Franska VT20

När, under vilka veckor? 

14-18

Ansvarig: Caroline J.

Vad ska vi göra?
Realia Projekt ” La carte postale”

Hur ska vi arbeta?
Under flera lektioner kommer eleverna arbeta med detta projekt. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Allt finns på classroom + schoolsoft

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
– Skriftlig interaktion

Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Välja och använda material från olika medier
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där målspråket används Kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kan kommentera översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Genetik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 13-18

Vad?

Läsanvisningar i Spektrum Biologi
Arvet och DNA s.366-390
Människokroppen – celler i samarbete s.238-246
Gleerups: biologi 7-9 Genetik

Keynote:

Frågeställning och följdfrågor

 • Var i cellerna finns våra arvsanlag?
 • Kunna förklara begreppen samt hur de hör ihop: cell-cellkärna-DNA- kromosom – gen.
 • Ge exempel på minst 5 funktioner som proteiner har i kroppen.
 • Vilken sorts celldelning ger upphov till vanliga celler i kroppen? Förklara vad som händer vid denna typ av celldelning.
 • Vad kallas den celldelning som ger upphov till ägg och spermier? Förklara vad som händer vid denna typ av celldelning.
 • Hur många kromosomer finns i människans kroppsceller (ej könsceller)?
 • Hur många kromosomer innehåller ett ägg eller en spermie från en människa (könsceller)?
 • När celler ska bilda könsceller så sker detta via reduktionsdelning. Varför måste könsceller bildas via reduktionsdelning och vad händer med könscellerna vid befruktning?
 • Hur stor chans är det att få en dotter eller en son? Motivera. Vad avgör om det blir en pojke eller en flicka vid befruktningen? (visa mha korsningsschema)
 • Vad händer när blir det enäggs-, tvåäggs- och siamesiska tvillingar?
 • Vad innebär dominant och recessiv gen, homozygot och heterzygot?
 • Hur ärvs vissa anlag t ex lockigt hår, blodgrupper. Visa med hjälp av korsningsscheman.
 • Ge ex på en egenskap som beror på samspel mellan arv och miljö.
 • Hur kommer det sig att det är vanligare med färgblindhet hos män?
 • Ge exempel på en sjukdom som beror på fel antal kromosomer i cellerna?
 • Vad är en mutation och hur kan det uppstå?
 • Mutationer kan inträffa både i kroppsceller och i könsceller och de påverkar individen på olika sätt. Vad är skillnaden mellan dessa mutationer?
 • De flesta mutationer är skadliga. Förklara varför de ändå är viktiga?
 • Vem var Mendel?

Begrepp/viktiga ord/namn

Cell
Cellkärna
Kromosom (+antal i kroppscell/könscell)
DNA
Gen
Protein
Vanlig celldelning
Reduktionsdelning
Korsningsschema – pojke-flicka
Enäggstvillingar
Tvåäggstvillingar
Siamesiska tvillingar
Dominant gen
Recessiv gen
Homozygot
Heterozygot
Korsningsschema anlag t ex fräknar, blodgrupper.
Mutation – kromosomavvikelser + ärftliga sjukdomar (korsningsschema)
Gregor Mendel

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, diskussioner, lektionsuppgifter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov?, diskussionsuppgift och en egen inlämningsuppgift samt aktivitet under lektioner/diskussioner/lektionsuppgifter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 13
Uppstart – rutin “jag ser, jag tänker, jag undrar” kring en bild. Vad är genetik + historik. Vi tittar närmare på hur följande begrepp hänger ihop cell-cellkärna-DNA-kromosom-gen + protein. Övning: Arv och miljö, du är unik.

Lab: Vi tränar inför det nationella provet i fysik – vi utför och utvärderar en laboration samt tittar på bedömning.

v 14
Vanlig celldelning och reduktionsdelning, flicka eller pojke? Tvillingvarianter. Fakta:ProteinerCelldelningFlicka eller pojke? Övning: Kromosomer.

Lab:

v 16 
Dominanta vs recessiva anlag, heterozygot och homozygot, korsningsscheman. Fakta: Dominanta och recessiva generfakta korsningsschema Övning: Dominanta anlag + Uppgift korsningsscheman anlag och blodgrupperFacit uppgift korsningsscheman anlag och blodgrupper

Lab: DNA hos en kiwi

v 17 (to+fr)
Blodsystemet ABO, När arvet skadas – kromosomfel, ärftliga sjukdomar och mutationer + Uppgift ärftliga sjukdomar, Facit uppgift ärftliga sjukdomarExtrauppgift ärftlig sjukdom, Facit Extrauppgift ärftlig sjukdom

Repetitition + start fördjupningsuppgift/diskussionsuppgift om genteknik

Lab: DNA hos en kiwi

v 18
må SR + on SG repetition + förberedelse för fördjupningsuppgift/diskussionsuppgift om genteknik

Diskussion – genteknik

Fredag: prov + diskussion i grupp om genteknik

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll från kursplanen

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Kroppens celler, deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Solen grön – Geometri

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v.14-18

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi få användning i vardagen av vår nyvunna kunskap?
 • När och hur använder vi de geometriska satserna?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar i klassrummet kommer blandas med gruppvisa aktiviteter. Det blir en del räknande på egen hand med hjälp av boken, arbetsblad, Gleerups och kunskapsmatrisen.

Formelblad

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna. Korta avstämningar på exempelvis Kunskapsmatrisen.
Området geometri kommer såklart ingå i det större avslutande provet som vi kommer ha i matematik under våren.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Planeringen lektion för lektion kommer ligga i classroom.

Classroom – Solen grön

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Saturnus veckobrev v.13

Hej alla barn och föräldrar i Saturnus!

Vi har haft en fin vecka även om den har bjudit på många nya inslag. Under vår studiedag i onsdags fick vi lära oss hur vi ska lägga ut schema och uppgifter via schoolsoft och google classroom. Några har lyckats hitta rätt och kunnat lämna närvaro och följt vår planering under skoldagen hemifrån. Det har inte blivit rätt alla gånger, men hoppas ni har lite tålamod då detta är mycket nytt för både Cissi och mig (Sara). Vi finns alltid på mailen om det är frågor/ problem som vi kan hjälpa er med då det är svårt att svara i telefon eftersom vi undervisar som vanligt i klassen. Vi får lära oss lite tillsammans och jag är övertygad att vi tillsammans kan få det att fungera bra!

Det har gått ut information om att alla NP inte längre är obligatoriska. Dock känner vi att de är väldigt bra material och ett utmärkt sätt för våra elever att få syn på sin egna styrkor och utvecklingsområde. Det är även en bra utvärdering för vår undervisning. Därför ska vi fortsätta att utföra alla nationella prov, men mer som en del av vår ordinarie undervisning.

Matematik

Nu arbetar vi med klockan, både digitalt och analogt. Vi märker att detta är ett kapitel som många behöver öva på och repetera. Så fram med alla klockor hemma! Vill tipsa om att se “tidsakuten” på ur. Bra avsnitt om både den analoga klockan och den digitala. Vi har även utfört ytterligare ett NP i matten och denna gång handlade det om area och omkrets.

Svenska/ SO

Promenad till Lemshagas staty
I tisdags promenerade gröna gruppen till udden vid Lemshagasjön, där vår fina stay står. Många av oss har betraktat den på håll. Den ser ganska liten ut.
De flesta visste inte så mycket om statyn, så det var spännande att gå närmare och utforska den och platsen där den står. Nu var ett perfekt tillfälle att göra det, innan hästarna har sin hage där.
Statyn som står på en kolonn (ett rätblock av sten) består av en person, av manligt kön, som balanserar på tummen och pekfingret på en hand. Den ser väldigt mäktig ut när man står på nära håll och tittar underifrån.
Eftersom röda gruppen inte har gjort promenaden, vill vi inte avslöja mer om statyn, eller dess konstnär just nu, men vi kommer alla att få veta mer så småningom…
Det finns en liten glänta med en äng nära statyn dit vi gärna vill gå tillbaka och ha pic nic senare i vår. Vi fylldes alla av förundran över vår fina miljö, en underbar vårdag i mars. Tacksamhet att få vara tillsammans och utforska livet.
Vi har även gjort ett NP i svenska som denna gång var att läsa en faktatext om olika träd. Vi övade först genom att vi läste en del av texten högt, och tillsammans svarade på tre frågor. Sedan fick alla elever läsa några sidor själva och svar på frågor som hörde till texten.

Idrott

Under fredagens idrottstimmar slog vi ihop klasserna och gick under eftermiddagen en långpromenad till Södersved där vi stannade för att leka lekar. Att röra sig utomhus istället för en gympasal känns extra lockande just nu när vårvärmen gör ett besök. Och vår fina natur runt vår skola gör allt extra härligt!

Nästa vecka:

Må: Sovmorgon/Klubben
Ti: Bild, slöjd, Nationella prov
Ons: Ny läsläxa delas ut, Nationella prov
To: Slöjd, Nationella prov
Fre: Idrott, engelska (Ingen läxa)

Trevlig helg!
Sara, Cissi, Nils och Vincent

Veckobrev Uranus v.13 2020

Hej alla Uranusar!

Från att vi förra veckan varit halva klassen i skolan är nu nästan alla på plats, friska och glada!

Det är en tid med utmaningar och svårigheter vi inte tidigare stött på. I skolan tränar vi nu lite mer på olika program på iPad. Barnen har t.ex. fått börja jobba med uppgifter i Classroom, svara på om de är närvarande på iPad, öppna mail i Google mail och ha ett Google Meet. Puh! Vi hjälps åt och gör så gott vi kan. Eleverna har varit fantastiska!

Vi förstår att ni önskar inloggningsuppgifter och det har vi nu börjat skicka med hem.

Vill ni kika in i vårt GoogleClassroom så kan ni göra det här för grön: https://classroom.google.com/c/MTU0MDQ1MzEwNDNa och här för röd: https://classroom.google.com/c/MTU2NjYyMTI4MDBa

 

Till vårdnadshavare som har barnen hemma men känner att de klarar att göra skoluppgifter på distans:

 1. Frånvaroanmäl som vanligt.
 2. Kom till skolan och hämta skolböcker.
 3. Hjälp era barn att logga i på Classroom i början av varje lektion (klicka på rätt lektion i schoolsoft, tryck på länken som tar er till Classroom, se till att ni är inloggade med elevens lemshaga mail). Där kan ni under “Närvaro” svara på  en närvarofråga i början av varje lektion, frågan löper ut ca 30 min efter lektionens start. På så vis kan vi registrera distansundervisning i schoolsoft.
 4. På varje lektion står de arbeten som ska göras, en del i böckerna eller annat i Classroom.

 

Under veckans matematiklektioner har vi jobbat klart med kapitlet om pengar. Vi har räknat, växlat och jobbat med problemlösningar. Vi har också börjat med geometri. Under fredagens lektion utforskade vi och jämförde olika tredimensionella former; Kub, Rätblock, Cyliner, Pyramid, Prisma, Kon och Klot. Visste ni att klotet inte har några plana ytor? Det vet vi nu!

svensklektionerna har vi läst ut Diamantjakten och jobbar nu ut vår arbetsbok samtidigt som vi går tillbaka och gör klart sån som vi inte hunnit eller har missat. Snart är boken helt och hållet ifylld.

Denna vecka har vi på fredagens SO-lektion haft den andra delen i vårt Geografi tema “Geografidetektiverna”. Vi såg ett klipp om världsdelarna och sedan valde var och en ett land i Europa. Alla fick fylla i sitt eget arbetsblad med fakta om just det landet som de valt. Sen satte vi in “loggböckerna” i våra pärmar.

I NO har vi tittat på film om vårblommor och alla valde en blomma att skriva om och rita av. Vi började med att skriva för hand i No-boken och sedan skrev vi rent arbetet i Classroom.

Dinosaurierna blev väldigt vackra på bildlektionen och de dinosaurier vi byggt i lera fick flytta in i sina habitat.

 

På engelskan både såg vi film, lekte Simon säger på engelska, pratade engelska med flera olika personer och jobbade i våra böcker.

 

 • Ingen gemensam läxa till nästa vecka men fortsätt läsa varje dag!

 

Nästa vecka:

Måndag:
Tisdag: Friluftsliv 
Onsdag Idrott – Ombyte och handduk.
Torsdag:
Fredag:

 

Kommande händelser:

 • Föräldrakoordinatormötet 1/4 är Inställt!

 

Trevlig helg! Vi ses när det är sommartid igen 🙂

 

Ann-Sophie, Eva, Agnes, Marie och Trixie 

Klasstelefon: 08-586 313 02

ann-sophie.petersen@lemshaga.se 

eva.lorne@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

marie.moberg@lemshaga.se

trixie.eriksson@lemhaga.se

Plutos veckobrev v.13

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO

Denna vecka hade Röd grupp NO. Vi pratade om vad ekorren gör på vintern och ritade in vinterdelen av ekorren.

Sedan tittade vi på “Varmt, kallt och mittemellan” om våren och gjorde en tankekarta om vad som händer i naturen på våren. 

 

 

I dag fredag tog vi en spontan utflykt till statyn “Guds hand” nere vid sjön. Vi funderade runt statyn med VT-rutinen I see, I think, I wonder. 

Plutobarnen såg massor:

 • en stor hand
 • en människa
 • en rumpa
 • en kille

 

De tänkte:

 • Det kanske är Jesus
 • Han tittar upp mot alla i himlen.
 • Han väntar på natten så att han kan se stjärnorna.

 

De undrade:

 • vem är människan?
 • vems är den stora handen?
 • vad är den gjord av?
 • varför tittar människan uppåt?

 

Sedan lekte vi en stund i skogen där det fanns massor med spännande saker. Roliga gamla träd att klättra i, vild gräslök, skelettdelar från djur, trädsvampar och blåsippor.

 

 

Ute på gården har vi hittat massor med djur under veckan. En stor padda hade vaknat upp ur vintersömnen och blev jätterädd när vi skulle titta på den. Den försökte kliva in till gröna klassrummet igenom en liten springa men det gick ju inte. Vi bar försiktigt iväg grodan upp till ett hål i slänten och lämnade den ifred där. Vi hittade två flugor som försökte föröka sig i vårsolen. Fem flugor och en fjäril satt och solade sig på husväggen. En nattfjäril var nog lite nyvaken för den flög omkring på skolgården i solen. Vi har sett flera bin som säkert kommer uppifrån bikuporna på väg upp till Raketen. Ett hade dött och om man tittade närmare på det så kunde man se att den hade gadden ute. 

 

 

IDROTT

Denna veckan hade gröna gruppen idrott. Vi inledde lektionen med “Väcka Kroppen” och “Rörelsestopp”.

 

Denna vecka var huvudaktiviteten “Myrornaslek”. Det är en bollek där eleverna är indelade i två myrlag med varsin myrdrottning. Leken gick ut på att arbetarmyrorna som var uppdelade på varsin planhalva skulle kasta myrägg (bollar) till sin drottning som stod på en tjockmatta på andra sidan planhalvan. 

När alla ägg hade hamnat i någon av lagens skattkistor räknade vi hur många varje lag hade lyckats samla in. 

 

Vi hjälptes sedan åt att plocka undan och avlsutade passet med att varva ner sittandes i skräddarställning i en ring och gemensamt ta några djupa och lugnande andetag. 

Vi avslutade med att utvärdera leken med hjälp av “Tummen”. 

 

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Vv och Ww. I lådan låg bilder och ordbilderna VÅR, VÄDER, VANTE, VALLMO, WC, WIPPET HUND och WINERBRÖD. Vi sjöng om våren “Titta ut en minut”, om vädret “Jag öppnar fönstret” och Majas abc-sång om “Vallmo”. Vi tittade på en kort film ”Vad är väder?” och “Bokstavståget” om både Vv och Ww. Vi har arbetat med Bokstavsslingan och i Bokstavsboken och samlat ord som börjar, innehåller eller slutar på Vv och Ww. 

Som extrauppgift fanns två extra arbetsblad och de som ville fick även färglägga ett vantpar som vi ska skapa ett memory av till vår spelhylla. 

 

 

MATEMATIK

Under veckans matematiklektioner har vi gjort additionsloppor. Den röda gruppen har gjort en sida i matteboken som grön redan hade gjort. Det handlade om att tolka enkla koder genom att rita en bild där färgerna byter plats enligt ett mönster. Den gröna gruppen som redan hade gjort denna sida fortsatte att rita räknemåla. Vi har också fortsatt med Mattemellis och under veckan har tio barn till fått sitta i kassan. 

 

 

Som allt annat så tvättar vi också pengarna som vi handlar för på Mattemellis. Det fanns bland annat pannkakor och pepparkaka att köpa, lite mysigt slut på veckan.

 

 

 

 

SO

Bondgårdsprojekt och musikal

I fredags presenterade och läste vi musikalberättelsen om “Djuren i Kackelgården” för barnen. Vi lyssnade även på utvalda delar från alla sånger. Vi berättade att nuvarande ettor och tvåor valt att göra denna musikal som ett roligt avslut på Plutoåret. Vi frågade sedan nuvarande Plutokompisar om även de skulle tyckta att det var en kul grej, var på majoriteten av kompisar svarade med ett rungande JAAAAAA!. 

Under vårterminen kommer vi som anknytning till musikalen att arbeta med några av de vanligaste bondgårdsdjuren och lära oss mer om dem. 

 

 

 

FRITIDS

Den här veckan har vi satsat mycket på utevistelse. Vädret har varit vårfint och vi har tagit fram mer material till vår bod så barnen kan låna fler saker under raster och fritids utetid. 

 

Skola och hem

 

Information

 

Lämna ute – hämta ute

För att minska antal vuxna i våra lokaler på grund av rådande läge, tänker vi så här i Pluto. 

 

Lämna ute:

 • Ni som har ansökt att lämna mellan 07:00 – 07:30 lämnar i möjligaste mån i hall/kapprum.
 • Ni som kommer mellan 07.30 – 08:00 lämnar i möjligaste mån barnen i kapprum/hall. 
 • Ni som kommer med era barn mellan kl. 08:00 – 08:30 lämnar till den pedagog som är ute och checkar in (Anna, Maria eller Lisa). Efter lämning kan ditt barn välja att gå in eller stanna kvar ute och leka.

 

Har ditt barn en tuff morgon och är ledset säger ni förstås till om hjälp oavsett vilken tid ni kommer och lämnar. 

 

Hämta ute: 

 • På eftermiddagarna kommer vi att vara ute på gården varje dag till kl.15:00, därefter kan de barn som vill gå in och vara inne tom kl.16:00.
 • Mellan 16 – 17 är vi ute och leker och äter frukt tillsammans med övriga fritids på framsidan av Mellangården.
 • Hämtar ni barn mellan 15 – 16 säger ni till Titti som går in och ber era barn att klä på sig och gå ut till er.

 

Kläder

Vi ber er nu att se över och ev uppdatera barnens klädutrustning eftersom vi kommer att vara utomhus mycket under våren. 

Det är bra om det finns regnkläder och gummistövlar, tunnare överdragsbyxor/jacka samt vinterkläder kvar på kroken ifall det blir kyligt igen.

Vid behov av påfyllning med extrakläder till lådorna i hallen går det naturligtvis bra att gå in och göra det.

 

Nya rutiner – barnen är informerade

Vi har i samlingar under veckan pratat med barnen om de nya rutinerna. Lyssnat på deras frågor och berättat varför vi behöver göra så här.

 

Nästa vecka

Måndag: Röd/idrott. Grön/NO. Fritidsgympa har vi utomhus kl.15-16 med de barn som önskar från både grön och röd grupp.

Tisdag:

Onsdag: Mångrupper. Simskolan samling 07.50. Övriga 8.20.

Torsdag:

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger