Skapande, musikproduktion, digitala verktyg

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

Vad?

Hur använder jag digitala verktyg i mitt musikskapande? Kan dessa underlätta för mig som kompositör/låtskrivare?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, här finns en möjlighet till bedömning när du spelat in dessa i din produktion)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Samspel med text och bild
(Sång)
(Instrumentspel)

Hur ska vi arbeta?

Textskapande och musik/ljudrum parallellt till en början.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext/dikt/berättelse.
Genomgångar och tips löpande om hur Garageband fungerar.
Arrangemangsförslag, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?
Gör en affisch eller skivomslag till din produktion.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Låten/produktionen blir i sig en redovisning. Dynamiken är en genomgående målsättning för att skapa ett proffsigt sound.
Texten bedöms inte i sig utan bara utifrån hur väl den passar med musiken.
Musiken/Ljudrummet bedöms separat och i sitt sammanhang, utifrån följande; instrumentens samspel (ackordbyten sker synkroniserat), dynamik i produktionen (omväxling), rösten passar in, utrryck (hur mycket feeling har du lyckats bygga in).

Tidsplan, när ska vi göra vad?:


Ca 1 lektionstillfällen för textskapande.

Ca 4-5 lektioner för att bygga bakgrunden (produktion och inspelning).

Ca 4 lektioner för att redigera och spela in sång.

Varför?

 Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator eller iPad.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

 

1900-talets konstmusik

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

Vad?

Vad kännetecknar de olika fasetterna av 1900-talets sensationella och annorlunda konstmusik?
Kan vi själva komponera i genren?

LGR11:

’I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.’

’Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.’

 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Hur?

Genomgång av epoken och dess olika ytterligheter. Mystik, skönhet, matematisk musik, tidig elektronisk musik, happening (teatermusik) osv.

Keynotepresentation med lyssning, bilder och lärarens berättelser.

– Kompositionsdel där man inte spelar på vanliga musikinstrument utan använder våra röster och kroppar samt spelar på saker vi hittar i naturen t.ex. stenar, linjal, grenar, löv osv.

– Gör en notation och repetera in ert stycke.

– Framför eller filma gruppens verk.

Varför?

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förutom det självklara kunskapsvärdet finns en viktig skapandedel som syftar till att vidga synen på konstmusik och musik i stort.

 

Sång åk3

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

 

Vad?

Hur utvecklar vi både röst, nyfikenhet och intresse för sång?

Vi musicerar och sjunger för att träna våra röster och så småningom kunna delta i t.ex. band och körer. Här tränar vi också musik som en väg att meddela sig, lära sig om och använda sin röst, använda digitala verktyg och notation för minnet. Vi tränar att lyssna smart för att bättre kunna fungera i tex grupp, band eller orkester.

 

Centralt innehåll:

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Hur?

Allsång, kör och i viss mån solosångsträning för de som vill. Vi utgår ofta ifrån poplåtar som eleverna känner till väl sedan tidigare. Nästan alltid på svenska, jag skriver om engelska låtar så att språket inte blir en barriär.

Hur ska vi arbeta?

Vi angör sånger i olika stilar och på olika språk, dock främst på svenska under år 2-3. Vi hittar teman och försöker hitta tillfällen att sjunga för en publik, det blir vår redovisning.

Vi hoppas att andra elever och våra familjer ska få del av våra sångprojekt.

Varför?

Rösten är det instrument som ligger allra närmast till hands för alla. Rösten är den närmaste länken till sam-musicerande och en naturlig kontaktyta mellan människor. Rösten behöver träning för att fungera som bäst.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • skapa en miljö där alla känner sig inbjudna till gemenskap med andra och där man samtidigt uppmuntras till att utveckla sin egen unika personlighet.
 • att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.
 • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.

Låtskrivning

Låtskrivning/Musikproduktion

Ansvarig/Ansvariga: P-Å Tenor
När, under vilka veckor? VT 2017

Vad?

Låtskrivning, Hur använder jag datorn som verktyg i mitt musikskapande?

– Egen komposition, textförfattande och produktion av musik. Skapa musik med genomtänkt formspråk samt förverkliga musikaliska idéer. Förvalta producentrollen: Vad vill jag ha på min inspelning? Behöver jag ta hjälp av någon?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, om du använder dessa i din produktion)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Instruera och producera
Sång
(Instrumentspel)

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Exempellyssning: uppbyggnad av låtstrukturer, tips, genrespecifika uttryck.
Textskapande och musik/ljudrum i valfri ordning.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext.
Genomgång och tips hur Garageband fungerar.
Arrangemangsidéer, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker i följande prioritetsordning:
1. Låten/musiken/produktionen blir i sig en redovisning.
2. Inspelningsengagemang, idéförverkligande och samarbetsförmåga bedöms separat och i sitt sammanhang.
3. Texten bedöms separat och i sitt sammanhang.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Hela vårterminen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta. Det är en självklarhet att vi använder dator för inspelning samt för att förstå datorernas inverkan på ljud och musik vi hör dagligen runt om oss.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

Uppspel av färdig produktion samt redogörande för de olika inspelningsdelarna eller lagerna.

Lpp, Låtskrivning, musikproduktion

Låtskrivning/Musikproduktion

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall
När, under vilka veckor? HT 2016

Vad?

Låtskrivning, Hur använder jag datorn som verktyg i mitt musikskapande?

– Egen komposition, textförfattande och produktion av musik. Skapa musik med genomtänkt formspråk samt förverkliga musikaliska idéer. Förvalta producentrollen: Vad vill jag ha på min inspelning? Behöver jag ta hjälp av någon?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, om du använder dessa i din produktion)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Instruera och producera
Sång
(Instrumentspel)

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Exempellyssning: uppbyggnad av låtstrukturer, tips, genrespecifika uttryck.
Textskapande och musik/ljudrum i valfri ordning.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext.
Genomgång och tips hur Garageband fungerar.
Arrangemangsidéer, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker i följande prioritetsordning:
1. Låten/musiken/produktionen blir i sig en redovisning.
2. Inspelningsengagemang, idéförverkligande och samarbetsförmåga bedöms separat och i sitt sammanhang.
3. Texten bedöms separat och i sitt sammanhang.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Hela höstterminen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta. Det är en självklarhet att vi använder dator för inspelning samt för att förstå datorernas inverkan på ljud och musik vi hör dagligen runt om oss.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

Uppspel av färdig produktion samt redogörande för de olika inspelningsdelarna eller lagerna.

Lpp – Mars – Musik

Instrumentspel

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall

När? 

Under vilka veckor: HT 2016

Vad?

Spelundervisning i gitarr, piano, bas o trummor. Extra tonvikt på ackordsinstrumen, piano eller gitarr.

LGR11:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 • spela i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Hur?

Genomgång av ett instrument i taget, spelsätt och olika tekniker, till vi provat oss igenom bandinstrumenten.

Sätta ihop till bandkonstellation.

Redovisning genom uppspel för läraren.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Att lära sig ett nytt instrument är att lära sig ett nytt språk. Plötsligt öppnas en ny kanal, både för den egna personens känsloliv och i dialog med andra människor.

Musicerande, ett sätt att hitta till både sig själv och andra?