Algebra och mönster

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

Arbetsområde: Algebra och mönster

När: v 47-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är algebra?
 • Hur tecknar och beräknar man numeriska uttryck?
 • Hur tecknar man algebraiska uttryck?
 • Hur förenklar man algebraiska uttryck?
 • Vad har vi för prioriteringsregler?
 • Vad innebär en likhet? Vad har likhetstecknet för betydelse?
 • Vad är en ekvation? När använder vi redan algebraiska uttryck/ekvationer?
 • Hur skriver man ekvationer?
 • Hur löser man ekvationer?
 • Hur kontrollerar man en lösning mha prövning vid en ekvation?
 • Hur kan man använda ekvationer vid problemlösning?
 • Hur fortsätter man talföljder? Kan du konstruera egna?
 • Kan du rita fortsättning på växande mönster?
 • Kan du bestämma antalet delar i mönstret? Antalet delar i exempelvis figur 23? Antalet delar i figur n?

Begrepp

Numeriskt uttryck, Prioriteringsregler, Variabel, Algebraiskt uttryck, Värdet av ett uttryck, Förenkling av uttryck, Mönster, Ekvationer, Lösa ekvationer, Prövning.

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

Algebra

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att redovisa uträkningar skriftligt och att skriva tydligt i räknehäftet. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” och diagnoser. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitionsområden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen och i slutet av temat kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Veckoplanering

Gamma Kap 4 Algebra och mönster 

Planering finns i classroom.

 

Koordinatsystem och proportionalitet

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

Arbetsområde: Koordinatsystem och proportionalitet 

När: v 45-47

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är ett koordinatsystem och vad består det av?
 • Vad innebär begreppen x-axel, y-axel och origo?
 • Vad är en koordinat och hur skriver man en koordinat?
 • Vad innebär begreppet proportionell (exempel fr vardagen – recept, saft, lösgodis)
 • Hur ritar man en proportionalitet med hjälp av en graf?
 • Hur ser man att en graf är proportionell?
 • Hur kan man tolka sambanden i olika grafer?

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder. Vi använder oss även av det digitala läromedlet Ne och tränar på gamla NP. Därefter genomför vi ett muntligt nationellt prov i matematik.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra.  Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Veckoplanering

Kap 3.4 och kap 3.5 i gamma  

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka

Venus veckobrev v 45

Hej elever och föräldrar i Venus!

Veckan som gått

Det har verkligen varit en annorlunda vecka på många sätt. Många pedagoger har drabbats av sjukdom och frånvaro och det har inneburit att vissa lektioner blivit inställda eller har ni haft vikarier. Nästa vecka verkar det hålla i sig så och för att få stopp på smittspridningen kommer skolan att vara stängd måndag till onsdag. Måndagen blir en studiedag – ni kommer inte ha några lektioner, medan tisdag och onsdag blir en hemstudiedag med digital distansundervisning. De elever som varit i skolan idag har tagit med sig material hem. Ni som varit frånvarande under veckan kan hämta material i skolan på måndag mellan 10-15. It-pedagog Martin Anmark finns här och kan öppna upp för er.

Under veckan som gått har vi under mentorstimmen tittat på en dokumentär om det amerikanska valet vilket Fredrik sedan jobbat vidare med tillsammans med er under so-lektionerna. I övrigt har det varit mycket annat på gång t ex har ni haft kemisäkerhetsprov, en del har haft franskaprov och i matten har ni fått tillbaka era prov om tal-och taluppfattning och vi har startat upp ett nytt område i matten – Geometri. På den lokala planeringen kan ni läsa vad vi kommer att jobba med inom området. Vi påbörjade under veckan med enhetsomvandlingar av längd-, vikt och volymenheter. Vi pratade också om viktiga begrepp såsom storhet, enhet och prefix och hur de senare kan hjälpa oss vid omvandlingar och vad vi stöter på för prefix i vår vardag t ex kWh, GB osv. I slutet av nästa vecka kommer vi att ha en kunskapskoll (test) på enhetsomvandlingar. Ett ypperligt sätt att träna på vikt- och volymenheter är att baka och laga mat efter recept. Så varför inte ta tillfället i akt och träna på dessa enheter praktiskt under helgen.

Veckan som kommer

 • Studiedag måndag 9/11 – eleverna lediga
 • Hemstudiedag – distansundervisning tisdag-onsdag 10-11/11

För att på bästa sätt klara av distansundervisning och hänga med på vad som händer måste du som elev se till att följa ditt ordinarie schema, men hemifrån. Det kommer gå till som vanligt egentligen med den skillnaden att du sitter hemma och vi sitter hemma – men ses över en skärm.  Alla lektioner ligger i Classroom, med länk i schoolsoft. Där finns även länkar till möten som vi har digitalt. Det är alltså superviktigt att du alltid går in i rätt “klassrum” under rätt tid, dvs den tid du skulle haft lektionen i skolan. Det kommer innebära att ansvaret för att göra rätt saker i rätt tid, nu ligger på dig som elev. Vi finns naturligtvis där och stöttar så mycket vi kan! Tänk på att det är viktigt att du lämnar in uppgifter i classroom som ska lämnas in där och att du när du kommer tillbaka till skolan behöver lämna in sådant som ska lämnas in fysiskt t ex mattehäften.

 •  Vanlig skoldag på skolan torsdag-fredag 12-13/11 (om ingen ny information kommer ut).

Övrigt

Ni har säkert följt folkhälsomyndigheten ändrade rekommendationer vid symptom och sjukdom. Det är viktigt att ni håller er uppdaterade och tar del av den information som ges på Schoolsoft.

Ha en fin helg!

Ta hand om er och tänk på att hålla avstånd! 

/Team Venus

 

Geometri

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene

När, under vilka veckor? v 45-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

 • Vilka är våra längdenheter och hur omvandlar vi mellan dem?
 • Vad är det för skillnad på en storhet och en enhet?
 • Vilka prefix kan man använda sig av för att uttrycka stora och små tal? Vilka prefix har du nytta av vid omvandlingar mellan enheter?
 • Vilka längdenheter använde man förr och vilka enheter används idag i andra länder?
 • Hur kan vi beskriva ett geometriskt objekt så att andra kan tolka det och förstå? Vilka begrepp behövs?
 • När använder vi oss av vinklar i vardagen? Vart hittar vi vinklar i vardagen?
 • Vad är en rät, trubbig, spetsig och rak vinkel?
 • Hur mäter man vinklar? Hur ritar man upp vinklar?
 • Hur många grader är ett helt varv? Halvt varv?
 • Vad är en bisektris?
 • Hur beräknar man okända vinklar?
 • Vad är vinkelsumman i en triangel, en fyrhörning, en femhörning och andra månghörningar?
 • Vad finns det för olika trianglar, fyrhörningar och månghörningar?
 • När använder vi oss av begreppet omkrets i vardagen?
 • Vad innebär begreppet omkrets? Hur räknar man ut omkretsen i olika geometriska figurer? Vilka enheter används vid omkrets?
 • Vad innebär begreppet area?
 • När använder vi oss av begreppet area i vardagen?
 • Hur omvandlar man olika areaenheter?
 • Hur beräknar man arean av månghörningar (trianglar och fyrhörningar)?

Koppling till Lgr 11 – våra kursplaner (se sist i detta dokument) 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Du kommer bli bedömd på följande förmågor: Problemlösning, Begrepp, Metod och Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer jobba mycket praktiskt kring geometrin för att upptäcka och förstå olika samband och mönster. Vi går igenom saker tillsammans för att skapa en grund att stå på. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning.

Formelblad

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Starters, gruppdiskussioner,  problemlösningsuppgifter på lektionerna, veckoläxor (beting – i grunden att själv ta ansvar för att träna minst två nivåer (spår) på varje delavsnitt) för att få både stegrande träning och mängdträning så att du minns. Vi utvärderar vad ni lärt både vid gemensamma paruppgifter, skriftliga enskilda mindre delprov och en större bedömningsuppgift i slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplanering hittar ni på classroom (följ länk på schoolsoft)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa begrepp
  • relationer mellan olika geometriska objekt t ex att arean av en triangel är hälften av arean av en rektangel om bas och höjd är lika eller att volymen av en pyramid är en tredjedel av volymen av motsvarande rätblock om basytans area och höjd är lika
  • känner igen, namnger och beskriver egenskaper hos både tvådimensionella och tredimensionella geometriska objekt t ex parallellogram, romb.
  • använder lämpliga ord som t.ex. parallell, diagonal, regelbunden vid beskrivningar av geometriska objekt
  • jämför och sorterar geometriska objekt efter egenskaper som form, regelbundenhet, vinklar och dimension
  • beskriver geometriska objekt på olika sätt t.ex. med bilder, ord eller figurer och växlar mellan dessa
  • följer, framför och bemöter matematiska resonemang om egenskaper hos geometriska objekt
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
  • konstruerar olika geometriska objekt med hjälp av passare och linjal eller digitala verktyg t ex liksidiga trianglar, bisektriser, regelbundna polygoner
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • jämför, uppskattar och mäter längder, areor, volymer och vinkel samt använder då lämpliga mätinstrument och måttsystem
  • att noggrannheten i mätningen har betydelse för noggrannheten i beräkningarna och resultatet
  • relationen mellan area och omkrets, att en given area kan ha olika omkrets
  • använder lämpliga metoder och måttsystem vid beräkningar av olika geometriska objekts area, omkrets.
  • hanterar samband mellan olika enheter t ex kvadratcentimeter och kvadratdecimeter.
  • svarar i för situationen lämplig enhet och med rimlig noggrannhet
  • redovisar sina tankar som har med mätning och storheter att göra på olika sätt t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa
  • följer framför och bemöter matematiska resonemang om enhetsbyten och beräkningar av storheter för olika geometriska objekt
 • Geometriska satser och formler
  • tolkar och hanterar olika geometriska formler t ex arean av en triangel.
  • följer, framför och bemöter matematiska resonemang om geometriska satser

Veckobrev v 41

Fantastiska Venusar!

Vackra höstfärger pryder nu vår fina skolgård. Den här veckan har både bjudit på regn och rusk, och sol, precis som hösten brukar. Det är roligt att se att många av er letar er ut på rasterna fortfarande. Det är både bra för att hålla er friska och för att orka skoldagen. Höstlovet närmar sig med stormsteg – bara två veckor kvar till vår första pausvila.

Veckan som gått

Vi började veckan i vanlig ordning med mentorstid då vi bl a fortsatte prata och delge varandra smarta strategier och den här veckan la vi fokus på hur man kan skapa ett bra mappsystem i sin iPad. Vi kollade bl a på en guide och därefter delade vi med oss av smarta tips som vi sedan skrev ner i vårt mentorsdokument (delat dokument mellan mentor och elev). Därefter fortsatte vi med att prata smarta tips kring prov, läxor och inlämningar. Det kom fram många bra tips som att t ex börja i god tid, skriva ner svar på frågeställningar, bli förhörd av någon därhemma, läsa anteckningar från lektionen m m. Fråga gärna era barn vad de använder för strategier.

Annars har veckan flutit på i de olika ämnena. I no:n har ni avslutat biologin och gått över till kemi – kemisäkerhet, vardagskemi och grundläggande kemi. I engelskan skriver ni brev om de amerikanska staterna som ni forskat om. I matten har vi under veckan jobbat med matematiska uttryck och vikten av att följa överenskommelsen prioriteringsreglerna för att man alltid, oavsett vem som räknar, ska få fram samma resultat. Vi börjar alltid nästan varje lektion med en uppgift som alla får tänka till kring för att sedan tillsammans komma fram till viktiga saker, strategier eller regler inom maten. Det är roligt att se ert engagemang kring detta och hur ni tillsammans tar er an uppgifter. Nästa vecka ska vi fortsätta med att undersöka delbarhet och primtal.

Veckan som kommer

En vanlig skolvecka fram till fredag. På fredag 16/10 är det orienteringsdag dvs praktiskt och teoretiskt prov men den kommer även att innehålla en del vanliga lektioner. Information och exakta tider för dagen läggs ut på schoolsoft, men start- och sluttiderna kommer att vara densamma denna dag.

Övrig information

Vi har märkt att många elever inte har pennor till lektionerna. Vi på skolan delade ut pennor i början av terminen, därefter får eleverna ta med egna pennor. Det blir svårt att genomföra uppgifter om man inte har en penna av sig så se till att ta med en nästa vecka.

Kommande datum

V 44  Höstlov

Ha en skön hösthelg!

/Team Venus

 

Venus veckobrev v 38

Vilken härlig vecka vi haft! Veckan avslutades med ett tema i Ladan – myskläder. Kul att så många hakade på och mös till det på fredagen. Tyvärr har vi haft många sjuka elever under veckan. Tänk på att försöka få koll på vad du missat genom de olika ämnenas classroom, när ni är tillbaka eller om ni orkar jobba något när ni är hemma.

Veckan som gått

Under två mentorstimmar har vi nu ägnat tid åt att planera inför höstterminens utvecklingssamtal. Eleverna har fyllt i sina elevdokument där de bl a reflekterat kring trygghet och trivsel samt förtydligat dessa utifrån några frågeställningar som: Hur har starten varit?, hur gör du för att bidra till studiero?, vad gör du om du ser att någon sitter själv? samt vad gör du för att ha koll på info och läxor? Ni har även utvärderat era gamla mål, funderat kring styrkor och utvecklingsområden samt formulerat nya mål för terminen. Vi ser framemot att “träffa er alla” nästa vecka även om ni föräldrar inte kan vara på plats! Grundplanen är  fortfarande att vi mentorer sitter med er elever här i skolan och ni vårdnadshavare är med via google meet. Vi mentorer har via schoolsoft skickat ut en länk till ett dokument med era enskilda GoogleMeetlänkar. Hör av er om ni inte kan hitta dem.

I torsdags var Venus röd på Livskunskap i Ingarö församlingshem. Det blev en väldigt lyckad förmiddag med många olika gruppstärkande övningar. Klassen fick mycket beröm från ledarna på plats, kul! Den 28/8 är det Venus gröns tur.

Under fredagen delades det ut priser för individuella prestationer och ett klasspris till den klass som vann Lemshagaspelen förra veckan. Två elever i Venus fick priser för individuella prestationer – Grattis Carl och Jesper! Och ett stort grattis till Venus röd som tog hem Lemshagaspelen som klass. Superbra jobbat – vi är stolta över er!

I övrigt är ämnena igång för fullt. I matten jobbar vi just nu med tal- och taluppfattning och den här veckan har fokus legat på begrepp, huvudräkningsstrategier och metoder för de fyra räknesätten. Det är kul att se hur ni delar med er av era smarta strategier till varandra och ligger i och tränar olika metoder. Vi avslutade fredagen med en multiplikationstabellskahoot. Som ni säkert har läxorna så här långt varit beting i matten dvs det som inte hinns med av veckans jobb under lektionerna får man ta igen på fördjupningar eller hemma.

Veckan som kommer

 • Utvecklingssamtal må 21/9 Ingen mentorstid, ni börjar lektion efter mentorstiden
 • Utvecklingssamtal ti 22/9 Ni börjar som vanligt 9.30.
 • Utvecklingssamtalsdag on 23/9 – Ni är lediga, men en bra dag att ta igen saker hemma om du missat mycket i skolan.
 • All info inför utvecklingssamtalen finns på schoolsoft från respektive mentor.

Kommande datum

Må 28/9: Venus grön Livskunskap samling 8.30 på plats Ingarö kyrka. Därefter lunch på skolan och lektioner enligt schemat.

Ha en trevlig helg! Vi ses på måndag!

/mvh Venusteamet