åk 8 – Geografi – Rika länder

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.17-v.24

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
  • Hur kan man använda gradnät för att bestämma en position på jordklotet (längdgrad, breddgrad, ekvatorn, 0-meridianen)?
  • Vilka konsekvenser fick förändringarna av jordbruket under 1700-1800-talet? (skifte, befolkningsökning, arbetslöshet)
  • Vad bidrog till den industriella revolutionen? (Kapital, råvaror, arbetskraft, uppfinningar, marknad, ägare & kapitalism)
  • Vad finns i naturen som kan bidra till att göra ett land rikt och vad menas med primär sektor? (naturtillgångar, mineraler, klimat, vatten, bördig odlingsbar mark)
  • Vad menas med den sekundära sektorn och vad påverkar placeringen av fabriker? (Lokaliserings faktorer, råvaror, marknad, arbetskraft)
  • Vad menas med globalisering och hur kan man använda lokalisering av fabriker som ett exempel på globalisering?
  • Vad menas med tertiär sektor och den kvartär sektorn och hur ser sambandet ut med utbildning? (service, forskning, information)
  • Vad avgör hur man transporterar olika varor och vad för typer av infrastruktur är viktig för att kunna transportera varor?
  • Vilken betydelse har de olika sektorerna för hur rikt ett land är och vad avgör hur stora dessa sektorer är i ett land?
  • Hur påverkas handel (import, export) av fenomen som tull, frihandel, handelsblock?

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

Keynote från lektionerna: (kommer under sista veckan)

Rikedom vt 19 – elevsammanställning

Gleerups:

Historia:
Jordbruket ändras
Industriella revolutionen

Geografi:
Sektorer/näringar
Placering industrier
Globalisering
Transporter
Handel
Mäta rikedom

 


Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren):
•analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
• Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­eras.
* Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
• Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi kommer ha analyser tillsammans i helklassdiskussioner längs vägen och sedan avslutar vi med en sista analys. Längs vägen kommer alla göra en kartanalysuppgift under lektionstid.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.17: Primär sektor, kartanalys, lägesbestämning med gradnät.
v.18: Revolution i jordbruket, Industriella revolutionen, Sekundär sektor
v.19: Placering av industrier, Tertiär sektor, Transporter
v.20: Handel, Globalisering, Kvartär sektorKartboksanalys
v.21: repetition & analys
v.22: Kartkunskap, namngeografi
v.23: Kartkunskap, namngeografi
v.24:Kartkunskap, namngeografi

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger nu vidare på vårt arbete från åk 7 där vi studerade faktorer som bidrog till fattigdom och sårbarhet. Fokus nu är att se vad som gör länder rika eller rikare. Här kopplar vi på historia för att få fram starten på den industriella utvecklingen. Våra verktyg för att söka fakta vässar vi genom att fördjupa kunskaperna i kartkunskap.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.