Åk 8 – Religion – Hinduismen, andra religioner & MR del 3

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.11-v.15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Hur skapades hinduismen och hur påverkade geografin utvecklingen av religionen? Jämför detta med hur andra religioner vuxit fram.
 • Vad innebär kastsystemets uppdelning har detta styrt livet för hinduerna?
  Jämför med andra system för indelning av människor.
 • Hur ser en hindu på livet? Hur hänger fenomen som Samsara, atman, Brahman, kastsystemet, moksa, karma samman.
 • Hur kan man förklara att hinduer tänker att det finns olika vägar till målet, moksa? Jämför dessa vägar med andra religioners vägar till sina mål.
 • Hur ser livet ut för olika kaster och hur är det att leva som dalit? Vilka konsekvenser får det att tvingas leva som daliterna gör?
 • Vilka rättigheter har daliterna och hur skulle en humanist tänka om situationen?
 • Hur kan man tänka om kastsystemet om man utgår från olika etiska modeller som konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik?
 • Vad är viktigt att gör i vardagen och i livet om man lever som hindu? Vilka är de viktiga platserna, riterna, böckerna? Vilka likheter och skillnader finns med andra religioner?
 • Dra slutsatser om religionens påverkan på livet för hinduer, samhället, kulturen.

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

Film om daliternas situation

Keynote från lektionerna:
Hinduism – sammanställning

Gleerups:
Historia

Syn på livet

Kastsystemet & daliterna

Gudar

Tempel och riter

För jämförelser mer andra religioner söker ni upp dessa religioner i Gleerups religion 7-9
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren):
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från historien och en modell för hur hinduerna ser på livet. Med dessa som grund kommer vi jobba med att förstå de olika delarna av religionen och hur denna hänger samman. Sedan kommer vi jobba med att jämföra med andra religioner syn på livet.
Vi kommer studera daliternas situation och se deras situation utifrån olika former av etik och dra slutsatser om deras rättigheter
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi kommer ha analyser tillsammans i helklassdiskussioner längs vägen, en större klassanalys och sedan avslutar vi med en sista analys.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.11 intro, vi analyserar Indiska halvön och förutsättningarna där hinduismen skapas. jämförelser med andra flodkulturer
v.12 Hinduismens tillkomst/historia, kastsystem, modell för hinduers syn på livet
v.13 Daliternas situation och rättigheter och olika former av etik
v.14 Olika vägar till moksa och jämförelser med andra religioners vägar
v.15 Skrifter & heliga platser, repetition och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi går nu vidare med arbetet med rättigheter och landar nu i Sydasien och i hinduismen. Här söker vi rötterna till religionen och hur den kommit att påverka människorna och samhället under 3500 år. Vi söker hinduernas syn på livet och detta kommer jämföras med andra religioners syn.
Daliternas situation kommer komma i fokus för att dels se rättigheter, men även för att se hur situationen kan ses ur olika etiska perspektiv och ur ett humanistiskt perspektiv.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.