Human Rigths/Fair Trade

Ansvarig/Ansvariga: Daniela Kronvall och Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v. 45-8

Vad?

Mänskliga rättigheter

Rättvisa

Rättvis handel – Fairtrade

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad betyder mänskliga rättigheter för dig?
 • Vad är mänskliga rättigheter enligt den universella deklarationen av mänskliga rättigheter av UN?
 • Vad är rättvist?
 • Vad är Fairtrade och vad står det för?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa – reception
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Se hela ämnesmatrisen för engelska.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta individuellt, i grupp och även använda oss av rollspel.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni kommer att redovisa individuellt och i grupp skriftliga läxuppgifter samt den gemensamma slutuppgiften. Ni kommer att bedömas i hörförståelse, realia, muntlig interaktion samt läsförståelse.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

För Merkurius Grön, följ läxorna på SchoolSoft.

Planering och läxor för Merkurius Röd:

v. 45 The Imaginary Country exercise

Läxa: Rewrite your text.

v. 46 Introduktion om mänskliga rättigheter

Läxa: Find information about an English speaking country where your chosen human rights are either denied, protected or in action.

v. 47 Group work – each person contribute with one part for the team.

Your can decide if you cant to contribute with:

– historical event

– Present event

– Background/Reasons

– Consequences of the event from different perspective

– Connection to modern age

v. 48 Continue to work with human rights in groups. Decide within your group how you want to present your material. Maybe a poster, or Keynote presentation, or a text.

v. 3 Introduction about Fairtrade

Homework: Words

v. 4 We continue to read about Fairtrade. You write down your notes.

Homework: Read about Fairtrade on the webpage Fairtrade.org.uk. Write down questions about Fairtrade and answers, bring to class for discussion.

v. 5 Read about Fairtrade. Reading strategies.

Homework: Formal writing or persuasive writing.

v. 6 PRAO

v. 7 Hand in your writing.

(Skriftlig uppgift – Inkludera konsekvenser och resonemang, för vem är Fairtrade bra för och på vilket sätt? Om Fairtrade inte skulle finnas hur tror du det skulle påverka odlaren? Vad kan du som enskilld individ göra för att hjälpa människor i världen att få bättre arbetsvillkor och levnadsvillkor?)

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

The aim for this project is to give students an understanding of the human rights issues facing people in other countries, as well as knowledge of the English language. Another aim is to give pupils an understanding of how every human being can contribute to better working conditions and living conditions for people in countries with expanding poverty.

 

Sammanhang och aktualitet:

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,

  Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas => i detta avsnitt kommer de egna värderingarna i fokus och i detta ges möjligheten att möta andras värderingar. Mötet blir en möjlighet att växa i sitt tänkande och utveckla/bredda sin syn på tillvaron.

 

Grammar B

Ansvarig: Maggie Morkos & Daniela Kronvall

När: HT14, v.40-43

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Varför ska jag lära mig grammatik?
Hur kan jag utveckla mitt språk med hjälp av grammatik?
Vad behöver jag förbättra mig på när det gäller engelsk grammatik?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
 • Utveckla sin språkliga medvetenhet genom att se skillnader och likheter mellan grammatiska begrepp,
 • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • Utveckla sin förmåga att behärska språkets form, här den engelska grammatiken, för att få en allsidig kompetens i engelska.
 • Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken och ordklasser.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Ladda ner dokumentet "Matris_Eng7-9_Grammar.pdf"

Hur? 

Hur ska vi arbeta?

Lärarledd genomgång kring olika grammatiska regler. Eleverna kommer sedan att arbeta vidare i övningar och häften. Möjlighet till att jobba på det man själv behöver förbättras på kommer att ges.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
I form av prov.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.40-41 – Jobba på grammatikhäftet och olika grammatiska regler
v.42 – jobba klart + prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet:
Elevens totala språkutveckling utvecklas. Då vi arbetar med samma grammatiska områden i samtliga språk samtidigt ges eleven möjlighet att se en röd tråd.
Det är viktigt att eleverna lär sig hur det egna språket är uppbyggt så de kan tillämpa det och utveckla sina texter. Grundläggande grammatik är också viktigt när man lär sig nya språk.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 

 • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Catch the Moment

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos 
När, under vilka veckor? 36-38

Vad? Catch the Moment

Frågeställning (och följdfrågor):

– Hur var ditt sommarlov? Om du måste välja ut ett speciellt minne, vilket ögonblick skulle det vara? 
– Vad är adjektiv och till vilken utsträckning kan jag använda dem?

