Speaking English – prep for National tests HT-20

När, under vilka veckor? 

v 22-23

Vad ska vi göra?

Öva gamla muntliga nationella prov, för att förbereda oss inför nästa termin (då de kommer på riktigt).

Gå igenom fonetik, hur engelska språkljud låter och skapas.

Repetera strategier för problemlösning, förståelse, provhantering mm.

Hur ska vi arbeta?

Individuellt, i par, i grupper, i helklass.

I huvudsak muntligt, men även en del genomgångar och anteckningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi blandar punkterna ovan, de två veckor som är kvar, utifrån behov och upptäckter längs vägen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Muntlig framställning, muntlig framställning förbättra, muntlig interaktion.

Strategier att förstå/göra sig förstådd.

Följa instruktioner.

Visa förståelse.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Nästa termin är det dags att göra de nationella proven och då gäller det att vara väl förberedd. Dessa prov väger mycket tungt i bedömningarna och förberedelse är mycket viktigt för att nå de resultat ni vill ha.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift…

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  • får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
   • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Realia Project – reading, writing, talking

Hej Solar!

Det här är ett projekt som blir som en typ av slutexamination, istället för de nationella proven som uteblev. Här får du möjlighet att visa mig, i princip, alla dina färdigheter i att kommunicera på engelska. Dina förmågor, strategier och kunskaper kommer att synas.

Situationen är speciell, med tanke på Covid-19, och det ligger ett ansvar på dig att kommunicera med mig under projektets gång. Närvaron och frånvaron kommer att stöka med oss, så maila mig om och när du behöver bolla. Jag finns här, men jag kan inte läsa dina tankar, så maila!

 

När, under vilka veckor? 

v. 14 – v. 19

Vad ska vi göra 

Läsa texter på Gleerups, fördjupa dig i olika företeelser i olika sammanhang där engelska används. (plocka ut viktiga delar, para ihop dem osv = läsförståelse, realia)

Skriva uppsats. Beskriva, diskutera, jämföra dessa med varandra samt med egna erfarenheter och kunskaper. (skriva uppsats = skriftliga förmågor, realia)

Text till tal. Omvandla kunskaper och erfarenheter till intervjufrågor/samtalskort. (strategier, språklig variation, syfte mm)

Intervjua/samtala/diskutera med en eller flera kompisar kring det ni fördjupat er i. (muntligt + hörförståelse)

 

Hur ska vi arbeta?

Uppsats:

Du får ett antal texter att välja mellan, inom tre teman (rättvisa, landsfakta, livsöden).

Du väljer minst två texter som du läser och samlar information ifrån. (du länkar texterna i din källhänvisning)

Du ‘parar ihop’ informationen du fått i olika delar, i mindmap/lista:

likheter, skillnader, perspektiv (för vem är det så här? varför?), orsaker osv. TIPS: Här kan det vara väldigt smart att använda POJKFS.

(din lista/mindmap är din grund för uppsatsskrivningen sen)

Du skriver en uppsats där du reflekterar över olika företeelser i områden där engelska används. Du jämför också med t ex ditt eget liv/egna erfarenheter/andra saker du vet om ämnet (ange källa då). Formen på uppsatsen kommer att vara viktig så du kommer följa instruktionerna noga!

 

Text till tal: (OBS! När uppsatsen är klar och inlämnad)

Du gör intervjufrågor/samtalskort till dig och en/ett par kompisar som ni kan använda som stöd när ni sen ska prata om era uppsatser.

 

Samtal/intervju:

Du sitter med en eller flera kompisar (live eller i meet) och spelar in ett samtal där ni pratar om vad ni lärt er, reflekterat kring, undrar över osv. Samtalet lämnas sedan in.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 14 – välja tema och texter, läsa minst två texter och samla information att skriva om i mindmap/lista.

v. 15 – PÅSKLOV

v. 16 – Färdigställa tankekarta/lista. + uppsatsregler + självrättning av gammal text

v. 17 – Skriva uppsats. Exam!

v. 18 – Bearbeta uppsats (lämna in uppsats) + uppstart samtalsdel

Intro muntlig del:

Essay presentations_conversations

v. 19 – Skapa intervjufrågor/samtalskort + spela in samtal (lämna in samtal)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Huvuddelar i skriftliga delen:

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

Till viss del:

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

 

Huvuddelar i samtalsdelen: 

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

3 – Muntlig framställning Förbättra

3 – Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

 

Sammanhang och aktualitet

Områden och företeelser där engelska talas, är en stor del av den värld ni snart är på väg ut i.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

Talad engelska med viss regional och social färgning.

 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Förankring i kursplanens syfte

(Den korta versionen)

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

(Den långa versionen)

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni- kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervis- ningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt;

Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Role Models – Förebilder

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 

v. 13 – 14

Vad ska vi göra 

 1. Vi läser och gör övningar i Gleerups.
 2. Vi berättar om egna förebilder.

Hur ska vi arbeta?

Du får en uppgift i Classroom (uppgift i helhet + länk till Gleerups)

Du gör uppgiften och lämnar in den, ‘submit’ (+ avslutar övningen när den är klar)

Du får en uppgift i Classroom som handlar om att berätta om en förebild du har (utgår från tankekarta med 5 Ws).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 13 – Gleerupskapitel och övningar. (Uppgifter finns på Classroom; English Grade 8, ‘Role models – Gleerups’)

v. 14 – Gleerups + förebildsuppgift på Classroom ‘My Role Model’.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

A

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

E

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Förebilder kan komma i många skepnader och i med allt som pågår i världen kan det vara extra viktigt att titta på alla fantastiska människor vi har omkring oss och ute i världen, som inspirerar, ger hopp och trygghet och visar vägen.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni- kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Läraren ska
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Solen veckobrev v 8

Äntligen sportlov!

Denna vecka har det dansats så det stod härliga till. Wow vad ni kan! Det har varit superroligt att se er och höra om era bedrifter på dansgolven både på träningen och danskvällen. Kul!

 

Nu är det dags för efterlängtad vila/aktivitet. Det är ni värda! För att inte helt glömma hur vintern ser ut, så får ni här en gammal bild. Det där vita kallas snö.

När vi kommer tillbaka igen vill vi påminna om att ladda upp med nya pennor och sudd, hela tangentbord och fungerande laddare. Det kommer också behövas energi, så om du vet med dig att du blir hungrig under dagen, ta med mellanmål (utan nötter) så att du kan fylla på energin allteftersom. Du vet att en mätt hjärna är en smart hjärna, så gör dig själv och dina betyg en tjänst – ät!

 

Sköt om er och ha en toppenvecka.

Hälsningar SolenTeamet.

Solen Veckobrev v 4

Hej på er Solar.

Ännu en vecka har gått och nu är vi igång ordentligt.

I engelska har vi nu lämnat hjärnprojektet bakom oss, med en NP-liknande skrivuppgift. Vi kommer framöver att varva grammatik, skrivövningar, hörförståelse, läsförståelse med fokus på att vässa våra strategier inför de kommande nationella proven. Det kommer två grammatikprov framöver, ett vecka 7 och ett vecka 8, exakta datum ligger på school soft.

 

Påminnelse:

Om du känner att du behöver extra stöd, oavsett ämne, så är det superviktigt att du kontaktar lärarna direkt, för vårterminen har en förmåga att rinna iväg fortare än vi hinner blinka. Det är viktigt att sätta in hjälpen så snabbt det går!  DU måste säga till.

 

Nästa vecka är det mycket som händer.

Utvecklingssamtalen sätter igång, se till att ni har fyllt i era underlag och hört av er till de lärare ni önskar extra information ifrån.

Allaktivitetsdagen är på torsdag och ni behöver hålla er uppdaterade på just ert val och vad som gäller för just dig. Ska du ha matsäck? Utrustning? Vilka tider gäller? Kolla school soft och håll er uppdaterade. Fråga mentor eller ansvarig lärare om du undrar något.

Inspirationsmässan närmar sig med stormsteg och vi är i stort behov av deltagare som kan berätta om sina yrken, utbildningar, vägval i livet. Läs inbjudan och fundera på om inte just DU har saker att dela med dig av till våra elever. Kanske du känner någon annan som har möjlighet att komma hit? Förra året var en stor succé och gjorde stort avtryck på våra elever.

Inbjudan inspiratörer 2020

 

Nu återstår bara att önska er en fantastisk helg med mycket vila och energipåfyllnad.

Hälsningar Solen Teamet

 

 

 

Grammar – Sun

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 4-8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Tips på länk med oregelbundna substantiv:

https://www.grammarly.com/blog/irregular-plural-nouns/

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

E: Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

C: Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A: Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

E: Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

C: Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon
mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A: Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att skriva ner och diskutera språkregler.

Vi skriver dem för hand för att befästa kunskaperna ytterligare.

Vi övar reglerna i arbetshäften för att träna på att använda reglerna i kommunikationen och i språket.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov på regler, samt övningar, läxor, delaktighet på lektioner (muntligt+skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 4 – Genomgång Nouns + övningshäfte

v. 5 – Genomgång Nouns + övningshäfte + ev genomgång adjectives

v. 6 – Prov Nouns + genomgång Adjectives + övningshäfte

v. 7 – Övningar Adjectives + Genomgång verbs

v. 8 – Genomgång + övningar verbs

v. 10 – Prov adjectives + verbs

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Grammatiken gör att vi kan kommunicera bättre, både i vår produktion (det vi själva säger/skriver) och i vår reception (hur vi förstår det andra säger/skriver).

Ju fler detaljer vi har kunskap kring, desto mer nyanserat och varierat kan vi använda vårt språk.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.