åk 7 – Historia & religion: Flodkulturerna & antiken

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.8 -v.13 + v.15-v.21

Vad?

Frågeställning och följdfrågor  (för eleven)
 • V.9-13
 • Vad menas med en flodkultur och vad gjorde att dessa uppkom?
 • Var fanns makten i de olika flodkulturerna i Mesopotamien och Egypten?
 • Vilken betydelse hade religionen i de 2 flodkulturerna?
 • Hur tänkte man om livet efter döden och vilka riter fanns runt detta?
 • Vad gjorde Nilen så betydelsefull?
 • Vilka uppfinningar skapades i de 2 flodkulturerna och hur påverkade dessa människor liv?
 • Hur förändrades livet för människorna när man kunde skriva ned saker med hieroglyfer & hur har detta hjälpt historiker idag?
 • Vilka typer av berättade källor finns från Mesopotamien och Egypten?
 • Vad finns det för olika kvarlevor från de olika flodkulturerna?
 • Vad gör Abraham så betydelsefull för Judar?
  V.15 och framåt:
 • Vilka viktiga/heliga platser har judendomen och vad gör dem heliga
 • Vad menar man när man säger att Mose var religionsgrundare?
 • Vad innebar det förbund som Mose slöt med gud?
 • Hur firas pesach och vad är anledningen till denna judiska högtid?
 • Vad är det som bidrar till en judisk identitet ?
 • Vad menar man med begreppet antiken?
 • Vad utvecklade grekerna som finns kvar idag?
 • Hur fungerade den atenska demokratin och vad är likheter och skillnader med dagens demokrati i Sverige?
 • Hur gick handel till och varför var handel så viktigt i det antika Grekland och Rom?
 • Hur gick det till när Romarriket växte till sin tids största rike?
 • Vad har vi fortfarande med oss från romarriket idag?
 • Hur påverkades judarna och de första kristna av att leva i Romarriket? (förföljelse, statsreligion, diaspora)
 • Hur kom det sig att kristendomen delades i olika kyrkor?
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan katoliker och ortodox kristna?(Vem styr
- Heliga handlingar
- Helgon & ikoner
- I kyrkan)
 • Vad hände med kyrkans makt när Romarriket i väst försvann och Europa gick in i Medeltiden?
 • Vad hände med judarna i Europa under Medeltiden?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte (Historia):
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Förankring i kursplanens syfte (Religion):
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 Centralt innehåll från kursplanen (för läraren)

Historia

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Religion:

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer undersöka olika kulturer under olika tider på en resa i tid, rum och i deras tankevärldar. Mycket av arbetet kommer ske i grupper där man tillsammans har ansvar för någon del av innehållet kring kulturen. Vi fokuserar på dessa fenomen:

 • Linje i tid
 • Linje i tänkande – tankeliv
 • Linje i politik – politiskt liv
 • Linje i ekonomi – ekonomiskt liv
 • Linje i vardagen – socialt liv

Eleverna har tillgång till en startfilm och sedan Gleerups digitala bok i historia. Utifrån dessa kommer vi sätta samman en stor tidslinje som ska presentera vår resa. Eleverna kommer längs vägen fotografera av denna linje och sätta samman en egen keynote med de delar som man behöver för sin egen analys.

Material:

Uppdrag 1: Mesopotamien – 2 flodslandet
Gleerups Historia 7-9: Mesopotamien – landet mellan floderna
Film: https://www.youtube.com/watch?v=DYxJvufGlgU
Keynote: Start + uppdrag 1

Uppdrag 2: Judendom del 1
Gleerups Religion 7-9: Judendom – en världsreligion
Keynote: Judendom del 1- uppdrag 2

Uppdrag 3: Egypten – en flodkultur
Film:  https://www.youtube.com/watch?v=l6DdNtfBRlU
(se från 8-38 min i filmen om man vill begränsa)
Gleerups Historia 7-9: Egypten − faraonernas floddal
Keynote: Egypten uppdrag 3

Uppdrag 4: Myten om Mose – religionsgrundaren
Gleerups Historia 7-9: Judarna – enda folket med en enda gud
Keynote: Judendomen del 2 uppdrag 4
Uppdrag 5: Antikens Grekland
Keynote: Antika Grekland uppdrag 5
Gleerups:
1. Grekerna var inte först med allt (pluskunskap)
2. Den klassiska grekiska kulturen
3. Atens demokrati
4. Krigen som gjorde Rom till en världsmakt
5. Kulturarvet från antikens Rom

Uppdrag 6: Rom & Medeltiden
Keynote:Lpp – keynote
Gleerups:
Historia 7-9: Antikens världar//Romarriket//
1. Krigen som gjorde Rom till en världsmakt
2. Kulturarvet efter antikens Rom
3. Romarrikets religioner – möten och konflikter

Religion 7-9: Kristendom en världsreligion//Olika riktningar inom kristendomen
1. Katolska kyrkan
2. Ortodoxa kyrkor

 

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen och sedan ha muntlig och skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.7 Intro
v.8 Mespotamien
v.9 Lov
v.10 Egypten
v.11 Judarnas äldsta historia –
v.12 Abraham & Mose
v.13 Analys muntligt helklass
v.15 Judendom
v.16 Grekland
v.17 Grekland & Rom
v.18 Rom
v.19 Kristendom växer fram
v.20 Kristendom växer fram
v.21 Medeltid & repetition och Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska nu lägga grunden för vår historieundervisning i högstadiet. Här lyfter vi fram viktiga historiska linjer som vi sedan kan följa under vårt arbete genom historien.
Parallellt kommer vi jobba med att lyfta in religion och dess betydelse för forntida samhällen/kulturer. Här kommer vi också att väva in några av de äldsta världsreligionernas historia.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.