LPP Fritidsgympa HT-20 VT-21

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Ulrika Mannerstedt, Michel Santala, Johanna Ohlander, Victor Horvath

När?

Onsdagar kl. 15:15 -16:00 under HT-20 samt VT-21

Vad?

Fritidsgympa i gymnastiksalen samt fotbollsplanen och IP.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

 • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
 • Hur ser vi att barnen har ett schysst turtagande?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

Hur?

Vi alternerar mellan av pedagogerna förutbestämda aktiviteter och lekar samt låter eleverna önska inom ramarna för säkerhet och mån av tid. Strävar mot en variation i aktiviteter men har ett särskilt fokus mot lekar som kräver samarbete och uppmuntrar till spelglädje, t ex Ambassaden. Vissa Fredagar efter överenskommelse så samkör vi gympan med mellangården för att knyta starkare band mellan gårdarna.

Syfte

 • Erbjuda en aktivitet med fokus på rörelse och samarbete som känns meningsfull för eleven. 
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

På fritidsgympan så arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för aktivitet och rörelse. Tillsammans hjälper gruppen att få gympapassen fungerande, genom gemensamma beslut om aktiviteter och delat ansvar för att ta fram material respektive undanplock.  

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av fritidsgympa som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.

LPP Biljard VT-20

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Tisdagar kl. 15:15 -16:00 och Torsdagar kl.15:15-16:00 under VT-20

Vad?

Biljard i Ladan.

Syfte

 • Träna på de sociala verktyg som krävs för att samsas och ha roligt i ett turbaserat spel i en något mer vuxen miljö (Ladan) än vad klubben-eleverna är vana vid. 
 • Utveckla en gemenskap genom att lära sig någonting nytt tillsammans där fokuset ligger på fördjupning i spelet och kamratanda snarare än tävling.
 • Att klubben, som i övrigt har en väldigt stor barngrupp, erbjuder en aktivitet i en lugnare miljö där elever kan få spendera kvalitetstid med varandra och medföljande pedagog. 
Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa ett sammanhang då barnen samlas kring en lite mera avancerad sport där fokuset ligger på att gruppen utvecklas tillsammans, både i färdighetsövning och god kamratanda runt biljardbordet?

 • Hur kan vi odla en god spelkultur där alla, oavsett färdighet eller fallenhet, känner sig välkomna och deltagande i meningsfull aktivitet?
 • Kan vi utveckla, lägga till regler och fördjupa intresset för spelet och hur? Med syfte att bidra till att aktiviteten känns fortsatt meningsfull under terminens gång. 
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

 

Hur ska vi arbeta?

Pedagogerna alternerar i denna aktivitet och tar med sig de elever som är intresserade till Ladan. Där går vi igenom reglerna vid varje tillfälle för att göra aktivitetens innehåll tydligt och för att de som är nya till sporten ska känna sig välkomna. 

 

Vi spelar så många omgångar som tiden tillåter och lägger till regler när gruppen tillsammans känner sig redo. Viktigt att inte avancera fram för fort och att tillagda regler alltid bestäms gemensamt. Medföljande pedagog visar även exempel på god kontakt med andra pedagoger och elever under vistelsen i ladan med syfte att synliggöra kontakt mellan klubben och den övriga verksamheten.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt så är syftet att elevgruppen tillsammans ska fördjupa sina färdigheter och kamratanda genom att ta sig an, för många av barnen, en ny och främmande sport. Detta går i linje med Lemshagas pedagogiska profil vad gäller skolans syn på inlärning genom samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga” 

 

Genom att förflytta oss till en annan miljö än storgården, nämligen Ladan, så introduceras klubben-eleverna till andra pedagoger och elever på skolan och får på så sätt en chans att både bemötas av och själv få öva på en av Lemshagas mest grundläggande målbild: välkomnandets etik. 

“Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Utvärdering

Vid slutet av terminen så utförs kortare intervjuer med samtliga deltagare där de huvudsakliga frågorna kommer förankras i projektets syftesformulering.

– Hur har den generella upplevelsen av aktiviteten varit? 

– Har du lärt känna någon ny? Hur har det varit att lära sig en ny sport tillsammans med andra barn?

– Har det funnits tid för att prata och umgås? Förutom att spela biljard hur har upplevelsen av att gå iväg i en mindre grupp varit?

LPP Bakning VT-20

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger:

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Måndagar kl. 15:15 -16:15 under VT-20

Vad?

Bakning i hemkunskapssalen.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa nyfikenhet och engagemang i bakningen och samtidigt träna på samarbete, gruppkänsla och ansvar?

 • Vad behöver tränas och utvecklas för ett gott samspel i gruppen?
 • Hur hjälper vi barnen att ta ansvar i bakningen?

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning.
 • Bakning och olika metoder för detta.
 • Planering och organisering av arbetet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och hur dessa används på ett säkert sätt. (Lgr 11 kap: 5:3)

Hur?

Barnen tränas kontinuerligt vid varje baktillfälle att läsa och följa ett recept samt förstå vad varje måttangivelse står för och hur olika köksredskap används. De övas naturligt i att kunna planera och organisera sitt arbete och att samarbeta och samspela med varandra, både med sina kompisar och med andra de vanligtvis inte umgås med. Genom att vi bakar olika saker varje gång får de lära sig varierande sätt att baka på och får således förståelse för bredden och möjligheterna inom bakning. De tränas i att ta ansvar för det som bakas och både för sin egen och gruppens insats som helhet under aktiviteten.

Syfte

 • Lära sig om bakning och dess möjligheter i köket, bli inspirerad och ha roligt tillsammans.
 • Hantera och lösa praktiska situationer i grupp och på individnivå.
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

Under bakningen strävar vi efter samspel och samarbete mellan barnen på Klubben från olika årskurser och klasser för att tillsammans skapa en lärande, meningsfull och engagerande aktivitet. Vi hjälper barnen att ta eget ansvar vad gäller exempelvis att plocka fram rätt redskap, diska och göra rent efter sig samt lägga tillbaka allt material på rätt ställe vid avslut. Alla i bakgruppen har gemensamt ansvar gentemot sina kompisar att hålla en god, välkomnande och vänlig ton.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av bakningen som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.

Klubben Veckobrev v.49

Hej alla i vintermörkret!

Nu har vi gått in i juletider även på Klubben. Julpyntet har tagits fram och pryder nu fint här och där i våra lokaler. Julpysslet är i full gång och att skapa färggranna julkort, med tuschpennor, akrylfärger eller att själva klippa och klistra ihop papper i olika färger är poppis bland barnen. I måndags hade vi pepparkaksbak i hemkunskapssalen, det var uppskattat. Samma dag öppnade vi även de första två luckorna i vår egengjorda adventskalender. Om ni tittar noggrant på bilderna kanske ni ser att själva granen är gjord av flera stycken pappersflygplan, som med lim har satts ihop. Dekorerad v barnen hos oss, mycket kreativt tycker vi! I varje liten smällkaramell (lucka) finns det ett uppdrag för de barn som blivit dragna dagen i fråga. Efter utförd aktivitet väntar en liten belöning! Pingis är en annan aktivitet på Klubben som skapat mycket intresse senaste tiden. Då håller vi till i ett av klassrummen och använder bara två bord med ett uppspänt nät emellan. Vårt tidigare husprojekt har också återfått intresse och fantasifullhet.

 

Här ett meddelande gällande julavslutningen i kyrkan:

 

Torsdag den 19/12 är det julavslutning i Gustavsbergs kyrka. Avslutningen för Storgården börjar 16.00, därav stänger klubben 15.30 denna dag. Vill du att ditt barn åker med skolans personal till kyrkan behöver du kontakta din mentor senast fredag 13/12. 

 

Nu önskar vi er alla trevlig helg och hoppas snön snart faller!

 

/Johanna, Niclas, Camilla och Miche

LPP Bakning HT-19

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger:

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Måndagar kl. 15:15 -16:15 under HT-19

Vad?

Bakning i hemkunskapssalen.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa nyfikenhet och engagemang i bakningen och samtidigt träna på samarbete, gruppkänsla och ansvar?

 • Vad behöver tränas och utvecklas för ett gott samspel i gruppen?
 • Hur hjälper vi barnen att ta ansvar i bakningen?

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning.
 • Bakning och olika metoder för detta.
 • Planering och organisering av arbetet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och hur dessa används på ett säkert sätt. (Lgr 11 kap: 5:3)

Hur?

Barnen tränas kontinuerligt vid varje baktillfälle att läsa och följa ett recept samt förstå vad varje måttangivelse står för och hur olika köksredskap används. De övas naturligt i att kunna planera och organisera sitt arbete och att samarbeta och samspela med varandra, både med sina kompisar och med andra de vanligtvis inte umgås med. Genom att vi bakar olika saker varje gång får de lära sig varierande sätt att baka på och får således förståelse för bredden och möjligheterna inom bakning. De tränas i att ta ansvar för det som bakas och både för sin egen och gruppens insats som helhet under aktiviteten.

Syfte

 • Lära sig om bakning och dess möjligheter i köket, bli inspirerad och ha roligt tillsammans.
 • Hantera och lösa praktiska situationer i grupp och på individnivå.
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

Under bakningen strävar vi efter samspel och samarbete mellan barnen på Klubben från olika årskurser och klasser för att tillsammans skapa en lärande, meningsfull och engagerande aktivitet. Vi hjälper barnen att ta eget ansvar vad gäller exempelvis att plocka fram rätt redskap, diska och göra rent efter sig samt lägga tillbaka allt material på rätt ställe vid avslut. Alla i bakgruppen har gemensamt ansvar gentemot sina kompisar att hålla en god, välkomnande och vänlig ton.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av bakningen som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.

LPP Biljard HT-19

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger:

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Tisdagar kl. 15:15 -16:00 och Torsdagar kl.15:15-16:00 under HT-19

Vad?

Biljard i Ladan.

Syfte

 • Träna på de sociala verktyg som krävs för att samsas och ha roligt i ett turbaserat spel i en något mer vuxen miljö (Ladan) än vad klubben-eleverna är vana vid.
 • Utveckla en gemenskap genom att lära sig någonting nytt tillsammans där fokuset ligger på fördjupning i spelet och kamratanda snarare än tävling.
 • Att klubben, som i övrigt har en väldigt stor barngrupp, erbjuder en aktivitet i en lugnare miljö där elever kan få spendera kvalitetstid med varandra och medföljande pedagog.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa ett sammanhang då barnen samlas kring en lite mera avancerad sport där fokuset ligger på att gruppen utvecklas tillsammans, både i färdighetsövning och god kamratanda runt biljardbordet?

 • Hur kan vi odla en god spelkultur där alla, oavsett färdighet eller fallenhet, känner sig välkomna och deltagande i meningsfull aktivitet?
 • Kan vi utveckla, lägga till regler och fördjupa intresset för spelet och hur? Med syfte att bidra till att aktiviteten känns fortsatt meningsfull under terminens gång.

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

Hur ska vi arbeta?

Pedagogerna alternerar i denna aktivitet och tar med sig de elever som är intresserade till Ladan. Där går vi igenom reglerna vid varje tillfälle för att göra aktivitetens innehåll tydligt och för att de som är nya till sporten ska känna sig välkomna.

    Vi spelar så många omgångar som tiden tillåter och lägger till regler när gruppen tillsammans känner sig redo. Viktigt att inte avancera fram för fort och att tillagda regler alltid bestäms gemensamt. Medföljande pedagog visar även exempel på god kontakt med andra pedagoger och elever under vistelsen i ladan med syfte att synliggöra kontakt mellan klubben och den övriga verksamheten.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt så är syftet att elevgruppen tillsammans ska fördjupa sina färdigheter och kamratanda genom att ta sig an, för många av barnen, en ny och främmande sport. Detta går i linje med Lemshagas pedagogiska profil vad gäller skolans syn på inlärning genom samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Genom att förflytta oss till en annan miljö än storgården, nämligen Ladan, så introduceras klubben-eleverna till andra pedagoger och elever på skolan och får på så sätt en chans att både bemötas av och själv få öva på en av Lemshagas mest grundläggande målbild: välkomnandets etik.

“Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

Utvärdering

Vid slutet av terminen så utförs kortare intervjuer med samtliga deltagare där de huvudsakliga frågorna kommer förankras i projektets syftesformulering.

– Hur har den generella upplevelsen av aktiviteten varit?

– Har du lärt känna någon ny? Hur har det varit att lära sig en ny sport tillsammans med andra barn?

– Har det funnits tid för att prata och umgås? Förutom att spela biljard hur har upplevelsen av att gå iväg i en mindre grupp varit?