Ämnena i maten

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

VT 19 v. 10-22

Vad?

Kemi

Vardagskemi och ämnena i maten

 

Innehåll:

 

Arbetsmaterial: Gleerups portal Kemi 7-9. Kapitel 10 ämnena i maten.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Vi kommer att  behandla följande mål ur kursplanen:

 

Kemin i vardagen och samhället:

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad de innebär för en hållbar utveckling (År 9).
 • Innehåller i mat och dryck och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen (År 9).
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan (År 9).
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi (År 9).

Kemin och världsbilden:

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor (År 9).

Kemins metoder och arbetssätt:

 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utveckling av begrepp, begrepp, modeller och teorier (År 9).
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier (År 9).
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A
0 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
0 – I diskussionerna ställer eleven… I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
0 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
0 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
1 – Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
1 – I undersökningarna använder eleven… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
1 – Eleven kan jämföra resultaten… Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
1 – Eleven för resonemang… Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
1 – Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
2 – Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Matris för ämnena i maten

E C A
Använda begrepp, teorier och modeller Eleven har grundläggande kunskaper och för enkla resonemang. Har goda kunskaper och för utvecklade resonemang. Har mycket goda kunskaper och för välutvecklade resonemang.

 

Matris för granska, kommunicera och ta ställning

E C A
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp Eleven: Tar ställning med välutvecklad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp

 

Matris för systematisk undersökning

E C A
Planering Eleven: Formulerar en förutsägelse utan förklaring Ger förslag på hur undersökningen kan utformas men endast i stora drag (Eleven använder färdig instruktion) Eleven: Formulerar en förutsägelse förklarad utifrån egna erfarenheter Ger förslag på hur undersökningen kan utformas, men kräver viss justering (Eleven får justering och använder egen planering) Eleven: Formulerar en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd Planerar undersökning med bestämda variabler, ordning på momenten och materiel (Eleven använder egen planering)
Genomförande Genomför undersökningen med viss systematik. Genomför undersökningen med relativt god systematik. Genomför undersökningen med god systematik
Utvärdering Drar en enkel slutsats Ger förslag till generell förbättring Gör en enkel dokumentation Drar en utvecklad slutsats Ger förslag till specifik förbättring Gör en utvecklad dokumentation Drar välutvecklad slutsats Ger förslag på specifik förbättring med förklaring Gör en välutvecklad dokumentation

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Teorigenomgångar tillsammans.
 • Filmklipp och program via Gleerupsmaterialet.
 • Olika uppdrag och laborationer.
 • Enkla fältstudier och experiment. Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar, samt Gleerups texter.

 

Grovplanering (kommer uppdateras vartefter och kan ändras under arbetets gång)

GLEERUPS Kap. 10 Ämnena i maten

https://gleerupsportal.se/login/

Kemi i vardagen- ämnen i maten

I början av lektionerna: Gå igenom dagens agenda

Gleerups-material Kemi 7-9

v. Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
RÖD  (månd)        GRÖN a/b (ons)   RÖD a/b  (tors)               GRÖN (tors) RÖD (tors)                          GRÖN (fred)
10 Lära känna

Inledning

Diskussionsuppg.  Vad tror du? -skriv ner på post it

Avsluta: Berätta om innehållet. Alla skrivuppgifter framöver kommer ni behöva till “slutuppgiften och provet” Formativ bedömning under vägen

Lära känna

Inledning

Diskussionsuppg.  Vad tror du? -skriv ner på post it

Avsluta: Berätta om innehållet. Alla skrivuppgifter framöver kommer ni behöva till “slutuppgiften och provet” Formativ bedömning under vägen

All mat innehåller solenergi

Kolhydrater

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig

film: https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7357

Lära känna

Inledning

Diskussionsuppg.  Vad tror du? -skriv ner på post it

Avsluta: Berätta om innehållet. Alla skrivuppgifter framöver kommer ni behöva till “slutuppgiften och provet” Formativ bedömning under vägen

film: https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7357 All mat innehåller solenergi

