Indigenous peoples – Realia

När, under vilka veckor? ca v. 11–>

Detta projekt kommer att gå parallellt med en provperiod som ersätter nationella proven/kompletterar övrigt arbete i klassrummet. Se Classroom för specifik planering. Vi kommer alltså att jobba med detta OCH proven, för att hinna med allt.

 

Vad ska vi göra 

Lära om urfolk i engelsktalande länder och i Sverige.

Koppla samman egna kunskaper med fakta samt skönlitteratur (The Absolutely True Diary of a Part Time Indian).

Redovisa innehållet skriftligt och muntligt.

 

Realia i matrisen = Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska vi arbeta?

Samla information:

Läsa pdf’er, ev se videos, koppla samman med det vi lärt av ‘The Absolutely True…’, diskutera i grupper.

Koppla information:

Ta det vi lärt och se vilka kopplingar vi kan göra till annat vi redan vet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig tidsplan, som utgår från nuvarande distans/skola-upplägg. Kommer ändras allteftersom. Detta är ca-veckor. Se Classroom för detalj-planering. 

v. 11-13 samla information.

v. 13-15 läsa och koppla ihop

—————-

v 15 – hörförståelsetester för elever som är i skolan

v. 15 – läsa/koppla för elever på distans

—————-

v. 16 – läsa/koppla för elever på distans

v. 16 – hörförståelsetester för elever som är i skolan

—————-

v. 17 läsförståelsetester för elever på skolan

v. 17 sammanställning av information för elever på distans

—————-

v. 18 sammanställning av information för elever på distans

v. 18 läsförståelsetester för elever på skolan

—————-

v. 19 sammanställa info i text/förbereda muntliga delar

v. 20-21 redovisningar, inlämningar

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer att ha möjlighet att visa förmågor inom samtliga kunskapskrav. Redovisningsformerna kommer att variera och du kommer själv få vara delaktig i hur du vill leverera ditt innehåll (alla gör hela upplägget, men du får bestämma om du vill lägga mest fokus på muntligt eller skriftligt)

Bestående delar är:

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

6 – Realia
Jämföra

Se matrisen för specifika kunskapskrav inom respektive del. 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Utöver att vi har läst The Absolutely True Diary of a Part Time Indian, av Sherman Alexie; Se nedan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…)
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 Läraren ska
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

Mål

Skolans mål är att varje elev

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Engelska åk 4

Engelska Jupiter  

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East

När, under vilka veckor?
HT -20, vt 21

Vad?

Utveckla grundläggande kunskaper i engelska. Utveckla förmågan att förstå talat och skrivet språk, samt kommunicera i tal och skrift.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…) på ett funktionellt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 

Centralt innehåll

I årskurs 4–6

Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Sånger, sagor och dikter.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter.
Olika former av samtal och dialoger.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Hur?

Undervisningen kommer att bl. a. utgå från det digitala läromedlet i engelska på ne.se. Vi lyssnar på inspelade texter och dialoger, översätter. Vi använder oss av exempel och gör egna dialoger och dramatiseringar. Vi tränar på glosor och grammatik samt hur livsförhållanden kan vara i olika engelskspråkiga länder. Vi sjunger sånger och gör olika lekar. Vi skriver egna texter.
Vi arbetar enskilt, i par och i helgrupp. Under varje lektion varieras olika arbetssätt och uttrycksformer. Lektionernas innehåll anpassas efter olika elevers behov.

Varje vecka fokuserar vi på något inom grammatik med hjälp av The Grammar Company på ur.se.

Eleverna får en glosläxa varje vecka med ord som är kopplade till kapitlet eller den grammatik vi just gått igenom under lektionen.

Under senare delen av höstterminen gör vi ett musikprojekt då varje elev får utgå från en favoritlåt som de översätter en del av samt söker fakta kring artisten/gruppen. Detta redovisas sedan i mindre grupp eller helklass utifrån vad eleven önskar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning av uppgifter och läxor sker under lektionerna. Det kan handla om glosförhör, muntliga redovisningar eller skriftliga uppgifter där man ska skriva enkla meningar eller lite längre sammanhängande texter. Bedömningen sker formativt.

Sammanhang och aktualitet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.
Utvärderingen sker kontinuerligt och efter varje arbetsmoment.

Language rules and grammar skills

När, under vilka veckor? 

v.2-6

Vad ska vi göra 

Genomgångar av-, arbetsuppgifter kring-, läxor i-, test av olika språkregler och grammatik.

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar på lektionerna, t ex slides, videos, läsning.

Arbetsblad där vi befäster det vi lärt.

Läxor och läxförhör på olika sätt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Se Classroom för närmare planering och detaljer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Språklig precision ingår i alla delar av undervisning och bedömningar. Du når helt enkelt längre i din engelska ju mer du uttrycker dig korrekt och kan anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer. Grammatisk kunskap och språklig precision hjälper dig dessutom att finputsa dina strategier för att förstå och göra dig förstådd.

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ- ningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som
i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela­ tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram- ställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Det här är en av de saker som klassen generellt behöver öva mest på. Därför gör vi det.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…)

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • –  får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling
 • –  successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
 • –  får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
Övergripande mål från LGR11 2.3

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Greta Thunberg projekt engelska

När, under vilka veckor? 49-51

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
Arbeta kring temat miljö där vi ska läsa boken ”No one is too small to make a difference” av Greta Thunberg

Hur ska vi arbeta?
Projektet inleds med att ni ska få se talet som Greta Thunberg höll på en miljökongress. Därefter ska ni få skissa på ett individuellt tal om något ämne som ni brinner för. Tips på ämne man kan skriva sitt tal om är:

– en familjemedlem som betytt/betyder mycket
– ett djur som betytt/betyder mycket
– orättvisa i samhället
– orättvisa i världen

Innan ni påbörjar att skriva ert tal ska ni meddela Maria vad ni bestämt er för att skriva om.
Presentation av talet sker i samma grupper som ni hade under NP i engelska.

Därefter när ni presenterat era tal kommer ni att få läsa boken av Greta Thunberg som ni sedan ska få skriva en bokrecension om. Mall till bokrecensionen finns nedan:

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v48 – introduktion av projektet, skriva skisser till individuella talen

V49 – inlämning PM av sitt tal och redovisningar av dessa i NP grupperna

v50 – Läsa boken av Greta Thunberg

v51 – bokrecensioner av boken no one is too small to make a difference – Greta Thunberg

JULLOV!

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
4 – Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
4 – –||–
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
4 – Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Eleverna får under projektet använda sin kreativitet och skriva och tala om ett ämne som intresserar dem.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Eleverna får under projektet använda sin kreativitet och skriva och tala om ett ämne som intresserar dem. Vi pedagoger på Lemshaga tror på elevernas förmåga av kreativitet och att de tillsammans kan skapa något unikt.

 

Lycka till!
Maria

 

Förberedelser NP engelska

När, under vilka veckor? 46-48

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Förberedelser inför NP muntliga i engelska årskurs 6.

Hur ska vi arbeta?
Vi ska under kommande veckor fokusera på att prata engelska.
Förutom att vi ska prata engelska under lektionerna kommer ni även få tillhörande instruktioner för vad man bör tänka på under nationella provet.
Vi kommer att skriva kring temat för nationella provet som är ”all around us”.
Texten ska omfatta minimum 200 ord där du skriver om vad vi har omkring oss, allt ifrån hur ditt rum är inrett till vad vi har omkring oss dagligen. Försök att skriva med så varierat språk som möjligt, beskriv detaljer, känslor, saker etcetera.

Texterna ska lämnas in till Maria senast den 27/11.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

____________

3 – Muntlig förmåga
Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
 
3 – –||–
Kan dessutom förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan dessutom förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 
3 – Muntlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

____

4 – Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
 
4 – –||–
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 
4 – Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer att få utforska världen på så sätt att ni får analysera vad vi har omkring oss och får både skriva en individuell text och samtidigt samtala om detta tema. Efter avslutade nationella prov kommer vi att påbörja ett arbete kring temat miljö och Greta Thunberg.

 

Lycka till!
Maria

Engelska projekt vecka 47-

 

När, under vilka veckor? 47-

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
I ett ämnesövergripande projekt med SO, svenska och engelska arbeta med länder i Europa.

Hur ska vi arbeta?
Ni kommer att under engelsklektionerna att få arbeta med reseguider om det landet ni arbetar med i So och svenska. Reseguiderna ska innehålla information om landets kultur, kända byggnader, traditioner, kända platser och något ytterligare som ni väljer att berätta om landet. Innan ni börjar med reseguiderna kommer vi att diskutera om begreppet kultur, vad det innebär och vilka olika områden man kan vilja veta om ett land.

Projektet avslutas med en Europa gala där ni ska få presentera era gemensamma presentationer för varandra.

Material för arbetet

 1. Resan – enskilt Google dokument där du dokumenterar klassens gemensamma resa i de olika länderna. Används främst under SO- lektionerna.
 2. Landet – Enskilt Google dokument där du samlar fakta om landet du och din grupp arbetar med.
 3. Travel guide – den gemensamma reseguide som ni skapar i gruppen – information hämtar ni från de enskilda dokumenten med den samlade fakta.

Frågeställningar för projektet

 • Hur kan jag söka och presentera fakta?
 • Hur kan jag göra fakta tydligare genom ord och bild?
 • Vad behöver jag göra för att arbeta på ett bra sätt enskilt och i grupp?
 • Hur ska jag påbörja mitt arbete?
 • Vilka olika delar vill jag ha med i min reseguide? (förutom de som ska vara med)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig förmåga
Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
5 – Arbetssätt
Visa förståelse under lektionstid
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
 
5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
 
5 – Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i det talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
 
5 – Välja och använda material från olika medier
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Eleverna kommer att få arbeta med olika uttrycksformer genom projektet och får möjlighet att använda er kreativitet under arbetets gång. Det är eleverna som skapar projektet tillsammans med varandra och genom detta övar de på sin samarbetsförmåga och självkännedom.

 

Var beredda på en oförglömlig resa runtom i Europa där ni får unika reseguider till de olika länderna i Europa!

 

Lycka till!
Maria, Catrin och Fredrik