Teach Your Teacher

Ämne: Engelska

Årskurs: 7 

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: ca v 36 – 39

 

Varför?

Jag får lära känna er, mina nya elever.

Jag ser era nivåer i engelska så att jag kan bygga en smart plan utifrån dem.

Lära mig nya utmanande, roliga, knasiga, spännande saker.

Vi övar- och redovisar muntligt och skriftligt samt övar hur vi använder språk- och kommunikationsstärkande strategier.

 

Vad?

Välj ett ämne, en hobby, en person, en sak, en plats el dyl som du vill berätta om för mig, Fia, din lärare. Skriv sedan en text om ämnet och skapa en muntlig redovisning som du spelar in på video (+ ev redovisar i helklass/grupper/par).

 

Hur?

36-37:

Välj ett ämne.

Skriv en text i Google doc (dokument finns i Classroom).

 • Minst 50-100 ord, max ca 300.
 • Mottagare: En som inte vet något om ämnet.

Lägg till minst tre bilder som passar innehållet i texten.

Inlämning i Classroom.

 

38-39:

Genomgång ’cue cards’.

Skapa ’cue cards’ inför din muntliga presentation.

Öva din presentation ensam tyst, ensam högt, inför en person högt.

Spela in din video där du presenterar.

 • Ansiktet måste synas.
 • Försök ha ögonkontakt med kameran.
 • Lär dig så mycket som möjligt utantill. Prata så tydligt som möjligt, med flyt.

Inlämning i Classroom.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

Vi försöker skapa tid för alla att tänka, tala, samtala. Jag försöker skapa tydliga tidsramar för delmomenten.

Möjligheter 

Här ges möjligheter att öva språket men också att fritt vara kreativ i sin berättelse.

Förväntningar 

Förväntningarna vi har i klassrummet är att vi respekterar varandra och lärandet, och agerar därefter.

Rutiner 

Tydliga start- och avslut på lektioner. Think-Pair-Share används för att fördela tänk- och talutrymmet. Tydliga start- och avslut på lektioner.

Interaktion 

Interaktionen växer sig starkare ju mer vi är tillsammans.

Miljö 

Tillsammans skapar vi en miljö som är tillåtande, välkomnande, accepterande och glädjefylld. Vi kommer dessutom smycka den fysiska miljön med exempel från projektet och skapa pedagogisk dokumentation kring vårt lärande.

Språk 

Vi pratar- och använder engelska så mycket det går. När det inte går använder vi svenska och hjälps åt att få ihop det engelska. Vi pratar inkluderande och vänligt och vi är uppmärksamma på hur språket påverkar de som är omkring oss.

Modellering 

Genom att vara- och agera i enlighet med punkterna ovan, hoppas jag modellera det vi strävar efter. Vi lär oss tillsammans.

Förberedelse inför kommande nationella prov.

Ämne: English 

Årskurs: 9

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: v 35-39

ca 35-37 genomgångar av skriftliga strukturer, genomförande av gamla prov

ca 37-39 respons, reflektioner, bearbetning

 

Varför?

Vi gör gamla nationella prov för att:

 • läraren får överblick över aktuella förmågor
 • eleverna får öva provsituationer, förberedelse och förförståelse kring provens utbyggnad och struktur
 • vi, tillsammans, synliggör de delar och förmågor vi behöver fokusera på tills proven sker på riktigt

Vi övar skriftliga strukturer för att utveckla vårt skrivande samt öva förmågor kring mottagare, syfte och situation.

 

Vad?

Skriftliga strukturer och språkregler.

Gamla nationella prov.

Bearbetning av provresultat.

 

Hur?

Föreläsningar kring strukturer och skrivregler. Ta anteckningar. Öva.

Påminna om strategier.

Göra gamla prov, så likt provsituationen som möjligt.

Rätta prov tillsammans, gå igenom resultat och bedömningsmallar från gamla prov.

Bearbeta texter genom att ge/få respons, läsa gamla anteckningar från föreläsningar, förbättra text.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid 

Vi lyfter och övar på hur vi synliggör tiden i provsituationer. Hur förhåller vi oss till uppgifter som är styrda av tid?

Möjligheter 

Vi försöker skapa möjligheter att lyckas bättre i ett senare skede, genom att öva extra nu.

Förväntningar 

Vi utvecklar våra förmågor utifrån de nivåer de är.

Rutiner 

Tydlig lektionsstart- och avslutning.

Interaktion 

Hur kan vi skapa en interaktion som fortfarande respekterar situationen? Går det att interagera i provsituationer? Hur? Med vem/vilka? När?

Miljö 

Vi siktar på att skapa en trygg miljö där vi kan slappna av, öva och prestera på topp. Allihopa!

Språk 

Tydliggöra hur vi kan nyttja språket till vår fördel i provsituationer. Hur påverkar vårt språk våra resultat?

Modellering 

Att öva gamla prov är att skapa förförståelse kring situation, strategier och syfte.

Perspektiv och narrativ/oregelbundna verb

Ämne: Engelska

Årskurs: 8

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: v 34 – 38 (ev 39)

Varför?

Vi gör detta projekt för att öva att se olika perspektiv och narrativ i historier, eftersom vi ska ta oss an en skönlitterär bok senare under året där dessa förmågor behövs.

Vi varvar med grammatikträning för att skapa språklig säkerhet.

 

Vad?

Vi övar:

 • läsa
 • prata
 • skriva
 • lyssna
 • förbättra text
 • språklig säkerhet

 

Hur?

 • Vi pratar om vad perspektiv och narrativ är.
 • Vi läser Little Red Riding Hood tillsammans, väljer ut bärande delar, lottar ut karaktärer ur historien och skriver om historien ur den karaktärens perspektiv.
 • Vi lyssnar på Irregular Verb Rap, skriver av listor och övar verben.
 • Vi övar tillsammans i helklass, par/grupper och individuellt.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid 

Genom att reflektera kring olika karaktärers perspektiv, att öva. T ex tydlighet i tidsramar för olika uppgifter.

Möjligheter 

Genom att skapa möjlighet till olika uttryckssätt att reflektera, resonera, redovisa. T ex skriva analogt/digitalt/tala in, läsa enskilt/i grupp, samt stor kreativ frihet i den egna processen.

Förväntningar 

Genom att få möjlighet att vara kreativ inom en viss struktur. Att öka sin språkliga säkerhet.

Rutiner 

Genom att ha en tydlig lektionsstruktur, VT-rutiner som t ex Think-Pair-Share.

Interaktion 

Genom att vi tillsammans skapar ett arbetsklimat där vi vågar öva. Interaktion är en förutsättning för språkträning.

Miljö 

Genom att skapa en miljö där alla får vara kreativa utifrån sina förutsättningar.

Språk 

Genom att använda engelska i största möjliga mån, vara tillåtande och observanta på hur språket påverkar det vi gör.

Modellering 

Genom att visa genom agerande, av såväl lärare som elever, olika perspektiv, hur vi kan nyttja språkkunskaperna och hur vi är med varandra.

LPP engelska årskurs 5

Lokal pedagogisk planering

Ämne: Engelska
Årskurs: 5
Ansvarig: Maria Troedsson
När: v.37-

 

Varför?

I kursplanen för engelska står det att eleverna ska få bekanta sig med berättelser, men vad kan man lära sig av berättelser? I en berättelse får vi möjlighet att lära känna olika typer av karaktärer. Vi får också öva vår förmåga att sätta oss in i någon annans situation och känslor utan att träffas i verkligheten. Genom berättelser får vi även upptäcka nya miljöer och befinna oss i dessa för en stund.

Under några veckor framöver kommer vi att få lära känna karaktären Matilda som är skriven av Roald Dahl. Under dessa veckor kommer ni att få lära känna Matilda vars största intresse är att läsa böcker, hon har dessutom en otrolig förmåga att lösa svåra mattetal. Matilda är en omtyckt av både sin lärare Honung och sina klasskamrater. Genom berättelsen kommer ni dessutom att få lära känna Matildas familj som består av två elaka föräldrar, detta gör att hon en dag upptäcker en magisk kraft som hon bestämmer sig för att använda. Men vilken magisk kraft är det hon har? Detta kommer vi att få reda på under berättelsens gång.

Avslutningsvis kommer vi att se filmen Matilda, här får vi jämföra hur våra föreställningar stämmer överens med filmen.

Vad?

Ni kommer under dessa veckor att få göra följande:

 • Skriva av delar av berättelsen i din engelska skrivbok

 • Sammanfatta det vi läst efter varje kapitel

 • Följa med i boken under tiden vi läser

 • Läsa på olika sätt därigenom

  – mummelläsning
  – högläsning
  – tyst läsning
  – parläsning
  – upprepad läsning

 • Begrepp som ni kommer att lära er kommer vi att prata om i varje kapitel, vilka uttryck hittar vi? Vilka uttryck är nya för oss och vilka känner vi igen?

Hur?

 • Varje lektion inleds med att vi läser ett stycke ur boken, däribland vi kommer variera hur vi läser, se ovan.

 • Efter läsningen kommer vi först att prata om vad vi läst och vilka funderingar som kommit upp.

 • Därefter sammanfattar vi det vi läst, detta gör vi i våra engelska skrivböcker, vi skriver vad som hände först, sedan och till sist. VI arbetar också med frågor där du både ska tänka själv, med den du sitter bredvid och till sist en diskussion i helklass.

 • Vissa lektioner skriver vi sammanfattningar av det vi läst, detta gör vi gemensamt.

 • Under några lektioner får ni skriva av ett stycke ur boken, här är syftet att du skriver du snyggt och rätt du kan.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – under varje lektion ges tillfälle att själv få tänka om det vi läst.

Möjligheter – genom diskussion av boken kommer tillfälle ges att lära oss av varandras erfarenheter och tankar om det vi läst, vilket gör att alla får möjlighet att delta i diskussioner.

Förväntningar – under boksamtalen ges möjlighet att alla delar med sig av sina tankar om det vi läser vilket gör att alla ska, på sitt sätt, delta i samtalen.

Rutiner – vi kommer att använda oss av Think – pair – share för att ge alla möjlighet att både fundera individuellt och tillsammans för att allas tänkande ska synliggöras.

Interaktion – hur vi tillsammans skapar det klassrum där allas tankar är värdefulla.

Miljö – under projektets gång kommer eleverna att få skapa illustrationer av det vi läst som vi sedan sätter upp i klassrummet.

Språk – läraren synliggör elevers tänkande.

Modellering – läraren tänker högt vid läsning för att bland annat synliggöra nya begrepp och ord.

v. 34 – 39. – ”Make a movie”

 

När, under vilka veckor? 34-39

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

 

What? 

Make a movie that explains why English is the World Language.

 

Why?

Practice reading and speaking English.

Learn more about why English is the World Language.

 

How?

Work together as a group.

Plan your movie before you start filming.

Read and watch videos on NE:

https://laromedel.ne.se/reader/145949/16171

 

About your movie

It needs to be between 3 and 6 minutes long.

All group members must say something in English.

Your movie needs to have English subtitles.

 

When? 

Two lessons per week during four weeks (35-38).

 

 

Links to the Swedish Curriculum (LGR11):

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

LPP engelska Learn English

Lokal pedagogisk planering

Ämne: Engelska
Årskurs: 4
Ansvarig: Maria Troedsson
När: v.34-

 

Varför?

Språket är vår främsta egenskap för att tänka, kommunicera och lära, både med och av varandra. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till nya kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Under den här terminen kommer ni att få dela med er av era egna erfarenheter av det talade språket, samtidigt som ni kommer att få verktyg att förstå och utveckla er läsförmåga och skrivförmåga inom språket engelska.

Vad?
Eleverna kommer ges möjlighet att möta olika sorters texter där de både kommer samtala, skriva, lyssna och använda sitt individuella tänkande. Texterna är utformade på det sätt att eleverna får möta både skönlitterära och faktabaserade texter.

Hur?

 • Lektionerna inleds med att läraren har högläsning av texten vi ska arbeta med under lektionen, därefter lyssnar vi på den inspelade versionen tillsammans.

 • Vi arbetar både enskilt och tillsammans med frågor som är kopplat till texten. Genom dessa uppgifter får ni möjlighet att öva på både er läsförmåga, hörförståelse och er förmåga att uttrycka er i skrift.

 • Vissa av övningarna får ni även öva på er muntliga förmåga i engelska då ni ska samtala om texten vi läst tillsammans.

 • Vid vissa lektioner får ni skriva av texterna i boken, detta för att öva på er handstil.

 • Ni kommer att möta olika “chunks”, vilket är korta fraser som är lätta att memorera. Exempel på dessa är “by the way…”, “it doesn’t matter…” och “just a minute…”.
 • Den gemensamma läsningen kommer att ge möjlighet att stärka gemenskapen och ge möjlighet att lära av varandra. Vi kommer att variera med både högläsning, ekoläsning, körläsning, parläsning, stafettläsning, repeterad läsning och mummel läsning.

 • Varje kapitel avslutas med olika övningar som utgår från kapitlets innehåll:

 • Talk – en sammanfattning av kapitlet där ni först får prata med den ni sitter bredvid om vad kapitlet handlar om.

 • Words – en möjlighet för eleverna att repetera och träna kapitlets glosor, på olika sätt.

 • Research – eleverna ska välja något tema inom kapitlet som de ska undersöka mer om. Detta redovisas sen för läraren.

 • Act – här får eleverna dramatisera utifrån vad kapitlet handlar om.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – eleverna får tillfälle att vid varje lektionstillfälle möjlighet att tänka och delta i olika samtal.

Möjligheter – eleverna delar både med sig och tar del av varandras tankar och åsikter.

Förväntningar – samtliga elever ska vara delaktiga i samtal och uppgifter där det bygger på interaktion.

Rutiner – Think – pair – share och chalk talk kommer att kontinuerligt användas för att samtliga ska få möjlighet att förmedla sina tankar.

Interaktion – tillsammans är vi starka, eleverna ges möjlighet att ta tillvara på varandras tankar.

Miljö – klassrummet kommer att inredas med uppgifter vi arbetar med i boken där olika teman kommer att synliggöras.

Språk – läraren skriver upp nya begrepp och ord som vi möter i de olika texterna.

Modellering – läraren ger frågor kopplat till texterna i boken.