Venus veckobrev V.20

Hej alla venusar med tillbehör 😉

Veckorna går fort och även om många börjar känna att sommarlovet är nära har vi en liten bit kvar så vi får inte ta ut ledigheten riktigt än. Men en liten andningspaus har vi ändå kommande vecka.

Kommande viktiga datum

Vecka 21 är en specialvecka.

Måndag: Studiedag
Tisdag/Onsdag: komma ikapp dagar framförallt för elever som varit hemma på grund av Covig 19.
Berörda elever är kallade av ämneslärarna.
Torsdag/Fredag: Lov

8 & 9/6 – Klassdagar. Mer info kommer

10/6 – Avslutning

Trevlig helg och trevlig vecka 21 önskar venus mentorer.

 

Venus veckobrev V.17

Hej alla venusfamiljer

Veckorna går och vi börjar nu se sommaren närma sig.
Skolan rullar på i princip som vanligt nu. Eftersom slutet på terminen kommer närmare så ökar också belastningen på uppgifter, prov och avstämningen. Hjälp till hemma att kolla av, stötta, planera och motverka stress.

Uppgifter, prov och läxor ligger fortsatt alltid på schoolsoft. Information om dessa finns på LPP med förtydligande detaljinformation på Google Classroom. Eleverna vet vart.

Vi vill också påminna om att ladda era Ipads och tangentbord (dessa behöver också vara med till skolan). Vi upplever nu att flera glömmer och behöver påminnas.

Vi har precis dragit igång ett filmprojekt med fokus på Kommun, landstinget, riksdag, regering och EU. Härligt att se sådan energi hos eleverna!

 

Lite saker att ha koll på framöver:
1/5 – Lovdag
13/5 – Skolans dag INSTÄLLD
18/5 – Studiedag
19/5 – Obligatorisk ”Ta igendag” för elever som har kommit efter, eller har haft hög frånvaro.
20/5 – Obligatorisk ”Ta igendag” för elever som har kommit efter, eller har haft hög frånvaro/Operation Lemshaga.
21-22/5 – Lovdagar
10/6 – Sommaravslutning (mer info om hur denna blir kommer senare).

Skolledningen uppdaterar regelbundet information om hur skolan hanterar rådande läge. Den informationen hittar ni på schoolsoft.

 

Venus mentorer önskar er alla nu en fantastisk helg.

Demokrati, val och EU + Källkritik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor?  V.12- 20
V.20-23 Källkritik

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur fungerar vårt demokratiska val?

Vad händer före och efter valet?

Vem för rösta?

Hur och var fattas olika beslut?

Vad och varför finns EU, och vad gör man där?

Vilka problem kan man hitta kring digitaliseringen och demokratiska val?

Hur fungerar den Svenska demokratin?

Här hittar ni begrepp kopplat till detta avsnitt

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska gemensamt undersöka vad som är grunden för Sveriges demokrati.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Gemensamma reflektioner/diskussioner
Prov

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Detaljerad planering hittar ni på Google Classroom!
Eleverna har fått en inbjudan till Classroom i ett mail.

V.12 – Introduktion.
Vad är demokrati och vad tänker vi kring begreppet?
Vad är demokrati? Vi tittar på vilka byggstenar som skapar en demokrati. Gleerups
Hur ser Sveriges demokrati ut?
Vad är en monarki?

Vad är politik? Gleerups avsnitt.
Vad tänker vi kring makt? Resonera om. Därefter Gleerups.

V.13 – Diktatur? Vad kännetecknar en diktatur?
Monarki eller republik – Vad är skillnaden?
Länder styrs på olika sätt. Vi utforska världen.

V.14 – Politiska partier – resonemang om demokrati till vilket pris som helst.

V.15 – Påsklov

V.16 – EU (hur ser ett resonemang ut?)
Källor är dom att lita på? Vi lyfter källkritik och vikten av att vara frågande till källors äkthet speciellt i valtider.
Maktens fördelning Landstinget och kommun

 

Uppgift till lektion
Ni ska förklara vad som händer efter valet. För att kunna göra det behöver ni svar på ett antal begrepp.
Ni ska ut på jakt efter dessa förklaringar.
Med hjälp av en Turf ska ni hitta vad begreppen betyder.
När ni samlat alla begrepp ska ni gemensamt sammanställa en förklaring till vad som händer efter valet.
Ni kan i sammanställningen ta hjälp av denna sida i Gleerups: https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/1c620563-dfc7-4133-91d5-33d2e3262764
Ni skriver sedan ner en förklaring i er grupp som ni lämnar till Patrik.
Ni har 90 min på er.

V.17 – Forts Sveriges demokrati – EU..  Filmprojekt

V.18 – EU

Frågor du kan träna på:
1 Vilken uppgift har EU?
2 Hur påverkas vi i Sverige av att vi är medlemmar i EU?
3 Är det bra att de tre olika beslutsnivåer: Riksdagen, landstinget och kommunen har olika ansvarsområden eller skulle det vara bättre om allt beslutades i riksdagen?
4 Ca 86 % av Sveriges röstberättigade gick och röstade. Varför är det viktigt att så många som möjligt röstar?
5 Vilka konsekvenser kan du se om många väljer att rösta blankt?
6 Det är en spärr till riksdagen på 4%. Tänker du att det är bra med en sådan spärr?
7 Vilka beslut påverkar dig mest, de som tar i riksdagen i landstinget eller i kommunen? Förklara hur du tänker.
8 Vilken uppgift har kommunen?
9 Vad gör landstingen och regionerna?
10 Vad är riksdagens uppgift?
11 Regeringen har flera uppgifter vad är dessa?
12Hur bildas en regering?
V.19 – Förberedelse och repetition
“Prov” (Kapitel i Gleerups “Så styrs Sverige”) Redovisningar
Riksdag, kommun, landstin
V.20 Avslutar Demokratidel. Uppstart källkritik
V.21 – Studiedagar/lov
V.22 – Källkritik
V.23 – Källkritik
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar:

1. Hur sociala, mediala,  ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

2. Hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

3. mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektera, analysera och kritiskt granska:

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor, demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Söka och värdera källor: relevans och trovärdighet
Källanvändning och

källkritik

Kan använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Kan använda olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Kan använda olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.

Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller:
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

 

Orsaker och samband: Eleven kan förklara orsaker eller samband mellan ex. Demokrati och folkets möjlighet att påverka på en enkel, utvecklad eller väl utvecklad nivå.

Konsekvenser: Eleven kan se konsekvenser av ex. Att man väljer att inte rösta i valet på en enkel, utvecklas eller väl utvecklad nivå.

Perspektiv: Eleven kan se ex. partiers förslag ur olika perspektiv som privatperson, företag, staten. För en högre nivå behöver eleven lyfta perspektiv från ex saker man själv upplevt, läst, eller något man tidigare arbetat med. För att visa på en större förståelse för helheten.

Jämförelse: Kan göra jämförelser mellan ex olika politiska system på ett enkelt, utvecklat eller väl utvecklat sätt.

Slutsats/kärna: Eleven kan dra skutsatser kring sina resonemang på en enkel, utvecklad eller väl utvecklad nivå.

Begrepp: Eleven använder enkla och vissa av de begrepp som hör till ämnet. För en högre nivå använder man begreppen på ett väl fungerande sätt och hela tiden.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nu pågår förberedelser för valet 2018. Vad är det som som händer i och med Sverige under och efter denna period?

Alla elever i åk 7-9 kommer att ha möjlighet att delta i skolvalet 2018

Länkar och litteratur

Här är länken till Gleerups lärobok och det kapitel som ligger i fokus under detta projekt

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • refektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Centralt innehåll från kursplanen

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Några olika stats­ och styrelseskick i världen.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
 • Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­ kratiska rättigheter och skyldigheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Venus veckobrev V.13

Hej alla Venusar

Veckorna går fort trots dessa speciella tider.

Veckan som gått blev lite förändrad då ni alla fick en studiedag under onsdagen. Hoppas ni alla använde dagen till att studera flitigt.
I övrigt har veckan flutit på som vanligt. De flesta elever är på plats i skolan där vi denna vecka pysslat med många olika saker.
I so är vi nu inne i ämnet samhällskunskap. Här tittar vi dels på den svenska demokratin, men också på hur länder utanför Sverige styrs. Då får vi även lära om  andra ideologier som inte alltid är så demokratiska.
I Svenska är det språkhistoria som gäller. En fantastiskt möjlighet till att förstå hur språk utvecklas. Här kopplas även ämnen samman på ett naturligt sätt, som so och svenska.
I No fortsätter lärandet kring elektricitet och magnetism.  Lektionerna varvas mellan teori och fantastiska experiment.

I Veckan som kommer blir det lite förändringar. Den klassbio vi skulle gått på under måndagen är inställd på grund av samhällsläget. I övrig kör vi på som vanligt. Sista veckan innan påsklov så håll ut så får vi snart en välbehövlig paus.

För att underlät och framförallt förbereda oss för eventuella förändringar så ligger även lektionsplaneringar ute digitalt på GoogleClassroom.  Så är man sjuk hemma men ändå känner att man orkar och vill hänga med kan man följa ämnenas planering digitalt.

Observera att i nuläget är inte skolans lokaler stängda.
Övrig information kring Covid19 och hur skolan agerar hittar ni från skolledningen på schoolsoft.

 

Kommande datum:

6/4-13/4 påsklov

1/5 – Lov

 

 

Trevlig helg önskar Venus mentorer

Befolkningslära produktion, handel och transport + Källkritik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.12-20

V.20-23 – Källkritik

Vad?

 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 • Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?
 • Varför flyttar människor till ett annat land?
 • Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får detta?
 • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, till exempel jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder?
 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer?
 • Varför ligger olika industrier där de ligger?
 • Vad krävs för att handel ska uppstå?
 • Vilka för- och nackdelar medför internationell handel?
 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökande globalisering?

 

Viktiga begrepp:
=> BNP
=> Befolkningsexplosion
=> Slumområde
=> Kåkstad
=> Befolkningspyramid
=> Deltaområde
=> Glesbygd
=> Urbanisering
=> Infrastruktur
=>befolkningsfördelning
=>befolkningslära
=>demografi
=>emigration
=>familjeplanering
=>födelseöverskott
=>immigration
=>migration
=>mortalitet
=>nativitet
=>pull-faktorer
=>push-faktorer
=>spädbarnsdödlighet
=>tätbygd
=>absolut fattigdom
=>bistånd
=>BNI per capita
=>demokrati
=>extrem fattigdom
=>FN
=>frihandel
=>HDI (Human Development Index), mänsklig utvecklingsindex
=>i-land
=>kapital
=>kolonier
=>korrumperad
=>korruption
=>mikrokredit
=>millenniemålen
=>MUL-länder (=LDC-länder)
=>relativ fattigdom
=>u-land
=>Världsbanken

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från Gleerups läromedel
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom samtal och diskussioner på lektionerna och en avslutande kartyanalys
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Detaljerad planering ligger på GoogleClassroom

V.13 –  Uppstart. Jordens befolkning, var bor människor och varför, Befolkningslära

V.14 – Mortalitet och Nativitet. Demografi eller läran om befolkningen. Varför är det viktigt att känna till?

V.15 – Påsklov

V.16 – Transport och handel

V.17 – Transport och handel

V.18 – Sammanfattning och repetition

V.19 – Projekt

V.20 – Namngeografi prov.  Uppstart källkritik

V.21 – Studiedagar/lov
V.22 – Källkritik
V.23 – Källkritik

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur
Förklara orsaker, samband och beskriv mönster

1. Till befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 1. geografiska mönster av handel och kommunikation
 2. Till klimatförändringar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser

1. Av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 1. geografiska mönster av handel och kommunikation
 2. Av klimatförändringar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.
Förslag/slutsats/kärna

Värdera lösningar för hållbar utveckling på: Ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Geografiska begrepp Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utforskning av omvärlden: Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Undersöka

(omvärlden)

Namngeografi

Kan använda kartor och andra geografiska källor, tabeller, diagram, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.

Vid t.ex fältstudier.

Kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt .

Kan använda kartor och andra geografiska källor, tabeller, diagram, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Vid t.ex fältstudier.

Kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.

Kan använda kartor och andra geografiska källor, tabeller, diagram, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Vid t.ex fältstudier.

Kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Detta är en högst aktuell fråga med en rådande klimatförändring som sker på vår jord. Dessutom börjar man nu göra framsteg i det globala samarbetet kring klimatet.
Handel den viktigaste inkomstkällan för i princip alla länder. Hur fungerar handeln?
LÄNKAR:
Lärobok Geografi: https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/7e252e2e-df47-445c-82f1-91f4f823dfb8
Befolkningspyramid Värmdö: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0120
Kommunfakta: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
Befolkningspyramid Sverige:
Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera samspelet mellan människor.
Också värdera olika utvecklingsfrågor.

Centralt innehåll från kursplanen (Lärare)

Världens Befolkning

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Fältstudier av (…) kulturlandskap, till exempel av samhällsplaning i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster förändrats över tid.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skria och samtala om geografi.
 • Förekomsten av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
=>Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=>Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=>Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Venus veckobrev V.10

Hej alla Venusar.

Vi avslutade fredagen innan lovet med en härlig dag med klassen. Bra avslut tycker vi mentorer.

Första veckan efter lovet avklarat så nu är vi i full gång igen. Vi är nu inne i perioden mellan sportlov och påsklov. Den perioden är ofta ganska hektisk där mycket ska göras. Därför är det jätteviktigt att ha koll och planera upp sin tid så du inte hamnar med förryckte att ta tag i när proven närmar sig.

Vi har nu bytt skåp. De som har haf underskåp har nu överskåp. Då kan det vara extra viktigt att se över sitt material och även se till att man har ett lås.

 

I venus grön avslutade vi veckan med ett litet filmprojekt. Eleverna skulle dramatisera och filme en religiös företeelse. Det blev otroligt bra. Berätta/fråga gärna hemma om det o
Nästa vecka kommer eleverna få visa vad de kan i ämnet kristendom. VI kommer ha en hel del muntliga övningar där eleverna får diskutera och resonera i ämnet.

__________________________________________

Mentortiden måndag V.11 är vi i No-salen
Föräldrarmöte tisdagen den 17/3 (mer info på schoolsoft)
Inspirationsdag för eleverna 18/3

 

Trevlig helg önskar venus mentorer