Teknik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Ingela Eriksson 

När, under vilka veckor? v. 48

Vad? Teknik 

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi med hjälp av olika material som topps, folie, häftstift, bläckpenna, batteri och ståltråd skapa en styluspenna.

Hur kan vi formulera oss i en labbrapport.

Vad innebär de olika rubrikerna: frågeställning, hypotes, undersökningen, reflektion, resultat och slutsats?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Centralt innehåll från kursplanen
I årskurs 1–3 –
Tekniska lösningar
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar praktiskt där eleverna får testa och skapa en större förståelse kring hur vi kan jobba.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer bedömas under lektionerna och

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 48

Vi skapar en egen Styluspenna.
Vi skriver labbrapport.
Vi har en gemensam reflektion.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Teknik – bygga en elektrisk bil

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 35-v 39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

• Hur gör man en skiss?
• Hur gör man en ritning?
• Hur bygger man en bil så att den rullar?
• Hur kopplar man in en motor på bilen?
• Varför byggde du din bil som du gjorde? Vad var viktigt för dig?
• Vilken hastighet fick din bil?
• Hur skriver man en teknisk rapport?
• Hur har bilen utvecklats över tid och vad har varit den viktigaste drivkraften?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Förankring i kursplanens syfte

• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
• Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll från kursplanen

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan undersöka… Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt godanvändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. 
Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. 
Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enklafysiska eller digitala modeller.  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och omprövamöjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetadefysiska eller digitala modeller. 
Under arbetsprocessen… Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 
Eleven gör dokumentationer Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.  Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.  Eleven gör välutveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. 
Elven kan föra… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. 
Dessutom kan eleven föra… Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.  Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete – praktiskt och skriftligt

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag bedömer din aktivitet under övningar och processen/byggandet av bilen samt uppvisning av modell (färdiga bilen) samt tillhörande rapport där bl a beskrivning av arbetets gång samt ritningar och skisser ska finnas med.

Uppgiftsbeskrivning bilkonstruktion

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35

Måndag/onsdag (helklass): Bilens utveckling och drivkraft. Begrepp och tekniska ord kring bilar. 

Tisdag (lab, halvklass): Favoritbil, skiss, framtidsvision – utveckling/förbättring

Torsdag (helklass):
Presentation av projektet och bedömning. Genomgång av skiss och ritningar. Vi tränar på att göra ritningar från tre olika vyer.

Skiss och ritning

Fredag (helklass):
Bilens utveckling/historia. Genomgång av hur man kopplar en bil. Teknikbegrepp. Önskemål om du vill jobba ensam/par. 

v 36

Må/On Materialet eleverna får tillgång till presenteras. Start skiss och ritningar + skriva rapport.

Tisdag (lab, halvklass): Favoritbil, skiss, framtidsvision – utveckling/förbättring

Torsdag/fredag: forts skisser+ ritningar + bygga bil + skriva rapport.

v 37 

Bygga bil + skriva rapport (alla lektioner)

v 38

Bygga bil och skriva rapport (alla lektioner utan on utvecklingssamtalsdag)

v 39

Bygga bil och skriva rapport må SR + to, fr SG

Inlämning Solen röd måndag 24/9 av bil + rapport + skiss/ritningar
Inlämning Solen grön fredag 28/9 av bil + rapport + skiss/ritningar 

Biltävling och utställning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har under år 8 arbetat med energi samt energiomvandlingar. Vidare anknyter även projektet till elektricitet och magnetism som vi också jobbade med under år 8.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbetssätt med teori och laborationer. Olika uttrycksformer och ingångar till lärandet ges genom både diskussioner och teoretiska pass.
 • Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi arbetar aktivt för en klassrumssituation där alla frågor välkomnas så att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.
 • Att välkomnandets etik visar sig såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Konstruktion Bro

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? 35-43

Vad? Konstruktion 

Frågeställning och följdfrågor

Hur gör vi för att följa en beskrivning?

Hur har bron till Ingarö sett ut genom tiderna?

Varför tror ni att människorna ville förändra bron?

Hur skulle du vilja att bron ser ut?

Varför skulle det vara viktigt att bron ser ut på det sättet?

Hur kan vi bygga en så stabil bro som möjligt?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Centralt innehåll från kursplanen
Tekniska lösningar
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna ska utifrån olika typer av beskrivningar konstruera och uppmanas bygga olika konstruktioner. Eleverna kommer få använda sig muntliga, text och film beskrivningar för att lösa uppgiften.

Eleverna kommer få uppleva Lemshagas historia genom Malinsbro på Ingarö. De kommer få se hur den gamla bron har växt fram under åren och reflektera över fördelar och nackdelar över de olika broarna.

De kommer även få konstruera sin egen bro och utmanas i att få en så hållbar bro som möjligt genom olika konstruktioner magiska triangeln, rättvisa  röret, den bärande bågen samt kanter och veck.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att bedömas under arbetets gång. Detta utifrån deras delaktighet i de olika konstellationer som arbetet kräver.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Vi skapar egna lådor i papper utifrån beskrivningar på youtube.
 2. Eleverna får upptäcka Malins bro och Ingaröbron som idag binder ihop Gustavsberg med Ingarö.
 3. De får reflektera över de olika typer av broar som funnits på platsen.
 4. Eleverna får skapa en skiss över en så hållbar bro som möjligt. Eleverna får då höra om hållbara konstruktioner.
 5. Eleverna får skriva en arbetsplan för deras gemensamma grupparbete.
 6. Vi går till platsen.
 7. Eleverna får konstruera en bro av glasspinnar och tandpetare.
 8. Eleverna får skriva en historisk text om hur de tre broarna har utvecklats genom tiden,
 9. Vi klistrar in vår text och ett foto på vår bro i vår Historiebok.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna utforskar just nu deras närmiljö ur ett historiskt perspektiv vilket gör att vi använder oss av Malins bron som sattes i bruk någon gång mellan 1836-1846. VI använder denna bro och dess efterföljare för att utmanas att tänka nytt och kreativt för att få en så hållbar bro som möjligt.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi använder en plats som alla har en relation till på något vis för att skapa och utveckla deras tankar i ämnet.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.