Starkare med koll

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Fredrik Pettersson, Daniel Häggvik & Ulla Medin- Hellgren

När, under vilka veckor?

v.39-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur pluggar man på smartaste sättet?
Hur gör man för att lättare komma ihåg?
Vilka olika tekniker finns det att testa?
Hur fungerar minnet?
Hur kan studieteknik hjälpa mig att nå mina mål?
Hur fungerar NP och hur hänger dessa samman med betyg?
Vilket ansvar har jag i skolan när det gäller vår miljö?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi tar oss an studieteknik och utgår från vad andra har sagt och tipsar om. Utifrån detta diskuterar vi hur vi själva gör och alla får fundera på hur man själv kan utveckla sin studieteknik.
Betygsskolan fortsätter från föregående termin och vi har nu kommit fram till nationella prov. Hur fungerar de, varför har man dessa och hur hänger dessa samman med betyg.
Under denna period lyfter vi även fram våra ansvarsområden för att vi tillsamman ska kunna få än bättre miljö i Lillgården.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 39 Studieteknik & ansvarsområden
v. 40 Studieteknik
v. 41 Studieteknik & Betygsskola
v.42 Betygsskola

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ser att vi med fokus på studieteknik kan hjälpa alla att hitta nya sätt att komma framåt och det är ett sätt att möta ökad belastning när det gäller läxor.
Betygsskolan vill ge bättre förståelse för betyg och därmed mindre stress för de första betygen.
Ansvarsområden är ett sätt att visa att alla har ansvar för vår miljö och ett sätt att få det trevligare i Lillgården.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Tellus veckobrev v.38

Hej allesammans!

Normer och värden
I måndags var det dags för klassråd. Detta är en viktig del i elevinflytandet på skolan och det var kul att åter se alla idéer som finns i klasserna. Utmaningen med klasråd är att vara effektiv med sin tid för att nå så långt som möjligt med sina frågor. Under förra året jobbade vi fram ett sätt för att verkligen jobba med de frågor som kommer fram. Nu plockar vi upp detta igen och eleverna har blidat grupper runt sina prioriterade frågor. Dessa kommer framöver jobba vidare med sitt uppdrag/mål.
Under veckan har vi haft korta inslag av det vi kallar “konfliktskolan”. Där har vi lyft viktiga saker att tänka på när vi hamnar i konflikt med varandra (vilket vi alla gör emellanåt). En sak vi lyfte var hur viktigt det är att man låter de som hamnar i konflikt få chansen att lösa detta i lugn och ro. Det innebär att man inte frågar de inblandade frågor eller pratar om det i onödan, då det riskerar att sätta fart på konflikten igen. Tipset är att i de fall man vill prata om det, så gör man det med en vuxen!

SO
Vi har hårdgnuggat olika förmågor i veckan. Jämförelser och samband har varit i fokus och vi har tagit oss från Vasatiden till Stormaktstiden. I arbetet har vi testat lite olika sätt att jobba men avslutningen har varit lika där vi tillsammans har diskuterat och lärt av varandra. Då handlar dels om fakta men även att anväda de olika förmågorna.

Utvecklingssamtalen
De flesta samtalen är nu klara och vi tackar för allas insats! Nu behöver vi alla hjälpas åt att hålla våra delar i det som är vägen mot målet!

Läxhjälp och studieteknik
Under nästa vecka kommer vi börja prata om studieteknik och vi vill också slå ett nytt slag för vår läxhjälp som finns 2 gånger i veckan!

Ha en fantastisk helg!

/Tellusteamet

Tellus veckobrev v.37

Hej allesammans!

Normer och värden:
På mentorstimmen denna vecka hade vi 2 olika fokus. Till att börja med ville vi att alla elever skulle utvärdera hur de lyckats hantera situationen i Lillgården. Med situationen menar jag de saker vi sagt är viktiga för att vi tillsammans ska bli starkare. Alla fick reflektera i sina mentorsböcker och det gällde allt från lektionsstarter, sittplatser till  raster och hur man bemöter varandra.

Det andra vi satte i fokus var chansen att ta extraansvar som klassernas representanter i Gårdsråd och Miljöråd. Kul att se att många ville vara med och ta ansvar och representera klasserna! Vi tackade alla som ville vara med och ta ansvar och vi samtalade om vikten av vara en positiv vinnare och förlorare när man har omröstningar. Nu ser vi fram emot att få skicka dessa representanter till de olika råden för att göra skillnad!

SO/ämnesmatriser
Denna vecka har vi börjat öva några av de olika förmågorna som är viktiga i so (historia). Se orsaker, hitta olika perspektiv, visa på konsekvenser och göra jämförelser är de som varit i fokus. Övningen har handlat om reformationen i Sverige och i Danmark och runt detta har vi kunna visa på hur man utvecklar sina svar och gör dem bättre (så man kan nå längre i matrisen).
Vill här passa på att tipsa om att ni där hemma tillsammans titta på matriserna i Schoolsoft. Gör man det får alla en bättre bild av hur man faktiskt ligger till i olika ämnen. Det ger idéer till vad man kanske vill sätta extra fokus på eller gör så att man kan ställa frågor om hur man kan komma längre!

B-språk
Nu är vi igång på riktigt och nu finns chansen att upptäcka en ny värld! Då kan ni föräldar passa på att lära er några bra ord/fraser också om ni hänger på från början. Om inte annat peppa och uppmuntra alla framsteg som tas!

Märka kläder
Ska tydligen bli kallare framöver och då är det bra om man …märker kläderna. Ha som vanligt i bakhuvudet att kläder och skor är värdeföremål.

Löss
Ja, de är här nu! Så nu vill det till att vi alla gör vad vi kan för att de ska lämna oss igen!

Duschen
Biter inte på löss, men nu är det dags att ni hemma diskuterar vikten av att duscha efter idrottslektionerna. Vi märker att detta inte är en självklarhet och är det något som ni märker att vi i skolan  kan göra får ni gärna höra av er!

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Tellusteamet

 

Tellus veckobrev v.36

Hej allesammans!

img_4686

Normer & värden
Nu är vi äntligen igång med utvecklingssamtalen! Det är alltid lika härligt att se och höra hur ni elever tänker om det ni upplever i och utanför skolan! Kul att se att ni börja bli erfarna i att hålla era samtal!

I veckan fortsatte vi också vårt samtal om att vara starka tillsammans. Vi utgick från våra erfarenheter från Ängsholmen. Målet var att hitta det som göra att grupparbete går bättre och underlättar. I diskussionerna fick tillsammans fram viktiga saker som vi nu kan jobba med att göra i skolan. Vi kommer också använda detta för att hjälpa varandra att styra vår energi i klassrummet.

B-språk
Nu är provperioden slut och det det har varit 2 intensiva testveckor med spanska och franska. Valblanketten finns som bilaga och även med skickad hem. Viktigt att den är med till skolan på måndag!! Detta för att grupperna ska vara klara tills tisdag.

spra%cc%8akval_moderna-spra%cc%8ak-blankett

Luskammarhelg 
I helgen är det dags för alla att kolla sin hårstatus;) Vi har faktiskt redan fått besök i klasserna och nu är det viktigt att alla gör sin del för att vi ska få en behagligare höst/vinter.

Ledigheter
Vi vill redan nu informera om hur skolan tänker om ledigheter och då i första hand om Vt i åk 6. Från terminsstart fram tills alla nationella prov är klara kommer vi inte att bevilja ledigheter (självklart undantag för t ex begravning). Under höstterminen (7/12) har vi de muntliga nationella proven.
För att förbereda er elever kommer vi under teminen ha fortsatt “betygsskola” där vi sätter fokus på nationella prov. Ni föräldrar kommer få info vid föräldramötet.

SO-historia
Vasa hur var han? Vad gjorde han egentligen och var han värd att sitta på vår tusenlapp? Som ni förstår är det Vasatid vi jobbar med och vi tar avstamp här för att sedan svinga oss vidare genom historien. Detta gör att vi denna termin gör all historia i åk 6.

img_4690

Ha en trevlig helg allesammans!!

/Tellusteamet

img_4688

 

Starten – starkare tillsammans

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Fredrik Pettersson, Daniel Häggvik & Ulla Medin- Hellgren

När, under vilka veckor?

v.35-38

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

I vilka situationer märks det att man är starkare tillsammans, jämfört med att vara själv?
Hur förväntar man sig att klasskamraterna ska vara för att få det bra?
Vad är viktigt att tänka på för att vi tillsammans ska ha det bra i klassrummet och tillsammans hjälpa varandra att bli starkare?
Hur kan du samspela bättre i grupp?
Varför är lyssnandet viktigt för samarbete?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med diskussioner om hur vi vill ha det tillsammans. Vi blandar detta med övningar del i skola och del under lägerskolan. Detta för att visa på styrkan som finns i grupp men även vad som är nycklarna för att få gruppen att bli starkare.
Vi kopplar även samman arbetet med IUP. I elevernas förberedelser inför utvecklingssamtalen ska de väva in tankar om hur de är grupp och hur de kan utvecklas för att det ska kunna fungera än bättre.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 35 Diskussioner och lekar, samt lägerskola
v. 36 Vi har utvecklingssamtal och samtalar om Ängsholmen
v. 37 Vi har klassråd med fokus på att få det gemensamma att fungera bättre i Lillgården.
v.38 Vi fördjupar diskussionerna om hur man kan fungera bättre i grupp och betydelsen av att kunna lyssna.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vasatiden & Stormaktstiden del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.36-40

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka stora förändringar skedde i Sverige under Vasatiden?
Vad var orsaken till dessa förändringar?
Vilka konsekvenser fick dessa förändringar?
Hur kommer det sig att Vasa möttes av flera uppror?
Hur förändrades kyrkan med reformationen?
Hur kommer det sig att Sverige kunde bli en stormakt?
Vem blev vinnare och förlorare när Sverige blev en stormakt?
Hur påverkade invandringen Sverige under Stormaktstiden?
Vilka olika beskrivningar finns finnas av Gustav Eriksson Vasa?
Hur använde Vasa propaganda för att påverka bilden av sig själv?
Vad behöver man tänka på när man granskar en källa?

Övergripande mål från LGR11 2.2  

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

=> Vi kommer nu att lägga fokus på hur man kan hantera olika källor för att kunna avgöra om de är användbara och trovärdiga.

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

För eleven:

=> Förklara orsaker till det som sker, visa på perspektiv som är inblandade och konsekvenser för dessa.
=> Göra jämförelser mellan t ex länder.
=> Dra slutsatser om t ex vinnare och förlorare.
=> Ex olika beskrivningar av Vasa och Kristina
=> Få redskap för hur man granskar historiska (och andra) källor för att kunna resonera om bilden av Vasa det som skedde under denna tid.S
=> Vi jobbar med jämförelser av hur Vasa har presenterats under olika perioder.
=> Vi lyfter fram tidsbegrepp och andra centrala begrepp för perioden.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

Vasatiden:
=> Förklara hur det gick till när Sverige lämnade Kalmarunionen och vad som gjorde det möjligt. (Blodbad, skattemissnöje, upprorsledare, Hansan, legoknektar)
=> Visa på konsekvenser av att vi lämnade unionen (självstyrande, krig)
=> Förklara orsaker till att kungen fick ökad makt under Vasatiden (reformationen = pengar och makt, flotta, borgar & slott, fogdar, skatt & arvrike)
=> Beskriva orsaken till reformationen och vilka som var inblandade (pengar, makt, tro,  kungen, påven, munkar /nunnor, biskopar, folket)
=> Visa på konsekvenser av reformationen. (kungen som ledare, språk, kloster, helgon)
=> Förklara orsaken till upproren mot Vasa ex Dackeupproret. (skatter, regler, reformation)
=> Ge exempel på konsekvenser för hela Europa, när protestantismen blev vanligare. (krig, flyktingar, nya lagar)
=> Förklara med exempel varför Sverige blev fattigare och svagare under Vasas söners regeringstid (krig, misstro, slöseri, maktkamp, katolicism)
=> Visa på likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark under Vasa tiden (kungar, reformation, Inbördeskrig, livegenskap)

Stormaktstiden del 1:
=> Förklara orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt. (Koppar, lydnad, kung av gud, svaga grannar, taktik,
=> Förklara hur Sverige blev indraget i 30-årigakriget och visa på konsekvenser av kriget (maktkamp, religion, kungadöd, skatter, land, rykte)
=> Beskriva hur de 4 stånden påverkades av att Sverige blev en stormakt. Vilka blev vinnare och förlorare.
=> Beskriva konsekvenser av freden i Roskilde (landskap, Öresund, rikedom, nya krig, snapphanar, förtryck)
=> Förklara orsaken till att det grundades nya städer i Sverige.
=> Förklara orsaken till att Vasaskeppet blev ett fiasko. (skrytbygge, felkonstruktion, publik)
=> Förklara betydelsen av att Sverige tog emot invandrare under Stormaktstiden (metallexport, Valloner, L. De Geer, kanoner, städer, holländare)

Källor och historiska personer:
=> Utifrån bilder från tiden ge exempel på lekar, arbete och högtider kunde vara.
=> Ex olika beskrivningar av Vasa och Kristina
=> Vi lyfter fram tidsbegrepp och andra centrala begrepp för perioden. (Vasatiden, Stormaktstiden och när dessa var)
=> Få redskap för hur man granskar historiska (och andra) källor för att kunna resonera om bilden av Vasa det som skedde under denna tid.

 

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
• Den svenska statens framväxt och organisation.
• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

historiamatris-4-6-160924

Hur?

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi startar med att tillsammans se en dokumentär om Vasatiden (länk till filmen). Här plockar vi upp viktiga spår som vi jobbar vidare med. Reformation använder vi för att jobba med viktiga förmågor som orsaker, perspektiv och konsekvenser. Jämförelser med det som sker i Danmark gör att vi får en bredare förståelse för vad som sker utanför Sverige under Vasatiden.
Sidor i Historiaboken: 114, 118-123, 132-133
Dokumentär om första delen av Stormaktstiden (länk till filmen) använder vi för att sedan skapa en översikt av de viktigaste delarna under denna tid. Fokus på varför vi kan bli en stormakt och viktiga förändringar som bidrar som gruvindustri, invandring, städer och krig.
Sidor i Historiaboken: 140, 144-145, 147, 148-149, 150-151, 154-155

Vi kommer stanna upp och diskutera bilden av Vasa och Kristina. Runt dessa kommer vi diskutera källor i allmänhet och hur man kan tänka om de historiska källorna från tiden.
Sidor i Historiaboken: 115, 131, 141, 152-153

Material:
tankekartor-vasatid-stormaktstid

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha en analys som avslutning på detta område.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35-36: Vi ser dokumentär och börjar sortera fakta, samt fördjupar vissa delar.
v.37: Jämförelse med Danmark
v.38: Stormaktstiden.
v.39: Stormaktstiden, synen på Vasa och Kristina
v.40: 
synen på Vasa och Kristina och analys/prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på den grund vi har från förra terminen, då vi jobbade med Medeltiden. Då hade vi stort fokus på makten under den tidsperioden. Nu ser vi vad som händer när Vasa tar makten och vad som händer när Sverige blir en Stormakt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.