Kolhydrater

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig

film: https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7357

11 Skriva klart kolhydrater Se film om fetter

VT rutin

Se film om fetter

VT rutin

Fetter

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
Fetter

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
Proteiner

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
12 Proteiner

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
Se film om fetter

VT rutin

Se film om fetter

VT rutin

Hållbar utveckling

Fråga 1-4

Hållbar utveckling

Fråga 1-4

Göra klart
13 Göra klart

 

Uppdrag “mitt favoritmål” Uppdrag “mitt favoritmål” Mineralämnen/vitaminer

Se klipp om kroppens kemi

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
 • Testa dig
 • Förklara och resonera
Mineralämnen/vitaminer

Se klipp om kroppens kemi

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
 • Testa dig
 • Förklara och resonera
Uppg. “min frukostrestaurang”

3 lektioner skrivtid

 • Förklara uppgiften
 • Visa matrisen
 • Börja planera
 • Ta hjälp av faktan i de tidigare uppgifterna ni skrivit om
14 Uppg. “min frukostrestaurang”

3 lektioner skrivtid

 • Förklara uppgiften
 • Visa matrisen
 • Börja planera
 • Ta hjälp av faktan i de tidigare uppgifterna ni skrivit om
Uppdrag “mitt favoritmål”  Uppdrag “mitt favoritmål” Uppg. “min frukostrestaurang” Uppg. “min frukostrestaurang” Uppg. “min frukostrestaurang”
15 Uppg. “min frukostrestaurang” Extra Extra Göra klart sina uppg. Göra klart sina uppg. Extrs
16 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
17 Hållbar utveckling

Fråga 1-4

 

Hållbar utveckling

Fråga 1-4

PROV ämnena i maten PROV ämnena i maten
18
19
20
21 NP rättning

Planera till vikarie

NP rättning

Planera till vikarie

NP rättning

Planera till vikarie

22

 

När du skriver dina faktatexter:

Mall faktatext

Första gången du skriver. Skapa en ny mapp som heter “ämnena i maten”. Skriv i Google Drive dokument. När du är klar med din text mejlar du mig din text till maria.holm@lemshaga.se . Utifrån det kommer jag se och kunna bocka dig när du lämnat in materialet. Det är superviktigt att du skriver din text så att du har med informationen till slutprovet sedan.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Hur aktivt du deltar under genomgångar i klassen.
 • Hur du deltar och hur du deltar i grupparbete.
 • Förmågan att analysera, diskutera och ta till sig varandras tankar samt funderingar.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser.
 • Bedömningen sker formativt under kursens gång och avslut med skriftligt prov.

 

Utvärdering

Utvärdering i klassen/grupp tillsammans. Formativ betygsbedömning under kursens gång. Avsluta projektet med ett summativt prov och praktiska laborationsuppgifter.

Jupiter v.7

Hejsan alla Jupiter!

En vecka har passerat och nu är snart ännu ett lov på inkommande. Hoppas ni har fina planer för sportlovet, bara mysa, läsa böcker, ut och leka eller sporta. Vad som helst. Så länge du känner att du vilar upp dig och mår bra under lovet!

I onsdags hade vi en lite sam-dag tillsammans med årskurs 5, som blev superbra! Vi fick lära känna varandra lite mer och hittade på massa roliga saker tillsammans. Bland annat hade vi lite lekar, pyssel, problemlösning och fick oss även en fin solig promenad runt skolan.

Under veckan som varit har alla <3ans dag varit. Vi gjorde uppåtpuffar och satte upp dem på en peppande tavla till alla i skolan. Vi har uppmuntrat till att uppmärksamma varandra lite extra denna dag och finnas där för varandra och vara en extra snäll kompis. Såhär kunde det se ut.

Matte:

I matten har vi ju matteprov nästa vecka. Det har fungerat riktigt bra med Gleerup materialet hittills. Det märks att eleverna är mer motiverade till att göra uppgifterna då de får räkna på ipaden och inte bara skriva av i ett mattehäfte. Där är det stor skillnad på aktiviteten att göra sina uppgifter! 🙂 Jag märker även att nivån är mer anpassad för att passa alla och att det hjälper eleverna eftersom det finns både text, filmer, bilder och att lyssna in texten istället för att läsa.

Matteprovet nästa vecka är som sagt en sammanfattning på det vi hittills gått igenom. Det är inget stort prov men kommer kunna visa vad eleverna hittills lärt sig och hur vi framöver kan lägga nivån på undervisningen så att det passar alla.

Engelska:

I engelskan fortsätter vi vårt tema med superhjältar. Idag har vi pratat om vardagshjältar genom historien. Till nästa vecka har eleverna i uppgift att bara fundera över vilken vardagshjälte de vill skriva om. Antingen kan de välja någon av de vi gått igenom (de kommer få min powerpoint nästa vecka) eller så kan man välja en annan vardagshjälte som funnits med i ens liv. Det kan vara en vän, mamma, pappa eller mor-/farföräldrar, ens egna djur. Vem som helst men någon som hjälpt en i livet när det hänt något eller funnits där när det varit tufft.

_________________________________________________________________________

KOMMANDE DATUM:

Matteprov 22/2

Matteprov

Skridskoåkning 22/2

Vi kommer åka iväg till Ekvallen och åka skridskor efter lunch. Skoldagen slutar på Ekvallen om man inte ska åka tillbaka till Klubben.


Sportlov vecka 9

Sportlovet närmar sig och vi behöver veta om ditt barn är i behov av fritids-/klubbenomsorg 25/2-1/3.

Vad god fyll i Schoolsoft under kommentar från vårdnadshavare, Ledig alt. närvaro. Vid närvaro fyll även i aktuella tider.

 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

_________________________________________________________________________

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Hälsningar pedagogerna i Jupiter, genom Maria

 

Jupiter v.4

Hej Jupiterister!

Nu har ytterligare en vecka efter jullovet passerat. Tänk vad fort veckorna går!

 

 

Varje dag jobbar vi på och vi lär oss nya saker och kunskaper hela tiden. Vi har även haft fina och kalla vinterdagar på det. Det är så härligt att se barnen komma in på lektionerna lite ros röda om kinderna. Just nu försöker vi även jobba på att kunna arbeta i grupp med andra klasskamrater som inte alltid är vår bästa vän. Vi pratar mycket om att det är en viktig sak att kunna och att ha med sig längre fram i livet. Dels för att vi är en klass. Vi är många i gruppen och vi behöver lära känna varandra mer. Hela livet kommer man inte kunna välja att jobba med sin bästa vän eller för den delen välja vilken arbetskamrat man vill ha. Därför behöver vi redan nu jobba på detta och lära oss.

Det är en rätt jobbig grej i början, men vi pratar ofta om att det även är viktigt att kunna det. För vissa är detta jobbigare än andra. Men som sagt vi övar på det och det blir ändå lite bättre för varje gång 🙂


Matte:

I matten har vi arbetat rätt hårt med subtraktion och att räkna subtraktion med olika metoder. Vi har bland annat lärt oss uppställning, utvecklad form och tilläggsmetoden. Med dessa tre har vi testat oss fram och försökt lära oss samt se vilken vi själva är bekvämast med att använda. Därefter har vi hunnit komma in lite på division och just nu gör vi allt för att lära oss det räknesättet. Övning ger färdighet och det är precis det vi jobbar med!

Här spelar vi “dela lika”

En gång i veckan försöker vi ha lite problemlösning bara för att jobba mer med fritänkande och textuppgifter. Den här delen tycker många elever är väldigt jobbigt. Men vi gör vårt bästa, vi gör det långsamt och övar upp oss.

Matteprov: Information om matteprov kommer att komma längre fram. Men datumet för provet kommer vara fredagen v.8 innan sportlovet. Det kommer bli ett kortare matteprov med repetition av subtraktion och division. Efter sportlovet kommer gå in på geometri.

 

Info från syslöjdläraren:

Hej Jupiter.

Nu är det dags att byta slöjdart för er. Ni som har haft textil under höstterminen skall ha träslöjd och tvärt om för er andra. Alltså från och v. 5 byter vi.

Jag vill passa på och tacka de jupitergrupper jag har haft för en trevlig termin. Vi har hunnit lära oss en massa. 

På utvärderingen ni skrev under veckan kom ni fram till att ni lärt er att:

Sy på symaskin, sy fast blixtlås, att väva armband, att brodera stjälkstygn och efterstygn samt hur en symaskin fungerar

Här är en bild av några elevers pennskrin med broderade initialer och ett vävt hjärta. 

