Normer och värden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik, Malin, Annica, Niclas

När, under vilka veckor? Ht-19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Övergripande mål från LGR11 2.2
Övergripande mål från LGR11
 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi lägger fokus på att skapa förståelse kring det Normkritiska tänkandet och vikten av att kunna se situationer, åsikter och tankar ur olika perspektiv.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34 – Uppstart. Lägerdagar
Under första veckan jobbar vi ihop grupperna både i ladan och i klassen.
12 grupper där eleverna över årskurserna samarbetar.
Vi har stadsorientering med 12 grupperna.

Lägerdagar då vi vandrar på Ingarö (4 stränders vandring). Överlevnad som fokus.
Tillbaka till skolan och skapar grill och fikakväll för föräldrar.
Kort föräldramöte för att träffas och delge viktig info inför åk 7.

V.35 – Vi gör överlevnadsarmband. Även information inför första veckorna.

V.36 – Genomgång och likabehandlingsplaner och hur skolan arbetar mot kränkande behandling. Vi pratar även om vad eleverna kan göra för att öka tryggheten.

V.37 – Planering inför utvecklingssamtal

V.38 – Planering inför utvecklingssamtal

V.39 – Utvecklingssamtal

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi använder allt som händer i världen först öka förståelsen och realismen i vårt projekt om överlevnad.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Gruppen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ayla L, Krister A och Marie AS

När, under vilka veckor? Läsåret 19/20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli en grupp tillsammans?
 • På vilka olika sätt kan vi göra för att bli ett i gruppen?
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan jag agera för att gruppen ska agera mer positivt?
 • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Under första schemabrytande veckan kommer vi att jobba gruppstärkande genom både lägerdagar och specifika gruppövningar för att få ihop gruppen bättre.
 • Fortlöpande under mentorstiden
 • Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.
 • Vi följer upp under mentorstid.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 34- Schemabrytande vecka. Lägerdagar och gruppövningar
V 35- Genomgång över mentorstimmen
V 36- Inför utvecklingssamtal
V 37- Inför utvecklingssamtal
V 38- Inför utvecklingssamtal
V 39- Utvecklingssamtal
V 40- Reflektionspromenad
V 41- Reflektionspromenad
V 42- Reflektionspromenad
V 43- Reflektionspromenad
V 45-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att samarbeta, se allas lika värde och lyfta fram allas. olikheter gynnar både gruppen och individen i sig. Detta är väldigt viktigt inte bara i samhället i stort utan också för att vardagen i skolan ska fungera bra, vara en välkomnande plats att komma till där alla får vara sig själv.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Målsättning och samarbete

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Henrik Forselius, Ann Kerstis, Cristin Axörn

När, under vilka veckor?
v.34-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
 • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
 • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna genomför 2 dagar i grupper med elever från åk 7 & 9 dels för att lära känna varandra, dels för att öva samarbete och dels för att diskutera hur de ska ta sig an uppdraget som Ladanvärd. De fick även genomföra en quiz med de regler som finns kring Ladan. Under terminen ansvarar sedan dessa grupper för utlåning och rastaktiviteter.

Vi genomför lägerdag på Björnö tillsammans.

Under mentorstid diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får jobba med att sätta mål kring samarbete och andra områden i skolan.

Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.

Vi följer upp under mentorstid och då ska vi även gå igenom likabehandlingsplaner med samtliga klasser. Vad står det där?

Vi besöker även ungdomsmottagningen där eleverna får information och möjlighet att ställa frågor kring ämnen som ligger de nära.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Klassråden ger chansen att lyfta fram idéer till förändringar av regler, handlingsplaner och andra områden i Ladan/skolan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 Planering och genomförande av lägerdag samt 12-gruppsdagar.
v.35 Genomgång av likabehandlingsplan
v.36 IUP-förberedelser
v.37 IUP-förberedelser
v.38 Droginfo från Värmdö Prevetionsgrupp
v.39 Utvecklingssamtal

v.40
v.41
v.42
v.43

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att ta ansvar  till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning.
Sedan lägger vi grunden inför IUP och bygger vidare på starten vi haft tillsammans genom att inom ramen för klassråden utvärdera viktiga områden i Ladan så som regler och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Lägerskoledagar i Neptunus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark 

När, under vilka veckor? Tors-Fre V.34

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad ska vi tänka på när vi använder naturen som vårt klassrum? 
 • Vad får vi och vad får vi inte göra i vår natur?
 • Hur kan vi lära känna varandra och bli trygg som grupp?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1 & 2.2

 • respekterar andra människors egenvärde,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa (NO)

 • Betydelsen av frisk luft, motion och rörelse, sociala relationer, för att må bra.

Metoder och arbetssätt (NO)

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Att leva i närområdet (SO)

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.(NO)
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal. (NO)
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. (SO)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar, tänker tillsammans, skapar bilder, använder oss av ”uteklassrummet” i vår närmiljö.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Arbetet redovisas och bedöms kontinuerligt genom de olika lektionerna.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Torsdag

 

Förmiddag:

– Vad vet vi om allemansrätten?

– Har vi bara rättigheter i skogen eller har vi skyldigheter också?

– Vad får vi göra och vad behöver vi tänka på att inte göra i naturen? 

 

Vi promenerar upp till raketen. Väl däruppe berättar vi för eleverna att vi tappat bort 13 olika kort. Vi behöver hjälp att hitta dem. Eleverna delas upp i grupper och eleverna får i grupp uppgift att hitta varsitt kort. Efter att de hittat korten samlas vi och vi går tillsammans igenom informationen på korten. 

Vi samtalar om vad allemansrätten är. Allemansrätten kan sammanfattas i orden “Inte störa – inte förstöra”. Eleverna kunde även en annan ramsa, “Ta hand om miljön, låt den va grön”. 

 

Tillbaka i skolan tittar vi på ett avsnitt av Barr och pinne- rädda världen ”Allemansrätten” avsnitt 10. Vi samtalar om filmen och repeterar vilka regler vi har när vi är i skogen.

 

Eftermiddag:

Vi arbetar med häftet Hitta vilse. 

– Vad ska jag tänka på när jag går vilse i skogen?

– Vilka spår kan jag lämna för att de andra ska hitta mig lättare?

 

Fredag

Eleverna har packat med sig matsäck och vi beger oss till scoutstugan. Väl på plats delar vi upp klassen i tre grupper. Vi erbjuder tre stationer: Sant eller falskt om allemansrätten, Skogsjakt samt gruppstärkande lekar. 

 

Vi läser sagan om Ali och Sara. https://www.hsr.se/sites/default/files/ali_sara_och_allemansrattan.pdf  

Vi samtalar om texten. Vi repeterar vad man får och vad får man inte får göra i naturen. 

 

Väl tillbaka i skolan får eleverna i mindre grupper göra en affisch för att visa vilka olika regler och lagar vi har i och med allemansrätten.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att skapa engagemang och ansvar för vår miljö behöver vi vistas i den och lära oss om den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

För oss är det viktigt att gruppen känner sig trygg med varandra och att vi har det roligt tillsammans. Vi ser gruppen som en styrka. Vi använder oss gärna av vår närmiljö och vår natur. Utevistelsen och rörelseglädje är en viktig del av vår tid tillsammans. Omsorgen om miljön och naturen är ett viktigt inslag i vår utbildning.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Lägerdagar: Vandring till fornborgen

Vandring till fornborgen

Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East, Sara Sandström

När, under vilka veckor? v 34
Vad?
Vi utforska Lemshagas fornborg och funderar över dess användning och ursprung

 

Frågeställning och följdfrågor
• Vad är en fornborg?
• Vad användes den till?
• Vilka spår visar den historiska platsen och vad kan vi lära oss av den?
Övergripande mål från LGR 11 2.2
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
• Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
• Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
• Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
Centralt innehåll från kursplanen
Att leva tillsammans
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
• Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
• Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
• Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
• Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Hur?
Dagen innan vandringen pratar vi om vad en fornborg är, när den kan ha byggts och olika teorier kring hur den har använts.

Tillflyktsplats
Boplats
Kultplats
Försvarsborg

Hur ska vi arbeta?

Vi promenerade till Norrängsudden där Lämshagas fornborg ligger. Väl på plats fick eleverna genomföra olika vt-rutiner där de uppmuntrades att fundera kring platsen. Hur kan borgen sett ut? Vad användes den till? Varför hade man valt just denna plats?
Väl på plats hittade eleverna ytterligare en ledtråd i form av en flaskpost daterad, Anno 1719. Vad betyder denna ledtråd?

Vi dokumenterade det vi såg, tänkte och undrade under vårt besök i Fornborgen.

Eleverna får rita fornborgen så som de tänker sig att den såg ut. Vi skriver en gemensam text om vad de sett dagen innan. Därefter klistrar de in sin teckning samt andra bilder och texter i vår projektbok, Saturnus resa genom Ingarös historia.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi tillsammans i Saturnus

Vi tillsammans i Saturnus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström och Cecilia Högsveden- East

När, under vilka veckor? V.34- 51

Vad?
Vi vill tillsammans skapa ett klimat i klassen där alla känner sig trygga och allas behov tillgodoses.

Frågeställning och följdfrågor
Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? Vad kan vi ha som överenskommelse för att vi ska få det klimat vi vill ha i klassrummet och på skolgården?  Vad är mitt ansvar och vad är min rättighet och hur hjälper vi varandra med att kunna ta ansvar?
Hur skapar vi ett klimat där vi kan tillgodose allas behov? Hur hjälper vi varandra med att lyckas under skoldagen?
Hur kan vi lära oss mer om hur vår hjärna fungerar och hur det påverkar oss i vardagen?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.1
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

Förankring i kursplanens syfte
So
Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra. Normer och regler i elevens närmiljö.

 

Centralt innehåll från kursplanen
So
Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer .
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang .
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) .
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
So
• Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
• Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Svenska
• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
• Vi skapar en gemensam överenskommelse om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården.
Vi lär oss mer om hur hjärnan fungerar och hur det påverkar oss i vår vardag.
• Vi har klass- och fritidsråd där alla kan få bidra med tankar och idéer om hur vi vill ha det.
• Vi arbetar med hemliga kompisar samt uppmuntra till nya konstellationer.
• Vi samtalar om händelser och skapar nya vägar, sätt om det har gått fel.
• Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
• Vi jobbar med att ta andras perspektiv för att skapa en större förståelse för hur det kan kännas för olika personer.
• Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
• Vi har klassvärdar varje vecka som får vara extra uppmärksamma på att det ska vara trivsamt i rummet och hjälpa till med olika saker som vi kommit överens om.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Under uppstartsveckan omvärderar vi våra regler kring hur vi vill ha det tillsammans. Vi går igenom alla rum i Villan och kommer överens om gemensamma regler.
Vi har klassråd varje vecka.
I början av terminen får alla elever enskilt svara på frågor om trygghet och trivsel.
Dessa svar blir utgångspunkt för vårt gemensamma arbete.

Varför?
Sammanhang och aktualitet
För att vi ska vara trygga och må bra behöver vi tänka kring hur vi gör det. Eleverna behöver träna sig i att ta ansvar för sitt eget handlande. Det får konsekvenser för hur vi är mot varandra och det är viktigt att prata om det. Vi kopplar trygghet och trivsel till hur vi mår och synliggör det bl a med hjälp av känslotavlan och samtal enskilt och i grupp.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom att ständigt vara i en dialog skapar vi förutsättningar för gruppen att växa och må bra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.