– Hur kan jag beskriva en text med så många detaljer som möjligt? Hur kan de fem sinnen användas i mina texter för att utveckla mina texter? Går det att beskriva känslan, lukten/lukterna, smaken/smakerna, ljudet/ljuden?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa – reception
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris_Engelska_Text_Uppsats.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna ska få välja och berätta om en beskrivande text kring ett valfritt ögonblick genom att göra en mind map om sitt sommarögonblick för att sedan formulera sin text samt muntliga filmatiseringen (iMovie).


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning samt en muntlig inlämning.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.36 – Skriva utkast och jobba på sin ögonblick

v.37 – Forts. jobba på samt inlämning av skriftlig version

v.38 – Spela in den som ljudfil (lägga till bilder och ljudefftekter) samt inlämning

v.39 – Presentation av videoklipp version

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Det har precis varit sommarlov och det finns säkert något speciellt minne som man vill bevara och delge sina kamrater. Träna på IT/media och redigeringsprogram såsom iMovie eller Pinnacle.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

I år 7 gjorde eleverna en liknande uppgift fast då på en enklare nivå; och nu går vi vidare och skriver samt presenterar på engelska.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13-14).
 • kommunicera på engelska i tal och skrift
 • använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande , kommunikation, skapande och lärande


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

National Exams

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos

När, under vilka veckor? v.13-14,16-17

 

Vad?

Öva inför och genomföra engelska nationella prov – Del A, B (1 och 2) och C.
Proven är på engelska. Proven är obligatoriska och genomförs under våren i årskurs 9.
Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen.
Förklaring av samtliga delprov:
Part A (tala/samtala)
Provet genomförs som ett samtal mellan två eller fler elever. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga i relation till kursplanens kunskapskrav. Läraren använder sig av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på.
Eleverna bör informeras om att det som står i fokus är att de deltar aktivt i samtalet och att de, så sammanhängande och flytande som möjligt, kan uttrycka det de vill. Det är alltså inte i första hand den språkliga formen i enskilda yttranden som står i centrum, även om den naturligtvis är viktig för möjligheten att få fram sitt budskap och bli förstådd.
Eleverna bör bli medvetna om att de har ett eget ansvar för att visa så mycket som möjligt av sin muntliga förmåga. De bör uppmärksammas på vikten av att försöka uttrycka något, även om de upplever att de saknar kunskaper/erfarenheter kring ett visst ämne, samt att bidra med egna frågor och kommentarer samt att de använder sig av olika strategier för att bl.a lösa problem och utveckla interaktionen.
Part B1 (läsa och förstå)
Part B främst prövar deras förmåga att förstå men i viss mån även förmågan att på ett begripligt sätt sammanfatta vad de läst eller hört.
I detta delprov förekommer olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. Eleverna besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.
I vissa fall ska eleverna svara genom att markera det riktiga (endast ett) av några givna svarsalternativ, i andra ska de skriva tex. ett namn, ett eller ett par ord alternativt kortare eller längre meningar. Ibland ombeds de att förklara, sammanfatta, göra en jämförelse eller en tolkning.
Eleverna bör informeras om att svårighetsgraden varierar, att de kan ha lättare eller svårare för vissa uppgiftstyper och att det är viktigt att de försöker arbeta sig igenom samtliga delar.
Poäng ges även för svar innehållande språkliga fel, förutsatt att svaret bedöms vara begripligt och inte leda till missförstånd för en engelskspråkig person. I den sista uppgiften i Part B1 finns dock krav på språklig korrekthet.
Part B2 (lyssna och förstå)
Part B främst prövar deras förmåga att förstå men i viss mån även förmågan att på ett begripligt sätt sammanfatta vad de läst eller hört.
I detta delprov förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.
Poäng ges även för svar innehållande språkliga fel, förutsatt att svaret bedöms vara begripligt och inte leda till missförstånd för en engelskspråkig person.
Part C (skriva)
I detta delprov skriver eleverna en egen text utifrån valbara uppgifter. De ska veta att de ska välja ett ämne att skriva om. Instruktionerna erbjuder ett strukturerat stöd med förslag till innehåll samt ett antal punkter som bör tas upp. Eleverna uppmanas skriva mellan ca 250-500 ord.
Läraren bedömer elevernas skriftliga förmåga i relation till kursplanens mål och betygskriterier. Läraren har hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på.
Det bör framhållas att viljan och förmågan att uttrycka ett innehåll är viktigast, men att det också har betydelse att man läser instruktionerna noggrant samt håller sig inom ramen för ämnet. De bör stimuleras att skriva, även om de inte är säkra på den språkliga formen, de bör uppmärksammas på att det gäller att hitta strategier för att göra sig förstådd.
De bör mot slutet av provtiden men inom den givna tidsramen, 80 min, avsätta tid till att gå igenom och bearbeta sin text, innehållsligt och språkligt. Inom den givna tidsramen förväntas de dock inte att renskriva texten.
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Det nationella ämnesprovet i engelska består av fyra olika delprov som fokuserar färdigheterna lyssna, läsa, tala/samtala och skriva.
Varje delprov fokuserar en särskild förmåga utifrån målen i kursplanen och läraren bedömer elevernas svar med hjälp av omfattande bedömningsanvisningar. Alla mål prövas dock inte i proven.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Kunskapskrav:

 • Muntlig framställning och interaktion (Del A)
 • Läsförståelse (Del B1)
 • Hörförståelse (Del B2)
 • Skriftlig framställning och interaktion (Del C)
 • Använda språkliga strategier (för interaktion, lyssnande och läsning) (Del A,B,C)
Skolverkets översikt för bedömning av delproven (syfte, bedömning och bedömningsfaktorer, kunskapskrav):
Part A:
Ladda ner dokumentet "Skolverkets Översikt_Part A.pdf"
Part B:
Ladda ner dokumentet "Skolverkets Översikt_Part B.pdf"
Part C:
Ladda ner dokumentet "Skolverkets Översikt_Part C.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Öva på tidigare nationella prov för att utveckla engelska språket och öva på provformen.

Länk till gamla prov samt info:
Skolverkets infosida om NPhttp://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov
Gamla NP provhttp://www.nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak9_exempeluppg/
Eleverna bör vara medvetna om att i ämnesprov i engelska finns olika slags uppgiftstyper och svarsformat. Eleverna bör påminnas om vikten av att läsa instruktioner och frågeformuleringar noggrant.
Skolverkets generella instruktioner:
 • Eleverna ska informeras om att det finns olika uppgiftstyper och svarsformat i engelska ämnesprovet.
 • Eleverna bör påminnas om vikten av att läsa instruktioner och frågeformuleringar noggrant.
 • Eleverna ska alltid försöka lösa uppgifterna i provet, även om de känner sig osäkra.
 • Eleverna ska alltid använda engelska, inte några andra språk, samt försöka förklara eller formulera om, om det är något ord eller uttryck de inte kan.
 • Det eleverna producerar måste kunna förstås av lyssnare eller läsare med engelska som förstaspråk samt i situationer där engelska är kommunikationsspråk.
 • Alla instruktioner är på engelska.
 • Eleverna ska alltid gå igenom vad de har skrivit och göra eventuella bearbetningar av såväl innehåll som språk.
 • Exempel på uppgifter finns på www.nafs.gu.se (länk till gamla eng NP).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genomföra samtliga delprov av engelska Np9: Läs- och hörförståelse, skriftlig produktion samt muntlig produktion.

”Ämnesprovet ska användas som stöd för betygssättning och utgör ett komplement till lärarens kontinuerliga bedömning av elevernas kunskaper” – Skolverket.
En central del av bedömningen är hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska och uttrycka ett eget innehåll på ett begripligt sätt. Eleverna ska i de olika uppgifterna använda enbart engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som modersmål och som inte förstår svenska. Vid bedömningen görs en distinktion mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, dvs. mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen. Svar som innehåller enbart störande fel ger i regel poäng, vilket inte är fallet med förstörande fel.
Varje delprov bedöms och betygsätts separat – del A och C med hjälp av kommenterade och bedömda exempel på elevtexter och samtal, del B på basis av utförliga bedömningsanvisningar samt exempel på elevsvar. För del B anges betygsgränser.
Part A-C bedömningskriterier (se skolverkets översikt ovan).
Part B främst prövar elevens förmåga att förstå men i viss mån även förmågan att på ett begripligt sätt sammanfatta vad de läst eller hört.
Part B bedöms med hjälp av facit. Poäng ges även för svar innehållande språkliga fel, förutsatt att svaret bedöms vara begripligt och inte leda till missförstånd för en engelskspråkig person. I den sista uppgiften i Part B1 finns dock krav på språklig korrekthet.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.13 – information till eleverna om engelska NP9: tips, instruktioner, bedömningsfaktorer, mm.
v.14,16 – Öva på gamla NP
v.15 – Påsklov
v.17 – Genomföra NP: del B och del C (exakt datum, plats och tid läggs ut på SchoolSoft som Nyhet)

Varför?

Proven är obligatoriska och genomförs varje vårtermin i årskurs 9. Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen i slutet av vårterminen.
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att
 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella proven bidrar också till
 • att konkretisera kursplanerna,
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.
 • samt utveckla kursplanens kriterier (kunskapskrav).

The 20th Century

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos 
När, under vilka veckor? v.45-51,v.3-12

 

Vad?

Important people and events of the 20th century, with a focus on Human Rights events.

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka personer var viktiga under 1900-talet? Vilka händelser var viktiga under 1900-talet? Vilka av dessa var i engelsktalande länder? och hur kopplas dessa personer och händelser ihop?
Hur påverkade dessa personer/händelser nationen och resten av världen?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelskan används.
 • att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Att eleven utvecklar kunskaper i det engelska språket och kunskaper om områden där engelskan används.
 • Att få tilltro till sin förmåga för att kunna använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, att kunna använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags engelska texter. 
 • Att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll
 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Hur sammanhängande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helhet.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga srategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris_Engelska_Realia.pages.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att läsa och/eller lyssna på utvalda texter ur bl.a. ”Passport to USA”/”South Africa”/”Great Britain” andra böcker samt ha muntliga och skriftliga diskussioner/reflektioner.
Genom att se olika klipp från bl.a. UR, BBC och YouTube och diskutera dessa både skriftligt och muntligt samt läsa artiklar ur tidningar och böcker.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom skriftliga och muntliga reflektioner/diskussioner. 
Genom ett fördjupningsarbete med ett tema som eleven själv valt att skriva sin uppsats om och genom att göra en presentation om den.

Tema Lista och instruktionslapp för slutuppgiften finns på SchoolSoft > en > Filer.


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Grov tidsplan!
v.45 – Start/introduktion
v.46 – Arbete/reflektion kring Indien: Gandhi and India’s independence
v.47-48 – Arbete/reflektion kring Sydafrika: Nelson Mandela and Apartheid
v.49 – Arbete/reflektion kring USA: Martin Luther King and Civil Rights movement
v.50-51 – Film och reflektion
v.3-4 – Arbete/reflektion kring Storbritanien: Women’s right to vote and Winston Churchill
v.5-7 – arbete på fördjupningsuppsats
v.8 – Arbeta på redovisningar
v.9 – Sportlov
v.10-12 – Redovisa

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Övriga klasskamrater på Lemshaga.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Genom ett samarbete med SO där 1900-talet arbetas kring, jobbar vi i engelska och fördjupar oss inom detta genom att llära oss mer om viktiga personer och händelser i engelsktanlande länder. 
Eftersom SO har gått igenom bl.a. mänskliga rättigheter fortsätter vi att läsa om det även på engelskan eftersom det alltid kan finnas bra diskussioner kring vad detta innebär och vilka personer/händelser under 1900-talet har gjort stora framgång i sina länder eller i världen.

Eftersom Sydafrika är fortfarande lite aktuell i nyhetsrapporteringarna då Nelson Mandela gick bort för en tid sedan tittar vi närmare på vad han har åstakommit samt hur landet har påverkats och kommer att påverkas av hans inflytande.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13)
 • Kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Använda kunskaper från det humanistiska och etiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhället och vardagsliv.
 • Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

I projektet arbetar vi för att fördjupa lärandet, vi arbetar på djupet med texters innehåll och budskap och lyfter frågor som syftar till att fundera kring sin egen identitet och hur samhället och världen omkring oss påverkar oss nu samt har påverkat oss.

Grammar

Ansvarig: Maggie Morkos

När: v.42-45

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Varför ska jag lära mig grammatik?
Hur kan jag utveckla mitt språk med hjälp av grammatik?
Vad behöver jag förbättra mig på när det gäller engelsk grammatik?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
 • Utveckla sin språkliga medvetenhet genom att se skillnader och likheter mellan grammatiska begrepp,
 • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • Utveckla sin förmåga att behärska språkets form, här den engelska grammatiken, för att få en allsidig kompetens i engelska.
 • Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken och ordklasser.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Ladda ner dokumentet "Matris_Eng7-9_Grammar.pdf"

Hur? 

Hur ska vi arbeta?

Lärarledd genomgång kring olika grammatiska regler. Eleverna kommer sedan att arbeta vidare i övningar och häften. Möjlighet till att jobba på det man själv behöver förbättras på kommer att ges.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
I form av diagnosprov, v.42.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.42-43 – Jobba på olika grammatiska regler
v.45 – Jobba klart + prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet:
Elevens totala språkutveckling utvecklas. Då vi arbetar med samma grammatiska områden i samtliga språk samtidigt ges eleven möjlighet att se en röd tråd.
Det är viktigt att eleverna lär sig hur det egna språket är uppbyggt så de kan tillämpa det och utveckla sina texter. Grundläggande grammatik är också viktigt när man lär sig nya språk.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 

 • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.