Ni tycker det har varit bra/ roligt att:

 få bättre tålamod, lära sig nya saker, få göra mycket olika saker, få symaskinskörkort, väva armband, sy pennskrin, allt!

Det har varit svårt med/kan bli bättre att:

att brodera, sy hörnen på pennskrinen, det är stressigt ibland, trä symaskinen, fler instruktioner, fler lärare, att det inte är slöjd två gånger i veckan, att inte lektionerna är längre.

Tack för den här termminen!

Välkommen till textilslöjden, Jupiter Röd B och Jupiter Grön B.

Mvh Åsa 

”Det är sommar i den trötta lilla orten.

_________________________________________________________________________________
KOMMANDE DATUM:

Bio 29/1
Vi ska se Lea byns drottning. Vi äter lunch på skolan som vanligt den dagen.

Utvecklingssamtalsdag 30/1
Eleverna har studiedag och är lediga eller på Klubben..

Klubben info
Onsdagen 30/1 är det utvecklingssamtal hela dagen. Eleverna är lediga, eller på klubben.

Alla aktivitetsdagen 31/1
Se info för den aktivitet du ska vara med på. Dagen är kl. 9-14.
Ni som ska bada och åka skridskor behöver ha vattenflaska och egen dricka med. (Läsk är ej tillåtet). Mat får vi från skolköket. Du får även ha med dig lite fika, kex eller bulle.

Fredag 1/2 Simtest på idrottslektionerna.
Maria, Camilla och Krister kommer att följa med. Hela förmiddagen kommer vara i badhuset. Vi äter lunch på skolan som vanligt.

SO-prov
Gröna gruppen måndagen den 4/2
Röda gruppen onsdagen 6/2.
Allt material som ingår ligger på Schoolsoft under helgen.

Matteprov 22/2
Mer info kommer. Övningsuppgifter inför provet läggs ut på Schoolsoft.

_________________________________________________________________________________

OM BION:

”Tioåriga Lea tycker att tjejerna har förändrats och de visar inget intresse av att vara med Lea längre.

Lea tycker också att de har blivit ganska tråkiga. Hon vill hellre vara med några av killarna som har kojor, flottar och hittar på halvgalna saker.

Problemet är bara att inga tjejer får vara med i killarnas gäng. Fast killarna inser att Lea är rätt cool och om hon klarar inträdesprovet kan hon få vara med.

En prisbelönad film om förändring, genus, mod och att få vara den man är.”

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Hälsningar pedagogerna i Jupiter, genom Maria

Theme Superheroes (grön och röd)

    

Ansvarig lärare:

Maria Holm 

 

När, under vilka veckor?

VT 19 vecka 2 – 12

Vad?

Theme: Superheroes 

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en superhjälte?

Vilka superhjältar har vi i vardagen? Och vilka i filmer/ tecknade?

Skillnad på kvinnliga/manliga superhjältar?

Vad innebär det att vara en superhjälte, i ett historisk perspektiv men även idag?

Vem kan vara superhjälte?

Vad gör en superhjälte till en superhjälte?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Läroplanen:

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. Åsikter, känslor och erfarenheter.
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Projektet kretsar kring “Superheroes” och vad det innebär?

Vi kommer att arbeta enligt följande:

 • Vi läser litteratur i ämnet
 • Vi lyssnar på sånger och diskuterar budskap kring dessa
 • Vi tittar på filmer
 • Vi har ett historisk perspektiv och fokuserar på historiska hjältar så som Rosa Parks, Schindler och Malala. Vad gör dessa människor till hjältar?
 • Vi arbetar aktivt och skapande med tillhörande glosor
 • Vi tittar på kvinnliga superhjältar och deras egenskaper
 • Vi tittar på manliga superhjältar och deras egenskaper
 • Vi genomför ett mindre skrivprojekt där vi skapar våra egna superhjältar
 • Grupparbeten, enskilt arbete tillsammans med olika typer av redovisningar

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker formativt under arbetets gång. Bedömningen sker utifrån aktivitet på lektionerna, att göra läxorna, samt vara med i diskussioner, arbeta utifrån innehållet och i slutet där man får presentera sitt arbete för klassen. Du i “publiken” bedöms utifrån interaktion till den som redovisar genom att lyssna, ta till sig samt kunna ställa frågor och visa intresse för den som redovisar sin superhjälte.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer göra arbeten genom olika VT-rutiner som får eleverna att kunna reflektera över sitt egna lärande och synliggöra sitt egna lärande.

