Mars Veckobrev

Hej

Nu har vi gått några veckor med ordinarie schema. Alla elever är inne i sina halvklass grupper och sakerna börja falla på plats.
Vi har även hunnit med ca 90% av våra utvecklingssamtal, och vi jobbar på med arbetsron i klassrummet, samt att hjälpa eleverna att hålla tider, främst vid lektionsstart. Vi har även ett litet problem med  elever som springer in och gömmer sig i klassrummen, när de ska vara på ute på rast.

Ämnena:
Rullar på bra. Svenskan är vi igång med läsningen, matten har startat med att jobba på i boken, so är vi klara med våra kartuppgifter och startar vår Norden resa V38 och engelskan jobbar Julia och Ulla på med lite olika gruppuppgifter se bilder. No arbetet har fortsatt med att jobba med hjärnans betydelse och de olika sinnena, denna vecka med fokus på synen. Elevens val har startat och vi hoppas att de flesta är nöjda med sin grupp.

 

img_0863 img_0862

Vecka 38:

Måndag och tisdag är det vanliga dagar.
Onsdag åker Mars röd till Gustavsbergs teatern kl 11.39, teatern starta kl 12.00, sen åker vi tillbaka för en Sv lektion.
Torsdagen är det Mars grön att se teatern, vi åker kl 9.39 och ser teatern kl 10.00, sen åter till skolan.

Hälsningar

Krister/Marie

 

 

 

 

Geografi/Norden källor

Ansvarig/Ansvariga lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor?
v.35-43

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad kan man ha för strategier när man ska hitta på en karta?

Vad kan man ha för nytta av att vara ett kustland som t ex Norge?
Hur kan nederbörd uppkomma?
Hur påverkar havsströmmar temperatur och klimat?
Vad är klimat och vad orsakar olika typer av klimat?
Hur har inlandsisen påverkat Norges landskap?
Hur kan man se att inlandsisen påverkat landskapet i Sverige?
Vad kan man ha för nytta av en rullstensås?
Hur uppkommer en vulkan?

Vad kan en vulkan ställa till med för konsekvenser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Utforskandet med i första hand kartor är en viktig förmåga som vi jobba med i detta område.
=> Vi lägger grunden för att jobba med källor och vikten av att fundera kring vad en källa innehåller och vad den kan användas till. Vi kommer bygga vidare på detta med kunskaper om att bedöma trovärdighet.

Förankring i kursplanens syfte:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven- ser detta får för människor och natur.
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I Mars tar vi med oss:

=> Förklara hur regn uppkommer med ord och bild (frontregn och bergsregn)
=> Förklara hur regnet hänger samman med vattnets kretslopp.
=> Förklara vad som menas med klimat och vad som skiljer det från väder.
=> Förklara olika orsaker till att klimat skiljer sig (hav/havsströmmar, vindar, höjd över havet, närhet till Ekvatorn och poler)
=> Förklara vad som menas med kustklimat och fastlands/inlands-klimat
=> Visa på positiva och negativa konsekvenser av att vara ett kustland (använda olika perspektiv)
=> Visa på möjligheter av att ha olja som naturtillgång och beskriva hur det går till att utvinna olja i havet.
=> Förklara orsaken till att norska fjordar är U-formade och inte V-formade som dalar normalt sett är.
=> Beskriva hur man kan se spår av istiden idag och vilken nytta man kan ha av dessa spår.
=> Förklara orsaken till att Skanderna inte är så höga (vatten, is, vind).
=> Förklara orsaken till att det finns vulkaner på Island och hur det kommer sig att de får utbrott (kontinentalplattor magma, lava, gas och aska).
=> Visa på positiva och negativa konsekvenser av vulkanutbrott.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ta rollen som geografer och först se hur man kan använda kartor som källor. Sedan kommer vi använda olika källor för att studera olika fenomen. Eleverna får olika uppdrag som de ska söka svar på med hjälp av olika källor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen, ett namngeografitest och en analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v. 35 Kartor som källa och kartkunskap (karttecken och tips på hur man hittar i kartbok)

v. 36 Vi börjar med namngeografi i Norden och vad Norden är.
v. 37 Vi börjar jobba med Finland, skogarnas och sjöarnas land.
V. 38: Norge och hur kust kan påverka ett land och oljan som naturresurs.
v. 39: Norge och havsströmmar och olika sätt nederbörd uppkommer.
v 40 Danmark jordbruks landet med dess öar.
v. 41 Inlandsisen och Norge samt hur den påverkat Sverige. Island och vulkaner,
v. 42 Fortsatt island, hur berg bryts ned och byggs upp

v. 43 Analys, Prov på Norden

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi bygger nu vidare på Europaresan som eleverna gjort under hösten och nu studerar vi olika fenomen som påverkar människor och natur. Vi bygger också vidare på kunskaper från förra året då vi jobbade med vattnets kretslopp och olika naturresurser.

Orientering/Friluftsliv

Ansvarig lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? v.35-42

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktivitet/tema 1 2 3
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Fokus på Hälsa. Vi kommer att arbeta utomhus nästan hela perioden. Eleverna får prova på att orientera i Lemshagas närmiljö på olika sätt samt ta del av orienteringsteori. V 40 har vi en heldag med en vandring i naturen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltaga på lektionerna
 • genomföra en vildmarks vandring i okänd terräng, v 40
 • Teoriprov- kartecken, kartans färger och vägval. v 42

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag grön/röd Onsdag grön/röd
35 Södersved/bad Kon fotboll
36 Flaggan Friidrott IP
37 Friidrott IP Coopers IP
38 Orientering teori med film Orientering i närmiljö
39 Orientering Orientering
40 Vandringsdagen Orientering
 41  Orientering  Orientering/avstämning
 42  Lek/friidrott  Klassens val

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. 
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Orientering/Friidrott

Ansvarig: Krister Andersson
När, under vilka veckor? 35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?
 • Hur kan jag laga mat i naturen? Stormkök?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utomhus hela perioden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag grön Tisdag röd Torsdag grön/röd
35 Visa nya platser Visa nya platser Södersved/bad
36 Kon fotboll Kon fotboll Friidrott
37 Flaggan Flaggan Friidrott
38 Lek på IP Lek på IP Coopers
39  Brännboll  Brännboll Skogsvandring
40 Orientering teori Orientering teori Vandringsdagen
41 Orientering Orientering Orientering
42 Orientering Orientering Orientering
43 Valfri jogging runda Valfri jogging runda Klassens val

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Hur långt kom vi gällande kartförståelse?
Hur upplevde klassen orientering i okänd terräng?

Veckobrev Mars V 34

Hej alla Mars elever och föräldrar.

Efter en fantastisk vecka där vi har jobbat schema brytande, för att skapa en stor Mars klass med 48 elever. Detta arbete har gått mycket bra. Tisdagen var vi på Ip och jobbade med olika boll lekar i blandade grupper. Onsdagen var lite av en genomgångsdag inför cykel äventyret. Vi gick igenom säker cykel och hur vi uppför oss ute trafiken med så stor grupp. Torsdagen bar det iväg på Tjustviksrundan 15km varierad cykling. Vi hade mycket god hjälp utav Åsa och Maria K ett stort tack till dessa kollegor. Men den stora applåden ska de 46 eleverna ha, som såg till så att dagen blev lyckad. Fredagen tillbringade vi på ett soligt Södersved, med olika samarbetsövningar och mycket bad. Ett stort tack till Markus, Lars och Cristin som gjorde så att vi blev många vuxna runt badet.

Nästa vecka är det läsning enligt schema. Idrotten är utomhus. Elevens val startar inte denna vecka.

Skolfoto schema se länk Skolfoto 160901-2

Glöm inte att boka upp er på utvecklings samtalstider.

Hälsningar

Krister & Marie