åk 6 – SH & GE: Lagar, rikedom, fattigdom och befolkning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-49

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Samhällskunskapsboken eller Geografiboken.

 • Varför begår man brott som tex stöld eller rån? (tankekarta Silverklimp)
 • Vad är polisens uppgifter när ett brott begås?(teknisk undersökning, förhör, gripa) (s.48 Samhällebok)
 • Vad händer om unga människor/barn begår brott?(sociala myndigheter) (s.46 Samhällebok)
 • Varför behövs vitten och varför anhåller/häktar man personer? (förundersökning) (s.48-49 Samhällebok)
 • Vad har åklagare och försvarare för uppgifter? (s.48-49 Samhällebok)
 • Vad innebär det att väcka åtal och vad sker i domstolen?(s.49 Samhällebok)
 • Vilka påverkas av att personer får straff när de döms i en domstol?(s.50-51, Samhällebok)
 • Varför har vi ens lagar och poliser? (s.42 & 47 i Samhällebok))
 • Vad innebär det att växa upp som fattig i ett fattigt land ex Rumänien?(se tankekarta i Silverklimp + länk till film)
 • Vad finns det för orsaker till att länder är fattiga och att människor som lever där också är det? (se tankekarta i Silverklimp + länk till film)
 • Vad kan hjälporganisationer göra för att hjälpa till? (se tankekarta i Silverklimp + länk till film)
 • Vad finns det för orsaker till att länder är rika och att människor som lever där också är det? (se tankekarta i Silverklimp + Geografibok 62-63)
 • Var i Europa bor det många samt vad beror detta på? (Geografibok s.14-15, 44-45)
  (Kust, flod, kanal, murar, huvudstad, storstadsregion)
 • Var i Europa bor det få människor samt vad beror detta på?
  (Geografibok 91, 101)Bergskedja, Tundra, tajga, tjäle.
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp:
Film från Rumänien:

Böcker:
– Samhällskunskapsboken
– Geografiboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 •  kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Geografi
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.Samhällskunskap:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
Geografi:

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso­vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Samhällskunskap:

• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Lag & rätt samt Rikedom & fattigdommatris ht 2018

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar vårt jobb med att skapa en serie som visar vägen från ett brott begås tills det är dags för domstol. Vi fångar upp frågor som varför begås brott, varför har vi lagar och poliser för att söka djupare förståelse.
Utifrån dessa djupare frågor tar vi oss ut i Europa för att söka svar på varför det finns rikare och fattigare länder. Här kommer vi stöta på fenomen som befolkning och var dessa bor tätare och glesare, vilket vi kommer studera medhjälp av kartor och analys.
Parallellt jobbar vi med att få bättre koll på viktiga platser

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43: Olika brott, polis ingriper, förhör, åklagare, häkta, väcka åtal
v.44 lov
v.45: Domstol, vilka påverkas av att människor döms, varför brott?
v.46: Vad innebär det att leva i fattigdom, Kartor om Europa, Rumänien
v. 47: Tyskland och vad gör länder rika, mer kartor och varför bor människor tätt.
v. 48: Tätt varför? glest varför? klimat, kartor och analys
v. 49: Rep + analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Jobbet med riksdag, regering och val gjorde att vi kom in på områden som tex lagar och regler. Detta fördjupar vi nu när vi tillsammans jobbar med serier som visar vägen från ett brott begås till det avgörs i domstol.
Vi går från detta till att fundera på varför man begår brott och då kommer vi in på området fattigdom. Här studerar vi vad det kan innebära att leva i t ex ett fattigt land och vad orsakerna kan vara till att det råder fattigdom.
Om Rumänien blir det vi studerar när vi pratar om fattigdom blir Tyskland landet vi tar oss till när vi studerar vad som gör länder rika. Här passar vi på att studera vad det är som gör att vissa områden är mer tätbefolkade än andra. resan vidare blir att se var det bor få personer i Europa.
Parallellt med detta arbete kommer vi att studera kartor och för att få en bättre överblick över Europa och dess viktiga platser. Vi jobbar med olika typer av tematiska kartor för att öva analyser av olika fenomen ex befolkning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.