Venus veckobrev v.37

Hej alla goa Venusar med familjer!

Nu är vi verkligen igång på riktigt! Härligt engagerat och intresserat skolarbete i veckan, genomtänkta redovisningar och full förberedelse inför höstens utvecklingssamtal. Heja! 

För att ni föräldrar ska kunna ta större del av era barns fina prestationer och goda samarbete vill vi bjuda in er lite extra under vecka 43. Då välkomnar vi er vårdnadshavare till skolan att ta del av en lektion, en halvdag eller varför inte en hel skoldag med lunch i matsalen? Vi kommer att ladda med intressanta lektioner, aktiva skolbarn och kaffe och te. Välkomna!

Matte och NO

På matten arbetar vi med tal, stora och små och har bland annat tränat multiplikation och division med 10, 100, 1000 och 0,1, 0,01 och 0,001 på olika sätt, bland annat med en härlig aktiv hoppa-steg-aktivitet. Det som sitter i kroppen brukar fastna i hjärnbarken och syre in främjar lärande. Om detta har klassen pratat massor på svenskan. Vi har även försökt hitta så kluriga sätt som möjligt att representera 0,5. Dessutom har några elever utmanats av “Hur många tresiffriga tal utan siffran tre finns det egentligen?” Här två helt olika metoder men som kommit fram till samma svar.

 

 

 

På NO:n har vi kokat överlevnadssoppa på ätliga växter från naturen som en del i överlevnadstemat samtidigt som vi diskuterar klimatsmart mat. Vi har även ritat planscher och påbörjat muntliga redovisningar av texter på temat “Amazonas brinner – hur påverkar det oss?”. Här nedan två exempel på elevernas argument:

“Dom säger att världens lunga brinner för att Amazonas regnskog gör väldigt mycket syre, det är alla träd och buskar som gör syret. Nu när det brinner dör skogen och då får vi mindre syre. Det påverkar att man kan inte andas lika lätt och då orkar man inte lika mycket. Det kallas fotosyntes.” – Leo

“Detta kan också leda till att djur som är fridlysta i regnskogen dör som gör att fler arter kan försvinna, en följd till detta är forskarna som har letat efter fridlysta djur inte kan forska mer på grund av att arterna så småningom om dör ut. Det finns djur som äter andra djur vilket skulle leda till att det djur som äter djuren som har dött kommer inte klara sig för att dem får ingen mat. Detta leder till att hela näringskedjan kommer påverkas detta vilket gör att det kommer bli färre och färre djur i Amazonas.” – Emilia

Vi har även börjat nosa på Rymden och förbereder vårt möte med Christer Fuglesang med fakta om satelliter och rymdstationer och med funderingar kring “Vad behöver man göra/ordna om man ska överleva i rymden i ett år?” Idéerna flödar!

 

 

 

 

 

 

 

Några påminnelser:

Tänk på att komma i tid! Det har varit lite si och så på flera håll. Alla kan ta fel någon gång men att ofta komma sent efter lunch, raster eller på morgonen påverkar både den egna och andras undervisning.

Vi vill vi även påminna om att vi önskar att alla elever duschar efter idrottslektionerna! Viktigt ur hygiensynpunkt.

 

Inför kommande vecka:

Tisdag 17/9 Studiebesök Tekniska. OBS samling 7.35 – se schoolsoft. Förstärk gärna lunchen med en smörgås eller frukt. Glöm inte godkänna att era barn deltar i en intervju.

Onsdag 18/9 Lemshagaspelen – friidrottsdag – se bifogad inbjudan. Lemshagaspelen 2019 OBS! Kom ombytt, ta med nyttig matsäck, vattenflaska och att samlingstid är 9.40.

Inför utvecklingssamtal v.39 – fyll gärna i en liten utvärdering och ev frågor att ta upp i schoolsoft. Eleverna förbereder en presentation i skolan. Prata gärna om skola, både vad som är positivt och förbättringsområden och möjliga mål att sikta mot hemma innan mötet.

 

Med önskan om en bra vecka! /Venusteamet

LPP Överlevnad – på Tellus och i Vintergatan

Överlevnad – på Tellus och i Vintergatan

 

Projekt i Venus år 7 v.35 – 46

Ansvarig: Malin Björn

Ämnesövergripande projekt i NOTk, främst fysik och teknik, delvis biologi.

