Venus veckobrev v 42

Härliga Venus!

Då är det bara 1 vecka kvar inför ett välförtjänt lov! Det har ni verkligen förtjänat för ni har jobbat som bara den.

I svenskan har vi arbetat väldigt mycket med resonemang den sensate tiden. Vi utgick från ett exempel där det fanns med

VAD
VARFÖR
EXEMPEL
KONSEKEVENSER
SLUTSATS

Vi har utgått från boken vi läser “En sekund i taget” där vi tagit påstående och frågor och försökt resonera kring. Vi började med att resonera enskilt i våra skrivböcker där vi skrev ned en sak i taget. Ju längre vi arbetade desto enklare blev det att få det flytande i resonerande texter där allt gick i ett.

Det slutade med att vi i klassen (ena, då den andra hade orientering) kunde göra detta som en argumentation då alla fick ta ställning till frågan (från boken) “Ska Hedvig och Ella stanna eller gå”. Eleverna fick ställa sig i klassrummet efter “Stanna, gå, eller både och”.

När grupperna bildades, beroende på ställningstagande, fick de tillsammans ganska snabbt komma på ett resonemang till varför de valt just detta ställningstagande. Sedan började resonemangen och då också argumentationen för att sitt ställningstagande var det mest genomtänka och det “rätta”. Jättekul att se!

Orientering

Under tisdagen var det orienteringsdag för Venus runt skolområdet. Ni startade vid den beryktade mördarbacken och var sedan ute i markerna kring Lemshaga för orientering. Det var både praktiskt och teoretiskt under dagen. Henrik var med er ute, en grupp i uppehåll och en grupp i ganska ordentligt regn. Jag fick äran att hänga med er och göra det teoretiska provet.

Vad jag har fått höra av er var ni glada för dagen, om än lite trötta efter både ha tagit ut er fysiskt (sprigna) och psykiskt (provet och kolla karta).

Kommande

V 44- Höstlov

Ha en trevlig helg

Team Venus!

Venus veckobrev v 39

VENUS!

Nu har de allra flesta samtal gått av stapeln, det är bara enstaka samtal som är kvar. Vi vill passa på att tacka både elever och föräldrar för dessa samtal. Alltid kul att få träffa er och prata om era barn.

Frågor från elever och information

Vi har fått en fråga från eleverna om Spotify. Eleverna har haft många frågor just om de får ladda ned detta på sin iPad. Absolut får eleverna ladda ned Spotify men då måste ni har ett eget konto.

Livskunskap

På tisdag 5/10 är det dags för Livskunskap för Venus röd. Vi samlas på plats där och vi startar kl 8:30.

Omklädning/dusch

Under utvecklingssamtalen har det framkommit lite frågor kring duschandet efter idrottslektionen. Vi vill att alla duschar efter idrottslektionen, både för ens egens skull men också för att visa hänsyn till alla runt omkring. Vi börjar bli äldre vilket medför att svetten nu börjar lukta. Dusch efter idrottslektionen behövs med tanke på hur fysiska ni är på lektionen. Vi vill bara förmedla detta här så ni kan tala om detta hemma.

Kommande

5/10 Livskunskap röd
13/10 Skolan stänger 13:00 för planering
V 42 Orientering
V 44 Höstlov

Ha en superhärlig helg

Charlotta, Henrik, Cristin och Marie

En sekund i taget

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v  34- 50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan man utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och resonera/prata om text?
 • Hur skriver man en sammanfattning?
 • Hur samtalar man, ställer frågor och för fram egna åsikter om en text?
 • Vad betyder det att läsa “mellan raderna”?
 • Hur kan vi använda böcker för att lära oss och resonera om händelser i världen?
 • På vilket sätt kan vi använda källor för att förklara?
 • Hur skriver man citat och hur citathänvisar man?
 • På vilket sätt gör man resonemang?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2 – Genom att göra… Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
3 – Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4 – Eleven kan också föra… Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
6 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
7 – De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
8 – Eleven kan söka, välja ut och sammanställa… Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
9 – Sammanställningarna innehåller… Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
10 – Genom att kombinera… Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
11 – Dessutom kan eleven ge… Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
12 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi komemr att arbeta tillsammans i gruppen, enskilt, genom diskussioner, bearbetning av text, faktasökande och läxa.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom olika uppgifter. Enskilda, i grupp, i diskussioner,  genom skrift. På lektionerna och genom övning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Här kommer en grovplanering. Följ classroom för exakta planeringar.

V 34- Introduktion till boken + diskutera i grupp
V 35- Läsa boken + arbeta med hur vi sammanfattar
V 36- Diskussioner kring/om boken
V 37- Andra synvinklar, vi ska skriva dagbok utifrån en annans perspektiv (inte huvudpersonen)
V 38- Diskutera boken i grupp + läsa
V 39- Svara på frågor om boken + sammanfatta + läsa
V40- Svara på frågor + genomgång av resonemang, vad är det och hur gör man det?
V 41- Jobba med resonerande texter
V42- Läsa + resonemang
V43- Läsa + diskutera boken + sammanfatta
V 45- Söka fakta + källhänvisa + citathänvisa
V 46- Läsa + skriva fortsättning på boken
V47- Skriva fortsättning på boken
V48- Filmatisera/radioprogram
V49- Filmatisera/radioprogram + bokanalys
V50- Bokanalys

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Språket är allas ansvar. Ansvaret för att utveckla elevernas lärande och demokratiska kompetens genom goda språkkunskaper är inte knutet till några särskilda ämnen eller verksamheter, utan vilar på alla som arbetar i skolan. På Lemshaga är detta är något som praktiseras genom goda rutiner och stödstrukturer för tänkande och lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Pojken i randig pyjamas

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sandra G och Marie AS

När, under vilka veckor? v 34-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan ett omslag påverka våra tankar inför ett innehåll i en bok?
 • Hur kan vi bättre läsare?
 • Vilket är textens tema, budskap och motiv?
 • Hur beskrivs huvudpersonerna?
 • Vilken relation har huvudpersonerna till varandra?
 • Hur skildras miljön som huvudpersonerna befinner sig i?
 • Hur påverkas språket av miljön och tidsepoken?
 • Hur används språket för att förstärka berättelsen?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2 – Genom att göra… Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
3 – Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
5 – Eleven drar… Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
6 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
10 – Genom att kombinera… Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
11 – Dessutom kan eleven ge… Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
12 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Se Classroom för exakt planering

V 34-
V 35-
V 36-
V 37-
V 38-
V 39-

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sommarprat

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 37- 45

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan jag hålla ett tal som fångar andra människor?
 • Hur bygger jag upp ett tal/sommarprat?
 • Vilka olika strukturer kan jag använda mig av i ett tal/sommarprat?
 • Vad är retorik?
 • Vad är metaforer och hur kan de användas?
 • Vad är en recension?
 • Hur skriver man en recension?
 • Hur kan jag bearbeta mina texter för att bli lättare att förstå?
 • På vilket sätt kan jag hjälpa mina kompisar att få bättre texter och hur kan de hjälpa mig?
Övergripande mål från LGR11 2.2
   • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
   • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för … skapande, kommunikation och lärande,
   • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
   • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik- heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
   • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
6 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
11 – Dessutom kan eleven ge… Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
12 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
13 – Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Analysera ett tidigare sommarprat, gruppdiskussioner, lärarledda lektioner, övningar, läxor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom att vara med på lektionerna samt vissa specifika uppgifter som recension, eget sommarprat.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 37- Introduktion till sommarprat + analys av tidigare sommarprat.
V 38- Analys av tidigare sommarprat + gruppdiskussioner
V 39- Analys av tidigare sommarprat + gruppdiskussioner
V 40- Diskussion (bedömning) + retorik
V 41- Recension av sommarprat
V 42- Lyssna på sommarprat som klassen väljer + respons av recension + bearbeta sin recension
V 43- Eget sommarprat, skriva manus
V 45- Eget sommarprat, finjustera och spela in

För mer detaljerad information kring planering besök classroom.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla ställs någon gång i livet inför utmaningen att hålla ett tal. Nu får de träna på att skriva och framföra ett tal. Vi utgår från en av Sveriges radios största program som lockar miljonpublik varje gång.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagarex

Venus veckobrev v36

Venus!

En vecka till är klar här i Ladan och det bara rullar på. Vi håller på med massa olika saker i skolan. Vi läser en dystopisk novell i svenskan, i matten arbetar vi med decimaltecken och hur vi kan räkna ut tal med det. NO är det fröväxter och sporväxter och i SO är det om sårbara platser.

Under veckan har ni varit indelade i grupper och byggt floder. Ni har fått funderat kring hur floder rinner och vart det kan bli översvämningar.

På idrotten har även jag fått vara med. Då tränades det på friidrott inför Lemshagaspelen som kommer i nästa vecka. Kul att se hur ni kämpade i allt från kula, höjdhop, 3000 m, stafett.

Utvecklingssamtal

Under v 39 är det utvecklingssamtal för skolan. Tider för detta kommer i nästa vecka på Schoolsoft. Först till kvarn på tiderna gäller.

Föräldramöte

15/9 är det dags för ett digitalt föräldramöte för Venus. Länk kommer att skickas under kommande vecka. Är det något speciellt ni vill ta upp kan ni maila frågan till oss, helst senast måndag så vi hinner förbereda oss.

Lemshagaspelen 16/9

Under torsdagen nästa vecka är det Lemshagaspelen. Det är en friidrottsdag för Ladans elever. Inbjudan kommer på Schoolsoft. Denna dag är det matsäck som gäller.

Kommande

15/9 Föräldramöte
16/9 Lemshagaspelen
17/9 Skolfoto för Venus
V 39 Utvecklingssamtal
28/9 Livskunskap för Venus grön
5/10 Livskunskap för Venus röd
13/10 Skolan stänger kl 13:00 (alla lektioner efter 13:00 är inställda då det är planering på skolan)

Ha en trevlig helg

Henrik, Cristin och Marie