Åk6 – Religion – Islam & buddhism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.5-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Religionsboken

Etik:

 • Vad är viktigast i livet för dig? (egen reflektion)
 • Vad gör människor lyckliga? (egen reflektion)
 • Vad innebär det att ha en tro? (egen reflektion)

Islam & buddhism

 • Var i världen bor de flesta muslimerna och buddisterna?(s.118 & 150)
 • Vad gör Koranen till en helig bok? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.108)
 • Vem startade islam och hur gick det till? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.110-115)
 • Vad är den viktigaste regel för muslimer och hur tänker de om mat? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.120)
 • Varför är de 5 pelarna viktiga för muslimer? (s.120)
 • Vad innebär trosbekännelsen och bönen och hur hänger detta samman med fredagsbönen, imam och moskén? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.120, 122)
 • Vad innebär matreglernafastan och allmosan och hur hänger de samman?Jämför med judar, kristna och buddhister. (s.121,124)
 • Vad innebär vallfärden? Jämför med judar, kristna och buddhister. (s.121)
 • Vem startade buddhismen och hur gick det till?s.146-149)
 • Vad innebär det att tro på återfödelse, karma och hur tänker buddister om Nirvana? (s. 153)
 • Varför är den åttafaldiga vägen viktig för buddisterna? Jämför med judar, kristna och muslimer.(s.152-153)
 • Vad innebär det att leva som en munk eller nunna och vad menar med sangha?(s.149, 151)
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp: (kommer sista veckan)

– Keynoteblad: (klicka nedan)
Islam & budd elev

Böcker:
– Religionsboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 •  kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.5: Intro vad gör tro viktigt och intro islam
v.6: Koranen och Muhammed + start tidning
v.7: Muhammed  och vad är viktigt för dig
v.8: De 5 pelarna
v.10: 5 pelarna + Pi-dagen
v.11: Ta emot Besökare Mohamed Mostafa
v.12: Moskén, fredagsbönen och imamen (jämförelser)
v.13: Buddhas liv, var i världen, jämförelser + 8-faldiga vägen.
v.14: 8-faldigavägen, karma, nirvana och munkar& nunnor
v.15: Jämförelser och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Vi lyfter nu in 2 nya världsreligioner och försöker se vad som är viktigt i dessa. Sedan jämför vi med andra religioner för att se likheter och skillnader.
I vårt möte med Mohamed Mustafa får vi chansen att fördjupa förståelsen för vad det kan innebära att leva som muslim. 
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Åk 8 – Religion – Hinduismen, andra religioner & MR del 3

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.11-v.15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Hur skapades hinduismen och hur påverkade geografin utvecklingen av religionen? Jämför detta med hur andra religioner vuxit fram.
 • Vad innebär kastsystemets uppdelning har detta styrt livet för hinduerna?
  Jämför med andra system för indelning av människor.
 • Hur ser en hindu på livet? Hur hänger fenomen som Samsara, atman, Brahman, kastsystemet, moksa, karma samman.
 • Hur kan man förklara att hinduer tänker att det finns olika vägar till målet, moksa? Jämför dessa vägar med andra religioners vägar till sina mål.
 • Hur ser livet ut för olika kaster och hur är det att leva som dalit? Vilka konsekvenser får det att tvingas leva som daliterna gör?
 • Vilka rättigheter har daliterna och hur skulle en humanist tänka om situationen?
 • Hur kan man tänka om kastsystemet om man utgår från olika etiska modeller som konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik?
 • Vad är viktigt att gör i vardagen och i livet om man lever som hindu? Vilka är de viktiga platserna, riterna, böckerna? Vilka likheter och skillnader finns med andra religioner?
 • Dra slutsatser om religionens påverkan på livet för hinduer, samhället, kulturen.

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

Film om daliternas situation

Keynote från lektionerna:
Hinduism – sammanställning

Gleerups:
Historia

Syn på livet

Kastsystemet & daliterna

Gudar

Tempel och riter

För jämförelser mer andra religioner söker ni upp dessa religioner i Gleerups religion 7-9
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren):
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från historien och en modell för hur hinduerna ser på livet. Med dessa som grund kommer vi jobba med att förstå de olika delarna av religionen och hur denna hänger samman. Sedan kommer vi jobba med att jämföra med andra religioner syn på livet.
Vi kommer studera daliternas situation och se deras situation utifrån olika former av etik och dra slutsatser om deras rättigheter
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi kommer ha analyser tillsammans i helklassdiskussioner längs vägen, en större klassanalys och sedan avslutar vi med en sista analys.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.11 intro, vi analyserar Indiska halvön och förutsättningarna där hinduismen skapas. jämförelser med andra flodkulturer
v.12 Hinduismens tillkomst/historia, kastsystem, modell för hinduers syn på livet
v.13 Daliternas situation och rättigheter och olika former av etik
v.14 Olika vägar till moksa och jämförelser med andra religioners vägar
v.15 Skrifter & heliga platser, repetition och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi går nu vidare med arbetet med rättigheter och landar nu i Sydasien och i hinduismen. Här söker vi rötterna till religionen och hur den kommit att påverka människorna och samhället under 3500 år. Vi söker hinduernas syn på livet och detta kommer jämföras med andra religioners syn.
Daliternas situation kommer komma i fokus för att dels se rättigheter, men även för att se hur situationen kan ses ur olika etiska perspektiv och ur ett humanistiskt perspektiv.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v.11

Hej allesammans!

Mentorstiden
I måndags var det många som ville ha vår uppmärksamhet! Vi hade en grupp elever som presenterade nästa insats för att samla in pengar till Gotlandsresan och nu blir det föräldramiddag 27/3! Det blir mat, underhållning, lotterier mm. Eleverna fixar och ni vårdnadshavare är alla välkomna att besöka denna fin fina restaurant!!
18.20.30 för alla gäster 15.30-21 för alla elever!!

Husrådet ville informera om viktiga saker i matsalen och de ville också ha med sig förslag på förbättringar till matrådet som de är med i varje månad.

Därefter var det dags för förberedelser inför vårt nästa stora event Inspirationsmässan! Nästa onsdag 20/3 ska alla elever i åk 7-9 få chansen att träffa en mängd personer som kommer till skolan för att dela med sig av sina erfarenheter. Eleverna fick välja vilka miniföreläsningar som de vill gå på. Nu laddar vi för denna fullmatade eftermiddag!

SO
Vi har nått ytterligare ett delmål denna termin. Vi har sökt förklaringar till att vi har olika rättigheter och då haft fokus på historia. Här har vi också studerat hur man kan använda historia om olika sätt. Detta gjorde att vi kunde se hur nazister använde detta i sin propaganda.
Nu är det dags att styra vidare och vi kommer då landa i Sydasien för att studera hinduismen. Många jämförelser kommer vi göra och även här kommer vi att ha ett fokus på rättigheter.

Mitt i terminen – stämma av mål
Halvvägs genom terminen och det är kul att se alla som kommit till våra pluggstugor på tisdagar (uppehåll nästa vecka). Oavsett om man varit där eller inte är det dags att fundera på hur det går med de mål som sattes vid utvecklingssamtalen. Är du på rätt väg? Ska du göra något annorlunda? Behöver du hjälp med något? Ja fundera/reflektera över läget!

Hänt i veckan!
Succén med pingis och basket på tisdagsluncherna fortsätter! Många elever hittar nu till idrottshallen dessa tillfällen!!
I veckan hade Merkuriuseleverna workshop med telluseleverna kring programmering. Kul med både syskonträffar, kreativt skapande och fina möten!
Möjligheten att köpa en skoltröja har presenterats och alla som är intresserade kan gå in på  skolgarderoben som är öppen till den 27 mars! Det finns även provkläder hos Åsa i syslöjden!

www.skolgarderoben.se/lemshaga

Kommande datum:

 • 20 mars, inspirationsmässa
 • 27 mars föräldramiddag – får inte missas
 • 2 april skolbio (mer info kommer)
 • v.16 påsklov + må v.17
 • Boka in dessa datum
  24 april föräldramöte med SYV (studie och yrkesvägledare)
  8 maj Skolansdag

Ha en fin helg allesammans!!

