Låtskrivning

Låtskrivning/Musikproduktion

Ansvarig/Ansvariga: P-Å Tenor
När, under vilka veckor? VT 2017

Vad?

Låtskrivning, Hur använder jag datorn som verktyg i mitt musikskapande?

– Egen komposition, textförfattande och produktion av musik. Skapa musik med genomtänkt formspråk samt förverkliga musikaliska idéer. Förvalta producentrollen: Vad vill jag ha på min inspelning? Behöver jag ta hjälp av någon?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, om du använder dessa i din produktion)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Instruera och producera
Sång
(Instrumentspel)

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Exempellyssning: uppbyggnad av låtstrukturer, tips, genrespecifika uttryck.
Textskapande och musik/ljudrum i valfri ordning.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext.
Genomgång och tips hur Garageband fungerar.
Arrangemangsidéer, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker i följande prioritetsordning:
1. Låten/musiken/produktionen blir i sig en redovisning.
2. Inspelningsengagemang, idéförverkligande och samarbetsförmåga bedöms separat och i sitt sammanhang.
3. Texten bedöms separat och i sitt sammanhang.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Hela vårterminen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta. Det är en självklarhet att vi använder dator för inspelning samt för att förstå datorernas inverkan på ljud och musik vi hör dagligen runt om oss.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

Uppspel av färdig produktion samt redogörande för de olika inspelningsdelarna eller lagerna.

Lpp, Låtskrivning, musikproduktion

Låtskrivning/Musikproduktion

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall
När, under vilka veckor? HT 2016

Vad?

Låtskrivning, Hur använder jag datorn som verktyg i mitt musikskapande?

– Egen komposition, textförfattande och produktion av musik. Skapa musik med genomtänkt formspråk samt förverkliga musikaliska idéer. Förvalta producentrollen: Vad vill jag ha på min inspelning? Behöver jag ta hjälp av någon?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, om du använder dessa i din produktion)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Instruera och producera
Sång
(Instrumentspel)

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Exempellyssning: uppbyggnad av låtstrukturer, tips, genrespecifika uttryck.
Textskapande och musik/ljudrum i valfri ordning.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext.
Genomgång och tips hur Garageband fungerar.
Arrangemangsidéer, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker i följande prioritetsordning:
1. Låten/musiken/produktionen blir i sig en redovisning.
2. Inspelningsengagemang, idéförverkligande och samarbetsförmåga bedöms separat och i sitt sammanhang.
3. Texten bedöms separat och i sitt sammanhang.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Hela höstterminen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta. Det är en självklarhet att vi använder dator för inspelning samt för att förstå datorernas inverkan på ljud och musik vi hör dagligen runt om oss.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

Uppspel av färdig produktion samt redogörande för de olika inspelningsdelarna eller lagerna.

Lpp – Mars – Musik

Instrumentspel

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall

När? 

Under vilka veckor: HT 2016

Vad?

Spelundervisning i gitarr, piano, bas o trummor. Extra tonvikt på ackordsinstrumen, piano eller gitarr.

LGR11:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

  • spela i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
  • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Hur?

Genomgång av ett instrument i taget, spelsätt och olika tekniker, till vi provat oss igenom bandinstrumenten.

Sätta ihop till bandkonstellation.

Redovisning genom uppspel för läraren.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Att lära sig ett nytt instrument är att lära sig ett nytt språk. Plötsligt öppnas en ny kanal, både för den egna personens känsloliv och i dialog med andra människor.

Musicerande, ett sätt att hitta till både sig själv och andra?

Lpp – Musik, Jupiter

Ljud- och rytmproduktion (med datorn som verktyg)

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall
När, under vilka veckor? HT 2016

Vad?

Komposition och inspelning av rytmer, ramsor och ljud i smådelar för att sättas ihop i dator till musik.

– I stora och små grupper skapar vi ljud (klapp, stamp, röstljud, ord, delar av ord etc) och kombinerar till rytmer och ljudcollage.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Skapa och komponera
Sång

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Ljudskapande och övning under dirigering av lärare. Lyssna på existerande exempel med befintliga artister.
Inspelning och redigering där klassen får välja vad som ska komma när. Är det för mycket samtidigt? Går det att urskilja de olika elementen? Vad behövs mer? Arbete i helklass, grupper om åtta och grupper om två till fyra elever.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Låten/produktionen blir i sig en redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

– Möjlighet att lyssna på klasskamraternas alster och komma med feedback. Om vi fick göra detta igen, vad skulle vi då ändra på?

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

LPP – Musikteori, Tellus

Musikteori

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall
När, under vilka veckor? HT 2016

 

Vad?

– Rytm, tonhöjd, tempo, taktarter och melodi som byggstenar för
att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
– Musiksymboler och notsystem och grafisk notation

Frågeställning (och följdfrågor):

– Hur kan man kommunicera musik i skrift och hur används dessa verktyg?

– Hur beskriver jag centrala musikbegrepp så som puls, tempo, rytm, taktart, melodi osv, med egna ord?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
– Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
– Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Musikteori är något som infiltrerar nästan alla delar av matrisen. Framför allt de analyserande delarna men även de praktiska. Både i fråga om att kunna skriva ner en egen förståelig notation och att tolka och utläsa andras noteringar. Helt enkelt en grundläggande byggsten som återfinns mellan raderna på många platser i matrisen.

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgång av resp kapitel, sedan övningspapper.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt prov v.

Tidsplan:

Ca 7-8 veckor.

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för
förståelse och mening

 

Utvärdering

 

Vid avslutad kurs.

LPP – Musik, Merkurius

Musikteori

Ansvarig: Lars Edvall
När, under vilka veckor? v.35-40

 

Vad?

– Rytm, dynamik, tonhöjd, tempo, taktarter, vers, refräng ochackord som byggstenar för
att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
– Musiksymboler och notsystem, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation

Frågeställning (och följdfrågor):

– Hur kan man kommunicera musik i skrift och hur används dessa verktyg?

– Hur räknar jag ut ackord på ett piano?

– Hur beskriver jag centrala musikbegrepp så som puls, tempo, rytm, taktart, melodi osv, med egna ord?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
– Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
– Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Musikteori är något som infiltrerar nästan alla delar av matrisen. Framför allt de analyserande delarna men även de praktiska. Både i fråga om att kunna skriva ner en egen förståelig notation och att tolka och utläsa andras noteringar. Helt enkelt en grundläggande byggsten som återfinns mellan raderna på många platser i matrisen.

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgång av resp del, sedan övningspapper.

Praktiskt med pianon för ackordsbyggnad.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt prov.

Tidsplan:

Ca 5-6 veckor.

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för
förståelse och mening

 

Utvärdering

 

Vid avslutad kurs.