 

Frågeställningar:

*Hur påverkar bränderna i Amazonas vår överlevnad? (fotosyntes, cellandning, klimatförändringar)

*Vad krävs för att klara sig i rymden på ett rymdskepp? (ekologi – samspel, näringskedjor, energi)

*Hur vet vi det vi känner till om Universum? Vad trodde man förr?

*Vilka himlakroppar stöter vi på i rymden? (astronomi)

*Vad säger stjärnorna? (astrologi)

*Vilka farkoster finns i rymden? (från satelliter till rymdskepp)

*Hur fungerar en raket? Raketmotor? (energiomvandlingar, fasomvandlingar, reaktioner)

*Hur kan kunskap i naturvetenskap hjälpa i en överlevnadssituation?

Förankring i kursplanerna (Lgr11): (se sist i detta dokument)

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att genomföra flera olika gruppdiskussioner, undersökningar/experiment och praktiska byggmoment och utvärdera dessa. För att söka kunskap kommer vi se film, läsa, svara på frågor, söka fakta och presentera vad vi tror, tänker och tycker för varandra. Vi kommer spela begreppsspel och göra planscher tillsammans. Det blir mycket arbete parvis och i grupp. I slutet genomför vi ett gemensamt bygge och en större avslutande laboration som kräver noggranna observationer, utförlig dokumentation och rapportskrivning. 

 

Arbetsuppgifter: 

(använd gärna denna som en checklista – har du deltagit på allt?)

 • Plansch med fotosyntes, cellandning med Amazonas bränder i centrum (v.35-36)
 • Argumenterande text om brändernas påverkan, muntlig presentation (v.36-37)
 • Överlevnadssoppa – laboration med självskattning och muntlig redovisning (v.36)
 • Fotosyntesen och cellandningen – liten kunskapskoll (v.38)
 • Raketbygge av PET-flaska – laboration
 • Vår rymdfärd – gemensam plansch
 • Tändsticksraketen – laboration med rapport
 • Bildspelspresentation om fördjupad del av astronomin
 • Rymdbegrepp att ha koll på – para-ihop-spel 
 • Rymdbegrepp att ha koll på – begreppsförhör

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att få visa sina kunskaper genom olika typer av dokumentation och via diskussioner och samtal samt praktiskt arbete med sina klasskamrater. Bedömningen kommer att ske både i det praktiska samarbetet i gruppen och i diskussioner, i den enskilda dokumentationen och i flera mindre bedömda deluppgifter och kunskapskontroller/läxförhör. Vi tränar på att bedöma vad och hur uppgifter bedöms med olika matriser för självskattning. 

 

Vi tränar på att hålla muntliga framföranden och på att skriva labrapport där vi ger varandra konstruktiv respons utifrån två stjärnor och en önskan. Vi avslutar arbetet om rymden med en labrapport som skrivs enskilt om tändsticksraketen och arbetet med astronomi med en bildspelsredovisning. Detta leder till en sammanfattad normativ bedömning under arbetets gång.

 

Bedömda uppgifter:

Kontinuerligt i flera mindre lektionsuppgifter, tillsammans med eleverna. Muntlig presentation. Laborationsrapportinlämning. Begreppsförhör.

 

Exempel på några matriser:

 

Matris till uppgiften Koka överlevnadssoppa, från Lgr11:

 

Omskriven så att eleven kan förstå vad och hur:

Matris till uppgiften Amazonas brinner, Från Lgr11:

Skriven så vi kan bedöma uppgiften tillsammans:

Sammanhang och aktualitet:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov. Tanken är att uppgifterna som eleverna gör ska ha låg tröskel men högt i tak. Så långt det är möjligt ska det gå vara kreativ inom uppgifternas ramar, för att väcka lust att lära. Vi använder oss av Visible Thinking-rutiner för att synliggöra elevernas eget lärande i projektet. Vi knyter an faktakunskaper i projektet till aktuella företeelser i vår närmiljö. 

 

Utvärdering:

Tillsammans med eleverna, kontinuerligt under projektet samt efter avslutat projekt.