Mars v. 51

 

Snipp och snopp alla Marsianer!

 

 

Här på Lemshaga gillar vi att göra snöskulpturer på rasterna…Vi kallar det för “skapande och kreativitet”. Helt själva har vi kommit på det!

Nu har vi krigat igenom oss hela höstterminen i åk 5! Denna vecka har bestått av aktiva dagar med skridsko, simning, fadderverksamhet, göra klart och bara julmysa.

På tisdagen träffade vi fadderbarnen och hade en mysig liten lekstund tillsammans. Förmiddagen gick åt till planering och fix inför det viktiga besöket. Sedan fick faddrarna läsa högt ur boken “Häxorna” för sina fadderbarn, medan fadderbarnen under tiden de lyssnade fick rita något de hörde från berättelsen. Vi fick många fina bilder och häxor på det…

 

Berätta om aktivitetsdagen

 

Aktivitetsdagen blev så lyckad. Vi hade en supermysig dag med många skratt och lite tårar. Det är så härligt att få se de här klasserna komma så bra överens och att alla kan leka med alla även när vi är ute på andra aktiviteter än i skolan. Jag tror vi alla kan hålla med om att alla var rätt trötta, sköna och möra efter måndagen. Men så underbart med frisk luft, fika i snön följt av lek, bad och varm bastu.

 

 

Tacka för mig, Maria

Jag vill passa på att tacka för mig också för de här senaste 1,5 åren med er! Jag kommer sakna alla något enormt. Glad ändå är jag eftersom ni inte helt blir av med mig 🙂 Jag kommer finnas med i huset, men på en annan tjänst. Så alla är lika välkomna att ändå höra av sig till mig om man undrar någonting.

 

Annars vill jag bara säga TACK och skicka en stoooor julkram till alla marsipaner <3

 

Fredagskluringen:  Hur skulle vi kunna räkna ut arean på en snögubbe?

 

Fokus denna vecka:  Matematik och problemlösning

NP-prov tester

En matematiklektion testade vi göra RIKTIG problemlösning. Eleverna fick testa på och göra ett nationellt matteprov! Väldigt vad lärorikt för många och så kul att se ändå att de greppar mönster och geometri redan nu så bra innan vi ens kommit hela vägen fram.

 

Fantasifull julbild problemlösning:

Vi har fokuserat mycket på problemlösning den senaste tiden i matten. Mars-eleverna är alla så duktiga i problemlösningen och det är kul att se när de kan lösa många uppgifter så bra som de kunnat gjort tillsammans. Att även se att de är så snälla och kan bjuda in varandra är ännu roligare att se. Här har vi klurat med en fantasifull julbild som skulle bli något enastående när den blev klar! En julbild gjord efter instruktioner och geometriska figurer…

 

Övrig information:

Ta hem saker i kapprummen!

OBSERVERA att det är dags att kolla igenom kapprummen för att se om det finns några saker att ta hem. Kapprummen kommer städas under jullovet och kvarglömda saker som ligger kvar kommer att packas ihop och föras bort.

 

Kommande datum:

Fre 21/12-18 JULLOV

Mån 7/1-19 Klubben stängd.

Tis  8/1-19 Skolstart för eleverna.

Tors 17/1-19 Fairplay Cup innebandy.

 

Ha en underbar Jul & ett Gott Nytt År,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Maria

Mars v.50

Hohoho alla Marsianer!

 

Vecka 50 lider mot sitt slut och vi börjar närma oss slutet på terminen. Nu är det bara slutspurten kvar och vi tokladdar sista veckan med en superaktivitetsdag bestående av både skridskor och simning. Rätt in i kaklet, kan man säga:) Räkna med färdiga och trötta barn när de kommer hem…

 

Denna vecka har bestått av miljöbeskrivningar i Svenska där vi övat på att beskriva olika fantasymiljöer och i Religion så har vi fortsatt med de nya begreppen “Kärlek och Lycka”. Vad är meningen med livet frågar vi oss bland annat och hur ser våra världsreligioner på dessa begrepp?

 

Vårt sociala samspel fortsätter och vi kämpar här på fotbollsplanen. Nästa termin kommer vårt nya fotbolls-stjärnskott Andreas att hjälpa och leda oss i arbetet med att respektera varandra och de regler som vi har här på skolans fotbollsplan, tur då dessa fotbollsregler inte är en av våra nuvarande pedagogers specialiteter:)

 

Härliga Lucia hälsade även på oss i höstkylan och stämningen är nu på topp!

 

Fredagskluringen:  De flesta åskådningar talar om att “man ska göra gott”, ge exempel på vad det betyder och hur det kan se ut: Vad är en god handling tycker du?

 

 

Fokus denna vecka:  Hemprov och bedömning i Religion

Ja, nu är ni säkert i full gång med att skriva hemprov i Religion. Många existentiella frågor att reflektera över och jag hoppas verkligen att ni fått flera härliga stunder tillsammans där ni har fått möjlighet att reflektera över livets stora frågor. Det har verkligen varit fantastisk att få följa med på denna resa med era barn och få höra alla intressanta infallsvinklar och ideer om hur våra liv fungerar och hur man kan tänka kring olika frågor.

Den största poängen med själva provet är att eleverna ska få tid att börja fundera över våra stora livsfrågor. Det finns inte många rätt eller fel här. Kidsen själva verkar grymt taggade till detta men är det något, vad som helst, kontakta mig direkt så kan vi förtydliga eller reda ut saker direkt.

Viktigt med detta prov är att jag inte bedömer elevernas åsikter eller deras “tro”. Det jag tittar på och bedömer är ATT man har svarat (ett svar kan också vara att man inte vet) men att när man svarar så kan man motivera och förklara och samtidigt i vissa fall kunna koppla till en åskådning. Med en åskådning så innefattar så väl våra världsreligioner som ateismen och agnosticismen. Kan vara bra att veta.  Vill även förtydliga att de frågor som är på provet inte är några nya saker som dykt upp. Alla delar och alla frågor har vi arbetat med under lektionstid. De har varit fantastiska och det här temat har blivit en av mina personliga favoriter:)

Vad gäller bedömning på provet och matriser för hela ämnet så kommer jag inte att hinna fixa allt klart allt till avslutningsdagen på torsdag nästa vecka tyvärr. Därför får eleverna hålla sig till tåls… Provet kommer att rättas under lovet och när vi är åter i skolan får eleverna sin återkoppling på dem. Matriserna kommer att fyllas i löpande under lovet.

Avslutningsvis vill jag också passa på att denna gång speciellt uppmärksamma Jonatan Sjöstrand som skapat vår fina hemsida till detta ändamål. Så fantastisk att ha alla dessa datagenier i klassen som gör mitt jobb så mycket lättare. Stort tack!

 

 

Övrig information:

 

Simning och Skridskor. En heldag med skojsiga aktiviteter!

Måndag den 17/12. Heldag med mys! Vi möts 9:30 på Ekvallen. Är det någon som har svårigheten att ta sig dit så hör av er till oss. Här åker vi skridskor på förmiddagen. Därefter tar vi oss till badhuset för att avsluta eftermiddagen på bästa sätt med simning och lek. Vi beräknas vara klara klockan 14.00 vid badet. Vi pedagoger åker tillbaka till skolan med de elever som ska med dit.

Ta med:

 • Matsäck! Lång dag så ett mellis och varm dryck vore också toppen…
 • Skridskor och hjälm (Klubba om man så vill)
 • Badkläder, handduk och hänglås.

 

Kommande datum nästa vecka (v.51):

Mån – 17/12 Heldag. Skridskor samt bad! Samling: 9:30 Ekvallen. OBS!! MATSÄCK!

Mån- 17/12 Adventskonsert. Se info ovan för biljettinformation!

Tis – 17/12 Inlämning hemprov i Religion senast 8:20.

Ons- 19/12 Jullunch för eleverna

Tor- 20/12 . Skolavslutning i Gustavsbergs kyrka 16:00-16:45

 

Ha en underbar andra advent,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa