Utomhusperiod

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? 18-23

 

Vad?

 

Frågeställning:

 1. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika övningar och lekar?
 2. Hur bör vi klä oss, när vi är utomhus och aktiva under olika årstider?
 3. Samarbete, hur får man en grupp att samarbeta på bästa sätt?
 4. Uppmärksamhet, hur får man en grupp att lyssna och följa instruktioner?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Aktivitet 1 2 3
Lek och spel

Motoriska färdigheter öga-hand motoriken
Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en viss anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en god anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Lek och spel m. boll

Spelförståelse, taktik och teknik. Olika positioner
Är med i spelet och har godtagbar spelförståelse. Jobbar med jaget. Förstår huvuddraget i de olika positionerna. Har god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse. Kan innebörden av de olika spelpositionerna. Har mycket god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse och självförtroende. Kan innebörden av de olika spelpositionerna och visar det under spelets gång.
Skadeförebyggande Förstår syftet med uppvärmning. Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning. Kan även se till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning, kan förklara för sina klasskamrater varför. Ser till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande
Simning
Till slutet av år 6
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Friluftsliv Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom mycket praktiskt arbete i skolans närmiljö men även med att besök på Gustavsbergsbadet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande både under de praktiska momenten men även under genemsamma diskussioner.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag (röd) Onsdag (röd+grön) Fredag (grön)
18 Fotboll/Egen kondition Catch the flag Lovdag
19 Coopertest Simning Grön Skolansdag
20 Lekar och stafetter på IP Simning Röd Lovdag
21 Ultimate + Handboll General och spion + Biathlon Ultimate + Handboll
22 Vikarie:
23 Friluftsdag Ladan

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla som jobbar med Jupiter! Eleverna kommer att lära sig samarbete samt eget ansvarstagande. Samt tryggheten för folk i närheten om vetskapen om sitt barns simkunnighet.


Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet.

 

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.

Rörelse till musik

Ansvarig: Krister Andersson
När, under vilka veckor? vecka 45-50

Frågeställningar:
Varför dansa?
Hur påverkas din hälsa vid dans?
Hur påverkar musiken dina rörelser?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Dans Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den. Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig. Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela dansen.

Hur ska vi arbeta?
Inspiration av mig samt genomgång hur man kan bygga upp en kortare koreografi.
Egna övningstillfällen där jag finns som handledare.
Lektioner där du få testa på några olika traditionella danser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Aktivt deltagande under de olika lektionerna.
Redovisning av en koreografi tillsammans med sin grupp.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka Måndag R/G Tisdag R Torsdag G
45 Skolan var stängd Stängd skola Schema brytade
46 Workout Bollek Bollek
47 Workout Trojka/bugg Trojka/bugg
48 Workout Ringdans/dans Ringdans/dans
49 Workout Dans/bollek Dans/bollek
50 Innebandy Innebandy Innebandy

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

Övergripande mål från LGR11 2.2:
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Orientering och friluftsliv

Ansvarig: Krister Andersson
När, under vilka veckor? 35-42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är Orientering?
Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
Hur lyder allemansrätten?
Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?
Hur kan jag laga mat i naturen? Stormkök?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
utvecklar kunskap om vistelse i naturen
att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta utomhus hela perioden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka Måndag (grön) (röd) Tisdag röd Torsdag grön
35 Hur använder man
stormköket Lekar Södersved med matlagning
på stormkök
36 Utvecklingssamtals dag. Coopertest Coopertest
37 Friidrott Lekar Lekar
38 Friidrott Lekar Lekar
39 Orientering teori i salen kart läsning Orientering Orientering
40 Vandrings dagen Orientering Orientering
41 Lek och spel på IP Jogging till
Södersved Jogging till
Södersved
42
43

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Hur långt kom vi gällande kartförståelse?
Hur upplevde klassen orientering i okänd terräng?

Uteperioden

Ansvarig/Ansvariga: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? 37-41

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Samarbete, vad betyder det för er?
Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

allsidig rörelseförmåga
att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika aktiviteterna.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Planetspelen/ Lekens dag i September
En kortare vandring med fokus på “gamla kartor”.
Därefter arbetar vi kring kartkunskap teoretiskt och praktiskt samt löpträning fram till och med v 42.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Friidrott, lek, orientering

Ansvarig lärare: Maria
Ht -14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)
1. Samarbete, vad betyder det för dig?
2. Hur kan eleven utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
3. Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
• allsidig rörelseförmåga
• att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
• att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).
• Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
• Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
• Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
• Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta.
Vi kommer ha friidrott på Ip.
Planetspelen ”lekens dag” den 30:e september.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Vi kommer arbeta kring kartkunskap och orientering, teoretiskt och praktiskt.
Vi kommer arbeta med olika redskapsbanor och hinderbanor.
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Varför?
Sammanhang och aktualitet
Övergripande mål från läroplanen 2.2
• Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi kommer samtala, vad har vi lärt oss och vad kan jag bli bättre på.
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av fysisk aktivitet och hälsofrämjande arbete.
Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa – Åk1
Ansvarig: Maria Andersson Ht -14

Vad?
Frågeställning
1. Uppmärksamhet, hur följer man en instruktion?
2. Samarbete, vad betyder det?
3. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika redskapsbanor, lekar och övningar?
4. Vad heter redskapen i gymnastiksalen och hur använder vi de.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
• allsidig rörelseförmåga
• att utveckla kunskaper om hur jag kan påverka min hälsa
• att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).
• Vi kommer leka lekar och göra olika övningar för att träna uppmärksamhet och samarbete.
• Vi kommer prova olika handredskap såsom ärtpåse, rockring, boll och hopprep.
• Vi kommer samtala kring begrepp som rör lek, hälsa samt rumsuppfattning.
• Vi kommer träna grundformerna såsom springa, hoppa, krypa, rulla, åla, hänga i olika banor.

Hur?
Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi inleder perioden med att leka olika lekar och samarbetsövningar. Vi arbetar med att alla ska känna rörelseglädje, gå igenom regler samt uppmärksamhet.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Planetspelen ”lekens dag” den 30 september 2014.
Vi kommer arbeta mycket med olika former av redskapsbanor och hinderbanor där vi övar på de motoriska grundformerna och kunna hitta nyckeln till glädjen att få röra på sig.

Varför?
Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2
• Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Eleven har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi kommer samtala kring perioden, vad har vi lärt oss och vad behöver vi vill bli bättre på?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av fysisk aktivitet och hälsoarbete.
Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.