 

Förankring i kursplanerna (Lgr11):

 

Allmänt – Genom undervisningen i ämnena (fysik, biologi och teknik) ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Centralt innehåll i projektet:

NOTk

 • Använda kunskaper i fysik och biologi och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik och biologi och teknik.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sambandet mellan undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik och biologi.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till NOTk, såväl i digitala som i andra medier.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Fysik

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. 
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Teknik

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Venus veckobrev v. 34

Hej alla Venusar!

Tack elever för en fenomenalt bra genomförd uppstartsvecka! Hoppas ni hade en härlig ledig fredag med lång skön sovmorgon. Tack även till alla er föräldrar som kom och minglade på grillkvällen och spred positiv anda i skolmiljö.  Vi mentorer är nu extra laddade för en hösttermin med kunskapsinhämtning i samarbetsanda och med fokus på hur man tillsammans kan överstiga hinder, tänka nytt och överleva i olika miljöer.

Lite bilder från veckan som varit, där lära-känna-Ladan år 7-9, samarbete och engagemang varit i fokus och med de fyra elementen: luft, vatten, jord och eld representerade på olika sätt. Vi har bland annat orienterat med “Turf”, byggt klädstreck, tränat “kom-ihåg”, poppat popcorn med värmeljus, burit “skadade” kamrater, byggt nödsignaler synliga från ovan, transporterat livsviktigt vatten, lindat skadade fotleder och gjort upp eld med tändstål. Och njutit vår vackra natur med trevligt “häng”.

Veckan som kommer:

Vi kommer inleda terminens ämnesarbete i samtliga ämnen och samtidigt testköra schemat (se även schoolsoft) och grupper. Ämnesplaneringar kommer att dyka upp på skolans hemsida under Lokala (Pedagogiska) Planeringar – LPP.

På måndagens mentorstid går vi igenom mentorer, halvklasser m.m. med klassen.

Datum att notera:

Skolfotografering 12/9

Studiebesöksdag  heldag 17/9 

Utvecklingssamtalsdagar 23/9 fm och 25/9 heldag (bokning på ss kommer)

 

Veckans fråga: Vad skulle du efter torsdagens övningar valt som överlevnadspryl och varför?

 

Med önskan om en lika bra termin som starten varit! /Venuspedagogerna

Tellus veckobrev v. 21

Hej alla Tellusfamiljer!

 

Vilken sommarfeeling vi fått nu på Lemshaga. Rasterna är oftast ett sant nöje med utehäng, bollspel och glada miner i solen på vår underbart vackra skolgård.

Vi har några veckors kämpande kvar med mellanstadiets alla kunskapsmål och vi ber alla hjälpas åt att peppa varandra för att orka in i det sista. Kolla läxor i schoolsoft, var måna om att göra klart uppgifter som ska in för bedömning och gör ditt allra bästa så som ni Tellusar brukar. Dessa sista veckor är det många lovdagar men desto viktigare att göra det bästa av de lektioner som faktiskt är. Sista veckan har vi schemabrytande tema och mys men fram tills dess är det värdefullt att ge varandra ännu en chans att lyckas. Slit i två veckor till! Heja heja!

Matte och NOTk

I matten har vi rundat av terminen med lite problemlösning och programmering av “Dance Partyn”. Vi kommer fortsätta programmera när tk-projektet är klart. Eftersom vi lagt mycket tid på matte före och kring Nationella proven kommer vi de sista veckorna att ha lite mer NOTk. NP som nu är bedömda får eleverna återkoppling på kommande vecka. Tellus som grupp har presterat toppenbra och eleverna har visat stor vilja att göra sitt bästa och genomföra alla proven seriöst, vilket är det allra viktigaste. Men nu sista veckorna lägger vi den mesta tiden på att göra klart ett teknik- och fysikprojekt med bilbygge, kraftöverföring och energiomvandlingar i fokus. Det var roligt att flera föräldrar kom och deltog i skapandeprocessen på skolans dag.

Vi har byggt gummisnoddsbilar av PET-flaskor eller kartong, hämtad inspiration från olika youtubeklipp, kombinerat idéer och byggt, testat byggt om igen. Vi har ritat skisser av bilarna och diskuterat oss fram till en gemensam egen bedömningsmatris. Se bildkavalkaden nedan. Kommande vecka ska vi prata energiomvandlingar och utvärdera vårt arbete.

    

 

Inför hösten

På måndagens mentorstid kommer alla Tellusar att få utvärdera läsårets arbete och även fylla i lite önskemål inför hösten. Vad har varit extra bra under året och vad kunde vi gemensamt gjort annorlunda? Stars and wishes!? Det är värdefullt om ni tillsammans med era föräldrar tänker igenom vilka kamrater som ni känner er allra tryggast med och tycker är viktiga för att ni ska lyckas med ert skolarbete. Ni kommer på måndag att få komma med önskemål inför den kommande klassbildningen. Roligt tillsammans alla 52 kommer vi fortsätta att ha såklart!

Viktiga datum:

v.22 Mån 8.00 – 9.20 MaNOTk-klassrummet öppet för de som vill bygga klart sina bilar (och som ej kunde komma på läxhjälpen i torsdags)

v. 22 27/5 Operation Lemshaga – lämna in ditt bidrag för att rädda haven. Operation-Lemshaga-hemlapp-2

v. 22 SO-prov, språkprov och redovisning med papper av NO-läxan från v.21 – se schoolsoft

30/5-31/5: Lov Kristi Himmelsfärd

5/6: Avslutningslunch 13:00 (bara elever i år 6 och pedagogerna).

Ta gärna med en frukt eller smörgås då det blir sen lunch.

6-7/6: Nationaldag + Lov

10-12/6 Schemabrytande temadagar samt städning och Tellushäng

13/6 Sommaravslutning

Tellus veckobrev v.18

 

Hej alla Tellusar!

Drygt en månad kvar och fullt ös i skolans värld såväl som i övriga samhället…

NO – kärlek, sex och sånt

På NO:n har vi arbetat med kärlek, sex och samlevnad. Vi håller på att avsluta temat med att diskutera olika dilemman “Om man är kär i någon som inte verkar kär tillbaka, hur kan man göra/tänka då?” och “Om man märker att någon som redan är ihop med någon annan ändå flörtar med en, vad ska man göra?”. Tipsar om UR:s serie “Snacka om Sex” igen. Att se så ni föräldrar vet vad era barn pratat om i skolan. Samtidigt med detta har vi pratat om vikten av att välja själv och att alla bestämmer själva över sin kropp och att när man någon gång känner sig redo är det viktigt att skydda sig. Som ett led i detta har vi undersökt kondomer – vi har testat deras styrka, tjocklek, känsla mot huden och även hållbarhet. Vi hade riktigt roligt och hela tanken är att kondomer inte ska vara en pinsam grej utan en självklarhet som både tjejer och killar bör ha koll på. Dessutom kan de ju fungera som överlevnadsutrustning så mycket vatten som de kan innehålla! Vi har också haft tjej/killsnack i mindre grupper. Parallellt med detta lyssnar vi till fantastiska sjukdomspresentationer som eleverna framför för sina kamrater. Heja Tellus – ni gör oss lärare stolta!
   

Nationellt Prov i Matematik

På måndag respektive onsdag är det dags för terminens sista Nationella Prov.
Röd börjar därför 8.30 på måndag 6/5 och 8.50 på onsdag 8/5.
Grön börjar 8.50 på måndag 6/5 och 8.30 på onsdag 8.30.
Alla elever som ska skriva hos Maria S kommer 8.30 båda dagarna.
Vi kommer att bjuda på lite kex i rastpausen men det är viktigt att du kommer utsövd med en bra frukost i magen.

Skolans dag

På onsdagen har vi Skolans dag där vi hälsar er i familjerna välkomna att ta del av skolans verksamhet. Skolans dag pågår 13-16 och alla elever har obligatorisk skoldag till 16.00 men ni som föräldrar kan välja att delta hela eller delar av tiden. Fika finns till försäljning och insamling till välgörande ändamål kommer att pågå av olika slag.

Föräldramöte med grillmingel

Efter Skolans dag har Tellus en grillmingelträff där klassföräldrarna ordnar grillning. Intäkterna går till klasskassan. Därefter är det föräldramöte, 18 – 19.30.
Frågor vi tänkt ta upp är:
 • Vad vi vet om hur hösten kommer se ut
 • Schysst spel på fotbollsplanen
 • Nätets baksida – grooming
 • Betyg – att lära av och sikta mot men ej stressas av
 • Operation Dagsverke – Lemshaga Omvärldsdag 22/5
 • Avslutande trevlig klassaktivitet
Hör av er om ni har fler frågor att ta upp senast måndag så vi kan komma förberedda, tack.
Alla elever som vill är välkomna att vara med på grillminglet (smidigt och enkelt om föräldern är där) och på mötespunkten “trevlig avslutande klassaktivitet”. Det andra klassrummet finns också öppet för sällskapsspel, musikvideos, chips, saft och spontandisco. Ute kan man ju såklart också lira boll!
Vi försöker kolla med eleverna på måndag hur många som tänkt komma till grillningen för att kunna beräkna korvmängden.
Passar dessutom på att flagga för en miniläxa eleverna fått – att ta med en 0,5l (liten) petflaska tills på tisdag. Vi ska bygga bilar av dem. Hoppas att ni kan tycka att det är ok köpa flaskvatten eller läsk för detta ändamål – eller fråga en snäll granne om de har.
Tack på förhand!
/Malin och mentorsteamet i Tellus

 

Kommande datum:

6/5 och 8/5: NP i matematik

8/5: Skolans dag på eftermiddagen med efterföljande grillmingel och sedan föräldramöte för Tellus 18-19.30.

13/5: Lovdag, lärarna har studiedag

20-21/5: Studiedag, skolan stängd.

22/5:  Omvärldsdag åk 6-9

30/5-31/5: Lov Kristi Himmelsfärd

5/6: Avslutningslunch 13:00 (bara elever i år 6 och pedagogerna)

6-7/6: Lov

13/6 Sommaravslutning

 

Tellus veckobrev v.13

Hej alla härliga Tellusar – världsmedborgare!

Hoppas att ni kom ihåg Earth Hour lördag kväll – att under en timme släcka allt energikrävande för att värna klimatet/miljön. Nu när det blivit varmare ute och vi njuter av utevistelsen och en solig och äntligen torr skolgård är det lätt att längta efter mer värme och glömma att kostnaden kan vara ytterligare somrar med torka och skogbränder – och översvämning på andra platser. Alla bidrag med omtanke för en bättre jord är värdefulla – och medvetenhet är första steget. Heja Greta Thunberg och heja alla ungdomar som bryr sig! Liten insats ger många bäckar små…

NO – människokroppen och pubertet

På NO:n har vi avslutat arbetet med människokroppen med att skriva ett prov. Inför provet tränade vi på olika sätt, bland annat genom rutinen “Fråga-Fråga-Byt” som ni kan se på bilden. Ett slags träningsförhör med livlina – kan man inte får man hjälp med förklaringar. Flera elever har dessutom börjat redovisa sina sjukdomsarbeten. Det är enormt roligt att se hur duktiga våra elever är på att hålla framföranden inför grupp och hur bra gruppen är på att ge värdefull respons. Tack!

 

Vi fortsätter biologin med ett avsnitt om kärlek och sex och samlevnad. Vi har pratat pubertet och bland annat sett flera avsnitt av UR Skolas serie “Snacka om sex”. Se gärna igen om du missat eller titta som vuxen så du vet vad ditt barn pratat om i skolan. För att avdramatisera mens och göra menskydd till en helt normal och inte alls pinsam grej att ha i väskan har vi gjort ett konsumenttest av olika slags menskydd och även testat ett partytrick som ni kan se på bild. Att snacka om sex och kroppen och sånt är viktigt och man får gärna skratta också!

Matte – algebra och NP-prepp

På matten jobbar vi vidare med problemlösning, algebra, skapa och hitta mönster och hjälpas åt med det på olika sätt. Parallellt tittar vi på gamla Nationella Prov för att förbereda oss med avseende på både utformning, innehåll och svårighetsnivå. Kolla gärna igenom detta med era föräldrar/ditt barn hemma i lugn och ro med.

Till sist – en liten kluring:

Kan du hitta vad som ska stå istället för frågetecknet?

Kan du hitta formeln (uttrycket) för tal nr n?

Kommande

2/4 matråd för eleverna – se till att prata med er representant!

8/4 o 10/4 NP i engelska

Påsklov 15/4-22/4.

6/5 och 8/5 NP i matematik