Virka, påsar och fula monster

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa GustafssonSkärmavbild 2016-08-23 kl. 09.14.16

När, under vilka veckor? v.35-3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur gör man när man virkar?
 • Vad används virkat till?
 • Vem är ditt fulmonster och hur ser hen ut?
 • Hur följer du en beskrivning?
 • Hur syr du en slöjdpåse efter instruktioner?
 • Hur kan du riva rakt i tyg?
 • Vad är konstfiber för något, och vad används det till?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta självständigt och i tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska och nordiska kulturarvet.
Förankring i kursplanens syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Centralt innehåll från kursplanen
 • handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med olika tekniker
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar hur de ska läsas.
 • Slöjdarbetets olika delar idéutveckling, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna och helheten hänger ihop.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild i tex en loggbok.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg och form påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Slöjdverksamhetens betygdelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

matris kommer…

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med att lära oss virka luftmaskor och fasta maskor. Detta för att alla elever ska få testa på olika textila tekniker. Efter det kommer vi att repetera symaskinen och praktisera våra skiss- och ritningskunskaper när vi skapar våra egna fulmonster.

Sista delen av terminen arbetar vi med den slöjdpåse som kommer följa eleven ända upp till Solen som förvaring till slöjdprojekt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleven startar och avslutar varje projekt med en idébeskrivning och reflektion denna görs ofta skriftlig men även muntlig och ibland inför gruppen.

Kursen avslutas med att eleven får fylla i sina egna matriser som jag sedan sammanställer med min bedömning och ger åter till eleven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 Intro lånepåsar elevpärmar placering i rummet, vad vi ska göra, vad bedömer vi i slöjden? Påbörja virkning

v.36 virka virkningsfilm… tolka

v.37 start fulmonster

v.38 rep symaskin fulmonster / virka

v.39 rep symaskin fulmonster / virka

v.40vandring för ena gruppen

v.41virka/ fulmonster

v.42 virka fulmonster

v.43 Utställning Fulmonster / Formulera en berättelse om dem.

      v.44 lov

v.45Slöjdpåse symaskin varannan gång

v.46

v.47Konstfiber

v.48 Tolka skoluniform

v.49

v.50 Slöjdpåse klar

v. 2 skolstartsdag

v.3

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Under kursen får eleverna lära sig nya tekniker och dessutom lära sig följa arbetsbeskrivningar, samt skapa utifrån sig själva

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter varje projekt och i slutet av terminen.

Designprojekt

/Ansvariga lärare: Sven Tell och Åsa Gustafsson

När, under vilka veckor? v.35-47 och 10-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad skulle du vilja fördjupa dig mer i inom slöjdområdet?
 • Vad skulle du vilja ha för något som du designat själv i ditt liv?
 • Finns det något du behöver som du inte kan/vill köpa?
 • Hur kan du göra ditt projekt unikt och ge det ett personligt uttryck?
 • Hur kan du använda flera slöjdtekniker i ditt designprojekt?
 • Hur kan du ta hänsyn till miljön i ditt projekt?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällslivet och vardagslivet.
 • Kan lösa och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om förutsättningen för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • Kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Förankring i kursplanens syfte
 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvaliteters- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremålens estetiska och kulturella uttryck.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvändna material.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarena i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kopia av Design Solen Ht16 – Blad1

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje elev skapar ett designprojekt där de hämtar inspiration från sin egen vardag, vad just de behöver. Designprojektet består dessutom  att undersöka och utforska det hen inspirerats av, skissarbete, planering, genomförande, redovisning och utvärdering.

Arbetet kan och bör innehålla flera slöjdtekniker samt återbruk.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske av tre olika delar; projektplanering, praktiska arbetet och en avslutande projektrapport. Vi kommer även genomföra en gruppdiskussion i mitten av kursen och en kort redovisning för kamraterna när projektet avslutas

slutarbete-designprojekt-klart

slutarbete-designprojekt-klart

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.10 intro – läxa med projektbeskrivning

v.11 börja med designprojektet

v.12

v.13

v.14 NP

v.15 lov

v.16

v. 17 NP

v.18 NP

v.19 lämna in projektrapport/ (visa upp ngt på skolans dag?)

v.20 Lämna in praktiskt arbete

v. 21 Omvärldsdag

v.22 redovisning och betygssnack

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att få tillverka något som eleven själv har användning för att eleven själv blir expert på vad de behöver och kan tänka ut de bästa lösningarna. Att träna sin kreativitet och uppfinningsförmåga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprodesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • att ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera  arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker v. 22