/Merkuriusteamet

Veckobrev v.4

Hej allesammans!

Utvecklingssamtal
Veckan startade med fokus på kommande termin och vi jobbade med att stämma av mål, tänka igenom sin situation och sätta mål. Nu är det slutfinish hemma då alla har IUP-läxa, vilket innebär att ni hemma kollar igenom vad som tänkts och planerats!
För er som missat är det hög tid att boka samtal, vi kör nästa vecka!

SO
Vad har historien att lära oss? Kan man använda historien på andra sätt? Just nu försöker vi få in en delvis ny dimension i historieämnet och vi studerar bla hur nazisterna aktivt använde historia i sitt propagandabygge. Samtidigt har vi också tagit oss till födelsen av en stormakt, USA. Vi ska se hur denna händelse och andra, kommit att påverka hela världen. Särskilt fokus kommer ligga på betydelsen för våra rättigheter.

Inspirationsmässa
Nu förverkligar vi tankarna som lyftes på föräldramötet under hösten. Vi planerar för fullt en hel eftermiddag för alla i åk 7-9, där målet är att inspirera, ge idéer, bryta mönster och ge målbilder för våra ungdomar. Se nu till att höra av er till Fredrik med visat intresse av att delta! Se inbjudan:

”Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Kort bakgrund – Vi vill att våra elever ska få syn på sig själv som person (vad är ens drivkraft), hur matchar det mot utbildningar och framtida jobb. Vi vill gärna gå lite utanför boxen – inte tänka typiska mans/kvinnoyrken! 

Vad vill vi göra 20 mars?

Vill du som förälder eller tidigare elev komma och berätta om vad du jobbar med eller vilka utbildningar du valt och varför?

Hur?

Vi kommer köra kort intro för alla sedan miniföreläsningar på 10-15 minuter för grupper på 13 elever och däremellan ”mässa” där 10-15 föräldrar/fd elever berättar om sina jobb/studieval.

Tid: 20/3 kl. 12.30-15.00

Plats: Ladan/gymnastisksalen Lemshaga

Deltagande elever: Årskurs 7-9 (156 elever)

Kontakta Fredrik Pettersson om detta låter intressant

fredrik.pettersson@lemshaga.se

Prao
Måndag v.6 alltså 4/2 är sista dagen att lämna in Prao-blanketterna. Alla har fått dessa i handen av oss mentorer (saknar ni kan ni skriva ut dem från hemsidan klicka här).
Har ni frågor kontaktar ni oss mentorer!

Häst/nötallergi & Ledigheter i åk 9
Saker vi vill påminna om så det finns med planering/bakhuvudet. Vi har flera allergiker så tänk på vad ni tar med till skolan!
Under åk 9 är vi restriktiva med ledigheter under hösten och under våren ges inte ledigheter.

P3 – ny schemaperiod och några byten i schema

Fredags puls byter klasserna plats i schemat från nästa vecka (v.5).

 

Inbjudan till föreläsningar för föräldrar

1. Kommunens preventionsteam
De kommer att föreläsa om hur de jobbar för att förebygga narkotika, alkohol och tobak så pratar man om risk- och skyddsfaktorer.
Hur bör vi som vuxna agera? Denna informationsstund vill ni inte missa.

När? 
Föreläsning för er föräldrar kommer ske i Värmdösalen i Värmdö kommunhus på Skogsbovägen 9-11 på våningsplan 2.
Ni är hjärtligt välkomna den 4 februari kl. 18-20.
Läs hela inbjudan här Inbjudan PT

2. Reggio-emiliainspiration

6/2. kl.18.30-19.Föreläsning för föräldrakoordinatorsgruppen och alla övriga föräldrar om Reggio Emilia. Vi vill ge alla chansen att ta del av hur vi jobba och förhåller oss till denna filosofi/pedagogik!

 

Kommande datum:

 • 28/1 Ingen mentorstimme = sovmorgon – utvecklingssamtal
 • 30/1 – Utvecklingssamtalsdag – eleverna halvstudiedag, halv lovdag
 • 31/1 – allaktivitesdag – se info för varje grupp i Schoolsoft/mail.
 • 12/2 Merkurius grön livskunskap 8.30-12
 • v.8 Prao
 • v.9 Sportlov

Åk8 historia – MR del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-v.10 (prao v.8)

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)

Historia

 • Vad innebar/innebär den nazistiska ideologin?
 • Förklara vad Nürnberglagarna och Novemberpogromen innebar och visa hur de bygger på den nazistiska ideologin. (perspektiv, konsekvenser och samband)
 • Resonera om hur det går att se på namnet Novemberpogromen/Kristallnatten.
 • Förklara olika sätt som historia kan användas på med exempel från nazisternas användning av historia.
 • Visa på konsekvenser av att använda historia olika sätt och använd exempel från nazisternas användning.
 • Förklara hur det amerikanska frihetskriget skapade landet USA och hur landet kom att styras.
 • Förklara hur frihetskriget var ett viktigt steg mot mänskliga rättigheter (MR) och varför alla inte såg det så.
 • Visa samband mellan det som skedde i USA och det som sedan kom att ske i Europa.
 • Vad var orsakerna till att det blev en revolution i Frankrike och vad gör detta till en revolution?
 • Vilka blev konsekvenserna av den franska revolutionen?
 • Hur kom upplysningen att minska kyrkans makt och hur förändrades kyrkan under väckelserörelsen?
 • Hur hänger det som skedde i USA och Frankrike ihop med bildandet av partier och människors rösträtt?
 • Hur bidrog skapandet av FN till att vi fick MR?
 • Dra slutsatser och visa hur missnöje kan ses om en gemensam faktor bakom de förändringar som skedde under 1700-1900-talet.
 • Vilka rättigheter har man idag på en arbetsplats och vad har man som anställd för skyldigheter (för att t ex inte riskera att bli av med jobbet)?

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

Keynote från lektionerna:

MR del 2 – sammanställning

Använda historia:

Använda historia

MR:

Rättigheterna- FNs artiklar

 

Historia:

Gleerups: Historia 7-9

Frankrike:
Ett land i kris
Revolution
Vad blev kvar?

Upplysningen & kyrkan
Från katolicism till protestantism
Frikyrkorna

Mot rösträtt:

Folkrörelserna
På väg mot demokrati
Pluskunskap om rösträtt: Vägen till rösträtt var lång och svår

FN & MR
FN & Eu – 2 fredsprojekt
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
ex mellan Europa – Afrika – Amerika = triangelhandeln.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Upplysningen + Amerikanska frihetskriget + Franska revolutionen
Ståndssamhällets upplösning
Nazism och nationalism

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Kampen mellan Frankrike och Storbritannien med koppling till USA.
Stormakternas inblandning i Balkan – nationalismens betydelse = orsak till världskrig

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
Nationalism som drivkraft för imperiebyggande och frigörelse från stormakter.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Nazisternas förtryck i form av lagar och aktioner = Nürnberglagar + Novemberpogromen.

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.
Mot religionsfrihet och allmänrösträtt

* FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
FNs skapande och de mänskligarättigheterna

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
Olika sätt att använda historia och nazisternas användning av historia.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar i en film om nazismen och hur nazister i Tyskland kom att införa lagar och aktioner mot judar. Detta har vi som utgångspunkt när vi studerar hur nazister använder historia. Här vill vi se hur det kan göras, varför det görs och vilka konsekvenser det kan få att använda historia.

Efter denna start går vi bakåt i tiden för att se viktiga hädelser/perioder i historien som har varit med och bidragit till att vi idag har de mänskliga rättigheterna (MR).  Vi startar i bildandet av USA där vi dels får viktiga bitar som ger oss MR och dels får vi syn på ett nytt sätt att styra ett land, maktdelning. Vi tar oss därefter till Frankrike för att se hur orättvisorna där i kombination med en hel dela andra orsaker leder till den Franska revolutionen. Även här får vi med oss viktiga bitar till MR och baksidan med en revolution, skräckväldet. Från Frankrike tar vi oss till Sverige för att se hur förändringar i världen och nya sätt att tänka i.o.m. upplysningen gör att kyrkans makt minskar och vi går mot religionsfrihet (en MR). Förutom detta kommer vi att ta steg mot allmän rösträtt.

Vi ser hur nationalismen bidrar till 2 världskrig och förintelsen, innan vi tillslut får FN och de mänskliga rättigheterna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys där eleverna kan välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 2 Vad är viktigt i SO och Nürnberglagar och Novemberpogromen.
v.3 Hur kan historia användas
v.4 USA – hur skapades det och hur lade det grund för MR
v.5 Frankrikes revolution och kyrkans minskade makt i Europa
v.6 Väckelsen och nationalismens 2 sidor
v.7 Rösträtt och FN samt rättigheter
v.10 Repetion och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v.51

Hej allesammans!

Finalvecka – tillsammans i Ladan
Vi har haft en fin vecka tillsammans och har då hittat på en hel del trevligheter! Årliga jullunchen avnjöt vi och den allmänna uppfattningen var att köket lyckats igen!
Veckan har också gett Ladan två mästare! Bordshockey och couronne har vi haft mycket roligt runt och stort grattis till mästarna!

SO

Om vi haft en trevlig vecka i Ladan, så har innehållet varit allt annat än det. Förintelsen har varit vårt fokus. Vi avslutade med att se en dokumentär det Tobias Rawet berättade om för ett tag sedan, nu visades med rörliga bilder från tiden. Vi kommer slå in npå ett positivare spår efter jul då vi kommer studera motkrafterna till detta. Då kommer vi sa vad det var som lett fram till de rättigheter vi har idag!

Engelska

Vi kommer att sätta igång med Nationella Prov, testomgången, direkt när ni är tillbaka. Alltså första dagen! Vi kommer att börja med hörförståelse, så om du känner att det är ett område där du behöver träning, kan du gärna göra det under lovet. Det finns en bra sida där du kan träna olika förmågor. Välj förmåga uppe under fliken Skills och sen vilken nivå du vill träna på. Du kan också välja att träna på grammatik, ordförråd, eller ‘exams’ där du får tips för hur du gör vid provsituationer.
Prao
Passa på att under lovet ta tag i att hitta praoplatser. OM lappar/info tappats bort finns dessa på hemsidan: länk

Skolstart:
Tisdagen den 8:e Januari slår vi upp portarna för er igen.

Allaktivitetsdagen:
Torsdagen den 31/1 är det dags! Vi kommer bland annat att erbjuda en skidresa till Kungsberget, några mindre kostsamma aktiviteter på ”hemmaplan” samt såklart ett par kostnadsfria alternativ. Mer info om de olika aktiviteterna kommer publiceras på schoolsoft i början av nästa termin.

Ann tjänstledig:
Under terminens första tre månader kommer Ann att vara tjänstledig. Patrik (So) kommer gå in som vikarierande mentor och Hanan kommer att undervisa i hemkunskap.

Kommande:
v.5 Utvecklingssamtal – tider kommer under v.2
31/1 Allaktivitesdag (se info ovan)
Önskar er alla en fantastisk jul och ett gott nytt år!
/Merkuriusteamet