Idrott och Hälsa Saturnus period 1 ht-16

Idrott och hälsa- Saturnus period 1

Ansvarig/Ansvariga: Gottis / Krister
När, under vilka veckor? 34-42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Samarbete, vad betyder det för er?
 • Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
 • Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • allsidig rörelseförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
 • Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.


Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Vi samtalar om innehållet av lektionen. Utvärderar vad som har fungerat bra och vad vi kan utveckla mer. Eleverna får inför varje lov vara med och planera sista veckans lektioner och vi arbetar med Öppet hus.

 

Hur ska vi arbeta?


Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?


Genom aktivt deltagande under de olika aktiviteterna.

Efter period 1 kommer eleverna att få göra en egen reflektion. Vad har vi jobbat med? vad har varit roligt? vad har jag lärt mig, detta vill jag göra med av…

Tidsplan, när ska vi göra vad?:


Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Därefter arbetar vi kring kartkunskap teoretiskt och praktiskt.

Vi jobbar med begreppet kondition både praktiskt och teoretiskt. 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 • Vi kommer samtala kring utomhusperioden, vad har vi lärt oss? 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

 • Hur har gruppen fungerat?
 • Vad behöver vi bli bättre på?Pedagogisk dokumentation (länkas):

Länktips:

Idrott och Hälsa- Uranus period 1

Idrott och hälsa Uranus period 1

Idrott och hälsa- Uranus period 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Gottis

När, under vilka veckor? v.34-45

Frågeställning (och följdfrågor):

 • hur kan eleven utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och rörelseövningar?
 • hur kan eleven utveckla sin samarbetsförmåga?
 • hur är jag en god vän och hur visar jag respekt till andra?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, klättra
 • ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.
 • lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • allemansrättens grunder.
 • säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

– kunna delta i lekar, spel och idrotter.

– utveckla sina motoriska grundformer.

 • delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur man undviker olyckor( både för sig själv och andra).

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med olika lekar stora som små, lära oss om Allemansrätten- vad vi får och inte göra, Jobba med våra grundformer- springa, hoppa, kasta, balansera mfl. Koppla vår rörelse till människokroppen, prata om kondition- styrka, avslappning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker fortlöpande under årets gång i motorik, rytmik, kropps- och rumsuppfattning. Samt delaktighet i samtal kring hälsa och fysisk aktivitet, samarbetsförmåga och hänsynstagande.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi kommer att ha en motoriklektion- startar ute och går in när vädret blir kyligare.

Den andra lektionen är vi ute. Vi klär oss rätt och följer naturens växlingar. Vi samverkar då med andra ämnen som NO, So, svenska och matte. Då är vi flera pedagoger.

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

Idrott och Hälsa Neptunus Period 1- ht 16

Idrott och Hälsa Neptunus period 1

Idrott och Hälsa – åk 1 period 1, HT -16
Ansvarig lärare: Gottis
När, under vilka veckor? v. 35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 1. Uppmärksamhet, hur följer man en instruktion?
 2. Samarbete, vad betyder det?
 3. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och övningar.
 4. Vad heter redskapen i gympasalen och vad kan man göra med/ på dem?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • allsidig rörelseförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).

 • Vi kommer leka lekar och göra olika övningar för att träna uppmärksamhet och samarbete.
 • Vi kommer att prova olika handredskap såsom ärtpåse, rockring, boll och hopprep
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer göra grundformer( såsom springa, hoppa, krypa, rulla mfl. ) i olika lekar och banor.
 • Vi kommer att vara både inne och ute.
 • Vi kommer att samtala om våra sinnen och prova att använda dem på olika sätt.
 • Vi kommer att göra en lite vandring i närområdet med ryggsäck och fika med mellis.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta både inom- och eventuellt utomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler samt uppmärksamhet.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Under uteperioden jobbar vi med våra sinnen.
Därefter går vi in och provar olika handredskap och gör olika banor där vi övar de motoriska grundformerna.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Andra pedagoger som jobbar med klasserna, klasserna som grupper.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi kommer samtala kring perioden, vad har vi lärt oss och vad behöver vi bli bättre på?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Hur har gruppen fungerat?

Pedagogisk dokumentation (länkas)

Länktips

Fysisk hälsa och rörelse

Ansvarig lärare: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v.35-38

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till i våras?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
Förankring i kursplanens syfte:
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under hela perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. En kortare reflektion kommer att fyllas i i samband med coopertestet om varför resultatet möjligtvis skiljer sig från i våras.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna samt en kortare inlämning av reflektion efter coopertest.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
Vecka Måndag(röd) Fredag( grön) Tisdag(dubbeltimma)
35 Konditionslekar  Konditionslekar Röd: Jogg 3km/softboll
36 Utvecklingssamtal  Friidrott/lemshagaspelen Grön: Jogg 3km/softboll
37 Friidrott/lemshagaspelen  Coopertest/reflektion Röd: Jogg i Brunn samt softboll.

se schoolsoft

38 Coopertest/reflektion  Softboll Lemshagaspelen

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

Eventuell pedagogisk dokumentation

Fysisk hälsa och rörelse

Ansvarig lärare: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v.35-38

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till i våras?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under hela perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. En kortare reflektion kommer att fyllas i i samband med coopertestet om varför resultatet möjligtvis skiljer sig från i våras.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna samt en kortare inlämning av reflektion efter coopertest.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Måndag(grön) Tisdag( röd) Onsdag (dubbeltimma)
35 Konditionslekar  Konditionslekar Röd: Kondition och styrka vid Brunns utegym.
Samling 8.45 vid utegymet. Byt om hemma,
duschmöjlighet efteråt på skolan.
36 Utvecklingssamtal  Friidrott/lemshagaspelen Grön: Kondition och styrka vid Brunns utegym.
Samling 8.45 vid utegymet. Byt om hemma,
duschmöjlighet efteråt på skolan.
37 Friidrott/lemshagaspelen  Coopertest/reflektion Röd: ? vikarie
38 Coopertest/reflektion Lemshagaspelen Grön: Orientering

teori och praktik

på skolan

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:Länktips: