Human rights – Timeline

När, under vilka veckor? 

37 ->

Vad ska vi göra 

Vi kommer att läsa om-, lära om-, skriva och prata om mänskliga rättigheter och människorättsrörelsen.

Det här är ett område som formas mycket av de olika spår som dyker upp under arbetets gång, de spår som elever och lärare hittar och utforskar tillsammans. Därför är det svårt att säga en exakt tidsplan och arbetsgång.

I grova drag kan vi säga att vi kommer att arbeta med läsförståelse och hörförståelse i insamlandet av information och underlag och skriftliga och muntliga förmågor i redovisningen av underlaget. Innehållet kommer att handla om realia och hur vi tar oss an uppgifterna visar strategier och förståelse för ämnet och instruktionerna.

Vi skapar en tidslinje med valda nedslag i historien, med fokus på delar som kretsar kring engelsk realia men även delar som flätas samman med SO-lektionernas innehåll. Vi kommer att arbeta med USAs historia med t ex slaveri, native Americans, Rosa Parks och Martin Luther King, Black Lives Matter och amerikanska valet. Vi tittar även på t ex Nelson Mandela. Vi kopplar det vi lär oss om till våra egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med en tankerutin kring vad människor har kämpat/kämpar för kring mänskliga rättigheter. Utifrån den bestämmer Fia riktning på projektet.

Vi tar oss igenom historiska och aktuella händelser (läsa, diskutera, titta på video, lyssna)

Vi sammanfattar fortlöpande olika nedslag att sätta upp på Timeline.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 37 – Uppstart, tankekarta, samtal

V. 38 – BLM och Slaveriet, kopplingar däremellan

V. 39 – Kopplingar till egna kunskaper/erfarenheter (samtalsinspelningar)

V. 40 – Civil rights movement (video, anteckningar och samtal)

V. 41 – Skrivuppgift (förberedelse lektion 1 – skriva i exam.net lektion 2)

V. 42 – Civil rights, (ev. apartheid – connections)

V. 43 – Suffragetter

HÖSTLOV

V. 45 – Val i USA

V. 46 –

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

läsförståelse

hörförståelse

skriftliga

muntliga

strategier

förståelse

instruktioner

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Black Lives Matter och mänskliga rättigheter. Amerikanska valet och kopplingar till egna erfarenheter och våra egna liv och livsvillkor.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervis- ningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.
Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

State the Facts – USA

När, under vilka veckor? 

37-42 (ev längre)

Vad ska vi göra 

Lära om/redovisa staterna i USA, en stat per elev.

LPP som tankekarta: LPP STATE THE FACTS – VENUS

Hur ska vi arbeta?
 • Läsa-, förstå-, ta ut ord ur-, översätta faktablad om en stat i USA (+ ev uppgifter/egen fördjupning kring staten/landet)
 • skriva sammanfattande text om staten, med egna ord
 • skriva brev eller vykort eller reseblogg som turist i staten
 • göra en Travel Guide där du presenterar någon/några sevärdheter i staten
 • göra muntlig presentation av staten (Hur vill vi göra det? Presentationer, videos, intervjuer, resereportage, tv-program, film, teater?)
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Det kommer säkert att ändras och skjutas, men i stora drag gäller följande tidsplan:

v. 37

 • Gå igenom LPP och projektupplägg
 • Få en stat per elev
 • Läsa sitt faktablad och skriva ner viktiga/nya ord i Notebook
 • Besvara frågor gällande tilldelad stat

v. 38-39

 • Påbörja sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i notebook (se instruktioner i Classroom)
 • Göra klart sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i google docs (se instruktioner i Classroom)
 • Inlämning sammanfattande text, slutet av v 39.

v. 39-40

 • Påbörja brev, vykort, blogg från din hittepå-semester i din stat.
 • Göra klart brev, vykort, blogg om din stat
 • Lämna in

v. 40-41

 • Genomgång av regler för Texttypen: Travel Guide
 • Göra Travel Guide om valfritt resemål i din stat

v. 41-42

 • Förbereda muntlig presentationer
 • Ev börja med muntliga presentationer

v. 42-43

 • Muntliga presentationer

 

Extra

 • Fördjupningsuppgifter i samråd med läraren.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Realia, kunskap kring engelsktalande länder, kommande val i USA, pågående medborgarrörelse i t ex USA.

Centralt innehåll från kursplanen

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika

sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från

Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Förankring i kursplanens syfte

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

One last year – my legacy – personal texts

När, under vilka veckor? 

v 36 – 38

Vad ska vi göra 

Skriva en personlig text där framtiden möter det förflutna.

Max 800 ord.

Skrivs i Exam.net under EN lektion. Förberedelserna görs lektionerna innan så att allt är klart vid skrivtillfället.

———————

Dessa tre delar ska finnas med i texten.

Visionboards – where am I going? My goals, my vision for my future. 

 • uppföljning – stämmer den?
 • Vill jag ändra något?
 • Nya mål?
 • Nya idéer?

My legacy – what do I want people to remember/think when they think of me?

 • Klasskompisarna
 • Lärarna
 • Yngre elever (Venus och Merkurius men även ännu yngre)
 • Andra?

This is what I’d like to be remembered by:

Beskriv (minst) ett minne från din skolgång som beskriver dig så som du vill bli ihågkommen.

——————-

Hur ska vi arbeta?

Gå igenom visionboards och ev uppdatera dem.

Gå igenom struktur för texttypen.

Skriva ner stödord, tankar, idéer för texten. OBS du skriver i din Notebook så du har allt samlat och kan använda det när du ska skriva i Exam sedan. Ta med ipad, penna och Notebook varje lektion!

Skriva texten i Exam.net under en 60 minuterslektion.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 36 –

Uppdatera Visionboards

Läsa/lära sig om textformatet

Börja skriva idéer (tankekarta, lista, löpande text)

 

v.37 –

Fortsätta samla och strukturera material till texten.

Vad vill jag berätta om mina mål?

Vad vill jag berätta om arvet jag lämnar efter mig på Lemshaga? Hur vill jag att folk ska tänka på mig när de tänker tillbaka på min tid här.

Vad kan jag berätta för minne (eller flera) som beskriver sättet jag vill bli ihågkommen?

 

v. 38 –

Gå igenom textstruktur igen, bli klar med grundmaterialet.

Skriva texten i Exam. OBS! Har du inte ditt material med dig då så får du inte skriva din text. Då erbjuds tid på en provtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

4 – Skriftlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig i olika sammanhang begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan uttrycka sig i olika sammanhang tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kan uttrycka sig i olika sammanhang tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

5 – Visa förståelse

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet medtillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Lära sig att skriva olika texttyper.

Fundera kring sin egen roll i sitt sammanhang.

Resonera kring egna utvecklingsmöjligheter.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Kommunikationens innehåll
 2. Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

 1. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Övergripande mål från LGR11 2.2
 1. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 2. kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 3. kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • –  utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
 • –  successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

 

 

My Expectations

När, under vilka veckor? 

v. 35-36

Vad ska vi göra 

Skriva en text, för hand, max en A4, gärna kortare, om våra förväntningar inför engelskan i åk 8.

Spela in en kort video (2-5 minuter) där vi pratar om förväntningarna (och kanske tankar och information om vad vi själva behöver för att lyckas vårt bästa).

 

Hur ska vi arbeta?

Fia visar Slides med introduktion i området.

Eleverna börjar skriva i sina notebooks på lektionen.

Det finns två hela lektionstimmar att skriva sin text och spela in sin video. De som behöver mer tid får det på fen och/eller studietid (tisdagsmorgnar). Det är inte meningen att arbetet ska ske hemma! (men den som hellre vill spela in sin film hemma får givetvis göra det).

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 35

 • uppstart, instruktioner, samla idéer till text/video.
 • skriva sin text

v. 36

 • skriva klart sin text
 • spela in sin video
 • lämna in i Classroom

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

5 – Visa förståelse

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet medtillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
5 – Använda språkliga strategier för att förstå

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning, välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

En uppvärmningsövning för att lära känna er, för att synliggöra olika behov och förväntningar.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Förankring i kursplanens syfte

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

My expectations

När, under vilka veckor? 

v. 35-36

Vad ska vi göra 

Skriva en text, för hand, max en A4, gärna kortare, om våra förväntningar inför engelskan i åk 7.

Spela in en kort video (2-5 minuter) där vi pratar om förväntningarna (och kanske tankar och information om vad vi själva behöver för att lyckas vårt bästa).

 

Hur ska vi arbeta?

Fia visar Slides med introduktion i området.

Eleverna börjar skriva i sina notebooks på lektionen.

Det finns två till tre hela lektionstimmar att skriva sin text och spela in sin video. De som behöver mer tid får det på fen och/eller studietid (tisdagsmorgnar). Det är inte meningen att arbetet ska ske hemma! (men den som hellre vill spela in sin film hemma får givetvis göra det).

 

Här är några förslag på saker att ta upp/sätt att börja, från lektionerna: 

——————————————–

My expectations. 

Your best tool is called ‘because’! Use it frequently! 

 

The general expectations I have for English this year are… 

(explain the feelings you have/what you think will happen etc)

 

I expect my teacher to… 

 • Give good feedback
 • Listen to the students
 • Teach so that everyone understands
 • Create fun and flexible assignments
 • Have a positive attitude
 • Not give homework

 

I expect me to…

 • Do my best
 • Set a new goal (explain the goal) 
 • Get better at (explain what)
 • Have a good/great attitude

 

I expect the content of the English classes to…

 • Be tough/difficult/fun/easy (explain why)

 


 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 35

 • uppstart, instruktioner, samla idéer till text/video.
 • skriva sin text

v. 36

 • skriva klart sin text
 • spela in sin video
 • lämna in i Classroom

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

5 – Visa förståelse

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet medtillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
5 – Använda språkliga strategier för att förstå

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning, välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

En uppvärmningsövning för att lära känna er, för att synliggöra olika behov och förväntningar.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Förankring i kursplanens syfte

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Speaking English – prep for National tests HT-20

När, under vilka veckor? 

v 22-23

Vad ska vi göra?

Öva gamla muntliga nationella prov, för att förbereda oss inför nästa termin (då de kommer på riktigt).

Gå igenom fonetik, hur engelska språkljud låter och skapas.

Repetera strategier för problemlösning, förståelse, provhantering mm.

Hur ska vi arbeta?

Individuellt, i par, i grupper, i helklass.

I huvudsak muntligt, men även en del genomgångar och anteckningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi blandar punkterna ovan, de två veckor som är kvar, utifrån behov och upptäckter längs vägen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Muntlig framställning, muntlig framställning förbättra, muntlig interaktion.

Strategier att förstå/göra sig förstådd.

Följa instruktioner.

Visa förståelse.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Nästa termin är det dags att göra de nationella proven och då gäller det att vara väl förberedd. Dessa prov väger mycket tungt i bedömningarna och förberedelse är mycket viktigt för att nå de resultat ni vill ha.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift…

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  • får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
   • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?