The Spread of English around the world

När, under vilka veckor? 

v 17 – 22

Vad ska vi göra 

Undersöka engelsktalande länder, redovisa för- och lära av varandra, jämföra.

Hur ska vi arbeta?

1 – Undersök ett valfritt land (engelska som officiellt språk)

2 – Redovisa skriftligt + muntligt i grupp

3 – Skriv en jämförande text om ditt land och länderna du hört redovisas om i din grupp.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v – 17 – Läsa om bakgrunden + öva att hämta information och sedan förmedla den

v – 18 – undersöka sitt eget land (lägg till egen information t ex natur, musik, film, sport, kända personer, mat el dyl)

v – 19 – undersöka sitt eget land + skapa skriftlig presentation (inlämning)

Syftet med skriftliga presentationen är att skapa ett material till kompisarna, som de kan plugga på. Tänk på syfte, mottagare och situation när du skriver.

v – 20 – redovisa muntligt + skriftligt + ta anteckningar och få gruppkompisarnas skriftliga information (examination)

v – 21 – omvärldsdag+studiedagar (plugga på de andra länderna)

v – 22 – skriva jämförande text på lektionen (examination)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

3 – Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet
Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Learn English – Third Book

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela

När, under vilka veckor? 21/22

 

Vad?

 • Vi lär oss grunderna i det engelska språket.

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?
 • Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen år 1-3

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur? 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Varannan vecka arbetar vi i vårt material Learn English. Vi följer arbetsgången i arbetsboken. Utöver det leker vi lekar samt sjunger sånger på engelska. Vi läser/lyssnar på engelska böcker samt ser på olika engelska kortfilmer. 

 

Fraser, ord och begrepp i respektive kapitel:

Welcome back

 • Dialog: “My name is..”, “What is your name?”, “I am …. years old” , “How old are you?”, “I live in….” , “Where do you live?”

 

Good to know

 • Number, days and months. 
 • Dialog: “What day is it today?”, “What day is it tomorrow?”, “What day was it yesterday?”

 

Wild animals

 • Story time – “The den”
 • Animals
 • Dialog: “At the Zoo”
 • Grammatik – singular och plural 

 

Opposites

 • Story time – “Wet paint”
 • Tall, short, big, small, clean, dirty ….
 • Dialog: “Lost dog”
 • Grammatik – have, has “I have…”, “You have…”, “He/she has…”, 

 

After school

 • Story time – “Swap!”
 • Play the piano, go horse riding, bake a cake, walk the dog …. 
 • Dialog: “Busy week”
 • Grammatik this (den här),  that (den där) “This is a lamp”, “That is a chair”

 

Lunch time

 • Story time – “Dad’s jacket”
 • Meatballs, steak, hot dog, chicken, apple pie ….
 • Dialog: “Hot dog or pie?”
 • Grammatik – am, are, is  “I am …”, “You are ….”, “He/She is ….”

 

Weather

 • Story time – “The storm”
 • Cold, warm, windy, cloudy, sunny, snowy ….
 • Dialog: Play outside
 • Grammatik – like, likes  “I like…”, “You like…”, “He/She likes…”

 

Party time

 • Story time “The scarf”
 • Cake, candles, surprise, cupcake, balloon, gift, sweets …..
 • Dialog: “Birthday cake”
 • Grammatik – a, an ”I eat a banana”, “I eat an apple”

 

Every day

 • Story time – “An important case
 • Go to school, eat dinner, wake up, take a shower ….
 • Dialog: “Good morning”
 • Grammatik – my, your “This is my ball”, “That is your ball”

 

The house

 • Story time – “The secret room”
 • Door, garden, bedroom, kitchen, window, floor ….
 • Dialog: “Time for homework”
 • Grammatik – behind, between, in front of  

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla ska känna sig välkomna att samtala i gruppen.

 

Learn English – Second Book

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström och Hanna Svedlund

När, under vilka veckor? HT-20 – VT-21

 

Vad?

 • Vi lär oss grunderna i det engelska språket.

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?
 • Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen år 1-3

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Vi följer arbetsgången i arbetsboken. Utöver det leker vi lekar samt sjunger sånger på engelska. Vi läser/lyssnar på engelska böcker samt ser på olika engelska kortfilmer.

 

Fraser vi lär oss under respektive kapitel:

 

 1. School
 • “This is a book”
 • “What is this?”
 • “It is a ruler”

 

 1. Activities
 • “She can sing”
 • “What can you do?”
 • “I can climb”

 

 1. Clothes
 • “He is wearing shorts”
 • “What are you wearing?”
 • “I am wearing a …”
 • Vi läser berättelsen “Floppys bath”.

 

 1. Body
 •  “He is tired”
 • “How are you?”
 • “I am angry/happy/sad….”
 • Vi läser berättelsen “Floppy the hero”.

 

 1. Food
 •  “He likes bread”
 • “What do you like?”
 • “I like cheese/tomato/cucumber….”
 • Vi läser berättelsen “The barbecue”.

 

6. At home

 • “The ball is under the sofa”
 • “Where is the robot?”
 • “It is on the lamp”
 • Vi läser berättelsen “A cat in the tree”.

 

 1. Toys
 • “He has a ball”
 • “What do you have?”
 • “I have a kite/ball/skipping rope……”
 • Vi läser berättelsen “The jumble sale”.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

 • Utvärdering av projektet sker kontinuerligt tillsammans med eleverna.

Let’s make a Christmas movie

När, under vilka veckor? 

v 45-51

Vad ska vi göra 

Vi gör en julfilm om julen i engelsktalande länder och i Sverige.

Hur ska vi arbeta?

I grupper, som alla gör sin egen film.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 45 – intro + modifiera planeringen tillsammans + Sammanställning gemensamt (think, pair, share) Vad vet vi om julen (eng/sv)? Hur är en klassisk julfilm uppbyggd? + genomgång: delar i ett manus/handling?

v 46 –  gruppindelning + hitta på och rita in en grov-skiss på sin kurva, fota och lämna in, skriva/prata in manus

v 47 – skriva/prata in/hitta på manus + bli klar med manus

v 48 – Bestämma inspelningsordning + öva + fixa kläder och rekvisita (om det behövs)

v 49 – spela in film (tips: filma i rätt ordning så det går fort att sätta ihop sen?)

v 50 – redigera film + bli klar + lämna in

v 51 – Julbio i klassrummet!

 

Regler:

Alla i gruppen måste prata, helst ungefär lika mycket. (anpassningar görs såklart där det behövs, prata med Fia)

Filmen får vara max 10 min lång. Helst 5 minuter.

Det måste vara med en början, en konflikt, en upplösning, ett slut.

Det måste handla om julen i engelsktalande land/länder + något om julen i Sverige.

 

Bedömningen sträcker sig över period två till tre och justeras under vårterminen.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Viktigt:
Det här är INTE en skrivuppgift och INTE en ’teater-spelar-bedömning’.
Det finns inslag av skriftliga förmågor, men det är en i huvudsak en muntlig, interaktiv, kommunikativ uppgift, med fokus på att öva på att prata engelska.
Jag kommer också att titta på din delaktighet, hur du visar förståelse, följer instruktioner och använder strategier.
______________________________________________
Sammanhang och aktualitet
Centralt innehåll från kursplanen
Förankring i kursplanens syfte
Övergripande mål från LGR11 2.2
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Desert Island

När, under vilka veckor? 

39-43

Vad ska vi göra 

Arbeta i grupper och individuellt, kring ett äventyr på en öde ö.

Hur ska vi arbeta?

I grupper kommer ni, varje vecka, ta er an olika kapitel i äventyret och lösa situationer tillsammans, ni skriver ner en grovskiss (individuellt) och spelar in en vlog (i grupp). Dessutom tillkommer uppgifter allteftersom saker händer på ön.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

All detaljplanering finns i Classroom.

V 39 – Intro + prologue

V 40 – ch 1+2 (+ homework)

V 41 – ch 3+4 (+homework)

v 42/43 – ch 5+6 ?

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

I huvudsak tränas och bedöms muntliga, skriftliga förmågor samt förmågor att använda strategier, visa förståelse och följa instruktioner.

E

 I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

C

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

A

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

 

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet
Centralt innehåll från kursplanen

Muntliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. Samtal och diskussioner samt argumentation. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Läraren ska
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE
Skolans mål är att varje elev
  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,

    

   Läraren ska
   • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
   • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
   • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
   • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
   • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Engelska åk 5

Engelska Mars

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East

När, under vilka veckor?
HT -21, vt 22

Vad?
Utveckla grundläggande kunskaper i engelska. Utveckla förmågan att förstå talat och skrivet språk, samt kommunicera i tal och skrift.

Övergripande mål från LGR11 2.2:
kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…) på ett funktionellt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Centralt innehåll
I årskurs 4–6
Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Sånger, sagor och dikter.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Förankring i kursplanens syfte
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter.
Olika former av samtal och dialoger.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Hur?

Undervisningen kommer att bl. a. utgå från det digitala läromedlet i engelska på ne.se. Vi lyssnar på inspelade texter och dialoger, översätter. Vi använder oss av exempel och gör egna dialoger och dramatiseringar. Vi tränar på glosor och grammatik samt hur livsförhållanden kan vara i olika engelskspråkiga länder. Vi sjunger sånger och gör olika lekar. Vi skriver egna texter.
Vi arbetar enskilt, i par och i helgrupp. Under varje lektion varieras olika arbetssätt och uttrycksformer. Lektionernas innehåll anpassas efter olika elevers behov.
Varje vecka fokuserar vi på något inom grammatik kopplat till det material som vi använder. Vi följer en serie på ur.se Holly Hobbie som beskriver hur livet kan vara i en amerikansk småstad. Holly, hennes familj och kompisar ställs inför olika dilemman som vi samtalar om i klassen. Ofta kan det röra sig om att inte följa den sk normen.
Eleverna får en glosläxa varje vecka med ord som är kopplade till kapitlet eller den grammatik vi just gått igenom under lektionen.
Under senare delen av höstterminen gör vi (liksom tidigare läsår) ett musikprojekt då varje elev får utgå från en favoritlåt som de översätter en del av samt söker fakta kring artisten/gruppen. Detta redovisas sedan i mindre grupp eller helklass utifrån vad eleven önskar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Redovisning av uppgifter och läxor sker under lektionerna. Det kan handla om glosförhör, muntliga redovisningar eller skriftliga uppgifter där man ska skriva enkla meningar eller lite längre sammanhängande texter. Bedömningen sker formativt. Vi använder oss av skolverkets bedömningsstöd i engelska.

Sammanhang och aktualitet
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
Flera elever i klassen har nära koppling till den engelska eller amerikansk kulturen och det vill vi ta vara på. Det berikar oss alla i gruppen.

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.
Utvärderingen sker kontinuerligt och efter varje arbetsmoment.