Realia Presentationer – Venus VT – 23

Ämne: English 

Årskurs: 7

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: v 10-15

 

Varför? 

För att

  • lära oss om engelsktalande länder,
  • öva muntliga presentationer och samtal,
  • öva att skriva i nya format

 

Vad?

Jobba i grupp.

Samla information om ett engelsktalande land.

Bestämma vilken sorts muntlig redovisning gruppen vill göra (redovisning live, podcast, film, inspelad redovisning etc)  

Öva redovisning.

Redovisa.

Skriva Travel Guide om (något i) landet.

 

Hur?

V 10 – Intro: Projekt och läsa gemensam text + gruppindelning, utdelning av länder och checklist mm.

Läsa om bakgrunden + öva att hämta information och sedan förmedla den.

 

V 11 – Samla fakta om landet + bestämma presentationsform

Tänk på syfte, mottagare och situation när ni planerar.

Syfte: Lära dig själv och andra om ett engelsktalande land.

Mottagare: Dina klasskompisar + lärare.

Situation: Ganska kreativt frisläppt skoluppgift. Semiformellt språk.

 

V 12 – Öva presentation + öva / spela in.

 

 V 13 – Spela in / lämna in + intro Travel Guide-format.

 

V 14 – Skriva Travel Guide och lämna in Travel Guide.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

 

Möjligheter 

 

Förväntningar 

 

Rutiner 

 

Interaktion 

 

Miljö 

 

Språk 

 

Modellering 

 

Wonder

Ämne: English 

Årskurs: 7

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: vecka 45 —> 

(se Meitner för detaljplanering och uppgifter)

 

Varför?

Genom att läsa skönlitteratur tar del av en annan värld än vår egen, vidgar våra vyer och perspektiv.

Att ha en skönlitterär bok som bas under en längre period, gör att vi kan ta oss an andra delar som dyker upp längs vägen.

Genom att läsa på engelska övar vi språkfärdigheter som läsförståelse, ordförråd, språkregler, skriftlig- och muntlig kommunikation. Dessutom lär vi om förhållanden i engelsktalande länder/områden/situationer.

 

Vad?

Läsa boken Wonder, skriven av R.J. Palacio.

Öva läsförståelse, språklig säkerhet (t ex vokabulär och grammatik), litteratur-analys.

Öva skrivförmåga, anteckna och svara skriftligt, göra ordlistor, skriva kopplade uppgifter till texten.

Öva tala, berätta vad vi tänker, diskutera innehållet osv.

 

Hur?

Vi kommer att läsa tillsammans i början, diskutera svar och hur vi ska gå tillväga för att förstå och analysera det vi läser. Allteftersom projektet fortskrider så kommer vi växla läs-stilar och öppna upp för t ex egen läsning, läsning i grupp, stafettläsning m.m.

Medan vi läser arbetar vi med läsförståelse-uppgifter (muntligt på lektionerna och skriftligt i notebook) och med jämna mellanrum kommer det lite större avstämningar som lämnas in.

I slutet av boken kommer en större skrivuppgift och diskussionsuppgift.

Vi kommer att ha två olika versioner av boken tillgängliga, med valmöjlighet kring vilken som passar utifrån olika förmågor. Det finns också ljudfiler att lyssna till.  

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse. Vi växlar läsning med ögonen med läsning med öron och ögon, för att ta stöd av styrkor i t ex hörförståelse.

Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi arbetar med tydliga ramar och liknande upplägg. Vi tar hjälp av rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka. Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi interagerar muntligt, skriftligt samt i bild.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en trygg miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. I boken använder huvudkaraktären bilder för att förmedla sina tankar. Vi använder oss av olika uttryckssätt när vi förmedlar våra tankar kring innehållet i boken.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

 

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Ämne: English 

Årskurs: 8

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

 

När: v 40 –> 8?

Detaljerad planering finns i Meitner och uppdateras allteftersom projektet fortlöper.

 

Varför?

Genom att läsa skönlitteratur tar del av en annan värld än vår egen, vidgar våra vyer och perspektiv.

Att ha en skönlitterär bok som bas under en längre period, gör att vi kan ta oss an andra delar som dyker upp längs vägen.

Genom att läsa på engelska övar vi språkfärdigheter som läsförståelse, ordförråd, språkregler, skriftlig- och muntlig kommunikation. Dessutom lär vi om förhållanden i engelsktalande länder/områden/situationer.

 

Vad?

Läsa boken The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, skriven av Sherman Alexie.

Öva läsförståelse, språklig säkerhet (t ex vokabulär och grammatik), litteratur-analys.

Öva skrivförmåga, anteckna och svara skriftligt, göra ordlistor, skriva kopplade uppgifter till texten.

Öva tala, berätta vad vi tänker, diskutera innehållet osv.

 

Hur?

Vi kommer att läsa tillsammans i början, diskutera svar och hur vi ska gå tillväga för att förstå och analysera det vi läser. Allteftersom projektet fortskrider så kommer vi växla läs-stilar och öppna upp för t ex egen läsning, läsning i grupp, stafettläsning m.m.

Medan vi läser arbetar vi med läsförståelse-uppgifter (muntligt på lektionerna och skriftligt i notebook) och med jämna mellanrum kommer det lite större avstämningar som lämnas in.

I slutet av boken kommer en större skrivuppgift och diskussionsuppgift.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse. Vi växlar läsning med ögonen med läsning med öron och ögon, för att ta stöd av styrkor i t ex hörförståelse.

Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi arbetar med tydliga ramar och liknande upplägg. Vi tar hjälp av rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka. Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi interagerar muntligt, skriftligt samt i bild.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en trygg miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. I boken använder huvudkaraktären bilder för att förmedla sina tankar. Vi använder oss av olika uttryckssätt när vi förmedlar våra tankar kring innehållet i boken.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

The Expert

Ämne: English 

Årskurs: 9

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: V 42-44

 

Varför? 

För att öva och testa förmågorna i att söka- och värdera information, om realia, producera utifrån det och att presentera det muntligt.

För att lägga fler delar i skålen i ’NP-vågen’. (internt begrepp som eleverna förstår)

 

Vad?

Utifrån given lista söka information om två engelsktalande länder (internet eller papper från lärare).

Lära sig om detta. Presentera den kunskapen för andra, muntligt.

 

Hur?

V 42 – samla material och skriva ner det i notebook

v. 43 – plugga in de fakta du hittat + förbereda fusklappar att ha i handen när du pratar + muntlig redovisning.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

Vi övar på att använda tid. Hur disponerar vi tid som vi får tilldelad oss? Hur anpassar vi arbetsnivån till given tidsram?

 

Möjligheter 

Det finns möjligheter att välja/bli tilldelad olika sätt att hämta information.

 

Förväntningar 

Jag förväntar mig att alla elever tar ansvar för att öva på sin nivå och be om stöd där det behövs.

 

Rutiner 

Vi har gjort detta upplägg förut. Det räknas som en rutin i sig.

 

Interaktion 

I samspelet mellan elever och lärare och elever och elever, växer kunskapen och strategi-användandet.

 

Miljö 

Vi använder befintlig pedagogisk dokumentation som stöd för realiadiskussioner.

 

Språk 

Vi övar på att hålla oss till ett språk! All the time!!!

 

Modellering 

Jag övar på att hålla mig till ett språk. All the time!!!

Queen Elizabeth II, Timeline

Ämne: Engelska

Årskurs: 7

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: v 40-43

Varför?

För att Queen Elizabeth II avled 8 september 2022 och det har skapat intresse och diskussioner som vi tar vidare.

Vad?

Vi tittar på videos, läser, pratar och lär oss om Queen Elizabeth II, sedan väljer vi ut olika delar att fördjupa oss i. Dessa delar forskar vi sedan i på egen hand eller i par/små grupper.

Hur?

V 40: Vi tittar på videos, läser, ’forskar’ själva och fördjupar oss.

V 41-42: Vi producerar posters om det vi fördjupat oss i och sätter sedan upp det längs en tidslinje i klassrummet. 

V 43: Vi berättar muntligt om det vi fördjupat oss i.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

Vi lägger tid på att prata och förstå sammanhang och språk.

Möjligheter 

Vi försöker jobba i olika former så att fler ges möjlighet att delta och lyckas. Vi hjälps åt att komma på former för projektet, elever och lärare. Vi hjälps åt att komma på former för projektet, elever och lärare.

Förväntningar 

Vi förväntar oss att alla är delaktiga och försöker sitt bästa.

Rutiner 

Vi använder chalk-talk och think-pair-share en hel del för att synliggöra och dela vår kunskap.

Interaktion 

I samtal med varandra och i mötet med kunskap.

Miljö 

Vi sätter upp delar av processen i klassrummet för att påminnas, utveckla och bygga vidare på vår kunskap.

Språk 

Vi övar på att dela våra känslor och tankar på ett språk som ibland inte är vårt eget. Vi bygger på med bildspråk och andra konstformer för att få fler möjligheter att uttrycka oss.

Modellering 

Genom att vara en med-undersökande lärare hoppas jag kunna visa att vi lär oss tillsammans, samt skapa en tillåtande atmosfär.

Engelska Neptunus

LPP Neptunus Engelska

Learn English 1
Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East
När, under vilka veckor? ht och vt 22-23


Varför?

Engelska är ett språk som finns runt omkring oss. Det är viktigt att lära sig att förstå och kommunicera på engelska för att kunna ta en aktiv del i vårt samhälle, både på fritiden och i skola och framtida arbete.


Vad?

Vi tar vara på vad eleverna redan kan och lär oss grunderna i det engelska språket.
Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?
Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?


Hur?

I början av varje lektion samlas vi i ring på mattan för att göra vissa hälsningsrutiner, övningar eller lekar. Dessa upprepas för att eleverna ska känna sig trygga och bekväma med att uttrycka sig på engelska.
Vi arbetar med olika ämnesområden som tas upp i vår engelskbok, Learn English 1.
Vi hälsar på varandra, berättar vad vi heter,
hur gamla vi är o s v.
Vi lär oss siffrorna, färger, frukter, klädesplagg mm.
Vi läser olika barnböcker på engelska. Då hjälper strumpdockorna Lenny och My till.
Lenny pratar engelska och My översätter till svenska. Eleverna får även göra egna strumpdockor.
Vi sjunger sånger och gör olika lekar.
Vi kopplar engelskan till FN-veckan genom att läsa en bok om en afrikansk flicka, på engelska.
Handa´s Surprise.
Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.


CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum


Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vi ger alla tid att tänka. Vi varvar olika uppgifter.

Möjligheter – Vi lyfter speciellt de elever som har engelska som första eller andra språk och använder oss av deras kompetens. Det är viktigt att de få känna sig stolta över sin kulturella identitet. Vi använder oss av saker som eleverna känner till från sin vardag.
Förväntningar – Alla förväntas våga uttrycka sig på engelska.

Rutiner – Vi börjar och slutar lektionerna på liknande sätt.

Interaktion – Strumdockorna leder samtalet med barnen och för en dialog. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme.
Miljö – Vi har samlingar i ring för att alla ska se varandra och komma till tals. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.
Språk – Vi varvar olika uttryckssätt; lyssna, tala, rörelse, lek, bild mm.
Modellering – Läraren är modell och repeterar och förstärker uttal mm.