Indigenous peoples – Realia

När, under vilka veckor? ca v. 11–>

Detta projekt kommer att gå parallellt med en provperiod som ersätter nationella proven/kompletterar övrigt arbete i klassrummet. Se Classroom för specifik planering. Vi kommer alltså att jobba med detta OCH proven, för att hinna med allt.

 

Vad ska vi göra 

Lära om urfolk i engelsktalande länder och i Sverige.

Koppla samman egna kunskaper med fakta samt skönlitteratur (The Absolutely True Diary of a Part Time Indian).

Redovisa innehållet skriftligt och muntligt.

 

Realia i matrisen = Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska vi arbeta?

Samla information:

Läsa pdf’er, ev se videos, koppla samman med det vi lärt av ‘The Absolutely True…’, diskutera i grupper.

Koppla information:

Ta det vi lärt och se vilka kopplingar vi kan göra till annat vi redan vet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig tidsplan, som utgår från nuvarande distans/skola-upplägg. Kommer ändras allteftersom. Detta är ca-veckor. Se Classroom för detalj-planering. 

v. 11-13 samla information.

v. 13-15 läsa och koppla ihop

—————-

v 15 – hörförståelsetester för elever som är i skolan

v. 15 – läsa/koppla för elever på distans

—————-

v. 16 – läsa/koppla för elever på distans

v. 16 – hörförståelsetester för elever som är i skolan

—————-

v. 17 läsförståelsetester för elever på skolan

v. 17 sammanställning av information för elever på distans

—————-

v. 18 sammanställning av information för elever på distans

v. 18 läsförståelsetester för elever på skolan

—————-

v. 19 sammanställa info i text/förbereda muntliga delar

v. 20-21 redovisningar, inlämningar

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer att ha möjlighet att visa förmågor inom samtliga kunskapskrav. Redovisningsformerna kommer att variera och du kommer själv få vara delaktig i hur du vill leverera ditt innehåll (alla gör hela upplägget, men du får bestämma om du vill lägga mest fokus på muntligt eller skriftligt)

Bestående delar är:

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

6 – Realia
Jämföra

Se matrisen för specifika kunskapskrav inom respektive del. 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Utöver att vi har läst The Absolutely True Diary of a Part Time Indian, av Sherman Alexie; Se nedan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…)
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 Läraren ska
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

Mål

Skolans mål är att varje elev

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Language rules and grammar skills

När, under vilka veckor? 

v.2-6

Vad ska vi göra 

Genomgångar av-, arbetsuppgifter kring-, läxor i-, test av olika språkregler och grammatik.

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar på lektionerna, t ex slides, videos, läsning.

Arbetsblad där vi befäster det vi lärt.

Läxor och läxförhör på olika sätt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Se Classroom för närmare planering och detaljer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Språklig precision ingår i alla delar av undervisning och bedömningar. Du når helt enkelt längre i din engelska ju mer du uttrycker dig korrekt och kan anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer. Grammatisk kunskap och språklig precision hjälper dig dessutom att finputsa dina strategier för att förstå och göra dig förstådd.

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ- ningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som
i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela­ tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram- ställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Det här är en av de saker som klassen generellt behöver öva mest på. Därför gör vi det.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…)

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • –  får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling
 • –  successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
 • –  får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
Övergripande mål från LGR11 2.3

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Förberedelse inför nationella och finputsning av språkdelar

När, under vilka veckor? v. ca 37-43

Vad ska vi göra 

Skriva, prata, öva hörförståelse i t ex gamla nationella men även i nya uppgifter.

Få respons på inlämningar och utveckla utifrån det.

Gå igenom/repetera grammatik, stavning, språkregler, strategier mm.

Hur ska vi arbeta?

Klassrumsuppgifter.

Genomgångar.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 38 Personal Text (förberedd veckorna innan)

v. 39 Gamla läsförståelsetest

v. 40 Gamla muntliga nationella

v. 41 Grammatik och stavning

v. 42 Respons och förbättring av Personal texts (och ev muntliga)

v. 43

Lektion 1: Förberedelse skrivuppgift

Lektion 2: Skrivuppgift Exam.net inkl de fokusområden som responsen handlade om.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

3 – Muntlig framställning Förbättra

3 – Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Muntliga nationella prov närmar sig och vi försöker knyta ihop säcken och klargöra de svårigheter som kvarstår.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner

Lyssna och läsa – reception

 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

  Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni- kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Human rights – Timeline

När, under vilka veckor? 

37 ->

Vad ska vi göra 

Vi kommer att läsa om-, lära om-, skriva och prata om mänskliga rättigheter och människorättsrörelsen.

Det här är ett område som formas mycket av de olika spår som dyker upp under arbetets gång, de spår som elever och lärare hittar och utforskar tillsammans. Därför är det svårt att säga en exakt tidsplan och arbetsgång.

I grova drag kan vi säga att vi kommer att arbeta med läsförståelse och hörförståelse i insamlandet av information och underlag och skriftliga och muntliga förmågor i redovisningen av underlaget. Innehållet kommer att handla om realia och hur vi tar oss an uppgifterna visar strategier och förståelse för ämnet och instruktionerna.

Vi skapar en tidslinje med valda nedslag i historien, med fokus på delar som kretsar kring engelsk realia men även delar som flätas samman med SO-lektionernas innehåll. Vi kommer att arbeta med USAs historia med t ex slaveri, native Americans, Rosa Parks och Martin Luther King, Black Lives Matter och amerikanska valet. Vi tittar även på t ex Nelson Mandela. Vi kopplar det vi lär oss om till våra egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med en tankerutin kring vad människor har kämpat/kämpar för kring mänskliga rättigheter. Utifrån den bestämmer Fia riktning på projektet.

Vi tar oss igenom historiska och aktuella händelser (läsa, diskutera, titta på video, lyssna)

Vi sammanfattar fortlöpande olika nedslag att sätta upp på Timeline.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 37 – Uppstart, tankekarta, samtal

V. 38 – BLM och Slaveriet, kopplingar däremellan

V. 39 – Kopplingar till egna kunskaper/erfarenheter, Civil War/Underground Railroad (samtalsinspelningar)

V. 40 – Civil rights movement (video, anteckningar och samtal)

V. 41 – Skrivuppgift (förberedelse lektion 1 – skriva i exam.net lektion 2)

V. 42 – Civil rights, (ev. apartheid – connections)

V. 43 – Suffragetter

HÖSTLOV

V. 45 – Val i USA

V. 46 –

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

läsförståelse

hörförståelse

skriftliga

muntliga

strategier

förståelse

instruktioner

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Black Lives Matter och mänskliga rättigheter. Amerikanska valet och kopplingar till egna erfarenheter och våra egna liv och livsvillkor.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervis- ningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.
Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

State the Facts – USA

När, under vilka veckor? 

37-43 (ev längre)

Vad ska vi göra 

Lära om/redovisa staterna i USA, en stat per elev.

LPP som tankekarta: LPP STATE THE FACTS – VENUS

Hur ska vi arbeta?
 • Läsa-, förstå-, ta ut ord ur-, översätta faktablad om en stat i USA (+ ev uppgifter/egen fördjupning kring staten/landet)
 • skriva sammanfattande text om staten, med egna ord
 • skriva brev eller vykort eller reseblogg som turist i staten
 • göra en Travel Guide där du presenterar någon/några sevärdheter i staten
 • göra muntlig presentation av staten (Hur vill vi göra det? Presentationer, videos, intervjuer, resereportage, tv-program, film, teater?)
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Det kommer säkert att ändras och skjutas, men i stora drag gäller följande tidsplan:

v. 37

 • Gå igenom LPP och projektupplägg
 • Få en stat per elev
 • Läsa sitt faktablad och skriva ner viktiga/nya ord i Notebook
 • Besvara frågor gällande tilldelad stat

v. 38-40

 • Påbörja sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i notebook (se instruktioner i Classroom)
 • Göra klart sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i google docs (se instruktioner i Classroom)
 • Inlämning sammanfattande text, fredag v 40.

v. 41-42

 • Påbörja brev eller vykort från din hittepå-semester i din stat. (Förarbete i notebook)
 • Göra klart brev eller vykort. (skriva i exam.net)
 • Lämna in.
 • Genomgång av regler för Texttyperna: Travel Guide och Blog Post
 • Göra Travel Guide eller Blog Post om valfritt resemål i din stat. (i google drive eller pages)
 • Lämna in.

v. 43

 • Förbereda muntlig presentationer
 • Ev börja med muntliga presentationer

v. 43/45

 • Muntliga presentationer

 

Extra

 • Fördjupningsuppgifter i samråd med läraren.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Realia, kunskap kring engelsktalande länder, kommande val i USA, pågående medborgarrörelse i t ex USA.

Centralt innehåll från kursplanen

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika

sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från

Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Förankring i kursplanens syfte

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

One last year – my legacy – personal texts

När, under vilka veckor? 

v 36 – 38

Vad ska vi göra 

Skriva en personlig text där framtiden möter det förflutna.

Max 800 ord.

Skrivs i Exam.net under EN lektion. Förberedelserna görs lektionerna innan så att allt är klart vid skrivtillfället.

———————

Dessa tre delar ska finnas med i texten.

Visionboards – where am I going? My goals, my vision for my future. 

 • uppföljning – stämmer den?
 • Vill jag ändra något?
 • Nya mål?
 • Nya idéer?

My legacy – what do I want people to remember/think when they think of me?

 • Klasskompisarna
 • Lärarna
 • Yngre elever (Venus och Merkurius men även ännu yngre)
 • Andra?

This is what I’d like to be remembered by:

Beskriv (minst) ett minne från din skolgång som beskriver dig så som du vill bli ihågkommen.

——————-

Hur ska vi arbeta?

Gå igenom visionboards och ev uppdatera dem.

Gå igenom struktur för texttypen.

Skriva ner stödord, tankar, idéer för texten. OBS du skriver i din Notebook så du har allt samlat och kan använda det när du ska skriva i Exam sedan. Ta med ipad, penna och Notebook varje lektion!

Skriva texten i Exam.net under en 60 minuterslektion.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 36 –

Uppdatera Visionboards

Läsa/lära sig om textformatet

Börja skriva idéer (tankekarta, lista, löpande text)

 

v.37 –

Fortsätta samla och strukturera material till texten.

Vad vill jag berätta om mina mål?

Vad vill jag berätta om arvet jag lämnar efter mig på Lemshaga? Hur vill jag att folk ska tänka på mig när de tänker tillbaka på min tid här.

Vad kan jag berätta för minne (eller flera) som beskriver sättet jag vill bli ihågkommen?

 

v. 38 –

Gå igenom textstruktur igen, bli klar med grundmaterialet.

Skriva texten i Exam. OBS! Har du inte ditt material med dig då så får du inte skriva din text. Då erbjuds tid på en provtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

4 – Skriftlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig i olika sammanhang begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan uttrycka sig i olika sammanhang tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kan uttrycka sig i olika sammanhang tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

5 – Visa förståelse

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet medtillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Lära sig att skriva olika texttyper.

Fundera kring sin egen roll i sitt sammanhang.

Resonera kring egna utvecklingsmöjligheter.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Kommunikationens innehåll
 2. Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

 1. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Övergripande mål från LGR11 2.2
 1. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 2. kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 3. kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • –  utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
 • –  successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?