Speaking English – prep for National tests HT-20

När, under vilka veckor? 

v 22-23

Vad ska vi göra?

Öva gamla muntliga nationella prov, för att förbereda oss inför nästa termin (då de kommer på riktigt).

Gå igenom fonetik, hur engelska språkljud låter och skapas.

Repetera strategier för problemlösning, förståelse, provhantering mm.

Hur ska vi arbeta?

Individuellt, i par, i grupper, i helklass.

I huvudsak muntligt, men även en del genomgångar och anteckningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi blandar punkterna ovan, de två veckor som är kvar, utifrån behov och upptäckter längs vägen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Muntlig framställning, muntlig framställning förbättra, muntlig interaktion.

Strategier att förstå/göra sig förstådd.

Följa instruktioner.

Visa förståelse.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Nästa termin är det dags att göra de nationella proven och då gäller det att vara väl förberedd. Dessa prov väger mycket tungt i bedömningarna och förberedelse är mycket viktigt för att nå de resultat ni vill ha.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift…

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  • får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
   • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Interviews and speech v.22

När, under vilka veckor? V.22

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

 • Intervjua era släktingar hemma med valfria frågor.
 • “Talk cards” i klassrummet där ni ska få prata om olika bilder i mindre grupper.

 

Hur ska vi arbeta?
Ni kommer att få i läxa att intervjua någon hemma. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
V.22

 • Instruktioner för hur intervjun ska gå till samt läxa att intervjua någon hemma
 • Redovisning av intervjuerna i mindre grupper och “talk cards” i samma grupper.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
För att kunna använda det engelska språket krävs det att man har en god förmåga inom kommunikationen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga vilket följande veckor har fokus i att utveckla.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Förankring i kursplanens syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Övergripande mål från LGR11 2.2
I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi kommer att arbeta med think, pair, share metoden där ni elever får samtala kring olika bilder och tolkningarna av dessa kommer förhoppningsvis att variera beroende på vem som pratar. Ni kommer först att få titta på bilderna individuellt, därefter i mindre grupper för att sen kunna dela med er med era tankar kring bilderna i helklass. Ni kommer dessutom utveckla er förmåga att skriva ner den information som ni får av era släktingar på engelska.

 

Lycka till!

Maria

Filmrecension Twilight

När, under vilka veckor? V.20-23

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Skriva filmrecension om filmen Twilight.

Hur ska vi arbeta?
Se på filmen Twilight för att sedan skriva en filmrecension om den.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
V. 20 Se filmen

V.21 (Lemshagas ta igen dagar)

V.22-23 Skriva filmrecension om filmen utifrån en given mall.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.

 

______________________________________________

Centralt innehåll från kursplanen

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Förankring i kursplanens syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Övergripande mål från LGR11 2.2
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Filmrecension Twilight

LPP Jupiter v.18-22

När, under vilka veckor? 18-22

Ansvarig:

Vad ska vi göra?

Ni kommer att under dessa två veckor att leta fakta om valfritt djur och kunna berätta om djuret för Maria. Texten ska vara max 100 ord, glöm inte stor bokstav och punkt. Ni ska skriva texten med egna ord.

Hur ska vi arbeta?
Ni ska leta fakta om djuret på internet, men innan ni börjar leta ska ni göra en tankekarta först där ni tar med vad ni skulle vilja veta om djuret. Därefter skriver ni texten som ni sedan ska presentera i mindre grupper på lektionen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.18 Val av djur och göra en tankekarta om vad man vill veta om djuret.

V.19 Samla fakta om djuret man ska skriva om

V.20 Skriva en sammanhängande text om djuret man valt att skriva om.

V.21 – 22 Presentera djuret i mindre grupper under lektionstid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

4 – Skriftlig förmåga

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.

 

4 – Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

5 – Välja och använda material från olika medier

Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Förankring i kursplanens syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer under arbetet när ni samlar in fakta om det valda djuret få möjlighet att ta med valfri bild på djuret ni valt. Den här bilden kommer ni sedan få visa under er presentation för era klasskamrater.

 

Lycka till!
Maria

 

 

LPP Venus v18-21

När, under vilka veckor? 18-20

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
Läsa en engelsk bok och samtala kring den

Under den här perioden kommer ni även ha prov i hörförståelse och läxförhör.

Hur ska vi arbeta?
Ni ska få välja en av två valbara böcker som är på engelska. Ni kommer att få tid att läsa boken under lektionstillfällen. Vid behov kommer ni att få läsläxa för att hinna komma ikapp om det skulle behövas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.18 Val av bok samt läsa under lektionstid

 1. 19 – 20 Fortsatt läsning av boken
 2. 21 Börja samtala kring boken i mindre grupper

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska, i olika genrer och i måttligt tempo.

 

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

an förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

 

 • Övergripande mål från LGR11 2.2

  Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Lycka till!
Maria

LPP Tellus v17-20

När, under vilka veckor? 17-20

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Prov i hörförståelse, läsförståelse och den skriftliga förmågan i ämnet engelska istället för nationella proven som blev inställda.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
V. 17-19 Prov under dessa veckor som kommer att pågå under ordinarie lektionstid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

  Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

4 – Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 • Eleven kan förstå det mest väsentligaav innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer att genom arbetet få tolka olika slags texter, lyssna på olika dialoger samt skriva text på engelska som utvecklar era förmågor i det engelska språket.

 

Lycka till!

Maria