Saturnus veckobrev v.46

Hej alla härliga Saturnusar!

 

Tack för en fin vecka! Nu rullar veckorna på och det är inte långt kvar tills tomten kommer på besök. Denna vecka har vi uppmärksammat barnboksveckan. Vi har även arbetat med delningsdivision och innehållsdivision. Utöver det har vi byggt broar samt fortsatt arbeta med Stop motion. 

 

 

 

Barnboksveckan

Denna vecka har vi stannat upp med Läsresan och istället uppmärksammat barnboksveckan. Vi började veckan med att titta på en kortfilm som hetteThe Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”. Filmen är en hyllning till böcker och det skrivna ordet. Se den gärna! 

Vi har också uppmärksammat dikter denna vecka. Vi har läst tre olika dikter och tittat på filmatiseringar av dessa. Därefter pratade vi om skillnaden mellan det skrivna och det filmade. En av dikterna var Krakel spektakel av författarna var Lennart Hellsing. Sedan fick eleverna själva prova på att skriva en dikt samt illustrera den. 

Dessutom har vi uppmärksammat flera olika barnboksförfattare. Eleverna fick därefter välja en av dessa och skriva ett författarporträtt. Till sin hjälp fick de använda NE för att söka information om sin valda författare. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Singma

Denna vecka har vi arbetat med division. Vi har dividerat med 4 och 8. Vi har arbetat med olika sätt att dividera. Innehållsdivision, där vi tar reda på hur många grupper av ett visst antal som bildas samt delningsdivision där man fördelar ett antal i ett bestämt antal grupper. 

 

 

   

   

 

Learn English

Boken Learn English arbetar vi med varannan vecka.  Denna vecka har vi arbetat med begreppet Opposites, t ex tall – short, clean – dirty, bad – good m.fl. Vi lyssnade och översatte även berättelsen Wet paint. 

 

Brobygge

I teknik har klassen arbetat med att konstruera egna stabila broar. De började med att titta på olika sorters broar som t ex balkbroar, fackverksbroar, valvbroar och hängbroar. Därefter hade de till uppgift att rita en skiss samt skriva och berätta vilken typ av bro de skulle bygga. Fantasin och kreativiteten flödade!

 

   

   

   

 

Stop Motion – Närområdets historia

I vårt arbete med närområdets historia har eleverna fått i uppgift, som en sammanfattning, att göra en stop motion film tillsammans i mindre grupper. De skulle ta inspiration från våra besök samt den fakta de fått. De började med att skriva berättelsen för att sedan börja rita de miljöer och figurer de önskar ha med i sin berättelse. Nu håller de flesta på att fota sina berättelser och några är till och med klara. Vi hoppas att ni ska få se det färdiga resultatet snart. 

 

 

Hem och skola

 

Information från fritids:

Nu är det dags att anmäla era tider inför jullovet!

23/12 stänger kl.15.00. Den 3/1-22 öppnar vi igen och har öppet fram till skolstart. Vi vore tacksamma om ni fyllde närvaro/frånvaro så snart som möjligt! Två veckor innan lovet stänger schoolsoft för anmälningar.

 

Läxa:

 • Nyckeln till skatten  – läsebok kap. 10 “Viktig information” s.69-75.
 • Eleverna får med en stencil där de ska skriva om vad som händer i kapitlet. ”Vad hände först, sedan och sist i kapitlet?” Vad händer i kapitlet?

 

Information inför vecka 47:

Måndag

 •  Eleverna börjar kl.9.40. 

Tisdag

 • Slöjd – vi ser gärna att de elever som har slöjd första lektionen kommer till Villan först och lämnar sin väska.

Onsdag:

Torsdag

 • Friluftsliv – ta med sittunderlag, frukt och dryck. Ni som vill får ta med varm dryck (kan vara skönt att värma sig med då vi kommer att få några kallare dagar nästa vecka). 

Fredag

 • Idrott – Ta med idrottskläder att ha inne samt handduk. (Idrottstiderna har ändrats. Gå in på schemat för att se ditt barns tid.)

 

Kommande händelser:

 • 9/12 – Vi åker till Ingarö kyrka för att titta på årets julspel. 
 • 13/12 – Vi firar Lucia i Amfiteatern. De elever som ska vara med i luciatåget (de som är med i kören denna termin) Information från Jonas Lucia info 2021
 • 22/12 – Julavslutning i Gustavsbergs kyrka. 
 • 11/1 – Vårterminen startar. 

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel, Vincent, Jenny och Caroline

 

ingela.eriksson@lemshaga.se 

daniel.ekmark@lemshaga.se 

vincent.karlsson@lemshaga.se 

jenny.bengtsson@lemshaga.se 

caroline.lorne@lemshaga.se 

Villan: 08-586 313 11

Fritids MG: 08-586 313 27

 

Rastlekar för Pluto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel, Ingela, Vincent, Jenny och Caroline

När? v.42-43

 

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? 
 • Hur kan vi vara goda förebilder för våra yngsta elever på MG?
 • Hur hjälper vi till att bygga relationer mellan våra elever?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
 • Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Normer och regler i elevens närmiljö.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Genom lek vill vi tillsammans utveckla goda relationer för de äldsta och yngsta eleverna på Mellangården. Genom våra möten och samtal ökar respekten för varandra och genom det förhindras att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Under två veckor kommer eleverna i Saturnus att hålla rastlekar för eleverna i Pluto. Denna aktivitet stöttas av pedagog från Saturnus och till viss del av pedagog från Pluto. Eleverna kommer att planera upp lekar och öva på att genomföra dessa. Lekarna kommer att genomföras varje dag av ca fyra elever från Saturnus. Eleverna i Pluto kommer i förväg att få information om vilka lekar som kommer att genomföras. På så sätt förbereds de  yngre eleverna på bästa sätt. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Efter genomförd lek utvärderar dagens lek tillsammans i klassrummet. 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
 • Genom att skapa goda relationer samt arbeta åldersöverskridande vill vi visa vikten av att vara en god förebild för de yngre eleverna. Detta är något vi ser gynnar alla då vi genom lekens värld skapar goda stunder för gemenskap och förebygga att någon utsätts för kränkande behandling. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter, att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

 

 

Barnboksveckan – läs och skrivprojekt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela och Daniel

När, under vilka veckor? v.46 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är en författare? 
 • Vad är en illustratör?
 • Vilka svenska barnboksförfattare känner vi till?
 • Vad har böcker för betydelse för oss människor?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa och lyssna på sagor av olika författare
 • Uppmärksamma olika svenska författare
 • Läsa och skriva dikter
 • Titta på korta filmer

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Learn English – Third Book

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela

När, under vilka veckor? 21/22

 

Vad?

 • Vi lär oss grunderna i det engelska språket.

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?
 • Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen år 1-3

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur? 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Varannan vecka arbetar vi i vårt material Learn English. Vi följer arbetsgången i arbetsboken. Utöver det leker vi lekar samt sjunger sånger på engelska. Vi läser/lyssnar på engelska böcker samt ser på olika engelska kortfilmer. 

 

Fraser, ord och begrepp i respektive kapitel:

Welcome back

 • Dialog: “My name is..”, “What is your name?”, “I am …. years old” , “How old are you?”, “I live in….” , “Where do you live?”

 

Good to know

 • Number, days and months. 
 • Dialog: “What day is it today?”, “What day is it tomorrow?”, “What day was it yesterday?”

 

Wild animals

 • Story time – “The den”
 • Animals
 • Dialog: “At the Zoo”
 • Grammatik – singular och plural 

 

Opposites

 • Story time – “Wet paint”
 • Tall, short, big, small, clean, dirty ….
 • Dialog: “Lost dog”
 • Grammatik – have, has “I have…”, “You have…”, “He/she has…”, 

 

After school

 • Story time – “Swap!”
 • Play the piano, go horse riding, bake a cake, walk the dog …. 
 • Dialog: “Busy week”
 • Grammatik this (den här),  that (den där) “This is a lamp”, “That is a chair”

 

Lunch time

 • Story time – “Dad’s jacket”
 • Meatballs, steak, hot dog, chicken, apple pie ….
 • Dialog: “Hot dog or pie?”
 • Grammatik – am, are, is  “I am …”, “You are ….”, “He/She is ….”

 

Weather

 • Story time – “The storm”
 • Cold, warm, windy, cloudy, sunny, snowy ….
 • Dialog: Play outside
 • Grammatik – like, likes  “I like…”, “You like…”, “He/She likes…”

 

Party time

 • Story time “The scarf”
 • Cake, candles, surprise, cupcake, balloon, gift, sweets …..
 • Dialog: “Birthday cake”
 • Grammatik – a, an ”I eat a banana”, “I eat an apple”

 

Every day

 • Story time – “An important case
 • Go to school, eat dinner, wake up, take a shower ….
 • Dialog: “Good morning”
 • Grammatik – my, your “This is my ball”, “That is your ball”

 

The house

 • Story time – “The secret room”
 • Door, garden, bedroom, kitchen, window, floor ….
 • Dialog: “Time for homework”
 • Grammatik – behind, between, in front of  

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla ska känna sig välkomna att samtala i gruppen.

 

Vi tillsammans i Saturnus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel, Ingela, Vincent, Jenny och Caroline

 

När? 2021/2022

Vad? 

 • Vad behöver vi för att alla ska må bra, känna sig trygga och trivas?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? 
 • Vad kan vi ha som överenskommelse för att vi ska få det klimat vi vill ha i klassrummet och på skolgården?  
 • Vad är mitt ansvar och vad är min rättighet och hur hjälper vi varandra med att kunna ta ansvar?
 • Hur skapar vi ett klimat där vi kan tillgodose allas behov? 
 • Hur hjälper vi varandra med att lyckas under skoldagen?
 • Hur kan vi lära oss mer om hur vår hjärna fungerar och hur det påverkar oss i vardagen?

Övergripande mål från LGR11 2.1

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Förankring i kursplanens syfte

 • Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
 • Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Normer och regler i elevens närmiljö.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi vill tillsammans utveckla överenskommelser för arbetet och samvaron i den egna gruppen. det gör vi genom samtal, demokratiska beslut, med Vt-rutiner, lekar etc.
 • Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
 • Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Vi arbetar med allemansrätten för att eleverna ska utveckla en djupare omsorg och intresse för vår miljö och vår natur.
 • Vi har klassråd så att eleverna är delaktiga och får inflytande i skolarbetet och sin skoldag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår. Genom att dokumentera med hjälp av bild, observationer, etc. synliggör vi gruppens process och var den befinner sig.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Kontinuerligt under årets gång.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

 • Vi fortsätter lägga den goda grund vi har gett eleverna, tillsammans med fritids och resurs.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter, att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

 

Läsresan år 3

Ansvariga lärare: Ingela och Daniel

När? ht-2021/vt-2022

Vad?

Frågeställning:

 • Vad betyder det att läsa med flyt? Hur utvecklar jag den förmågan?
 • Vad betyder läsförståelse?
 • Vilka strategier använder jag för att utveckla min läsförståelse? 
 • Hur kan jag utöka mitt ordförråd?
 • Hur kan jag utveckla min stavning?
 • Vad behöver jag tänka på när jag skriver olika typer av texter?
 • Vad är källkritik och hur söker jag information?

Övergripande mål från LGR 11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll från kursplanen:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webb-texter.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Varje kapitel arbetar vi med i 2 veckor. Vi inleder varje kapitel med att vi titta på sidan “Vi övar och lär”. Där berättas det om vad vi kommer att övas och läras under det kommande kapitlet. 
 • Gemensam läsning är a och o. Varje lektion får eleverna på ett eller annat vis läsa kapitlet. Första gången lyssnar vi på det tillsammans. De andra gångerna kommer eleverna få prova på att läsa enskilt, i par, i grupp samt “som” t ex som en rappare, en robot m.fl.
 • Vi använder de olika lässtrategierna för att utveckla vår läsförståelse när vi läser och arbetar med  Läsresan. Vi kommer att möta olika texttyper; berättande, poetisk, beskrivande, förklarande, instruerande och återberättande.  
 • Vi får även lära oss att använda olika skrivstrategier då vi möter olika texttyper i boken. 
 • I boken kommer eleverna att få arbeta med läsförståelse, öva på stavning, öva grammatik, gemensam och enskild skrivning. 
 • I materialet Läsresan finns det en läsebok, arbetsbok samt webb för eleverna att arbeta med. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Kapitel 1 – “Flickan och cirkushunden”

 • Läsa: Berättande text
 • Grammatik: Alfabetisk ordning
 • Textanalys: Inledning, handling och avslutning
 • Skriva: Inledning

 

Kapitel 2 – “Strömlöst hos Charlie Knapp”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Dagbok
 • Grammatik: Alfabetisk ordning
 • Textanalys: Vad händer? Varför?

 

Kapitel 3 – “Kejsarpingviner”

 • Läsa: Beskrivande text
 • Skriva: Beskrivande text
 • Grammatik: Frågor
 • Textanalys: Pingviner (tankekarta)

 

Kapitel 4 – “Flöjtspelaren i Hameln”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Saga 
 • Grammatik: Substantiv 
 • Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning

 

Kapitel 5 – “Dikter”

 • Läsa: Poetisk text
 • Skriva: Kedjedikt
 • Grammatik: Substantiv
 • Textanalys: Inre bilder

 

Kapitel 6 – “Djur i regnskogen”

 • Läsa: Beskrivande text
 • Skriva: Beskrivande text
 • Grammatik: Sambandsord 
 • Textanalys: Foto/bild, information

 

Kapitel 7 – “Hemligt – Jördis hjärta Harry”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Efterlysning
 • Grammatik: Adjektiv
 • Textanalys: Jördis (tankekarta)

 

Kapitel 8 – “Stenåldern”

 • Läsa: Beskrivande text och berättande text
 • Skriva: Beskrivande text
 • Grammatik: Adjektiv
 • Textanalys: Vad är lika? Vad är olika? (venndiagram)

 

Kapitel 9 – “Kompismagasinet”

 • Läsa: Återberättande text och argumenterande text
 • Skriva: Artikel
 • Grammatik: Kommatecken
 • Textanalys: Sam (tankekarta)

 

Kapitel 10 – “Kackerlackan”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Handling
 • Grammatik: Talstreck
 • Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning

 

Kapitel 11 – “Renata – en äventyrare” 

 • Läsa: Återberättande text
 • Skriva: Brev
 • Grammatik: Sambandsord
 • Textanalys: Foto/bild, information

 

Kapitel 12 – “Experimentera mera”

 • Läsa: Instruerande text och förklarande text
 • Skriva: Recept
 • Grammatik: Verb
 • Textanalys: Vad händer? Varför?

 

Kapitel 13 – “Max och den magiska penseln”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Berättande text
 • Grammatik: Verb
 • Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning

 

Kapitel 14 – “Blött, sött och salt”

 •  Läsa: Beskrivande text och förklarande text
 • Skriva: Insändare
 • Grammatik: Meningar
 • Textanalys: Saltvatten/sötvatten (venndiagram)

 

Kapitel 15 – “Den gamla herrgården”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Avslutning
 • Grammatik: särskrivning
 • Textanalys: Ser ut …, känns…, bild

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • När eleverna arbetar i sina arbetsböcker samt vid läsning visar de på utveckling av sin; läsförståelse, diskussion samt skrivförmåga.
 • Varje vecka har eleverna i läxa att läsa ett kapitel i “Nyckel till skatten”. Varannan vecka har de till uppgift att använda olika strategier för att skriva och berätta om det de har läst. De andra veckorna har de hemuppgifter kopplade till kapitlet vi arbetar med i Läsresan. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

 • Läsningen är en viktig del för att få rätt förutsättning att lyckas i olika ämnen. Berättelsen är elevnära och spännande vilket skapar en god atmosfär som är gynnsam för lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.