Venus veckobrev v 8

Hej alla fina Venusar!

Då var vi äntligen framme vid det efterlängtade sportlovet. Det har varit en tuff och konstig period, men vi har tagit oss igenom den TILLSAMMANS och ni har kämpat och gjort ert bästa. Vi mentorer är stolta över er!

Som ni säkert hört på nyheter och läst på schoolsoft kommer distansundervisningen fortsätta efter sportlovet. Smittskyddsläkare i Region Stockholm har beslutat att alla högstadieskolor ska ha distansundervisning veckan efter sportlovet (v.10). För vår del betyder det att Venus Grön kommer tillbaka till skolan v.11 och Venus röd v.12 och därefter växelvis fram till 1 april. Men som ni märkt kan mycket ändras in i det sista, så håll koll på schoolsoft.

Veckan som gått:

Vi började veckan med mentorstimme för båda klasserna. Venus röd som var i skolan diskuterade vidare hur vi kan bidra till att skapa en ännu bättre sammanhållning & trivsel. Våra samtal om blickar har nu landat i fenomenet “att skämta med någon”. Hur gör man det för att bidra till bra stämning och vad behöver man tänka på för att undvika motsatsen? Var går gränsen? Detta är inget lätt fenomen men något vi alla ser som viktigt att synliggöra för att kunna bidra på rätt sätt! Venus grön som var på distans tittade på sina mål som de satte upp under utvecklingssamtalet och funderade på hur de kunde jobba mot dem under veckan. Därefter fick eleverna välja mellan att börja dagen med en liten promenad och ta lite kort på sin omgivning eller titta på två studietekniksfilmer och fundera på hur de kan dra nytta av det som togs upp på dem.

I övrigt har det jobbats på med en massa spännande saker i de olika ämnena. I matten håller vi på med bråk för fullt:) Vi jobbar en del praktiskt, löser bråkpussel, skapar egna uppgifter, löser uppgifter på skrivtavlor/tavlan, funderar kring olika starters tillsammans – allt för att få förståelse och hitta smarta strategier för bråk. Därefter tränar vi själva genom uppgifter i boken, på kunskapsmatrisen och ne med fokus på metoder och tydlig struktur. Ni är så otroligt duktiga!

På idrotten har det dansats en hel del, men parallellt har eleverna hållt på att skapa egna islivräddningsfilmer. Här är lite bilder från Venus röds skapande på Lemshagasjön.

Veckan som kommer:

v 9 SPORTLOV!

Efter lovet:

Håll utkik på Schoolsoft angående undervisningen och hur kommande veckor kommer att se ut! Information kan snabbt komma att förändras och därför måste ni se till att vara uppdaterade! Men så här ser planen ut just nu:

v 10 Distansundervisning för hela högstadiet 7-9. Hela ladan är stängd v 10, även studion.

v 11 Grön i skolan, Röd distansundervisning

v 12 Röd i skolan, Grön distansundervisning

Ha ett riktigt skönt sportlov!

/Team Venus

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Ansvarig lärare: Madelene

Projektet genomförs under veckorna 6-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad möter vi för matematik i vardagen
 • Hur är vårt och några andra talsystem uppbyggda?
 • Hur ser positionssystemet ut och vad innebär platsvärden?
 • Hur uttrycker man tal i decimalform?
 • Vilka metoder finns för att räkna med de fyra räknesätten?
 • Vilka är begreppen för de fyra räknesätten?
 • Vilka avrundningsregler finns och hur överslagsräknar man?
 • Hur viktigt är det med rimlighetsbedömning?
 • Hur löser vi olika problem med de fyra räknesätten?

Begrepp

Naturliga tal, utvecklad form, Täljare, Nämnare, Rationella tal, Decimalform, Avrundning

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att redovisa uträkningar skriftligt och att skriva tydligt i räknehäftet. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar. Ett tillfälle i veckan arbetar vi med problemlösning i grupper. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen då vi många lektioner delar upp klassen i mindre grupper som får sitta med Andreas och diskutera matematik. I slutet av temat kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Veckoplanering

se classroom

Gamma kap 1: 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 + kap 2

Diagnos 1  (För att se vad du behöver träna mer på) + rätta diagnos i helklass

Prov/Test kapitel 1  (Mindre prov)

Diagnos 2 (För att se vad du behöver träna mer på) + rätta diagnos i helklass

Prov Kapitel 1-2 (Större omfattande prov)

Venus veckobrev v 4

Hej Venusar!

Vilket härligt vinterväder vi har fått uppleva den här veckan! Det är så vackert med Lemshaga i vinterskrud. Passa på att stanna upp och njuta av det ibland. Vilket härligt ljus!

 

Nu har båda klasserna varit hemma och jobbat på distans och haft varsin skolvecka på plats i skolan. Som ni säkert redan tagit del av på schoolsoft kommer vi att fortsätta med distans varannan vecka fram till sportlovet. För att ta del av hur det gått för er hemma på distans och hur ni mår i allt som händer runt omkring oss just nu, är det det vi lagt fokus på under mentorssamtalen samt genom en enkät som ni fått svara på när ni varit på plats i skolan.

Veckan som gått:

Under mentorstiden fick ni ännu en vecka att förbereda er inför utvecklingssamtalen. Ni har gått igenom alla ämnen och skrivit ner styrkor och utvecklingsområden samt funderat på nya mål inför terminen. Det här ska sedan sammanställas i en keynote som ni ska ha som stöd inför utvecklingssamtalet. Det här är en viktig förberedelse för ett bra utvecklingssamtal och därför förväntar vi oss att ni har jobbat klart med detta innan utvecklingssamtalet.

I övrigt har ämnena rullat på med olika innehåll. I matten håller vi just nu på att avsluta geometriområdet genom ett fördjupningsprojekt där ni ska räkna ut vad det kostar att ytrenovera ert rum dvs tapetsera, lägga golv och måla tak. En nyttig uppgift där ni fått tänka till och klura en hel del. Det har varit roligt att ta del av ert engagemang och alla era beräkningar ni gjort. Det ska bli spännande att ta del av den färdiga sammanställningen som grön kommer att få göra nästa vecka och röd när ni är på plats igen v 6. Vi kommer sedan att påbörja ett nytt område i matematiken – bråk och procent. Den lokala pedagogiska planeringen ligger ute om du vill ta del av vad området kommer ta upp redan nu.

Veckan som kommer: 

 • Venus röd har distansundervisning och Venus grön är på plats i skolan.
 • Onsdag den 3 februari så stänger skolan för samråd och analysmöte kl 13.  Detta medför att Venus röd slutar efter matten 11:30 och Venus grön slutar efter engelskan 11.30.

Övrig information: 

 • Distansundervisning på Lemshaga v.5-8 2021.

Alla röda klasser har distansundervisning v.5 och 7

Alla gröna klasser har distansundervisning v.6 och 8

 • Inspirationsmässa 2021. Vill du vara med och inspirera, eller har du fler frågor? Maila maria.knutas-wegnér@lemshaga.se.

 • Utvecklingssamtalen.  Vi börjar med utvecklingssamtalen v 7. Tiderna finns redan nu ute på schoolsoft, först till kvarn.  Varmt välkomna!

Ha en härlig vintrig helg och ta hand om er och varandra!

/Team Venus

Bråk och procent

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 5-

Prio Kapitel 4 s 120-167

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett tal i bråkform och blandad form? Vad är täljare och nämnare?
 • Hur stor andel är markerad/färgad?
 • Hur jämför man tal i bråkform?
 • Hur förlänger och förkortar man bråk?
 • Hur skriver man bråk i decimalform?
 • Hur adderar och subtraherar man tal i bråkform?
 • Hur multiplicerar man tal i bråkform?
 • Hur uttrycker man tid i bråk?
 • Hur beräknar man andel i procentform?
 • Hur beräknar man andelen vid förändring i procent?
 • Hur gör man beräkningar med procent i vardagliga situationer (delen med huvudräkning och miniräknare)?
 • Hur beräknar man det hela, 100%?
 • Hur hänger bråk, procent och decimalform ihop?
 • Hur använder vi oss av bråk och procent i vardagen?

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.

Vi kommer arbeta med följande:

 • Grundläggande egenskaper hos bråk
 • Jämföra bråk utifrån taluppfattning
 • Skapa förståelse för bråks storlek.
 • Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
 • Förlänga och förkorta bråk.
 • Addera och subtrahera bråk
 • Procenträkning
 • Grundtyperna av procentproblem: att beräkna andelen, delen och det hela

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
 • huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Samband och förändring
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer bli bedömd i följande kunskapskrav: Problemlösning, Begrepp, Metod samt Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar , diskussioner t ex ”starters”, praktiskt arbete,  egen träning med uppgifter på olika nivåer och med olika förmågor. OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, läxförhör, inlämning av övningsuppgifter, digitala läxförhör och exit-tickets i kunskapsmatrisen, inlämningsuppgift, begrepps- och kapitaltest samt prov.

Facit Arbetsblad

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Planering finns på classroom

Sammanhang och aktualitet

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Julbrev Venus v 51

Hej alla Venuselever med familjer!

Vi vill börja med att tacka för den fina julpresenten vi fick av er familjer i Venus. Tack!

Vilken termin vi haft – den har varit väldigt speciell på många sätt. Men som i talet till er elever igår på julavslutningen – är vi imponerade av er elever i Venus. Vi är stolta över er och ert jobb den här terminen.

Terminen som gått

Vi började vår resa tillsammans i flyktens tecken då ni fick känna på att vara flyktingar för en dag, ni har fått delta vid Lemshagaspelen för första gången, vi har haft viktiga mentorstimmar där vi pratat om planering, beskrivit oss själva med egenskaper, pratat om hur man kan visa lärare vad man och hur positiva kommentarer stärker en klass. Vi har haft lektioner tillsammans och ni har haft olika projekt igång i olika ämnen.

Ni har varit kreativa och visat förmåga att analysera saker och lösa problem.

Ni har fixat distansundervisning som krävt mycket ansvar från er elever, byte av lärare, nya lokaler…

Ni har hjälpt till att skapa “riktmärken” för vad vi ska jobba mot som klasser (våra tankekartor) där vi bl a tagit upp saker som bra stämning – ger trygghet -du kan hjälpa till och lärdomar hur man skapar en grupp alla vill vara i.

Ni har haft ett postivt humör trots dystra tider!

Men framför allt har ni lagt en fantastisk grund tillsammans som det ska bli roligt och spännande att bygga vidare på den tillsammans med er!

Fredspriset 2021

Fredspriset gick i år till vår kompis Wilma Kindahl Cordshagen. Motiveringen var följande:

Behandla alla lika och vilja alla väl

Respektera alla, elever såväl som vuxna på skolan

Vara hjälpsam och omtänksam på ett naturligt sätt

Stå upp mot personer som gör fel och våga säga ifrån

Använda ett schysst språk och vara trevlig, t.ex. hälsa på alla man möter

Vara aktiv i klassens välmående genom att bidra till glädje och en bra stämning

Inkludera alla och bjuda in till gemenskapen

Grattis Wilma! Tack för att du är du!

Vi kommer att uppmärksamma dig mer när vi är tillbaka igen.

Vi hoppas att ni får ett fantastiskt jullov med vila, mys, bus och skratt!

Vi ses igen måndagen den 11/1 2021, då vi kommer att ha lektioner enligt schemat.

God Jul och ett Gott Nytt År!

/Team Venus

Venus veckobrev v 48

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Oj, vad tiden går snabbt! I helgen är det redan första advent och om tre veckor är det jullov. Såhär i slutet av terminen kan vi märka att en del elever är trötta, det är viktigt att vi försöker peppa varandra så att vi alla kan gå i mål med flaggan i topp.

Veckan som gått

Vi började veckan i vanlig ordning med mentorstimme. Även den här mentorstimmen fortsatte vi på vårt tema med gruppen i fokus. Vi diskuterade vidare följande frågeställningar;

 • Hur kan man visa sina lärare vad man kan?
 • Vad är vinsten med att hjälpa varandra?
 • Vad händer när vi kommenterar varandra?  Positivt och negativt. Hur kan vi göra istället?

Eleverna kom med många kloka tankar som de skrev ner i sina mentorsdokument och det här började vi sedan sammanställa i en digital eller analog plansch i par. Lyssna gärna med era barn vad de tänkte kring de olika frågeställningarna.

I  övrigt har det varit mycket på gång i alla olika ämnen den här veckan. I SO:n har det varit analys om USA och FN, i no:n jobbas det med grundläggande kemi och ni har fått lära känna Marie Curie och Niels Bohr och deras naturvetenskapliga upptäckter. I matten jobbar vi just nu med månghörningar och hur man kan beräkna vinkelsumman i dessa. Vi har bl a tränat på att namnge, rita och beskriva månghörningar för varandra i par. Vi har även gjort en mattelabb om vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar för att upptäcka sambandet mellan dessa och hur vi kan utnyttja det i andra månghörningar.

Veckan som kommer

Vi har en vanlig skolvecka framför oss med lektioner enligt schemat.

Det kommer dock vara en schemaändring för Venus grön måndag 30/11. Ni kommer att ha svenska i no-lab kl 9.30-10.30. Under den tiden kommer det att vara en planerad brandövning i Storgården som ni också då kommer att vara med om.

Se till att ha koll på allt som ska lämnas in och om du missat något prov nu innan terminen är slut. Kontakta dina lärare.

Övrig information

 • Vi vill påminna er om att det är viktigt att du som elev tar ditt ansvar kring ditt skolarbete om du varit sjuk. Du behöver ta igen det du missat under tiden du varit sjuk. Det bästa är att gå in på respektive ämnes classroom och att fråga dina lärare. Det finns alltid en möjlighet att ta igen det här i skolan under t ex fördjupningarna, studietiden på tisdagar 8.20 och onsdagar 15.30. Stötta gärna era barn kring det här hemma.

I Skolans läroplan (Lgr 11) har det skett ett förtydligande kring just detta. Skolans mål är att varje elev

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. 

 • Julavslutningen kommer vi ha den 18:e och den kommer ske, som allt annat detta märkliga år, på ett annorlunda sett. Hur denna kommer se ut – har vi inte riktigt bestämt än. Mer info kommer. Det enda vi vet är att vi mentorer kommer hålla i den och vi kommer försöka göra något mysigt tillsammans med eleverna.

Kommande datum

9 dec Digitalt Föräldrakoordinatormöte kl.18.00

14 dec Lucia på morgonen.

18 dec Julavslutning tillsammans i Venus (inga föräldrar får komma)

11 jan skolstart enligt schema

Vi önskar er en fin första advent!

/Team Venus