primär
Pass 7: Sekundär
Pass 8:Sekundär
Pass 9 Namngeotest
Pass 10 Handel & turism
Pass 11 Handel + Transport
Pass 12 Befolkningssamband = pyramid + landsbygd/stad utmaningar
Pass 13 rep
Pass 14 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger nu på de kunskaper vi har dels om vad som skapar fattigdom och sårbarhet. Vi kan också bygga vidare på kunskaper om historien och hur denna hjälpt till att skapa rikedom i t ex Sverige. Utöver detta bygger detta även vidare på kunskaper om ett lands och privatpersoners ekonomier.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v.14

Hej allesammans!

Vi har haft full fart denna vecka och många har verkligen ansträngt sig och jobbat hårt med att ta sig i mål till lovet med flaggan i topp, kul tycker vi mentorer!!

Mentorstid

Måndagens tid tillsammans använde vi för att göra vårfint i Ladan. Kul att se det stora engagemanget och allt ansvar som togs när vi ”gick loss i Ladan”. Vårt fokus på språkbruk och gymnasieval dyker upp igen efter lovet.

SO
Avslut för religionsavsnittet hade vi denna vecka. In i det sista vässade vi jämförelser och slutsatser. Kul att se vad som är möjligt när vi nu byggt på kunskaperna om dels kristendom och dels hinduism.  Ett viktigt fokus har varit att koppla religion och rättigheter dels rätten att tro på vad du vill men även hur religioner kan påverka ens möjligheter. Efter lovet skiftar vi fokus och glider in i geografins domäner!

Kommande föräldramöte 20/4
Dags att ses igen och vi bjuder in till ett möte där vi minglar en stund först 17.30-18. Därefter samlar vi ihop oss och tar oss av kvällens innehåll tillsammans. På dagordningen står bl a Gotlandsplaneringen, glimtar från vårt arbete som pågår och kvällens diskussionsområde – ungdomar och fordon.
Vi avrundar 19.30.

Varmt välkomna!

Kommande:
v. 16 Föräldramöte: mingel 17.30-18 sedan möte 18-19.30

Merkurius teamet passar på att önska alla en fin hel & påskledighet

RE – Hinduism & Buddhism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.14-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Hur uppkom Hinduismen?
 • Hur ska en hindu leva och vad är målet?
 • Hur tänker hinduer om gudar?
 • Vad gör vissa platser och högtider viktiga för hinduer?
 • Hur skapades Buddhismen?
 • Hur tänker buddhister om gudar och om Buddha?
 • Hur ska en buddhist leva och vad är målet?
 • Vad gör vissa platser och högtider viktiga för buddhister?
 • Se likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionernas syn på gud och hur hinduer och buddhister tänker om gudar.
 • Se likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionernas syn regler & målet med livet och hur hinduer och buddhister tänker om regler & målet med livet.

Material:

 1. Keynote från lektioner:
 2. Lpp-genomgång att lyssna på:
 3. NE
  Buddhism
  Film:https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13064?tab=extraMaterial&id=3413994Att leva som buddhist:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13066Heliga platser & rum:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13067Hinduismen:
  Film:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13068?tab=extraMaterial&id=3415851Gudar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14265

  Leva som hindu:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13070

  Heliga platser:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13071

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll från kursplanen
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska skapa en presentation där vi kommer ha alla de 5 världsreligionerna samlade. Vi startar med att summer det vi redan har med oss om de 3 Abrahamitiska religionerna. Sedan ska vi fördjupa oss i Hinduismen och Buddhismen. Presentationen ska vi ha för att för oss själva kunna presentera alla kunskaper vi har fått med oss i åk 4-6. Detta kommer sedan vi kunna ha som grund med oss till åk 7.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Denna gång kommer vi lägga fokus på jämförelser mellan de olika religionerna och se hur de kan leda till en livsstil och något som skapar din identitet. Diskussionerna längs vägen tillsammans med en slutanalys är det vi har som underlag för bedömning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 14: Vi summerar det vi har med oss om de Abrahamitiska religionerna.
Vecka 15: Lov
Vecka 16: Lov måndag
Vecka 17: Start hinduism & gudar, Målet & heliga platser
Vecka 18: Jämförelser, Start buddhism, Buddha & målet
vecka 19: Skolansdag, Heliga platser
Vecka 20: Jämförelser, rep & analys
Vecka 21: Lov
Vecka 22:  Temadagar

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar oss nu an de sista världsreligionerna och nu ska vi se vad som föreenar alla och vad som skiljer. Samtidigt fördjupar vi oss i Hinduism & Buddhism som isig tar oss till en annan del av världen!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v.12

Hej allesammans!

Våren fortsätter visa sin bästa sida även denna vecka och stämningen har varit i linje med detta! I måndags möttes vi också av den glädjande nyheten att Joel blivit pappa under helgen!! Stort grattis önskar vi alla!!

Mentorstiden & livskunskapen

Denna vecka hade vi olika fokus i klasserna då röd skulle på livskunskap i veckan. I röd hade vi därav samtal dels om temat för livskunskapen (relationer) och dels om hur vi jobbar ”klassmart” under livskunskapen. Tillsammans med grön fortsatte vi vårt fokus på språkets betydelse. Nu diskuterade vi hur andra kan uppfatta det som sägs och vad det kan få för betydelse/konsekvenser. För de rödas del blev livskunskapen ett bra tillfälle att diskutera viktiga saker och de hade gärna haft mer tid till detta (enligt utvärderingen vi gjorde i veckan). Med det i ryggen vänder vi på upplägget nästa vecka och vi ser fram mot att följa grön till livskunskapen på tisdag.

SO

Vad innebär det att bli ”väckt”? Frågan fick ett annat innehåll denna vecka då vi skulle försöka förstå något som de flesta idag har svårt att relatera till nämligen väckelserörelsen. Med en grundförståelse för denna rörelse har vi försökt fördjupa kunskaperna om vad det kristna budskapet är och hur det kan ta sig uttryck. Vi här därav stannat till vid Frälsningsarmén. Här har vi dels kunnat följa en kvinnas kamp för att starta en religös rörelse i en tid då kvinnor inte fick vara verksamma i kyrkan. Hanna Ouchterlony fick bli vårt viktiga exempel på hur kristna kan omsätta budskap till handling, då som nu.

Mässan
Om Hanna kan ses om en form av inspiratör till vad som går att göra är vi mycket glada för alla personer som kommer till oss på onsdag eftermiddag då vi har vår Inspirationsmässa 2022. Ni elever har gjort era val och vi kommer förbereda dessa möten på måndag. Vi ser verkligen fram emot att åter kunna ha mässan på plats igen!

Kommande:

v.13
Ti : Grön livskunskap fm och Röd simning em
On: Em Inspirationsmässa på skolan.

v.15: Påsklov

v.16: Föräldarmöte 20/4

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet

 

Re – Två världsreligioner & rättigheter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8-v.14

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vilka är handlingar är heliga/sakrament för en kristen och vad skiljer olika kristnas syn på dessa?
 • Vad var orsaken till den ändrade synen på kyrkan i Sverige? (Husförhör, byar splittras, städer växer, andra livsåskådningar, krav på rättigheter)
 • Vad var väckelserörelsen och hur påverkade denna Sverige? (Religionsfrihet, Alkohol)
 • Vad är viktigt att sträva efter för många kristna ex frälsningssoldater och vad är orsaken? (Rättvisa, solidaritet)
 • Hur tänker en hindu om gudar och människornas själar? (Brahman, atman, samsara)
 • Hur ser en hindu att livet ska levas och vad är målet? (Kastsystemet, karma, moksha)
 • Hur ser de olika vägarna till moksha ut?(gudar, puja, meditation/yoga, vedaböcker, guru)
 • Vilka konsekvenser innebär det att följa dharma? (Daliter, varnagrupperna, samhället,)
 • Vilka är de stora utmaningarna när en demokrati innehåller rätten till religionsfrihet?
 • Vilken betydelse kan en religion ha om ett samhälle blir solidariskt, rättvist med rättigheter eller egoistiskt, orättvist och odemokratiskt?(använd exempel i slutsatsen)

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  KD & hinduismen & rättighter – elev
 3. NE
  Kristendomens tre grenar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7671
  Sakrament:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7671Väckelse & kamp mot spriten & religionsfrihet
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7673Frälsningsarmen
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7673?tab=extraMaterial&id=564306Sv-kyrkan: syn på kv-präster & homosexualitet
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7672Hindueras syn på livet & vägar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/8947Tempel & ritualer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/9352Kastsystemet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/8949
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället
Förankring i kursplanens syfte
 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 •  Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans studera de 2 religionerna. Vi startar med kristendomens huvudinriktningar och i arbetet med dessa försöker vi gestalta sakramenten/mysterierna med hjälp av dram/foto. Sedan kommer vi ha reflektion/resonemang om rättigheterna kopplade till kristendomen i Sverige. När vi stannar till i Frälsningsarmén kommer vi även synliggöra den solidariska sidan av religionen.
I jobbet med hinduismen kommer vi tillsammans skapa en modell som synliggöra många sv de delar som tillsammans bygger upp hinduernas syn på livet (de många är överens om). Här kommer vi resonera och diskutera fenomenet demokrati och kastsystem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen  är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Intro + vad med oss + start sakrament + Läget i Ukraina
v.9 Sportlov
v.10 Sakrament i 2 varianter = film
v.11 Väckelsen + 2 sakrament i Protestantiska kyrkan + Jesus ord + Frälsningsarmen
v.12 Stegen till religionsfrihet + Olika syn på rättigheter + Intro hindu (mini historia) + start på synen på livet
v.13 Vägar + Tempel & ritualer & högtider+  Kastsystemet & dharma & rättigheter + Kastsystemet & dharma & rättigheter
v.14 Repetition & Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

När vi nu plockar upp religionsämnet igen bygger vi dels vidare på de kunskaper vi har sedan åk 7 om kristendomen. Nu fördjupar vi kunskaperna om de olika kyrkorna och deras heliga handlingar. När vi sedan lyfter in rättighter gör vi det först för att se hur Sverige går från en kyrka till en lång rad olika och tillslut även religionsfrihet.
Här bygger vi sedan på med hur hinduer tänker om livet och hur de ser på återfödelse. Även här kommer vi koppla religionen till hur rättigheter då vi synliggör fenomen som kastsystem och dess innebörd för gruppen daliter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lägger stort fokus på resonemang kring dels rättigheter men även hur vi människor tänker runt solidaritet. Här blir VT vår ”ram” för samtalen och vi ser till att få med olika ingångar samt bygger på varandras styrkor när vi jobbar med film/bilder.
Vi bygger även denna gång in ”klassmart” där vi ser till att alla hittar sitt sätt att bidra till tänkande, lyssnande och bidragande med att göra sin röst hörd. Denna gång när vi jobbar med drama/film/foto.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.