Organisk kemi

Lokal pedagogisk planering

Ämne: Kemi – organisk kemi
Årskurs: 9
Ansvarig: Madelene Larsson
När: v 49-2 + 13-18

Varför?

Genom kunskaper i kemi ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad, och kunna delta i samhällsdebatten inom områden som rör hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning.

Utan kolatomer skulle livet inte finnas! Kolatomen har så speciella egenskaper att den är helt nödvändig för att det ska finnas liv. Men den är också en väldigt viktig byggsten i massor av saker runt omkring oss, som mat, kläder, trä, papper, smink, plast och en massa annat.

En central egenskap hos kolatomen är att den nästan alltid sitter ihop med väteatomer, syreatomer eller andra kolatomer. Du kommer att få lära dig om hur atomerna kan kombineras till en enorm mängd kolföreningar såsom kolhydrater, fetter och alkoholer, vilka alla bildar koldioxid och vatten när de förbränns. Eleverna ska även lära känna kolatomens kretslopp. I detta kretslopp är reaktionerna fotosyntes och förbränning själva motorn.

Vad?
När du läst detta område ska du känna till följande:

 • Vad menas med organiska ämnen och organisk kemi?
 • Vilka är de fyra (fem) vanligaste formerna av grundämnet kol? Vad är amorft kol?
 • Vad är nanoteknik?
 • Hur går kolatomerna runt i ett kretslopp (kolets kretslopp)?
 • Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer (+ 3 st) och organiska syror med kedjor på upp till 10 kolatomer
 • Vad är skillnaden mellan ett mättat och omättat kolväte?
 • Vad är isomerer?
 • Hur och vad används kolväten till i vår vardag?
 • Hur påverkar användning av olja, naturgas och kol (fossila bränslen) miljön?
 • Hur bildas etanol?
 • Känna till följande alkoholer: metanol, etanol, (teknisk sprit), glykol, glycerol – faror, nyttjor och användningsområden?
 • Känna till några vanliga organiska syror – var de finns och vad de används till i vardagen?
 • Känna till vad en ester bildas av – var man kan hitta estrar och vad kan de användas till?

Hur?
Vi kommer att använda oss av många olika arbetssätt för att tillgodose så många elever som möjligt. Vi kommer ha genomgångar, ha diskussioner, läsa och skriva faktatexter, titta på filmer, svara på övningsfrågor, genomföra laborationer och skriva lapprapporter. Vi kommer att avsluta med ett prov samt en enskild skrivuppgift.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid för tänkande avsetts under alla lektioner genom bl a starters, olika par- och gruppuppgifter samt eget arbete.

Möjligheter – Alla ges möjlighet att jobba efter sina förutsättningar då uppgifterna är anpassade på olika nivåer.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi använder oss av olika rutiner under lektionerna bl a Think – pair – share, I used to think-now I think, Jag såg, jag tänker, jag undrar.

Interaktion – Diskussioner i par och helklass är en viktig del av lärandet genom att möjliggöra för eleverna att ta del av varandras tänkande.

Miljö – Vi varierar platser i klassrummet för att eleverna ska ges möjlighet att samarbeta med olika personer.

Språk –Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. Läraren använder sig av relevanta begrepp för området när vi har genomgångar och starters så att eleverna få möta dessa ofta.

Modellering –Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

Vatten, luft och väder

Vatten, luft och väder

Ämne: Kemi/fysik
Årskurs:
4
Ansvarig:
Sofia Landberg
När: 
v. 16-22

Varför?

Om det är någonting som omger oss och som vi möter hela tiden så är det just vatten, luft och väder. Men hur fungerar det egentligen? Finns det obegränsade mängder vatten? Vad består luft av? Och hur kommer det sig att det ibland regnar? 

Dessa frågor och många fler kommer vi att dyka djupare i när vi nu beger oss in i ämnesområdet Vatten, luft och väder där vi kombinerar framförallt både kemi och fysik, men även en del biologi. 

Vad? 

Vi kommer bland annat att titta närmare på:

 • Vattnets egenskaper och kretslopp
 • Luftens egenskaper och sammansättning
 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
 • Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, lednings­förmåga, surt eller basiskt.
 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och ne­der­börd uppstår.

Hur?

 • Gemensam läsning av texter
 • Fylla i rätt ord i lucktexter
 • Titta på filmer och serier
 • Rita bilder
 • Skriva texter
 • Laborationer
 • Undersöka och observera ute i naturen (vi har bland annat fått möjlighet att delta i ett projekt där vi blivit tilldelade vattenväskor som innehåller utrustning för att undersöka Östersjöns vattenkvalitet.)

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid att tänka och reflektera ges kontinuerligt under alla delar av arbetet.  

Möjligheter – Genom de olika arbetsmetoderna ges eleverna möjlighet till tänkande och förståelse. 

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Eleverna tar del av varandras tänkande kontinuerligt under hela processen, dels i minde arbetsgrupper men även i den stora gruppen. 

Miljö – Under arbetets gång kommer vi dokumentera vårt tänkande i klassrummet samt ta hjälp av Lemshagas fysiska närmiljö. 

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. 

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.  

Plast- hållbart eller inte?

Plast- hållbart eller inte?

Ämne: Kemi
Årskurs: Tellus
Ansvarig: Marie AS
När: V 14- 22

Varför?

Nedskräpning i vår natur är ett oerhört problem. Prognosen är att 2050 kommer det att finnas med plast i haven än fisk. Detta är ett sätt att skapa medvetenhet kring våra handlingar. Att få en reaktion. Än är det inte för sent att få bort plasten från naturen.

Vad?

 • Vad är gjort av plast?
 • Vad finns runtomkring som är gjort av plast?
 • Hur ser nedskräpningen ut i våra hav kring plast?
 • Hur informerade man förut om hur skräp skulle hanteras?
 • Hur lång tid tar det för plast att brytas ned? Eller gör det ens det?
 • Påverkar djuren av platen i naturen och i så fall på vilket sätt?
 • Vad har Sverige och världen gjort kring plast?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med plast?
 • Finns det olika sorters plast? Går de att bryta ned?
 • Hur återvinns plast?

 

Hur?
Lärarledda lektioner, gruppuppgifter och enskilda uppgifter. Vi kommer att titta på filmer och diskutera.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

Skogen

Skogen

Ämne: Biologi
Årskurs:
4
Ansvarig:
Sofia Landberg
När: 
v. 10-14

Varför?

Undervisningen i biologi ska väcka nyfikenhet, dels om sig själv med även om sin omvärld. Vi tar denna gång avstamp i vår nära omvärld – skogen. 

Här på Lemshaga har vi skogen in på knuten och skogen är en del av vår vardag. Tillsammans ska vi få en djupare förståelse för skogens, djurens och växternas olika processer samt deras betydelse för oss människor. 

Vad? 

Vi kommer bland annat att titta närmare på:

 • Ekosystemens uppbyggnad
 • Skogens växtlighet samt fotosyntes och cellandning
 • Skogens djur, såväl rovdjur som bytesdjur och näringskedjor

Hur?

 • Gemensam läsning av texter
 • Fylla i rätt ord i lucktexter
 • Titta på filmer och serier
 • Rita bilder
 • Skriva texter
 • Laborationer
 • Undersöka och observera ute i naturen

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid att tänka och reflektera ges kontinuerligt under alla delar av arbetet.  

Möjligheter – Genom de olika arbetsmetoderna ges eleverna möjlighet till tänkande och förståelse. 

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Eleverna tar del av varandras tänkande kontinuerligt under hela processen, dels i minde arbetsgrupper men även i den stora gruppen. 

Miljö – Under arbetets gång kommer vi dokumentera vårt tänkande i klassrummet samt ta hjälp av Lemshagas fysiska närmiljö. 

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. 

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.  

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism

Ämne: Fysik
Årskurs: Tellus
Ansvarig: Marie AS
När: V 7-13

Varför?

Elektricitet, magneter och magnetism är grundläggande fenomen som finns runtomkring oss, överallt. Att ha kunskaper om detta gör att vi har kunskaper om livet runt omkring då mycket påverkas just av elektricitet, magneter och magnetism.

Vad?

 • Vad använder vi elektricitet till?
 • Hur ser en atom ut? (elektroner + kärna)
 • Vad är statisk elektricitet?
 • Vad är elektrisk ström?
 • Hur fungerar blixten?
 • Vilka energikällor har vi och hur fungerar dem?
 • Vilka energikällor är förnybara och icke förnybara?
 • Vad fastnar på magneter?
 • Vad är magnetism?
 • Vad är magnetisk kraft?
 • Vad är norrsken/sydsken?
 • Hur fungerar en kompass?

Hur?

Arbetet kommer att ske genom undersökning, testning, lärarledda lektioner, filmer och sist ett prov.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

Sexualitet, samtycke och relationer

Sexualitet, samtycke och relationer

Lokal pedagogisk planering – mall

Ämne: Biologi
Årskurs: Tellus
Ansvarig: MAS
När: V 48-

Varför?
Undervisningen i biologi syftar till att utveckla en nyfikenhet och skapa ett intresse att veta mer om sig själv. Att få mer kunskaper om den period de befinner sig i eller snart kommer att befinna sig i, puberteten, är en viktig del i att få må bra. Att få kunskaper, fakta, intresse, chans att fråga, diskutera, ges elverna möjlighet att få en insikti i hur denna period kan vara.

Vad?

 • Hur kan man visa att man gillar någon?
 • Är det någon skillnad på vänskapsrelationer och kärleksrelationer?
 • Vad är puberteten?
 • Är puberteten olika beroende på person och person?
 • Vad är samtycke?
 • Hur ser snippor och snoppar ut?
 • Vad är mens?
 • Vad är stånd?
 • Vilka mensskydd finns det?
 • Hur blir ett barn till?

Hur?

Lärarledda lektioner, filmer, grupparbeten, diskussioner, värderingsövningar, ställningstagande.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter –  Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.  Vilket språk är typiskt just när vi pratar om kroppen?

Modellering –  Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor