Jaget, gruppen och omvärlden!!

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Henrik Forselius, Ann Kerstis, Cristin Axörn

När, under vilka veckor?
VT-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
 • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
 • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
 • På vilket sätt öppnar praoveckan upp mina ögon för yrkeslivet?
 • Hur skapar jag möjligheter för min hjärna att få utvecklas och vila?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under mentorstid diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får jobba med att sätta mål kring samarbete och andra områden i skolan. En viktig del kring målsättning är att skapa sig attraktiva mål. Många av er kommer knyta era målformuleringar till meritvärdet som sedan används till ansökan till gymnasiet. Därför kommer vi arbeta aktivt inför utv.samtalen.

Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.

Vi lägger en del tid för att förbereda praon vecka 8 och sedan kommer möjlighet ges för en diskussion efteråt.

Senare på terminen sätter vi hjärnan i fokus på lite olika sätt. Ni kommer i mentorsgrupper få göra tre olika saker under tre veckor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Klassråden ger chansen att lyfta fram idéer till förändringar av regler, handlingsplaner och andra områden i Ladan/skolan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 3: Inför utv.samtalen och praon

Vecka 4: Fortsatt jobb inför utv.samtalen

Vecka 5: Utv.samtal

Vecka 6: Enkätundersökning kring skolan. Promenad ute för att rensa hjärnan.

Vecka 7: Strömavbrott – skolan stängd.

Vecka 8: Prao

Vecka 10: Redovisa praon

Vecka 11: Hjärnan och fysisk aktivitet

Vecka 12: Utvärdering av mål satta under utv.samtalen + Klassråd

Vecka 13: Klassråd + Digitala resurser

Vecka 14: Mat och idrottsprojektet

Vecka 15-16: Påsklov

Vecka 17: Promenad /Provplugg

Vecka 18-20: Mat, Mindfulness, Visualisering/målsättning (rullande schema).

Vecka 21: Studiedag

Vecka 22-23: Gemensam planering inför klassens dag (alternativt komma ikapp/fixa rester)

Vecka 24: Klassens dag

Normer och världen Venus 2019/2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Malin, Annica, Niclas

När, under vilka veckor? HT-19/Vt-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur gör man som elev för att kunna prestera så bra som möjligt efter sin egen förmåga?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Då Lemshagas nya treårsmål handlar om hjärnan kopplat till utbildning i skolan kommer även detta vara ett stort focus under mentorstimarna.
Till hjälp använder vi bland annat “Grymt Fett” ett material av Astra Zenica.

Vidare kommer venus att utveckla sina förmågor kring studieteknik och öka sina kunskaper och förmågor kring mindset.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­ grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Normer och värden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Alla pedagoger i Pluto

När, under vilka veckor: Läsåret 2019-2020

Vad?
Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, utveckla goda relationer tillsammans, känna sig delaktiga och trivas i sin nya skolmiljö på Lemshaga.

Frågeställning och följdfrågor
Hur skapar vi en miljö för utveckling, kreativitet och lärande där positivt beteende och delaktighet är vägledande?

Övergripande mål från LGR11

2.1 Normer och värden
Skolans mål att att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

3. Förskoleklassen
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

4. Fritidshemmet
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

Centralt innehåll från kursplanen

3. Förskoleklassen
Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

4. Fritidshemmet
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur?
Genom tydlig struktur med dagliga återkommande rutiner som alla känner sig trygga i och med.
Genom samlingar där vi pedagoger tillsammans med eleverna samtalar och bestämmer gemensamma regler och ansvar.
Genom samtal med eleverna kring hur vi är mot varandra.
Genom aktiviteter där olika iordningställda miljöer inspirerar barnen till lek.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Eleverna kommer från 16 olika förskolor med olika erfarenheter av värdegrundsarbete. Det är viktigt att vi under läsåret strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.
När vi erbjuder eleverna en möjlighet att ta del av olika aktiviteter leder det till en balans mellan vila, aktivitet och återhämtning. Iordningställda miljöer präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Genom diskussioner och samtal såväl kontinuerligt som fördjupande, under samlingar och vardagshändelser ges eleven möjlighet att både förstå och påverka sin skol- och fritidstid.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering
Utvärdering av större och mindre projekt görs tillsammans med eleverna löpande under hela läsåret.

Vi tillsammans i Neptunus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson, Daniel Ekmark och Pernilla Stiernebo

När, under vilka veckor? 2019/2020

Vad? 

 • Vad behöver vi för att alla ska må bra, känna sig trygga och trivas?

 

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? 
 • Vad kan vi ha som överenskommelse för att vi ska få det klimat vi vill ha i klassrummet och på skolgården?  
 • Vad är mitt ansvar och vad är min rättighet och hur hjälper vi varandra med att kunna ta ansvar?
 • Hur skapar vi ett klimat där vi kan tillgodose allas behov? 
 • Hur hjälper vi varandra med att lyckas under skoldagen?
 • Hur kan vi lära oss mer om hur vår hjärna fungerar och hur det påverkar oss i vardagen?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte

Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.

Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Normer och regler i elevens närmiljö.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Vi vill tillsammans utveckla överenskommelser för arbetet och samvaron i den egna gruppen. det gör vi genom samtal, demokratiska beslut, med Vt-rutiner, lekar etc.
 • Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
 • Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Vi arbetar med allemansrätten för att eleverna ska utveckla en djupare omsorg och intresse för vår miljö och vår natur.
 • Vi har klassråd så att eleverna är delaktiga och får inflytande i skolarbetet och sin skoldag.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår. Genom att dokumentera med hjälp av bild, observationer, etc. synliggör vi gruppens process och var den befinner sig.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Kontinuerligt under årets gång.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi fortsätter lägga den goda grund som Plutoåret har gett eleverna, tillsammans med fritids och resurs.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter,

att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Dramalek 19/20

Dramalek

Ansvarig: 

Anna Berlind

När?

Läsåret 19/20

Nix 7 tisdagar (v.43 – v.50) (ej v.44 höstlov)

Charon 7 onsdagar (v.3 – v.10) (ej v.9 sportlov)

Hydra 7 onsdagar (v.11 – v.18) (ej v.15 påsklov)

 

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där barnen vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?

Hur kan vi bli medvetna om vårt kroppsspråk?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgr11)

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Lgr11 kap: 3)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

 

Hur?

Vi kommer att ses i smågrupper där vi börjar varje tillfälle med en namnlek. Sedan går vi igenom vilka lekar och övningar vi vill göra och ifall det finns några speciella önskemål. 

Vi avslutar varje tillfälle med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och till sist avslappning till lugn musik eller en massagesaga.

Varför?

Barnen ska få möjlighet att:

 • lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
 • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
 • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
 • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
 • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Barnen kommer från 19 olika förskolor i Värmdö. Därför är det viktigt att vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och barnens upplevelser.

 

SYV, Hjärnsmart & lite Prao

När, under vilka veckor?

v.38-45

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur väljer man till gymnasiet?
Vad drömmer du om att bli?
Vad kan man använda kunskaper om hjärnan till?
Vad bör man tänka på när man är på en arbetsplats?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammas ta del av information om gymnasieval från vår SYV. Utifrån detta kommer vi vid utvecklingssamtal och mentorstimmar jobba vidare med att hitta bra A-planer, B-planer och C-planer för alla elever. Här tar vi fram frågor som kan undersökas och sedan användas inför valet.

Vi kommer starta arbetet med att lära oss mer om hjärnas funktioner och mind set kommer vara ett område vi jobbar med.

Innan Prao-perioden kommer vi tillsammans diskutera hur vi tänker kring hur man är på en arbetsplats.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 38 & 39 IUP
v.40 Gymnasieval och förväntansdokument
v.41 Hjärnkunskap
v.42 Hjärnkunskap & inför prao
v.43 Hjärnkunskap & inför prao

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har satt igång arbetet med att söka och välja gymnasieprogram och vi närmar oss praoperioden i åk 9.
Hjärnkunskap är en del av skolans 3-års mål och här vill vi skicka med eleverna viktiga kunskaper för livet!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.