Symboler, stickning och Ipadfodral

När, under vilka veckor? 35-2

Ansvarig:Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Hur stickar man?
 • Vad används stickning till?
 • Hur följer man ett stickmönster?
 • Vad är en symbol?
 • Hur ska ditt ipadfodral se ut så det passar dig?
 • Vilka funktioner ska ditt ipadfodral ha?
 • Hur gör man textiltryck med schablonteknik?
 • Hur läser man instruktioner och mönster?
 • Hur skriver du en idébeskrivning och slutreflektion?
 • Varför finns det så många olika material i kläder och vad används de till?
 • Vilka fördelar/nackdelar finns det med skoluniform?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att testa på tekniken stickning. Alla kommer sen att sticka mössor i olika svårighetsgrad.

Eleverna får skapa en unik symbol som står för dem själva. Vi ser på ett bildspel om vad symboler är som inspiration.

Eleven designar sedan hur hens ipadfodral ska se ut. Vi kommer gemensamt gå igenom hur textiltryck med schablon går till.

Det finns beskrivningar ni får läsa och följa. Handledning och genomgångar för de olika momenten kommer förstås också att ske under arbetets gång.

Eleven startar projektet med att formulera sin idé i en idébeskrivning.

Efter avslutat arbete utvärderar och analyserar eleven sitt arbete i en slutreflektion.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 Välkomna! Vad vi ska göra.

v.36teknik- Stickning

v.37  sticking. Vad är stickat som de har på sig?

v.38 sticka och start på symbolprojektet. Vilken är symbolen för dig

v.39stickning symbol

v.40 stickning symbol

v.41 stickning symbol

v.42 stickning symbol

v.43 matrisgenomgång vad ska ni hinna med dela ut matriser.

v.44 höstlov

v.45 stickning symbol

v.46 stickning symbol

v.47 stickning symbol + skoluniform?

v.48stickning symbol + skoluniform?

v.49stickning symbol +  matris fylla i

v.50 stickning symbol +  materialfilm och betygssnack

v.51 symbolprojektet avslutas redovisning

v.2 utvärdering

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Matris kommer

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Precis som det står i kursplanen för slöjd möter eleverna olika symboler och färger inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar och hur de används. Du får förståelse för det du ser och omger sig med om du får testa att göra det själv.

Symbolprojektet är ett projekt där väldigt många punkter från kursplanen ingår.


Centralt innehåll från kursplanen

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på
 • ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker (…). Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Slöjdens arbetsprocesser
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och
 • värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en
 • helhet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Förankring i kursplanens syfte

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

 

 

slöjd på Lemshaga

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “slöjd på Lemshaga”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa saker som tillhör eller används på Lemshaga. De kommer att möta både trä och metall och flera olika verktyg för att bearbeta dessa material. Vi utforskar salen och handverktygen, arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert sätt.

Alla elever kommer att göra varsin grillpinne med trähandtag och tvinnade metalltrådar, vi kommer att skapa insektshotell och skapa olika former inspirerade av det djurliv vi har runt omkring skolan.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Gruppen kommer att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video tillsammans med läraren varje vecka, vi samskriver och bearbetar text och bild tillsammans för att befästa begrepp och skapa ett gemensamt språk i salen.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av olika handredskap. Föremålen vi skapar har alla en koppling till aktiviteter i skolans utemiljö. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla sin kreativitet och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.35 Slöjdlärarna besöker klassrummen för en kort presentation, eleverna får sen besöka bägge slöjdsalarna i helklass och bekanta sig med miljön innan första lektionen.

 

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av hyvelbänken, rasp och fil

Påbörja arbetet med att forma ett trähandtag till grillspettet.

 

v.37  Fortsätt forma handtaget

Genomgång av slippapper

 

v.38   Fortsätt arbetet med handtaget

Genomgång av att forma metalltråd

 

v.39  Finputsa handtaget och planera dekorationerna

Böj och tvinna metalltråden

Borra hål i handtaget för att fästa metalltråden

 

v.40 Färdigställ grillspettet med dekorationer och ytbehandling

 

v.41 Genomgång av skruvdragare

Påbörja insektshotell

 

v.42 Fortsätt arbetet med insektshotell

 

v.43 Vi är ute hela lektionen och provar våra grillspett vid vindskyddet eller grillplatsen

 

v.44  Höstlov

 

v.45-50…fortsättning kommer senare

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “två skålar” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade områden.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Vi arbetar för att bli bekanta med slöjdsalens verktyg och material, åk3 har inga egna mål eller delar i matrisen för slöjd så vårt arbete siktar mot målen och matrisens innehåll i åk4-6.

Följande delar av matrisen kommer vi att arbeta med.

 

Arbetet med grillspett, insektshotell och string art

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

två skålar

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “två skålar”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa konkava former i trä och metall. De kommer att möta både trä och metall och flera olika verktyg för att bearbeta dessa material och skapa skålformar. Arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Alla elever kommer att göra varsin träskål med hjälp av skölp och olika slipverktyg samt en metallskål i aluminium. Träskålen kommer först att vara ett verktyg för att driva den plana metallplåten till en konkav form och sen kommer träskålen att fortsätta bearbetas för att bli en finputsad skål med egen design.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Eleverna kommer i par att få handledning i att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video, ett par varje vecka. Klassen kommer sen ta del utav dokumentationen veckan efter och tillsammans bygger vi vidare på innehållet för att både skapa en utförligare dokumentation men också för att kollektivt lära sig hur man dokumenterar sitt arbete.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av passare, skölp och träklubba

Påbörja arbetet med skålen

 

v.37  Fortsätt urholka träskålen

Genomgång av rasp till pelarborrmaskinen, lamellrondell och slippapper och hur de används

 

v.38   Fortsätt arbetet med träskålen

 

v.39  Genomgång av metallplåt och verktyg för att forma den

Färdigställ träskålen för syftet att vara ett verktyg till arbetet med metallskålen

Påbörja arbetet med metallskålen

 

v.40 Fortsätt arbetet med metallskålen

Genomgång av faff

 

v.41 Färdigställ metallskålen

Designuppgift inför fortsatt arbete med träskålen

 

v.42 Finputsa och forma träskålen till sin färdiga form

 

v.43 Inspiration till olika kombinationsmöjligheter med skålformar och annat material

 

v.44  Höstlov

 

v.45 fortsatt arbete med skålar och restmaterial i trä och metall

 

v.46-50…fortsättning kommer senare

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “två skålar” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade områden.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Unde de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminssluten och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klar ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

 

Träskål

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Metallskål

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

friluftsliv

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “friluftsliv”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa saker som används när man är ute i skog och mark. De kommer att möta flera olika träslag och vi kommer mest att använda handverktyg men även lära oss pelarborrmaskinen. Arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. De kommer att göra grillpinnar där metalltråd och trä kombineras, hajkbrickor för matlagning och sittunderlag samt lära sig surra ihop grenar, såga ved och tälja.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Eleverna kommer i par att få handledning i att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video, ett par varje vecka. Klassen kommer sen ta del utav dokumentationen veckan efter och tillsammans bygger vi vidare på innehållet för att både skapa en utförligare dokumentation men också för att kollektivt lära sig hur man dokumenterar sitt arbete.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av täljning, knivens delar och säkerheten vid användning av täljkniv

Påbörja ett handtag till en grillpinne

 

v.37  Fortsätt tälja handtaget

Genomgång av slippapper och hur det används

 

v.38   Genomgång av brännpennan

Färdigställ handtaget, dekorerat och klart

 

v.39  Genomgång av metalltråd

Påbörja skapandet av grillpinnens spets (vik och vinkla samt tvinna ihop två trådar)

Påbörja eventuellt att göra ett skydd till de spetsiga metalländarna

 

v.40 Sätt samman handtag och grillpinnens spets

Gör klart skyddet till de spetsiga metalländarna

Ytbehandla handtaget

 

v.41 Hämta naturmaterial och kapa till ved, såga kubbar och stapla vid vindskyddet

 

v.42 Testa grillpinnarna vid vindskyddet eller grillplatsen, vi är ute hela lektionen! 

 

v.43  Skissa en hajkbricka på papper (planera placering av handtag samt övriga detaljer)

Rita ut på plywoodskivan var handtagen ska borras

Genomgång av pelarborrmaskinen inklusive individuell handledning för alla elever

 

v.44  Höstlov

 

v.45 Borra hålen för handtaget och fila

 

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “friluftsliv” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade delar.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Unde de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminssluten och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klar ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

Smörkniv 1

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Smörkniv 2

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Smörkniv 3 (inte obligatorisk)

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Eget projekt till köket (ett eller flera)

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

Pandoras ask

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: P2, mellan höstlov och jullov

 

Tema – “Pandoras ask”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa en låda med lock utifrån myten om Pandoras ask. De kommer att använda handverktyg, slipmaskiner och skruvdragare och lära sig att hantera de på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Materialet kommer att vara furu, botten av kryssfanér i björk och locket blir av lind. De kommer att dekorera lådan med ett hoppfullt meddelande i botten och flera olika dekorationstekniker.

 

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Nyckelord för lådan som kopplar till “Pandoras ask”

 • skapa nyfikenhet genom att stänga lådan med ett lock – Pandora var så nyfiken på lådan att hon inte kunde låta bli att öppna locket men släppte då ut alla hemskheter i världen
 • bygg lådan som en tänkt förvaring av något – hemligheter eller materiella ting
 • skriv ett meddelande i botten, hemligt eller öppet – inspireras av “hoppet i botten” på Pandoras ask och skriv ett meddelande som passar innehållet i lådan
 • ha en tanke bakom ytan, välj noga hur du vill dekorera om du vill dekorera – Pandoras ask var rikligt utsmyckad, din ska vara genomtänkt mer än något annat

Lektionsplanering

Lektion 1  Säkerhetsgenomgång i salen och brandrutiner.

Skissövning – perspektivskiss (kuber och rätblock)

Temaintroduktion med kort filmklipp: https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_the_myth_of_pandora_s_box/transcript?language=sv

Påbörja planeringen av din låda, rita en skiss i perspektiv där du tar hänsyn till de fyra nyckelorden

 

Lektion 2

Vilka verktyg behövs för att göra en låda? samarbeta vid bordet

Videoklipp om att bygga en låda: https://www.youtube.com/watch?v=Wznd-zzlVOI

Utsidans mått, hur ska jag tänka?

https://www.youtube.com/watch?v=7qJ_Wl3JBJ4

Insidans mått, hur ska jag tänka?

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6jPG8Sd0E

Inspiration och ritning, låda, ask och skrin

https://slojdlexikon.nu/tra/instruktioner/forvaring/lada-skap-och-skrin?fbclid=IwAR0YCA-sVumXYwyRmTUHscBNd-LOhXOvaeTDQ7wPat0x5pdXlV17sC68yaU

 

 • arbeta vidare på din skiss, utveckla och lägg till mått och gör en kapnota
 • och kapa till materialet

 

Lektion 3  Repetition av skivputs, lim och tving

Slipa det som ska bli insidan av lådan för hand

slipa kortsidornas sågade ändar med skivputsen

limma ihop lådans fyra väggar och tvinga ihop de

 

Provbitar – centrumtapp/genomgående plugg

Instruktionsfilm om material, verktyg och arbetssätt. Genomgående plugg.

https://www.youtube.com/watch?v=LUqLnHscglc

Eleverna påbörjar en individuell provbit för att testa att borra för plugg

 

Lektion 4 Fortsätt arbetet med lådan

Borra och sätt plugg i lådan

 

Genomgång av bandslip, alla provar att slipa

Genomgång av olika designidéer och dekorationstekniker på provbiten

 

Lektion 5 Fortsätt arbetet med lådan

Genomgång av olika typer av botten

 

Lektion 6 Fortsätt med lådan

Genomgång av olika typer av lock

 

Lektion 7  Fortsätt arbetet med lådan där du befinner dig i ditt arbete

 

Lektion 8  Fortsätt arbetet med lådan där du befinner dig i ditt arbete

 

Lektion 9 Färdigställ lådan

 

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “Pandoras ask” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade delar.

 • I årskurs 7–9

  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

  Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

  Slöjden i samhället

  • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Koppling till matrisen

Under de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminsslutet och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klart ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

 • Planering och skiss

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

 • Provbitar

Kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Sammansättning av lådan

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Dekoration och ytbehandling

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

 

 • Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

Sy Byxor

När, under vilka veckor? P1, P2

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Hur mäter man när man ska bestämma storlek?
 • Varför ser mönster ut som de gör?
 • Hur syr man ett par byxor?
 • Hur följer man efter arbetsbeskrivning?
 • Hur behandlar och använder vi kläder idag?
 • Vilka normer har vi kring kläder?
 • Vem har sytt dina kläder?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att repetera symaskinen, hur mönsterdelar ser ut och hur de sitter ihop till ett plagg. Vi kommer fokusera på att sy byxor; shorts eller långa mysbyxor. I början av arbetsprocessen formuleras en idébeskriving i din dokumentation där du planerar ditt arbete. Mallen hittar du i google classroom.

Vi dokumenterar även arbetet under processen i våra ipads i både text och bild. Du skriver och lägger in bilder i dokumentet efter varje lektion, men också en avslutande reflektion vid arbetets slut.

Bedömning sker av både förarbetet, den praktiska framställningen- byxan och avslutande dokumentationen.

Sista lektionstillfället redovisar vi för klasskamraterna. Samt ser film om en person som syr byxor till Sverige.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1. Ta mått och bestäm tyg, färg och storlek. Skriv svar på de första frågorna i din dokumentation i google Classroom.

2. Klipp ut tygdelar. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

3. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

4. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

5. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

6. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

7. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom – bli klar samt lämna in färdiga byxor för bedömning

8. Redovisning, arbete med dokumentation som lämnas in, samt diskussion om klädindustrin.

Byxorna får följa med hem.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Kommer snart.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Att kunna sy sina egna kläder är viktig både för den enskilda individen för att få kläder som hen själv vill ha dem , men också ur ett miljöperspektiv då det färre steg i produktionsledet. Du kan dessutom sy om gamla kläder istället för att slänga. Mode, trender och normer berör oss alla dagligen.

Att sy efter mönster handlar också mycket om problemlösning, att tänka i flera steg och i fler dimensioner.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Förankring i kursplanens syfte

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 •  kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 •  kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 •  kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Våra internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet